PROTOKÓŁ NR XV/12

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 czerwca 2012 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.

 
XV Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 roku rozpoczęła się o godz. 11-tej, a zakończyła się o godz. 14.00
 
Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył XV Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2  W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 13 radnych, co stanowi kworum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy ( załącznik nr 2).
 
Ad. 3  Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na sekretarza wyznaczył Andrzeja Grędzickiego.
 
Ad. 4  Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad.
1.Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu 25 kwietnia 2012 r.
6. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
9. Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego  Gminy  Lisewo za  2011 r.  wraz  ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2011 r.:

1) przedstawienie przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2011 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2011 rok;

2) rozpatrzenie przez Radę Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2011 r. 3) odczytanie  uchwały  Nr 14/2012 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej    w   Bydgoszczy   z  dnia  4  kwietnia  2011 roku w sprawie  wyrażenia opinii  o  przedłożonym    przez  Wójta  Gminy  Lisewo  sprawozdaniu  z  wykonania budżetu  Gminy  za  2011 r.  wraz   z informacją  o stanie mienia Gminy;

4) przedstawienie   przez  Komisję  Rewizyjną  opinii  w   sprawie   rozpatrzenia    sprawozdania finansowego  Gminy   Lisewo  za  2011 r.  oraz  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Gminy Lisewo za 2011 r.;

5) podjęcie   uchwały   w   sprawie   zatwierdzenia   sprawozdania   finansowego  Gminy Lisewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. – projekt nr 1.
10. Udzielenie   absolutorium  Wójtowi  Gminy Lisewo  z  wykonania  budżetu  Gminy  Lisewo  za 2011  r.:

1) zapoznanie się:
a) ze   sprawozdaniem   z   wykonania   budżetu   Gminy   za    2011 r.   oraz    sprawozdaniem   finansowym  Gminy Lisewo;
b) z informacją o stanie mienia Gminy Lisewo;
c) z uchwałą Nr 14 Składu Orzekającego Nr 5  Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Lisewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;

2) przedstawienie    wniosku    Komisji     Rewizyjnej     w    sprawie   udzielenia    absolutorium    Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2011 r.;

3) przedstawienie uchwały Nr 9/2012  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej Nr  5  w  Bydgoszczy  z  dnia  21 maja 2012 roku  w   sprawie  wniosku   Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy  Lisewo za 2011 r.;

4) przedstawienie    opinii    Komisji   Rady   Gminy    w   sprawie    udzielenia   Wójtowi   Gminy Lisewo absolutorium  z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2011 r. i dyskusja;

5) podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  Lisewo absolutorium z wykonania   budżetu Gminy Lisewo za 2011 r. - projekt  nr  2.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) projekt nr 3:  zmiany budżetu Gminy na 2012 rok;

2)projekt nr 4: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012 -2018;

3) projekt nr 5: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów  dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat;

4) projekt nr 6: zmiany Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie;

5) projekt nr 7: zmiany uchwały w sprawie  ustalenia  opłat za świadczenia publicznego  przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo.

6) projekt nr 8: przyjęcia rezygnacji z funkcji oraz wyboru przewodniczącego Komisji               Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska;

7) projekt nr 9: nadania statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie;

8) projekt nr 10: zmiany uchwały w sprawie założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lisewie, włączenia Gminnego Przedszkola w Lisewie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lisewie;

9) projekt nr 11: nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo”;

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania;

13. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 
Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Uwag ani pytań nie było. Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad. Za przyjęciem głosowało 13 radnych- wszyscy obecni. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
 
Ad. 5 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokołu z XIV Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
 
Ad. 6 Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej- informacja stanowi – załącznik nr 3
 
Ad. 7 Informacje z działalności Komisji Stałych Radnych Gminy.
a) Przewodniczący Piotr Goliński przedstawił informacje z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym – załącznik nr 4
 
b) Przewodniczący Henryk Bogusz przedstawił informację z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 5.
 
c) Radny Jakub Kochowicz przedstawił informację z działalności Komisji Ładu. Porządku i Ochrony Środowiska w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 6
 
d) Przewodniczący Adam Jurzysta przedstawił informację z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży w okresie międzysesyjnym- załącznik nr7.
 
Ad. 8
Interpelacje, zapytania i oświadczenia
 
Radny Kazimierz Górczyński zapytał jak przebiegają prace przy hali sportowej w Krusinie,
oraz czy elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Krusinie zostanie wyremontowana. Zgłosił również uwagę dotyczącą niebezpiecznego zajazdu autobusowego dla dzieci  usytuowanego tuż przy drodze Szkoły Podstawowej w Krusinie.
Radny Kazimierz Górczyński poruszył również kwestię niebezpiecznego skrzyżowania w Krusinie, przy którym rośnie zasłaniający widoczność krzew. Zgłosił uwagę na temat niedokończonego chodnika w Bartlewie.
 
