PROTOKÓŁ NR XIV /12

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 kwietnia 2012 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.

 
XIV Sesja  Rady   Gminy  Lisewo  z  dnia  25 kwietnia 2012r.  rozpoczęła  się  o  godz.  11 -  tej, a zakończyła o godz. 13.30.
 
Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył XIV Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 14 radnych, co stanowi kworum . Nieobecny radny: Rafał Dams. Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy (załącznik nr 2).
 
 
Ad. 3 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Kazimierza Górczyńskiego.
 
Ad. 4  Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Wyznaczenie Sekretarza obrad
4.Przedstawienie porządku obrad.
5.Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu  28 marca 2012 r.
6.Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7.Informacja z działalności Komisji Stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
8.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok.
9.Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:

1) projekt nr 1: zmiany uchwały w sprawie założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lisewie, włączenia Gminnego Przedszkola w Lisewie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lisewie oraz zmiany statutu.

2) projekt nr 2: zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lisewo.
11. Zapoznanie się i udzielenie rekomendacji dla Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lisewo.

1) podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lisewo (projekt nr 3).
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
Uwag ani pytań nie było. Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie nad porządkiem obrad. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokółu z XIII Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
 
Ad. 6 Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi - złącznik nr 3.
 
Ad. 7 Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy.
a) Przewodniczący Grzegorz Sziming przedstawił informację z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 4.
b) Przewodniczący Henryk Bogusz przedstawił informację z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 5.
c) Przewodniczący Piotr Goliński przedstawił informację z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 6.
d) Radny Jakub Kochowicz  przedstawił informację z działalności Komisji Ładu. Porządku i Ochrony Środowiska w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 7.
 
Ad.8 Insp. ds. oświaty Alicja Nogalska przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok – załącznik nr 8.
 
Ad.9 Radny Robert Kościński powiedział, że został poproszony przez rodziców dzieci z Kornatowa o przekazanie stanowiska, które jest negatywne i dotyczy zmiany planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisewo.
 
Radny Kazimierz Komorowski zapytał, ile czasu będzie jeszcze odsuwana budowana garażu dla straży w Lipienku.
 
Radny Henryk Bogusz poprosił o znak ograniczenia prędkości w miejscowości Mgoszcz. Na wiadukcie jest ograniczenie prędkości do 60/h a za wiaduktem jest skrzyżowanie, które znosi ograniczenie prędkości. Poza tym zgłosił dziury w drodze powiatowej w Mgoszczu oraz krzaki, które przeszkadzają przy wymijaniu się pojazdów.
 
Radny Piotr Goliński stwierdził, że o remoncie drogi przy AGROMIE i budowie chodnika dowiedział się po fakcie. Zapytał, dlaczego radni nie zostali poinformowani o tych inwestycjach.
 
Radny Adam Wojnowski zwrócił się do radnego powiatowego i stwierdził, że droga powiatowa w Malankowie nie została wyremontowana po zimie - „przywieziono 3 reklamówki asfaltu i to wszystko”
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że podziela słowa radnego Golińskiego i poprosił Wójta o konsultowanie takich spraw z Radą Gminy.
Poza tym zapytał o koszt kruszywa po przetargu oraz o  przebudowę drogi nr 548.
 
Przew. Rady Gminy Mieczysław Szymborski powiedział, że o remontowanej drodze przy GRENE dowiedział się w dniu, kiedy było wspólne posiedzenie. Jest to kwota 58 tys. zł. Zwrócił się do Wójta, że był przygotowany na zarzuty Rady. Dodał, ze żaden Wójt w powiecie tego by nie zrobił.
 
Radny Andrzej Grędzicki skierował pytanie do Kierownika Gminnych Usług Wod. Kan o zakupiony samochód.
 
Radny Kazimierz Górczyński zapytał  p. Wójta jak było dzielone kruszywo. Ponieważ uważa, że Bartlewo jest karane.
Zapytał Kierownika Gminnych Usług, kiedy zostanie zakończony wodociąg w Bartlewie.
 
Radny Piotr Goliński powiedział, że podpisuje się pod słowami Przewodniczącego Rady Gminy. Zapytał, jakie kroki są poczynione, jeśli chodzi o budowę drogi Pniewite-Linowiec.
 
Radny Jakub Kochowicz zapytał czy są już przyznane pieniądze z „Odnowy wsi” , jeśli tak to chciałby zapoznać się ze wstępnym harmonogramem działań.
 
