PROTOKÓŁ NR XVI /12

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 5 lipca 2012 roku w Sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
 
XVI nadzwyczajna Sesja  Rady   Gminy  Lisewo  z  dnia  5 lipca  2012r.  rozpoczęła  się  o  godz.  10 -  tej, a zakończyła o godz. 12.10.
 
Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył XVI Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 13 radnych, co stanowi kworum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski
      
Ad. 3 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad i przedstawia się on następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5  Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie

Projekt nr 1: zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Projekt nr 2: przekazanie skargi na uchwałę nr 32/252/2010 RG Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Lisewo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Pytań ani uwag do przedstawionego porządku obrad nie było. Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad. Za przyjęciem głosowało 13 radnych- wszyscy obecni. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 4 Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady wyznaczył Kazimierza Górczyńskiego
 
Ad. 5 Interpelacje, zapytania i oświadczenia
 
Radny Goliński zapytał jak przebiegł przetarg na drogę Pniewite – Linowiec, oraz kto wygrał przetarg na dowóz dzieci do szkoły.
 
Radny Jakub Kochowicz poprosił o informacje na temat wykupu gruntu od PKP w Kornatowie pod boisko tzw. "baraka".
 
Ad 6. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 1 uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok- załącznik nr 2.
 
Uwag ani pytań nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 1.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
 
Uchwała Rady Gminy Lisewo Nr XVI/209/2012 z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok została podjęta – załącznik nr 3.
 
2) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 2 w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 32/252/2010 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010 w sprawie ustalenia opłat za świadczenie publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy – załącznik nr 4.
Uwag ani pytań nie wniesiono.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 2.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych - wszyscy obecni.
Projekt nr 2 o przekazanie skargi na uchwałę nr 32/252/2010 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010 w sprawie ustalenia opłat za świadczenie publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy została podjęta – załącznik nr 5.
 
Ad. 7 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Na pytanie radnego Golińskiego dotyczące przetargów Wójt wyjaśnił, iż na pierwszy przetarg dotyczący budowy drogi Pniewite –Linowiec zgłosiły się 4 firmy. Wygrała firma „DROBUD” z Chełmży z ofertą 294.492,06zł.

Drugi odbyty przetarg, dotyczył przetargu na dowóz dzieci do szkoły. Przetarg wygrała firma PKS Grudziądz, która zaoferowała najniższą stawkę 3,95 zł za kilometr. Niebawem dojdzie do spotkania dyrekcją PKS Grudziądz, na którym przedstawimy wszystkie nasze oczekiwania w stosunku do firmy przewozowej.
 
Na pytanie skierowane przez Jakuba Kochowicza Wójt odpowiedział, że działka została wydzielona, ale nie ma jeszcze wyceny gruntu.

Ad. 8 Wolne wnioski i zakończenie sesji.
 
Radny Marek Szpręglewski zapytał czy jedynym kryterium przetargu jest cena, dodał, że powinny być określone dodatkowe kryteria. Wybierane powinny być miejscowe firmy, bo to są nasze podatki.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że nie można ograniczać przetargu do firm z terenu gminy.
 
Radny Marek Szpręglewski powiedział, że w Gminie Płużnica są niezadowoleni z firmy PKS Grudziądz.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że w Płużnicy był przeprowadzony przetarg na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Płużnica.
 
Insp. ds. oświaty Alicja Nogalska powiedziała, ze rozmawiała z pracownikami gminy Płużnica i Wąbrzeźno i gwarantowano, że firma PKS Grudziądz wywiązuje się z umowy.
 
Radny Piotr Goliński zaproponował, aby w okresie letnim wyłączyć wszystkie lampy z wyjątkiem ulicy Chełmińskiej.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poparł propozycję wyłączenia wszystkich lamp w okresie letnim.
 
Radny Jakub Kochowicz zaproponował, aby po sesji odbyło się spotkanie, na którym radni przedstawiliby swoje propozycje do „Odnowy wsi”.
 
Radny Robert Kościński powiedział, że nadal w Kornatowie jest problem stojących TIR-ów do firmy p. Adamczyka. Zapytał, kiedy będzie remontowana droga Kornatowo stacja.

Radny Kazimierz Górczyński wyraził swoje niezadowolenie dotyczące remontu drogi powiatowej w Bartlewie.

Przew. RG Mieczysław Szymborski powiedział, że p. Dobosz złożył ponownie skargę na Wójta do Wojewody.Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że jest to prywatny konflikt.

Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że najlepiej postawić znak dotyczący zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych.

Radny Adam Wojnowski zapytał czy chodnik od p. Durowskiej został już zakończony.Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że nie jest jeszcze zakończony, ale koszt nie przekroczy 25 tys. zł.

Protokół sporządziła: Joanna Grabowska

Przewodniczący Rady: Mieczysław Szymborski

Sekretarz obrad: Kazimierz Górczyński

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (16 lipca 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (4 października 2012, 11:51:43)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1380