PROTOKÓŁ NR XXI /2012

z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
 
XXI Sesja Rady  Gminy  Lisewo  z  dnia  28 grudnia 2012 r.  rozpoczęła  się  o  godz.  14.00, a zakończyła o godz. 15.45 .
 
Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył XXI Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2  W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 11 radnych, co stanowi kworum – lista stanowi zał. nr 1. 
Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski.
Lista obecności stanowi załącznik nr 2.
 
Ad. 3 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Andrzeja Grędzickiego.
 
Ad. 4 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad i przedstawia się on następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu  22.11.2012 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z działalności Komisji Stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) projekt nr 1: zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012 -2018;

2) projekt nr 2: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2012 rok;

3) projekt nr 3: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2013-2018:
a) przedstawienie  Uchwały Nr 10/WPF/2012 Składu  Orzekającego  Nr  5  Regionalnej       
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie      
wydania opinii o projekcie  wieloletniej  prognozy  finansowej   na  lata  2013-   
2018 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2013-2018;
 
b) przedstawienie opinii  Komisji  Rady  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Lisewo na lata 2013-2018;

c) głosowanie  nad  projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy     Finansowej Gminy Lisewo na lata 2013-2018.
  
4) projekt nr 4: uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2013 rok:
a) przedstawienie  przez  Wójta  projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  Lisewo na 2013 rok wraz z uzasadnieniem;
                                  
b) przedstawienie Uchwały Nr 5/B/2012 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej  w  Bydgoszczy  z  dnia  28 listopada 2012 roku w  sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2013 rok Gminy Lisewo;
 
c) przedstawienie opinii  Komisji  Rady  w  sprawie budżetu Gminy na 2013 rok;
 
d) przedstawienie  stanowiska  Wójta  w  sprawie  opinii  i wniosków Komisji Rady oraz zmian   w  projekcie  uchwały  budżetowej  wynikających  z wniosków Komisji Rady
i autopoprawek Wójta;
 
e) głosowanie  nad  poprawkami  do  projektu  uchwały  budżetowej  zgłoszonych  przez Wójta  wynikających  z  wniosków  komisji  przyjętych  przez  Wójta  i autopoprawek Wójta;
 
f) głosowanie  nad  projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2013 rok.
 
5) projekt nr 5: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo;

6) projekt nr 6: Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w 2013 r.

7) projekt nr 7:  zmiany uchwały w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, przedszkola i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli;

8) projekt nr 8: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Kornatowo.

9) projekt nr 9: zmiany uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Lisewo.

10) projekt nr 10:  przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2013 r.

9. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Głosowanie porządku obrad: 12 za.
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.
 
Ad. 5 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokołu z XX Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
                                                                          
Ad. 6 Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi - złącznik nr 3.
 
Doszedł radny Adam Wojnowski – obecnych 12 radnych
 
Ad. 7 Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy.
a) Przewodniczący Grzegorz Sziming przedstawił informację z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 4.

b) Radny Jakub Kochowicz  przedstawił informację z działalności Komisji Ładu. Porządku i Ochrony Środowiska w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 5.

c) Przewodniczący Henryk Bogusz przedstawił informację z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 6.

d) Przewodniczący Piotr Goliński przedstawił informację z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 7.
Radny Piotr Goliński poinformował, że przy sprawozdaniach z działalności komisji będzie informował o związku komunalnym.
 
Ad 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt nr 1 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012 -2018 – załącznik nr 8.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XXI/130/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012 -2018 została podjęta jednogłośnie - załącznik nr 9.
 
 
2) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt nr 2 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2012 rok - załącznik nr 10.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XXI/131/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2012 rok została podjęta jednogłośnie - załącznik nr 11.
 
3) Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił projekt nr 3 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2013-2018 – załącznik nr 12 oraz odczytał:

a) Uchwałę Nr 10/WPF/2012 Składu  Orzekającego  Nr  5  Regionalnej Izby Obrachunkowej   w   Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej  prognozy finansowej na  lata 2013-2018 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2013-2018 – kopia stanowi załącznik nr 13;

b) Przewodniczący komisji przedstawili opinię Komisji Rady w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej  Gminy Lisewo na lata 2013-2018;
-Przewodniczący Grzegorz Sziming przedstawił opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży - załącznik nr 14.
- Radny Jakub Kochowicz przedstawił opinię Komisji Ładu. Porządku i Ochrony Środowiska - załącznik nr 15.
- Przewodniczący Henryk Bogusz przedstawił opinię Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - załącznik nr 16.
- Przewodniczący Piotr Goliński przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 17.
 
c) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2013-2018.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XXI/132/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2013-2018 została podjęta jednogłośnie - załącznik nr 18.
 
