PROTOKÓŁ NR XIX /2012

z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 11 października 2012 roku w Sali narad Urzędu Gminy w Lisewie.
 
XIX Sesja  Rady   Gminy  Lisewo  z  dnia  11 października 2012 r.  rozpoczęła  się  o  godz.  14 -  tej, a zakończyła o godz. 15.05.
 
Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył XIX Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 12 radnych, co stanowi kworum – lista stanowi zał. nr 1.

Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski.
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 2.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Andrzeja Grędzickiego.
 
Ad. 4 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad i przedstawia się on następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wyznaczenie Sekretarza obrad
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) projekt nr 1: przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lisewo na lata 2012 – 2032;

2) projekt nr 2: utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego;

3) projekt nr 3: przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego

4) projekt nr 4: wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Rady Gminy Lisewo  w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.  
Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie: 12 radnych za. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5 i 7 Radny Robert Kościński podziękował, za postawione znaki drogowe w Kornatowie, o które wnioskował.

Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski zapytał o przystanek dla dzieci w Kamlarkach. Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że będzie robiony. Dodał, że na zarządzie GS  ustalono, że przekażą grunt nieodpłatnie pod przystanekRadny Jakub Kochowicz zapytał, czy strażacy na zarządzie zadecydowali, na co przeznaczą kwotę 10 tys. zł, która miała być przeznaczona na zakup samochodu strażackiego.

Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że nie, ponieważ zarząd nie ma prawa dysponować tymi środkami.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska wyjaśniła, że w uchwale Rady jest dotacja dla powiatu na zakup samochodu i wyłącznie rada może decydować o dotacjach.
 
Radny Grzegorz Sziming zapytał o przystanek dla dzieci w Kornatowie. Ponieważ przewoźnik powiedział, że planowany przystanek będzie stwarzał niebezpieczeństwo.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że odkąd został postawiony znak zakazu zatrzymywania się ustalono, z Panem Makowskim, że będzie się zatrzymywał przy nastawni. Dodał, że jest to wygodnictwo rodziców, ponieważ za ok. 150 m znajduje się przystanek i nie chciałby zajmować w tej chwili stanowiska w tej sprawie.
 
Radny Henryk Bogusz zadał pytania:
-Czy p. Wójt rozmawiał z  PKS-em o przystanku w Mgoszczu tam gdzie jest większa aglomeracja;
- Czy p. Wójt rozmawiał, ze Starostwem na temat przekazania działki pod plac zabaw;
Poprosił o obkoszenie drogi powiatowej na odcinku od Państwa Nadolnych do Państwa Bąk z drugiej strony od Państwa Chrzanowskich. Będzie problem przy odśnieżaniu.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że pobocza zostaną obkoszone.
W sprawie działki Wójt Gminy poinformował, że rozmawiał ze Starostą i nie ma problemu z przekazaniem działek. Zostanie wystosowane pismo do Rady Powiatu.
Jeśli chodzi o autobus to Urząd musi ponowić pisma do PKS i firmy VEOLIA, ponieważ nie otrzymał odpowiedzi.
 
Ad. 6 1) projekt nr 1 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lisewo na lata 2012 – 2032 przedstawił Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski- projekt stanowi załącznik do protokołu Nr .
 
Radny Jakub Kochowicz poprosił o informacje na temat powyższego programu.
 
Kierownik Kazimierz Kowal powiedział, że gmina przystąpiła do ogłoszonego konkursu przez Ministra Gospodarki na dofinansowanie w wysokości 80%  i została zakwalifikowana. Została wyłoniona firma – GREEN KEY z Poznania, która opracowała Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lisewo na lata 2012 – 2032. Gmina dużo wcześniej przystąpiła do inwentaryzacji azbestu i wyszło 100 000 m2 .
Po inwentaryzacji przeprowadzonej przez firmę GREEN KEY wyszło 270 000 m2 .
 
Radny Piotr Goliński powiedział, że dotacja jest do tony a ilości azbestu w opracowaniu podane jest w m2 .
 
Kierownik Kazimierz Kowal poinformował, że m2 są przeliczone na kilogramy – 1m2 waży ok. 17-18 kg.
 
Więcej uwag ani pytań nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lisewo na lata 2012 – 2032.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 października 2012 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lisewo na lata 2012 – 2032 została podjęta – uchwała stanowi załącznik do protokołu Nr 4.