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 1 w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lisewie, włączenia Gminnego Przedszkola w Lisewie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lisewie oraz zmiany statutu – zał. nr 9.
 
Radny Marek Szpręglewski zgłosił uwagę, że można nadać imię Zespołowi tj. szkole imienia Janusza Korczaka.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski wyjaśnił, że imię nadaje się szkołom i placówką a nie zespołom szkół.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lisewie, włączenia Gminnego Przedszkola w Lisewie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lisewie oraz zmiany statutu pod głosowanie. Za podjęciem głosowało 14 radnych.
 
Uchwała Nr XIV/90/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lisewie, włączenia Gminnego Przedszkola w Lisewie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lisewie oraz zmiany statutu została podjęta- uchwała stanowi załącznik nr 10.
  
2) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 2 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lisewo – załącznik nr 11.
Radny Adam Jurzysta zapytał czy rodzic z Kornatowa będzie mógł zapisać dziecko do szkoły w Lisewie.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że rodzic może posłać dziecko do szkoły, jaką wybierze. Dowóz dzieci z Kornatowa będzie do szkoły w Krusinie. Musimy wziąć też pod uwagę, że jeśli w klasie liczba dzieci przekroczy 24 to trzeba będzie dzielić na grupy angielski i wych. fizyczne.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lisewo pod głosowanie.
 
Za głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr XIV/91/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lisewo została podjęta- uchwała stanowi załącznik nr 12.
  
Ad. 11 Kierownik Teresa Jamka przedstawiła Ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Lisewo, która jest załącznikiem do projektu uchwały.
 
Radny Adam Jurzysta zapytał, dlaczego tak późno ten dokument został sporządzony.
 
Kierownik Teresa Jamka odpowiedziała, że z przyczyn obiektywnych.
 
Radny Grzegorz Sziming powiedział, że nie było technicznej możliwości dostarczenia tych dokumentów wcześniej.
 
Więcej uwag ani pytań nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski odczytał projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lisewo- zał. Nr 13 i poddał pod głosowanie.
 
Za podjęciem głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XIV/92/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lisewo została podjęta- uchwała stanowi załącznik nr 14.
 
Ad. 12 Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział na interpelacje i zapytania.
 
W związku z informacją radnego Roberta Kościńskiego, Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że zostanie zorganizowane spotkanie rodziców dzieci z Kornatowa w SP w Krusinie.
 
W związku z pytaniem radnego Kazimierza Komorowskiego, Wójt Gminy Jerzy Cabaj poinformował, że Rada Gminy zaopiniowała negatywnie budowę garażu.
 
W odpowiedzi na interpelacje radnego Henryka Bogusza, Wójt Gminy odpowiedział, że ok. 15 maja br. spotka się z Dyrektorem PZD i przekaże wnioski radnego.
 
W odpowiedzi na interpelacje radnego Piotra Golińskiego Wójt Gminy Jerzy Cabaj wyjaśnił kwestie dotyczące środków finansowych w dziale transport. Powiedział, że będą dodatkowe środki z FOGR. Zapewnił, że droga Pniewite – Linowiec będzie w tym roku robiona.
 
W związku z interpelacją radnego Kazimierza Górczyńskiego p. Wójt odpowiedział, że drogi nie są idealne, ale są przejezdne. Poza tym wieś Bartlewo ma zrobiony parking, chodnik, także nie można powiedzieć, że nic nie jest robione.
 
W związku z uwagami Przewodniczącego Rady Mieczysława Szymborskiego, Wójt Gminy powiedział, że wykonawca remontu tej drogi stwierdził, że nie opłaca się jej łatać tylko zrobić nalewkę w związku z tym taką podjął decyzję.
 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że jest to kwota 58 tys. zł. Dodał słowa, że Wójt nie liczy się z Radą. Wszystko robione jest tylko w Lisewie.
 
Radny Marek Szpręglewski powiedział, ze trzeba mieć zaufanie do Wójta. Lisewo ma 5,5 tys. mieszkańców. Przedsiębiorców, którzy płacą podatki, więc jeśli chodzi o Lisewo nie jest to duża inwestycja.
 