4)  projekt nr 4 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2013 rok:

a) przedstawienie  przez  Wójta  projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2013 rok wraz z uzasadnieniem – załącznik nr 19;      

b) Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił Uchwałę  Nr 5/B/2012  Składu  Orzekającego  Nr  5 Regionalnej Izby Obrachunkowej   w   Bydgoszczy  z  dnia  28 listopada 2012 roku  w  sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2013 rok Gminy Lisewo – załącznik nr 20;

c) przedstawienie opinii  Komisji  Rady  w  sprawie budżetu Gminy na 2013 rok;   
-Przewodniczący Grzegorz Sziming przedstawił opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży - załącznik nr 21.
- Radny Jakub Kochowicz przedstawił opinię Komisji Ładu. Porządku i Ochrony Środowiska - załącznik nr 22.
- Przewodniczący Piotr Goliński przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 23.
- Przewodniczący Henryk Bogusz przedstawił opinię Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - załącznik nr 24.

d) przedstawienie  stanowiska  Wójta  w  sprawie  opinii  i wniosków Komisji Rady oraz zmian   w  projekcie  uchwały budżetowej wynikających  z wniosków Komisji Rady i autopoprawek Wójta;
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że podziela opinie radnych. Wszelkie środki dodatkowe, które pojawią się w ciągu roku będą przeznaczone na drogi.

Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski jest to stagnacja, brak inwestycji drogowych. Jest to efekt wcześniej zaciągniętych kredytów. Dodał, że był radnym poprzednich kadencji i nawet niezręcznie się mu wypowiadać i oskarżać kogoś, że jest taka sytuacja jak jest z budżetem. Niektóre inwestycje nie były trafne.
       
e) poprawek do projektu budżetu nie zgłoszono

f) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie  nad  projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2013 rok.
 
Za podjęciem głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2013 rok została podjęta – załącznik nr 25.
 
Przerwa
 
5) Insp. ds. gosp. gruntami Władysława Dudzińska projekt nr 5 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo;
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo została podjęta – załącznik nr 26.
  
6) Insp. ds. oświaty Alicja Nogalska przedstawiła projekt nr 6 w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w 2013 r. – załącznik nr 27.
 
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w 2013 r. została podjęta – załącznik nr 28.
 
7) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 7 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, przedszkola i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli – załącznik nr 29.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, przedszkola i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli – załącznik nr 30.
 
8) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 8 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Kornatowo - załącznik nr 31.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Kornatowo - załącznik nr 32.
 
9) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Lisewo- załącznik nr 33.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XXI/138/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Lisewo- załącznik nr 34.
 
10) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 10 w sprawie  przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2013 r. - załącznik nr 35.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XXI/139/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2013 r. - załącznik nr 36.
 
Ad 9. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, z jakich środków jest zakupiony samochód dla OSP Lipienek oraz z jakich środków będzie budowana świetlica w Lipienku.
Poza tym powiedział, że należy rozwiązać sprawę śmieci na cmentarzu parafialnym.
 
Radny Piotr Goliński powiedział, że były rozmowy na komisjach odnośnie zlikwidowania rezerwacji na parkingu przy GCI. cyt. „ Stwierdziłem, że to jest to normalna groteska. Jest to parking zbudowany ze środków unijnych i są tam cztery koperty i pięć rezerwacji : trzy rezerwacje z numerami rejestracyjnymi i dwie dla osób niepełnosprawnych z tablicą pod spodem dla pacjentów. Niech mi ktoś powie, dla kogo ona jest. Zostają trzy miejsca wolne dla ludzi, które nie są osobami niepełnosprawnymi bądź nie mają rezerwacji. I teraz ja pytam czy to jest jakaś dewastacja, wybazgrane koperty, jakieś tablice. Trzeba zrobić z tym porządek. Ja nie mówię, że komuś nie należy się jakaś rezerwacja. Ja nie wierzę, że ktoś potrzebuje 24 -ro godzinną całotygodniową rezerwację. Jest to obiekt zbudowany ze środków unijnych – tam były takie pieniądze zaangażowane. Ja nie wiem czy to ma wszystkim służyć, czy tylko wybranym osobom. Ja nikomu tego nie żałuje.  Może mnie tam więcej nie będzie, ale inni oceniają” Poprosił o wyjaśnienie tej sprawy.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że należy podjąć działanie w tej sprawie.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że należałoby się spotkać i podyskutować na temat zagospodarowania terenu po firmie „SKANSKA”.
Zapytał o zrobienie nadlewki przy chodniku na ulicy Hallera.
 