2) projekt nr 2 w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego – projekt stanowi załącznik do protokołu Nr 5.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że przed odczytaniem uchwały chce przeprosić niektóre osoby za swoje wypowiedzi. Dodał, że celem jego nie jest udowadnianie swoich racji czy przekonań. Gdyby tak chciał zrobić to na ostatniej sesji poddałby powyższą uchwałę pod głosowanie.

Poprosił radnych, aby przy głosowaniu uchwały kierowali się własnym rozsądkiem. Poinformował, że radni mogą głosować za, przeciw bądź się wstrzymać od głosu.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odczytał stanowisko konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2012 roku w sprawie wdrożenia w gminach nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).
cyt. „powodem braku możliwości dotrzymania narzuconego przez ustawodawcę terminu jest brak wsparcia finansowego dla gmin ze strony ustawodawcy. Profesjonalne wdrożenie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych obciąży gminy poważnymi kosztami. Ponadto konieczność zatrudnienia w urzędach kolejnych pracowników zajmujących się tematyką odpadów komunalnych i tworzenie oraz utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów będzie dodatkowym obciążeniem dla gmin, czego budżety nie wytrzymają.

Za bezzasadne uważa się wprowadzenie kar pieniężnych nałożonych na gminy wymienionych w art. 9 z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897).

Za krzywdzący uważa się zapis art.10 ust 1 ww. ustawy, w którym mowa o obowiązku podjęcia w ciągu 12 miesięcy od wejścia ustawy uchwał wymienionych w art. 6k ust. 1 art. 6l, art. 6n ust 1, art. 6r ust. 3 ustawy zamiennej w art.1. krzywdząca forma tego zapisu najbardziej widoczna jest, kiedy wojewoda w formie zarządzenia zastępczego decydować miałby o sprawach prawa miejscowego. Istnieje również konieczność zmiany rozporządzeń wykonawczych w zakresie poziomu recyklingu i redukcji odpadów podlegających biodegradacji w odniesieniu do gmin wiejskich.

Niezbędne jest również zweryfikowanie podstawy prawnej dotyczącej obowiązków własnych gminy gdzie mowa o tworzeniu odpowiednich jednostek organizacyjnych, których zadaniem będzie wykonywanie prac związanych z utrzymywaniem czystości i porządku na terenie gminy – jednostki organizacyjne podległe gminie nie będące spółkami powinny być z zwolnione z procedur przetargowych, jeśli spełnią warunki niezbędne do prowadzenia działalności związanej z zagospodarowaniem odpadów. Należy też zmienić zapisy dotyczące wymogów stawianych firmom wywozowym, ponieważ małe podmioty gospodarcze, nie będą w stanie doposażyć się w ten sposób, aby spełnić wygórowane wymagania”.
           
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że ma odczucie, że jest to uchwała najtrudniejsza w tej kadencji. Wszyscy, zarówno Pan Wójt jak i radni, chcą podjąć najlepszą decyzję nie dla urzędu tylko dla mieszkańców. Najważniejsze jest to żeby mieszkańców kosztowało to jak najmniej.
Dodał, że nie chciałby przekonywać, ponieważ różne są odczucia radnych w stosunku do tej uchwały.

Powiedział, że pozwolił sobie zbadać sytuację w kilku gminach, które indywidualnie zajmą się tym problemem tj. Gmina Chełmża – powstaje referat ds. gospodarowania odpadami -1,5 etatu, oprogramowanie 6.000 zł, licencja na rok 2.000 zł bez ograniczeń stanowiskowych;
Gmina Wąbrzeźno – jeden etat, oprogramowanie RADIX rozszerzenie 1.000 zł na 3 stanowiska. Zwrócono uwagę na to, że związek nie może wydawać decyzji administracyjnych. Jeśli gmina nalicza opłatę to w formie podatku. Jeżeli związek to musiałby wystawiać faktury. Poprosił o wyjaśnienie prawne.

Gmina Świecie n. Osą podpisała porozumienie z miastem Grudziądz. Miasto ma przedsiębiorstwo komunalne, które tym się zajmie.
Gmina Grudziądz – jedno stanowisko, poza tym ma być osoba wynajęta, która ma przygotowywać uchwały.

Tak samo w gminie Płużnica – 1-1,5 etatu.
W powiecie Wąbrzeskim gminy tworzą dokumenty wspólnie. Jest także koncepcja wspólnego przetargu.

Dopóki nie zacznie to działać nie ma jasnej odpowiedzi czy w związku będzie taniej czy robić to samemu.

