PROTOKÓŁ Nr VI/07

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 kwietnia 2007 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
…………………………………………………………………………………….
VI Sesja Rady Gminy Lisewo rozpoczęła się o godz. 12-tej, a zakończyła o 14.30.
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła VI sesję i powitała wszystkich zebranych.
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 14 radnych, co stanowi kworum. Nieobecna radna: Maria Adamczyk.(lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1)
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kowal Insp. ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska, Insp. ds. melioracji Zbigniew Dudziński, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).
      
Ad. 3  Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z działalności Komisji Stałych Rady Gminy.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Lisewo z przebiegu wykonania budżetu  Gminy za 2006 r. rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2006 r. i podjęcie uchwały:
   a) sprawozdanie Wójta Gminy Lisewo o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2006 r.      
   b) rozpatrzenie przez Radę sprawozdania (dyskusja);
   c) odczytanie Uchwały Nr 33/2007 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4.04.2007 roku w sprawie: opinia o sprawozdaniu rocznym Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2006 rok;
   d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy za 2006 r.;
   e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2006 r.:
   f) Uchwała Nr 33a/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo za 2006 rok;
   g) podjęcie uchwały projekt nr 1: w sprawie  rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Lisewo o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2006 rok;
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) projekt nr 2: sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo;
    b) projekt nr 3: sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyznaczyła wiceprzewodniczącego Mieczysława Szymborskiego na sekretarza obrad.
 
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z V Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.
 
Ad. 6
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła Wójta Gminy Jerzego Cabaja o przedstawienie sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
Ad. 7
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży Ryszarda Jankowska przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji za okres listopad, grudzień 2006:
Na I Sesji Rady Gminy Lisewo uchwałą Nr I/5/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2006 r. ustalono skład osobowy komisji:
Maria Adamczyk, Ryszarda Jankowska, Adam Jurzysta, Marek Szpręglewski, Robert Wyczyński.
Zgodnie z uchwałą Nr I/6/06 RG Lisewo z dnia 23.11.2006 r. w głosowaniu jawnym na Przewodniczącą Komisji wybrano Ryszardę Jankowską.
Na pierwszym posiedzeniu komisji wybrano z-cę przewodniczącej Marię Adamczyk i sekretarza komisji Adama Jurzystę.
Komisja analizowała projekt budżetu na 2007 rok i zaopiniowała go pozytywnie jednocześnie wnioskując o zwiększenie środków na klub „VICTORIA”.
Opracowano plan pracy komisji na 2007 rok.
Poza tym komisja analizowała projekty uchwał podjęte na sesjach grudniowych.
Przewodnicząca Komisji podziękowała pracownikom urzędu gminy, Joannie Grabowskiej – prac. obsługi rady gminy, Wójtowi Gminy Jerzemu Cabajowi.
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budżet i Rozwoju Gospodarczego Marek Szpręglewski przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za okres listopad, grudzień 2006:
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji; Marek Szpręglewski;
Członkowie komisji: Franciszek Bąk, Andrzej Nogalski, Marek Szpręglewski, Mieczysław Szymborski, Bogdan Taczyński w miesiącach listopad – grudzień 2006 odbyła 2 posiedzenia.
Komisja dokonała wyboru w-ce przewodniczącego komisji – Andrzeja Nogalskiego i sekretarza komisji - Mieczysława Szymborskiego.
 Komisja przeanalizowała projekt budżetu gminy na 2007 rok i zaopiniowała go pozytywnie jednocześnie wnioskując o 10% podwyżkę diet dla sołtysów.
Komisja analizowała projekty uchwał przedstawiane na sesjach.
Przewodniczący komisji podziękował Wójtowi Gminy, pracownikowi obsługi rady Joannie Grabowskiej i pracownikom urzędu gminy.
 