Radny Piotr Goliński poprosił o opinię insp. Tomasza Stańskiego o stan drogi Pniewite- Linowiec, którą wykonawca w ramach gwarancji powinien naprawić.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że w Pniewitem przed Klasztorem powinien znaleźć się znak ograniczający prędkość, ponieważ znajduje się tam dużo zabudowań.
 
Radny Henryk Bogusz zapytał czy do Spółki Wodnej zostaną przydzielone osoby zatrudnione w Gminie na robotach interwencyjnych. Ponadto radny Bogusz złożył wniosek, aby został zamontowany znak ograniczający prędkość w miejscowości Mgoszcz.
 
Pan Radny Adam Wojnowski skierował pytanie do radnego powiatowego Grzegorza Zalewskiego, kiedy zostanie naprawiona droga powiatowa w Malankowie.
 
Pan Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski zgłosił skargę w imieniu p. Jerzego Dobosza, który zgłosił brak jakichkolwiek działań w sprawie swojej posesji, aby nie była zagrożona od mieszkańców sąsiedniej posesji. Zapytał, kiedy będzie równiarka, bo do tej pory się nie pojawiła.
 
 
Ad. 9
1) Wójt Gminy Lisewo przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2011 r. – załącznik nr 8
.
2) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poprosił o dyskusję.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.

3)  Wójt Gminy Lisewo przedstawił sprawozdanie finansowe Gminy Lisewo za 2011 rok – załącznik nr 9.

4) Wójt Gminy Lisewo odczytał uchwałę Nr 14/2012 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Bydgoszczy   z  dnia  4  kwietnia  2012 roku w sprawie  wyrażenia opinii  o  przedłożonym przez  Wójta  Gminy  Lisewo  sprawozdaniu  z  wykonania budżetu  Gminy  za  2011 r.  wraz   z informacją  o stanie mienia Gminy – załącznik nr 10.

5) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goliński przedstawił pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy   Lisewo  za  2011 r.  oraz  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Gminy Lisewo za 2011 r.;

6) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska odczytała uchwałę w sprawie zatwierdzenia   sprawozdania   finansowego  Gminy Lisewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. – projekt nr 1 (załącznik nr 11)

Radny Mieczysław Szymborski poprosił o głosowanie.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.

Uchwała Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 r. w   sprawie   zatwierdzenia   sprawozdania   finansowego  Gminy Lisewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. została podjęta – załącznik nr 12.
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2011 rok.
 
1) Radni Rady Gminy Lisewo zapoznani zostali z:
 
a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.
oraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Lisewo, który obejmuje:
- bilans z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2011 r.,
- bilans jednostki budżetowej (łącznie Urząd Gminy Lisewo, podległe jednostki
  budżetowe oraz samorządowy zakład budżetowy) za 2011 r.,
- zestawienie zmian funduszu jednostki za 2011 r. (łącznie Urząd Gminy Lisewo,
  podległe jednostki budżetowe oraz samorządowy zakład budżetowy),
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2011 r. (łącznie Urząd Gminy 
  Lisewo, podległe jednostki budżetowe oraz samorządowy zakład budżetowy).
 
b) informacją o stanie mienia Gminy Lisewo – załącznik nr 13.
 
c) Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił uchwałę nr 14/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lisewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy – załącznik nr14.
 
2) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goliński przedstawił:
 
uchwałę Nr 9/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo za 2011 r. – załącznik nr 15.
 
 
3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goliński przedstawił:
Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lisewo z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2011 r. – załącznik nr 16.
 
 
4) Przedstawienie  opinii    Komisji   Rady   Gminy    w   sprawie    udzielenia   Wójtowi   Gminy Lisewo absolutorium  z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2011 r.
 
Przewodniczący komisji Jakub Kochowicz  przedstawił opinię:
cyt. „Komisja  Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska nie wnosi   uwag   do przedłożonego Sprawozdania Wójta Gminy Lisewo i opiniuje pozytywnie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.”

Przewodniczący komisji Jakub Kochowicz zwrócił uwagę na potknięcia przy budowie hali sportowej w Krusinie oraz na niewykorzystany potencjał promocyjny Gminy Lisewo w związku z budową autostrady.
 
Przewodniczący komisji Henryk Bogusz przedstawił opinię:
cyt. „Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego nie wnosi uwag do przedłożonego Sprawozdania Wójta Gminy Lisewo i opiniuje pozytywnie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.”
 