Radca prawny Andrzej Wróblewski wyjaśnił, że decyzja wystawiana jest tylko, jeżeli mieszkaniec czy osoba zobowiązana do utrzymania czystości nie gromadzi nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych i nie pozbywa się na terenie nieruchomości  odpadów komunalnych. W tych przypadkach Wójt wydaje decyzję.

Radny Jakub Kochowicz zapytał czy związek może wydać decyzję administracyjną.

Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że to Wójt wydaje i jest to kwestia czy nieruchomość została wyposażona w szambo i jest opróżniane i czy wyposażona jest w śmietnik. Jeśli nie ma śmietnika to Wójt wyda decyzję, a kwestia odpłatności już nie decyzją. Opłata jest innym zagadnieniem.

Radny Mieczysław Szymborski poprosił o wyjaśnienie kwestii VAT-u.

Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że podatek jest podatkiem.

Dyskusja na temat podatku.

Radny Jakub Kochowicz zapytał, kto będzie zbierał pieniądze - związek czy gmina.

Kierownik Kazimierz Kowal powiedział, że związek.
 
Wójt powiedział, że podatek jest bez VAT-u.
 
Radny Jakub Kochowicz zapytał czy związek może zbierać podatek za gminę.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że jeśli zostanie utworzony związek to kompetencje dotyczące naliczania przejmie związek.
W gminie będą musiały być wdrożone cztery uchwały.

Radny Jakub Kochowicz powiedział, że uchwały zostaną przygotowane przez p. Masiotę.

Kierownik Kazimierz Kowal zwrócił się do radnego Jakuba Kochowicza czy podane przez niego gminy w kalkulacje mają wliczone koszty utworzenia punktu zbierania odpadów wyselekcjonowanych, których to poziom określi rada, a które są narzucone ustawą zmieniającą. Czy punkt zbierania odpadów niebezpiecznych w tych gminach wchodzi w grę, punkt zbierania odpadów tworzyw sztucznych, wielkogabarytowych, gruzu budowlanego. Czy gminy uwzględniły obsługę tych punktów. To są dodatkowe koszty, które gmina powinna realizować.

Radny Jakub Kochowicz odpowiedział, że gmina Chełmża zamierza ogłosić dodatkowy przetarg na organizację takiego punktu.
 
Kierownik Kazimierz Kowal powiedział, że organizacja takiego punktu nie będzie za darmo.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że nie została przedstawiona kalkulacja, ile będzie kosztował ten punkt i jego obsługa w Stolnie.
Dodał, że ma jeszcze wątpliwość czy nasi mieszkańcy będą musieli jeździć i załatwiać sprawy w Stolnie.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska odpowiedziała, że na spotkaniach, które się odbywały padła taka propozycja, że pracownik związku będzie przyjeżdżał dwa razy w tygodniu do gminy.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że cyt. „na poprzedniej sesji mieliśmy wątpliwości czy przystąpić do związku, bo nie wiedzieliśmy, na czym bazujemy. Zostały nam przedstawione dokumenty, choć nie są do końca wiarygodne odnośnie tych kosztów. Reasumując to wszystko gdybyśmy wstąpili do związku to z tych wyliczeń wynika, że będziemy mieli 100 tys. oszczędności. Mówię z całą świadomością, że tych pieniędzy nie będzie 100 tys., będzie w granicach od 50 – 60 tys zł. maximum. Jako związek myślę, że nie będzie działał na szkodę gdyż każda gmina będzie miała przedstawiciela w osobie Pana Wójta i radnego z danej gminy.” Radny poprosił wszystkich o wyrozumiałość i głosowanie z sumieniem własnym. Dodał, cyt. „Przepraszam ja będę głosował za tą uchwałą”.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski powiedział,  że założony koszt oprogramowania jest zdecydowanie za duży względem pozostałych gmin. Powiedział również, że gdyby założyć jeden etat mniej to zaoszczędzilibyśmy  40 tys zł. Koszty usług pocztowych wynosiłyby 7.300 złotych, jeżeli nie przystąpimy do związku. Natomiast nie zostało przedstawione ile wyniosą koszty usług pocztowych.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska powiedziała, że te koszty dotyczące Urzędu zweryfikowała i zrobiła rzetelnie, wiarygodnie. Jeżeli chodzi o związek to zostały one skalkulowane i przedstawione przez Pana Marcina Płoszyńskiego. Dodała, iż uważa , że te 10 osób od stycznia to jest trochę za dużo i nie musiałyby one być zatrudnione od stycznia.
Jeżeli chodzi o oprogramowanie to spływają różne oferty od 1 000 zł wzwyż.
 Firmy tworzące oprogramowanie próbują zyskać klientów.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że oprogramowanie z RADIXA jest kompatybilne z programami z podatków i ewidencją ludności.
Ponadto zapytał o koszty adaptacji pomieszczeń dla związku.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska powiedziała, że wystarczy wymalować pomieszczenia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski  powiedział, że 1000 zł za wynajem jest przyjęty hipotetycznie.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska powiedziała, że zostało przyjęte 1000 zł, ale rozmów jeszcze nie było. Dodała, że myśli, że ta kwota będzie mniejsza.
 