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska Andrzej Grędzicki przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za okres listopad, grudzień 2006:
Na I sesji nowo wybranej Rady Gminy ustalono skład osobowy komisji i dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Komisji: Andrzej Grędzicki;
Członkowie: Kazimierz Komorowski, Edmund Szymborski, Robert Wyczyński.
Komisja na posiedzeniach w listopadzie i grudniu:
- analizowała i zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2007 rok. 
- analizowała i opiniowała projekty uchwał przedstawiane na sesjach Rady Gminy.
Przewodniczący komisji powiedział, że jest dużym problemem pogodzenie prac w komisji z obowiązkami wynikającymi z zatrudnienia.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edmund Szymborski przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za okres listopad, grudzień 2006:
Komisja Rewizyjna została powołana 23 listopada 2006 roku w składzie: Aneta Kwiatkowska, Kazimierz Komorowski, Adam Jurzysta, przewodniczący komisji Edmund Szymborski.
Na pierwszym posiedzeniu komisja dokonała wyboru w-ce przewodniczącego Kazimierza Komorowskiego i sekretarza Anetę Kwiatkowską.
Komisja rewizyjna pełni niewdzięczną funkcję, jaką jest kontrolowanie. Ta kontrola nie wynika z woli przewodniczącego.
Komisja przeanalizowała projekt budżetu na 2007 rok i pozytywnie go zaopiniowała.
W styczniu komisja przeanalizowała zasady wypłacania diet i stwierdziła nieprawidłowości. Przeanalizowała procedurę uchwalania budżetu, gdzie radny Bogdan Taczyński zgłosił wniosek formalny, który nie został przegłosowany. Komisja stwierdziła wg zapisów statutowych, że został naruszony paragraf statutowy. Na te tematy prowadzone są burzliwe dyskusje, jest czyniona nagonka na jego osobę. Na najbliższej sesji, jeśli te sprawy nie zostaną wyjaśnione do końca, to zrezygnuje z funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej. Dodał, że nie chciał robić tego przed sesją absolutoryjną. Powiedział, że nie zadano pytania komisji rewizyjnej odnośnie ustalenia terminu dzisiejszej sesji. Zawsze zadawano pytanie, czy komisja rewizyjna zdąży przygotować wniosek skierowany do Rady Gminy i RIO.
Jednocześnie przewodniczący powiedział, że jest to początek kadencji i ma nadzieję ,że się kroki wyrównają.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przypomniała, że sprawozdanie z działalności komisji miało obejmować listopad, grudzień 2006 roku. Poza tym powiedziała, że ma nadzieję, że do takich drastycznych decyzji jak rezygnacja z funkcji nie dojdzie.
Termin sesji jest ostateczny, ponieważ termin podjęcia tej uchwały mija 30 kwietnia br.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że ma kłopoty ze zdrowiem. I dzięki uprzejmości Skarbnik Gminy Henryce Świątkowskiej, która siedziała po godzinach, komisja rewizyjna zrealizowała swoje zadania.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka podziękowała komisji rewizyjnej za zrealizowanie swoich zadań.
 
Ad. 8
 
Radny Andrzej Grędzicki zgłosił, że paliły się lampy o godz. 9.30.
 
Radny Robert Wyczyński zwrócił uwagę na drzewo koło gimnazjum. Suche gałęzie stanowią zagrożenie.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że złoży oświadczenie:
„Nie mam wykształcenia, przez 37 lat byłem mistrzem, majstrem, kierowałem zespołami. Nigdy w pracy nie miałem kłopotów, swoje obowiązki wykonywałem należycie mimo swego wykształcenia. „Jakie masz wykształcenie” - takie pytanie padło na spotkaniu, które przypomina czasy tamtej epoki. Zgodnie ze statutem celem spotkań Przewodniczącego Rady Gminy z Przewodniczącymi komisji jest omówienie porządku i zajęcie stanowiska. Na ostatnim spotkaniu byłem prostowany, przeginany, wymachiwano mi palcem przed nosem. Największą wartością człowieka jest cierpliwość, ale za cierpliwość człowiek płaci największą cenę – cenę życia.
Trzy lata temu na tej sali zapytałem, czy jako radni jesteśmy uprawnieni do rozliczania kosztów dojazdu na sesję. Odpowiedziano, że koszty dojazdu są wliczone w dietę. W opracowaniach dla radnych pisze, co innego.
Trzy lata czekałem, na początku tej kadencji próbowałem rozmawiać z przewodniczącym komisji budżetu. Żeby wiele spraw było uporządkowanych.
Jeśli organ, który ma reprezentować i czynić dobro w stosunku do tych, co go wybrali, a on ma kłopoty sam ze sobą, to dużo dla tych wyborców nie zrobi.
Padło pytanie do p. Wójta, „jaka jest sytuacja na placu GS”. Pan Wójt powiedział, że jest w porządku.
W ubiegłym roku w okresie wysokich temperatur sygnalizowałem, że w wyniku procesów chemicznych mieszkańcy byli narażani. Zaprosiłem p. Wójta i pokazałem jak to oddziałowuje na otoczenie. Dziko rosnące jesiony na torowisku zostały „poparzone” i to zostało wycięte. Poza tym wycięto 100-letni dąb.”
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że radny podejmuje dużo kwestii i zapytała czy są to interpelacje czy oświadczenie.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że te zagadnienia dotyczą jednego problemu. Problemu nie „Szymborskiego”, tylko tego, na co jesteśmy narażeni.
Powiedział, że na tej sali sygnalizował o kłopotach z prądem. Otrzymał pismo, że kłopotów z prądem nie ma. W przeciągu dwóch tygodni na placu GS został wstawiony transformator. Jeden z mieszkańców naszej miejscowości powiedział, że za to wszystko, co się dzieje ktoś jest odpowiedzialny. My tam się urodziliśmy, mieszkamy i chcemy żyć. Nie może być tak, że muszę zejść z zagonu, bo idą potężne wyziewy środka chemicznego. Przewodniczący komisji ochrony środowiska rozmawiał z lekarzem onkologiem jak to, oddziałowuje
na organizm. Radny powiedział, że:  „Nie może wejść do pasieki, bo pszczoły są agresywne. Na pasiece u p. Kucharczyka nie trzeba używać sprzętu ochronnego.
Ludzie się boją, bo dranie, którzy prowadzą działalność w moich oczach to są bandyci. Powiedział, że podjechali do sklepu, w którym pracuje żona i postawili ultimatum, że „jeżeli Szymborek p. mąż nie zamknie „pyska”, to cała wasza rodzina będzie miała kłopoty.”
 