Zastępca Przewodniczącego komisji Adam Jurzysta  przedstawił opinię:
cyt. „Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia,  Spraw  Socjalnych  i  Młodzieży nie   wnosi   uwag   do   przedłożonego   Sprawozdania   Wójta   Gminy  Lisewo i opiniuje pozytywnie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy”.
 
5) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia  Wójtowi  Gminy  Lisewo absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2011 r. – załącznik nr 17.

Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XV/94/12 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lisewo absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2011 r. została podjęta – załącznik nr 18.
 
 
Ad.11

1) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt Nr 3 uchwały Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy. – załącznik nr 19.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. – załącznik nr 20.
  
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych- wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XV/95/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. została podjęta – załącznik nr 21.  
 
 
2) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018– załącznik nr 22.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych- wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018 została podjęta - załącznik nr 23.
 
3) Insp. ds. gosp. gruntami Pani Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały Nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat – załącznik Nr 24.
 
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt Nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów  dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat;
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych- wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XV/97/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat; została podjęta - załącznik nr 25.
 
 
4) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał  Projekt  Nr 6 uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie - załącznik nr 26.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt Nr 6  w sprawie zmiany Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych- wszyscy obecni.
 
Uchwała Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie została podjęta-  załącznik nr 27.
 
5) Pani Alicja Nogalska odczytała projekt Nr 7 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo- załącznik nr 28.
 
Pan Adam Jurzysta zapytał, czym różni się obecna uchwała od poprzedniej.
 
Pani Alicja Nogalska odpowiedziała, że w poprzedniej uchwale obowiązywała kwota miesięczna, która była stała i obowiązywała nawet, gdy dziecko nie chodziło do przedszkola, co było niezgodne z przepisami. W obecnej uchwale podana jest stawka 3,30 zł za godzinę. Ponadto poinformowała, że zgodnie z wyliczeniami stawka powinna wynosić 4,40 zł.
 
Radny Jakub Kochowicz zapytał ile dzieci odbieranych jest o godzinie 16.15
 
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Lisewie Janina Lewandowska odpowiedziała, że do godziny 13.00 jest dziesięcioro dzieci, między godz. 14.00 a 15.00 w przedszkolu zostaje trzydzieścioro dzieci natomiast do 16.15 zostaje dziesięcioro dzieci.
 
Radny Jakub Kochowicz zaproponował, aby uchwałę przyjąć, natomiast na komisjach należałoby ten temat jeszcze przedyskutować i przemyśleć.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt Nr 7 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
 
Uchwała Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego  przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo została podjęta- załącznik nr 29.
 
 
 
6) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał Projekt Nr 8 Uchwały Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji oraz wyboru przewodniczącego Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska - załącznik nr 30.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
 
Uchwała Rady Gminy Lisewo Nr XV/100/2012  z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji oraz wyboru przewodniczącego Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska została podjęta – załącznik Nr 31.
 
7) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał Projekt Nr 9 uchwały Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie – załącznik Nr 32.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Wyszedł radny Adam Wojnowski.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Rady Gminy Lisewo Nr XV/101/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie został podjęta – załącznik Nr 33.
 
8) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lisewie, włączenia Gminnego Przedszkola w Lisewie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lisewie – załącznik Nr 34.
 
Na salę wrócił radny Adam Wojnowski.

Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
 
Uchwała Nr XV/102/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lisewie, włączenia Gminnego Przedszkola w Lisewie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lisewie.
została podjęta – załącznik Nr 35.
 
9) Przed odczytaniem Projekt Nr 11 uchwały Rady Gminy Lisewo w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” Wójt przedstawił przebieg pracy zawodowej Pana Ryszarda Płomińskiego – uzasadnienie do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał Projekt Nr 11 uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” – załącznik Nr 36.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
 
Uchwała Nr XV/103/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo”  została podjęta – załącznik Nr 37.
 
Ad. 12 Wójt Jerzy Cabaj odpowiedział na pytania radnych.
 
Na pytanie dotyczące ustawienia znaków ograniczających prędkość w miejscowości Pniewite oraz Mgoszcz Wójt odpowiedział, iż kontaktował się z zarządem dróg powiatowych i odpowiedź przyślą pocztą.

Na pytanie radnego Grędzickiego dotyczące remontu elewacji Szkoły Podstawowej i stolarki okiennej Wójt odpowiedział, że najlepiej będzie spotkać się w przyszłym tygodniu, ponieważ na dzień dzisiejszy nie znamy kosztorysowo wartości robót oraz wartości dofinansowania.
Na pytanie w sprawie zakrzaczenia w Krusinie Wójt odpowiedział, że zostanie ono usunięte.
Na pytanie radnego Kazimierza Górczyńskiego dotyczącego niedokończonego chodnika w Bartlewie Wójt odpowiedział, że najprawdopodobniej zostanie on dokończony w lipcu tego roku. Jeżeli znajdą się środki finansowe chodnik zostanie przedłużony o 50 m.
 