Rozmawiano na temat oprogramowania.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski powiedział, że nie ma jeszcze związku ale jest już prezes, kierownik. Wiadomo, kto już będzie. Dodał, że myślał, że o tym będzie decydował zarząd związku.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że nie dopuści do tego, aby przyjąć osoby do pracy  spoza gmin. Gmina musi ogłosić konkurs na stanowiska.
 
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska powiedziała, że przy zatrudnianiu w związku obowiązuje ustawa o pracownikach samorządowych. Ponadto odniosła się do słów, że nie ma jeszcze związku a jest już prezes - nie zgadza się z tym. Podana osoba zna się na gospodarce odpadami.  Pan Marcin ma też weryfikować dokumenty przygotowane przez Panią Masiotę. Nawet Pan Kowal, który ma największe doświadczenie i znajomość tej dziedziny nie będzie w stanie powiedzieć czy jest to dobrze przygotowane czy źle.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział cyt. „rozumiem, że nie wiemy czy wybrany prezes będzie pracował na pełnym etacie czy na pół etatu, o tym rada zadecyduje. Założyliśmy, że będzie zarabiał 3.800zł ja myślę, że na pełnym etacie taki prezes nie przyjdzie pracować za takie pieniądze”.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska dodała, że kwota 3.800 jest kwotą brutto brutto jest kwotą średnią dla 10 pracowników.
 
Przewodniczący Rady dodał, że jakakolwiek decyzja zapadnie będzie się źle czuł - czy będzie decyzja na tak, czy będzie na nie.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego”
 
Za głosowało 6 radnych, przeciw głosowało 5 radnych. (obecnych 12 radnych).
 
Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 października 2012 w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego” została podjęta – uchwała stanowi załącznik do protokołu zał. Nr 6.
 
 
Wytworzyła się dyskusja na temat głosowania z uwagi na to, że obecnych było 12 radnych, natomiast suma oddanych głosów była 11.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że radny miał prawo nie głosować. Dodał, że  nie można powtórzyć głosowania.
 
3) projekt nr 3  w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - projekt stanowi załącznik do protokołu Nr 7.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska powiedziała, że statut przyjmuje się bezwzględną większością głosów.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski dodał, że 8 radnych musi być „za”,  aby uchwała w sprawie przyjęcia statutu została podjęta.
 
Głosowanie 10 za, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Rady Gminy Lisewo nr XIX/122/2012 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego została podjęta- uchwała stanowi załącznik do protokołu Nr 8.
 
4) projekt nr 4: wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Rady Gminy Lisewo  w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego- projekt stanowi załącznik do protokołu Nr 9.
 
Radny Andrzej Grędzicki zgłosił kandydaturę radnego Piotra Golińskiego.
 
Radny Piotr Goliński wyraził zgodę.
 
Więcej propozycji ani uwag nie zgłoszono.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Rady Gminy Lisewo
w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.
 
Głosowanie: 12 za. Uchwała został podjęta jednogłośnie.
 
Uchwała Rady Gminy Lisewo nr XIX/123/2012 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Rady Gminy Lisewo  w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego została podjęta - uchwała stanowi załącznik do protokołu Nr 10.
 
Ad. 8 Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że podjęcie uchwały w sprawie wejścia do związku było nie łatwą decyzją. Mamy dwóch przedstawicieli w związku Pana Wójta i Pana Piotra Golińskiego.
Złożył podziękowania w imieniu mieszkańców wsi Pniewite Panu Przewodniczącemu, Wójtowi za budowę drogi w Pniewitem.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że dzisiejsze głosowanie go zaskoczyło i jak długo jest radnym nie spotkał się z przypadkiem nie oddania głosu przez radnego.
 
Radny Piotr Goliński podziękował za zaufanie. Dodał, że wszelkie informacje dotyczące związku będzie przekazywał radnym na bieżąco.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zamknął XIX Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Lisewo.
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski

Sekretarz Obrad Andrzej Grędzicki

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (25 października 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (27 listopada 2012, 15:59:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1212