Przew. Rady Wiesława Chojnicka zapytała radnego czy jest to interpelacja, aby zająć się sprawą zakładu.
 
Radny E. Szymborski powiedział, że tak.
 
Radny A. Jurzysta zawnioskował o naprawienie fontanny.
 
Radny K. Komorowski zapytał o remonty nstp. dróg:
- w kierunku Niemczyka,
- Lipienek Kolonia,
- Lipienek – Dubielno.
 
Radny E. Szymborski zapytał czy będzie realizowana droga Wierzbowo – Wabcz.
 
Radna R. Jankowska poprosiła o podjęcie działań w celu oświetlenia drogi Lisewo – Kornatowo, dodała, że wykonanie chodnika jest nierealne.
 
Radny Robert Wyczyński zapytał czy były prowadzone rozmowy na temat dziur na ulicy Toruńskiej.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że pogoda sprzyja, a na drogach się nic nie dzieje. Na poprzedniej sesji była mowa o ulicy Toruńskiej, gdzie codziennie chodzą dzieci, a kierowcy muszą wykonywać slalomy. Należy zmobilizować odpowiedzialnych za drogi zarówno powiatowe, gminne, wojewódzkie.
Druga sprawa poruszana na ostatniej sesji to opłata za wodę. Opłaty tej nie można dokonać w urzędzie tylko w banku, gdzie należy uiszczać dodatkową opłatę bądź u inkasenta albo w oczyszczalni ścieków. Powinna być możliwość dokonywania tej wpłaty w gminie gdzie jest kasa. Cały klub, w którym jest p. Wójt przed wyborami obiecywał, że Urząd będzie bliżej mieszkańców.
Następną sprawą jest to, że mija pół roku działalności rady gminy, a zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada powinna określić kierunki rozwoju gminy.
Radny zapytał, kiedy nauczyciele otrzymają podwyżki obiecane od początku roku. Na razie wszystko jest u pani dyrektor na papierze.
 
Radny E. Szymborski powiedział, że na spotkaniu, na którym wymachiwano mu palcami padały słowa, że manipuluje członkami komisji rewizyjnej. Na sesji jest Kazimierz Komorowski, Adam Jurzysta, Aneta Kwiatkowska w związku z tym poprosił o wyjaśnienie. Doda, że słowa wypowiadane w jego kierunku były nie na miejscu.
 