Na pytanie Henryka Bogusza w sprawie przydzielenia do spółki wodnej osób z prac interwencyjnych Wójt powiedział, że jest bardzo dużo prac do wykonania przy świetlicach i przystankach autobusowych i w związku z tym nie jest w stanie oddelegować nikogo do spółki wodnej. Należy poczekać jakiś czas na oddelegowanie kilku osób do spółki.
 
W sprawie skargi złożonej przez pana Jerzego Dobosza Wójt odpowiedział, że nie stać Gminy na wykup gruntów po to, by na życzenie mieszkańca wsi poszerzyć drogę, przy której mieszka.
 
Na pytanie w sprawie budowy hali sportowej w Krusinie Pan Tomasz Stański poinformował, iż trwają prace wykończeniowe. Termin oddania zawarty w umowie to 19 sierpnia 2012 roku. Termin oddania nie jest zagrożony.
Odnośnie pytania radnego Golińskiego w sprawie złego stanu drogi w Pniewitem nad jeziorem, Pan Tomasz Stański odpowiedział, że odcinek ten był remontowany technologią powierzchniowego utwardzania. W sierpniu ma być wykonany przegląd gwarancyjny.
 
Radny Powiatowy Grzegorz Zalewski na pytanie radnego Adama Wojnowskiego odpowiedział, że „uskok” w Malankowie nie może zostać naprawiony ciężkim sprzętem drogowym, ponieważ jest zbyt wąski, natomiast będzie w to miejsce regularnie dowożony tłuczeń.
 
Ad. 13 Wolne wnioski
 
Radny Andrzej Grędzicki zwrócił uwagę na bardzo duży, suchy konar przy drzewie w kierunku Pniewitego, który może być niebezpieczny podczas dużego wiatru i w związku z tym  należy go usunąć.
 
Radny Henryk Bogusz skierował pytanie do Pani Skarbnik Henryki Świątkowskiej, kiedy zostaną przelane pieniądze dla spółki wodnej w wysokości 4 000zł.
 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że najpierw musi być przedstawiona faktura VAT za usługi i wówczas mogą zostać przelane pieniądze na konto.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krusinie Pani Wiesława Chojnicka podziękowała Wójtowi Jerzemu Cabajowi oraz pracownikom Urzędu Gminy Tomaszowi Stańskiemu i Zbigniewowi Dudzińskiemu za nadzór nad budową i doposażeniem hali w sprzęt. Pani Chojnicka zwróciła również uwagę na to, że elewacja budynku szkoły oraz stolarka okienna muszą zostać wykonane. Dyrektor Szkoły poruszyła również kwestię zajazdu autobusowego do szkoły.
 
Radny Adam Jurzysta skierował pytanie do Wójta, czy Gmina podejmie dalszą współpracę z Fundacją „Ziemia Gotyku”.
 
Wójt odpowiedział, że będą czynne tylko dwa oddziały, a nie jak dotychczas cztery, które jeszcze przez rok będą funkcjonowały. Za dwa lata będą utrzymane oddziały w Malankowie oraz w Krusinie.
 
Radny Henryk Bogusz zwrócił się do Wójta oraz do Komisji, aby przed dożynkami gminnymi zorganizować spotkanie dotyczące organizacji imprezy.
 
Radny Kazimierz Górczyński skierował pytanie do Wójta w sprawie oczyszczalni przydomowych.
 
Wójt Jerzy Cabaj odpowiedział, że czeka na podpisanie umowy. Jeżeli umowa będzie podpisana, zostanie ogłoszony przetarg i w połowie roku powinno się wszystko wyjaśnić.
 
Sołtys wsi Lisewo Barbara Moch poinformowała, że na placu zabaw dla dzieci często dochodzi do dewastacji sanitariatów i należałoby zainstalować monitoring.
 
Wójt Jerzy Cabaj zaprosił wszystkich pracowników Urzędu Gminy, radnych i zgromadzonych gości na obiad do restauracji Nad Stawem.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zamknął XV Sesję Rady Gminy Lisewo.
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska                                                                                                                                            
Przewodniczący: Rady Mieczysław Szymborski

Sekretarz obrad: Andrzej Grędzicki

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (19 czerwca 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (4 września 2012, 11:15:28)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (5 września 2012, 08:33:06)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1302