Radny Piotr Goliński powiedział, że na wsiach nie robi się nic i zacytował słowa, że syty głodnego nie zrozumie.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że prosi o zrozumienie, bo on reprezentuje wszystkich mieszkańców i wszędzie są duże potrzeby. Dochody gminy to przede wszystkim podatki. Dodał, że proponował wprowadzenie podatku rolnego w wys. 55 zł. Zostało uchwalone 50 zł.
 
Przew. Rady Gminy Mieczysław Szymborski powiedział, że takie tłumaczenie go nie przekonuje.
 
Radny Adam Jurzysta powiedział, że wtedy, kiedy on proponował wprowadzenie podatku od mieszkań to Rada była przeciwna. Jednak wtedy, kiedy rolnicy mieli płacić wyższy podatek to od razu zdecydowano wprowadzić podatek od mieszkań.
 
Radny Henryk Bogusz odczytał stawki podatków obowiązujące w ościennych gminach. Dodał, że nie wstydzi się za Lisewo, bo to jest stolica gminy. Lisewo w porównaniu do Płużnicy czy Papowa jest najładniejsze. Musimy pamiętać, że jesteśmy radnymi reprezentującymi całą gminę a nie tylko swoje miejscowości.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że może narazi się mieszkańcom Lisewa, ale zapominamy o obrzeżach Lisewa. Tu nic nie może czekać. Takie drogi, jakie są na wsiach to gehenna.
 
Kierownik gminnych Usług Wod. – Kan. poinformował , że samochód marki VOLKSWAGEN jest zakupiony w leasing za kwotę 65 tys. + VAT.
 
W związku z pytaniem radnego Kazimierza Górczyńskiego odpowiedział, że wodociąg będzie dokończony w tym roku.
 
Ad. 13 Sołtys wsi Strucfoń Kazimierz Dąbrowski powiedział, że wieś Strucfoń ma przyznaną małą ilość kamienia.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że w miejscowości Strucfoń jest jeszcze na kupkach nierozwieziona szlaka.
 
W-ce Dyrektor ZSO w Lisewie Pani Iwona Kamińska powiedziała, że zabiera głos w imieniu środowiska nauczycielskiego. Decyzja , którą podjęła Rada jest krzywdząca dla rodziców, nauczycieli i dzieci.
Wczoraj odbyła się Rada Pedagogiczna, był żal, rozgoryczenie, płacz i niemoc. Siedmiu nauczycieli ma ograniczone etaty, trzech zostało bez środków do życia, jeden nauczyciel odchodzi na emeryturę. Oświata nigdy nie była dochodowa. Jak wychowamy dzieci, kiedy zwalnia się nauczycieli, dyrektorom dokłada się obowiązków. Opinie dotyczące tych decyzji są negatywne jednak niewiążące. Powinny być one sygnałem do zastanowienia się. Godziny dla nauczycieli zwalnianych są.
 
Przew. Rady Mieczysław Szymborski zapytał czy jeśli by zostały zabrane nadgodziny to etaty zostałyby utrzymane.
 
W-ce Dyrektor Pani Iwona Kamińska powiedziała, że tak.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że to nie jest wina Rady. Nie zlikwidowanie etatów spowodowałoby wypłacenie w grudniu nauczycielom wyrównań, które wyniosłoby ok. 100 tys. zł.
 
Radny Grzegorz Sziming powiedział, że odbywały się spotkania w tym temacie jednak za reorganizacją przemawiają względy ekonomiczne. Pani Dyrektor w swej wypowiedzi powiedziała, że będzie to krzywdzące dla dzieci, jednak są zapewnienia p. inspektor, że tak nie będzie.
 
W-ce Dyrektor Pani Iwona Kamińska powiedziała, że chodzi tu o czynnik ludzki. I poprosiła o przyjrzenie się organizacji.
 
Radny Henryk Bogusz powiedział, że za Wójta Jankowskiego likwidowali szkoły i też były sprzeciwy.
Rolnikom podatki liczone są z ha przeliczeniowego a dopłaty są na ha fizyczny. W ministerstwie tylko kłamią.
 
Przew. Rady Gminy Mieczysław Szymborski zakończył obrady XIV Sesji Rady Gminy.
 
 
Protokół sporządziła:
Joanna Grabowska                                                                                                         

Przewodniczący Rady
Mieczysław Szymborski

Sekretarz obrad
Andrzej Grędzicki

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (14 czerwca 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (3 lipca 2012, 07:43:55)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1334