Radna R. Jankowska powiedziała, że w oczyszczalni ścieków jest księgowa i może mieć dyżury w gminie przyjmowania opłat za wodę.
Ad. 9
 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że w tym punkcie obrad zostanie rozpatrzone sprawozdanie Wójta Gminy Lisewo z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2006 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2006 rok.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z wykonanie budżetu gminy za 2006 rok zawierające:
- zestawienie faktyczne zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w porównaniu z wielkościami planowanymi;
- wykonanie otrzymanych dotacji na zadania zlecone w 2006 roku;
- wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanie za 2006 rok;
- wykonanie planu finansowego z podstawowych dochodów własnych za 2006 rok;
- wykonanie planu finansowego GFOŚ i GW za 2006 rok.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka otworzyła dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Lisewo za 2006 rok.
Nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu rocznym Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2006 rok.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odczytał uchwałę Nr 33/2007 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4.04.2007 roku w sprawie: opinia o sprawozdaniu rocznym Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2006 rok.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka otworzyła dyskusję nad przedstawioną uchwałą Nr 33/2007 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4.04.2007 roku w sprawie: opinia o sprawozdaniu rocznym Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2006 rok.
Nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edmund Szymborski przedstawił:
- opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2006 rok oraz wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo;
- uchwałę Nr 33a/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo za 2006 rok.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Lisewo o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2006 rok.
 
 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Lisewo o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2006 rok.
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VI/36/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Lisewo o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2006 rok (załącznik Nr 4) została podjęta.
 
Ad. 10
 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przedstawienie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo.
 
Insp. ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo.
Władysława Dudzińska wyjaśniła, że projekt uchwały przewiduje bezprzetargową sprzedaż     nieruchomości   gruntowych  we wsi  Krusin  oznaczonych numerami  geodezyjnymi   działek: Nr 101/13, Nr 101/14  i Nr 101/19 , Nr 101/15 i Nr 101/20, Nr 101/16, Nr 101/17 i Nr 101/18. Zgodnie   z  przedłożonymi  przez właścicieli garaży oświadczeniami , że dokonali ich budowy za zgodą dyrektora Szkoły Podstawowej w Krusinie i na własny koszt postanowiono przygotować niniejszy  projekt. 
Wobec  powyższego  jedyną  drogą  uregulowania  stanu  prawnego  przedmiotowej  nieruchomości  jest  zastosowanie  art. 231  Kodeksu  cywilnego  tj.  sprzedaż  w / w  nieruchomości  na  rzecz osób które zabudowały działki budynkami i innymi urządzeniami przekraczającymi wartość każdej z działek.
Ponadto Władysława Dudzińska przedstawiła wycenę działek.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VI/37/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo (załącznik Nr 5) została podjęta.
 
Insp. ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo.
Władysława Dudzińska wyjaśniła, że   działki nr 101/11 i 101/12 usytuowane są przy zabudowie szeregowej garaży na osiedlu domków jednorodzinnych w Krusinie.Działka Nr 101/11 o pow. 25 m2 użytkowana jest przez Marka i Beatę małż. Ziętek natomiast działka nr 101/12 o pow. 26 m2 użytkowana jest przez Annę i Tomasza  małż. Kolek właścicieli garażu  typu „ blaszak ”.   Przedmiotowe działki zostały oddane w najem na podstawie umów ważnych do dnia 31 sierpnia 2007 roku. Ponieważ działki te nie są zabudowane budynkami trwale z gruntem związanymi postanowiono przygotować niniejszy projekt uchwały o przeznaczeniu tych nieruchomości do sprzedaży w formie przetargu.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał, czy dotychczasowi użytkownicy tych działek mają jakieś specjalne przywileje.
 
Pani Władysława Dudzińska powiedziała, że nie ma spłat na raty, bonifikat. Muszą stawać do przetargu i nie mają żadnego pierwszeństwa.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VI/38/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo (załącznik Nr 6) została podjęta.
 
Ad.11
 
W związku z uwagą radnego Andrzeja Grędzickiego p. Wójt odpowiedział, że była drobna awaria lamp.
 
W odpowiedzi na interpelacje radnego Roberta Wyczyńskiego p. Wójt odpowiedział, że suche gałęzie zostaną wycięte.
 
W związku ze złożonym oświadczeniem przez radnego Edmunda Szymborskiego p. Wójt powiedział, że wszelkie opinie i kontrole przeprowadza WIOŚ i Wojewoda. Wójt nie ma prawa zamknąć zakładu. Było 8 kontroli, które nie potwierdzają emisji toksycznych związków. Na zebraniu wiejskim nie dało się odczuć, żeby się ktoś bał. Odnośnie wycinki drzew p. Wójt powiedział, że zrobiły to służby PKP.
 
 
W odpowiedzi na interpelacje radnego Adama Jurzysty p. Wójt powiedział, że fontanna będzie naprawiona. Jest problem z załatwieniem łódki.
 
W odpowiedzi na pytanie radnego Kazimierza Komorowskiego p. Wójt powiedział, że te drogi nie są planowane ani do rekultywacji ani do asfaltowania. Poza tym p. Wójt poinformował, że „złamane” pobocza będzie robiła firma p. Pakalskiego.
 
W związku z pytaniem radnego Edmunda Szymborskiego p. Wójt odpowiedział, że droga Wierzbowo – Wabcz jest planowana. Jeśli nie będzie realizowana to środki będą rozdysponowane na drogi a nie na inne cele.
 
W odpowiedzi na interpelacje radnej Ryszardy Jankowskiej p. Wójt odpowiedział, że lampy w kierunku Kornatowa przyjęto do realizacji. W I etapie planowane są 4 lampy.
 
W sprawie interpelacji radnego Roberta Wyczyńskiego p. Wójt odpowiedział w sprawie nakładki na ulicy Toruńskiej będzie rozmawiał z p. Kalkiewiczem.
 
W związku z interpelacjami radnego Bogdana Taczyńskiego p. Wójt odpowiedział, że:
- stwierdzenie, że nic nie dzieje się na drogach jest krzywdzące dla pracowników Urzędu. Od 2 tygodni zwieziono ok. 2 tys. ton kamienia. Jeździ równiarka,
- opłaty można dokonać w banku bez prowizji wypełniając przelew z pieczątką Gminnych Usłu. - Wod. Kan. Aby uruchomić opłaty za wodę w gminie potrzebny jest pracownik, komputer i oprogramowanie. Nie stać gminy na telefony wykonywane przez pracowników UG do Zakładu Gm. Usług Wod. – Kan. Podobnie było z opłatami za Przedszkole,
- jest studium uwarunkowań i plan inwestycji, który obowiązuje do 2007 roku,
- podwyżki dla nauczycieli są wypłacane. Minister Edukacji obiecuje podwyżki, a później się okazuje, że gmina ma dołożyć.
 
 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że kierunki rozwoju gminy Lisewo są w planie pracy Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Poza tym Przewodnicząca przeprosiła radnych komisji rewizyjnej, którzy poczuli się urażeni stwierdzeniem, że są manipulowani przez Przewodniczącego Komisji. Chodzi tu o sprawę uchwały o dietach.
19 stycznia br. wpłynął wniosek komisji rewizyjnej o uchybieniach w uchwale w sprawie diet, na które udzielono odpowiedzi.
5 marca br. wpłynęło pismo Przew. Komisji Rewizyjnej, które otrzymali wszyscy radni. Na pismo została udzielona odpowiedź, którą otrzymali wszyscy radni.
Od dnia 19 stycznia br. komisja nie podejmowała tego tematu.
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że ma nadzieje, iż komisja zajmie się tym tematem, odniesie się do opinii radcy prawnego. Jest przygotowany nowy projekt uchwały.
 
Ad. 12
 
Prezes GS (radny powiatowy) Andrzej Wiśniewski powiedział, że jest oburzony wystąpieniem radnego Szymborskiego. Baza GS w Kornatowie jest ogrodzona, oświetlona i jest porządek. Jest złom, na który GS ma stosowne pozwolenie. W zeszłym roku na placu GS leżał kamień na drogę, więc było trochę bałaganu. Pan Szymborski dwukrotnie podkreślił, że na placu GS jest bałagan i zatruwane środowisko.
W związku z tym Prezes GS poprosił o przeprosiny, a jeśli nie, to wystąpi na drogę sądową.
 
Radna Ryszarda Jankowska zaprosiła na stronę internetową LGD i podała jej adres.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że używając określenia „GS” dotyczyło to firmy tam się znajdującej. Zwracając się do Prezesa GS powiedział: „ Pan dobrze wie, bo 3 lata temu byłem u Pana, jak jeszcze p. Adamczyk nie kupił hali. Powiedział Pan wtedy, że to ja przyczyniłem się do tego, że jesteśmy truci.” Dodał, że jeśli Prezesa GS zawodzi pamięć to ma się zwrócić.. i tu powiedział , że nie wymieni tego nazwiska, ale przed obliczem prokuratury jest w stanie je wymienić.
Radny Edmund Szymborski kończąc swą wypowiedź powiedział, że podziwia GS, ponieważ jest porządek.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że za kilka dni mija 5 rocznica nagłej śmierci I Wójta Gminy Lisewo. Na sesji, na której została wybrana Halina Chrzanowska na Wójta Gminy zgłosił wniosek formalny, aby rada upamiętniła pamięć Ś. P. Piotra Jankowskiego. W związku z „  wnioskiem formalnym poprosił o jego realizację.
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) powiedział, że będą zatrudnieni pracownicy interwencyjni i aby wysprzątali śmieci na terenie gminy.
 
Radny Andrzej Grędzicki złożył nstp. wnioski:
- wycinka gałęzi na drodze Kornatowo – Kornatowo,
- dodatkowa tablica ogłoszeń do Pniewitego.
- zakazać polowań w Piątkowie, ponieważ zostawiają śmieci i urządzają imprezy,
- pomalować przystanek w Pniewitem.
Poza tym zwrócił się z pytaniem do dyrektorów szkół o cenę mundurka i jego wygląd.
 
Sołtys wsi Linowiec Anna Prylińska powiedziała, że p. Andrzej wnioskuje o drugą tablicę, a ona nie może doprosić się od 4 lat o jedną.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że przeprasza GS, bo jego wypowiedzi nie dotyczyły GS, było to w przenośni.
Poza tym zwrócił się do p. Wójta, że drzew, o których mówił, nie wycięły służby PKP. Były to drzewa, które pokazał Wójtowi. Są opracowania, które dotyczą oddziaływania firmy „POLIESTER” na środowisko adresowane do Wójta Gminy.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że rozmawiał z lekarzem onkologiem, który stwierdził, ze styren to bomba z opóźnionym zapłonem. W związku z tym należałoby poinformować o tym pracowników.
Radny zapytał o sprawę przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że padło tyle słów od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o bulwersujących sprawach. W związku z tym dobrze by było zorganizować spotkanie rady gminy w celu wyjaśnienia tych spraw. Jest sprawa tych uchwał, które kwestionuje komisja rewizyjna, stojąca na straży przepisów prawa. Pod adresem radnego i jego członków rodziny padają słowa groźby, ktoś palcem wymachuje i grozi. To nie są błahe sprawy i wynika z tego, ze nie wszystko w radzie jest jak należy.
 
Przew. Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że od złożenia wniosku z dnia 19 stycznia komisja nie zajmowała się tą sprawą i nie odniosła się do wyjaśnień radcy prawnego.
Poza tym powiedziała, że jest bulwersujące to, że są jakieś groźby, jednak na tą chwilę trudno jej się do tego odnieść. Poza tym nie chce wchodzić w kompetencje policji.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że nie zajęcie się pewnymi sprawami było spowodowane jego chorobą i pobytem w szpitalu.
Pan Wójt Jerzy Cabaj udzielił odpowiedzi:
- zostanie odszukany protokół z sesji, na którym radny Edmund Szymborski złożył wniosek formalny o upamiętnienie Ś. P. Piotra Jankowskiego.
- osoby interwencyjne będą do dyspozycji sołtysów (po 1 pracowniku na sołectwo),
- tablice ogłoszeń będą wykonane,
- na przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały złożone wnioski mieszkańców, teraz trzeba czekać na uruchomienie programów,
- zostanie wystosowane pismo do Kół Łowieckich na temat zachowania,
- Zostaną wymalowane wszystkie przystanki.
 
Radny Powiatowy Grzegorz Zalewski poinformował, że zgodnie z planem 30 kwietnia br. będzie remontowany odcinek drogi Lisewo – Chełmża, 9 maja br. Lipienek – Strucfoń.
Ponadto poinformował, że przycięcie gałęzi zgłosi dyrektorowi zarządu dróg.
Powiedział, że Prezydent podpisał ustawę o systemie oświaty, że od 1 września będzie obowiązywał jednolity strój. Nie wiadomo jednak, jak ten strój ma wyglądać. Zostały wysłane cztery pisma do Ministerstwa, na które nie otrzymał odpowiedzi.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zamknęła obrady VI Sesji RG Lisewo.
 
Protokół sporządziła:                                   Przewodnicząca Rady  Gminy
                                                               
Joanna Grabowska                                            Wiesława Chojnicka
 
                                                                    
                                                                               Sekretarz obrad
                                                                    W-ce Przew. Mieczysław Szymborski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (27 kwietnia 2007)
Opublikował: Joanna Grabowska (19 czerwca 2007, 13:49:05)

Ostatnia zmiana: Joanna Grabowska (24 sierpnia 2007, 12:49:25)
Zmieniono: pop. bł.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1675