Poinformował, że uczestniczył w akcji „ Szlachetna paczka”. Paczka warta ok. 3 000 zł (pralka, produkty żywnościowe, buty, kurtki, odzież, chemię) trafiła do rodziny z Lipienka. Było to miłe przeżycie, rodzina przygotowała laurki dla darczyńców. Podziękował wszystkim , którzy wsparli tę akcję.
 
Radny Kazimierz Górczyński zapytał o posypywanie piaskiem w trakcie gołoledzi.
 
Radna Marzanna Czarnecka zapytała czy w GOZ w Lisewie będzie ginekolog w ramach NFZ.
Poza tym zapytała o to jak długo będą działały przedszkola unijne.
 
Radny Adam Wojnowski, jakie na dzień dzisiejszy są koszty zimowego utrzymania dróg.
 
Ad 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj udzielił odpowiedzi:
W związku z pytaniami radnego Andrzeja Grędzickiego Wójt Gminy poinformował, że:
- samochód strażacki dla OSP Lipienek nie został zakupiony i nie wie, na jakiej zasadzie została załatwiona sprawa z p. Bogdanem Utratą.
- w ramach LGD gmina ma do wykorzystania 94 tys. zł i można by wykorzystać te pieniądze na budowę świetlico – remizy w Lipienku.
W związku z pytaniem radnego Piotra Golińskiego Wójt Gminy poinformował, że:
- wydał polecenie zamalowania znaków jedynie pozostawienie miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
 
W związku ze sprawą zgłoszoną przez radnego Jakuba Kochowicza p. Wójt poinformował, że:
- w miesiącu styczniu spotka się z całą radą gminy w celu uzgodnienia co zrobić z placem po firmie „SKANSKA” .
- nalewka na ulicy Hallera jest planowana na 2013 rok w ramach remontu.
 
W związku ze sprawą zgłoszoną przez radnego Kazimierza Górczyńskiego p. Wójt poinformował, że:
- sypane drogi są tylko tam gdzie jeździ autobus szkolny. W trakcie gołoledzi to nawet na drogach posypanych za dwie godziny robiło się ślisko.
Dodał, że gminy nie stać na utrzymanie 120 km.
Radny Grzegorz Sziming powiedział, że należałoby posypać wyjazd z drogi w Mgoszczu na drogę Wąbrzeźno – Stolno. Jest tam niebezpieczny zjazd.
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że w takich punktach powinny być kupki piachu z solą.
 
W związku z pytaniami zgłoszonymi przez radną Marzannę Czarnecką p. Wójt poinformował, że:
- w tym roku kończy się umowa, jednak dalej mają być utrzymane oddziały w Krusinie i Malankowie, dodał, że nie wie czy zostaną utrzymane dwa oddziały w Lisewie.
- sprawa ginekologa. Na 2013 rok GOZ nie ma podpisanej umowy z funduszem i nie będzie ginekologa.
 
W związku z pytaniem zgłoszonym przez radnego Adama Wojnowskiego p. Skarbnik odpowiedziała, że:
- za odśnieżanie były dwie faktury na ok. 3. 000 zł.
 
W związku ze sprawą zgłoszoną przez radnego Andrzeja Grędzickiego Wójt Gminy poinformował, że:
- nie ma takiej możliwości aby przekazać środki finansowe na wywóz śmieci z cmentarza. Ustawa o cmentarnictwie dopuszcza na podpisanie umowy na chowanie zmarłych innych wyznań na cmentarzu parafialnym, jeśli nie ma cmentarza komunalnego. Gmina może pokryć koszty pochówku , a nie wywozu śmieci.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że nie chodzi mu o to, aby zapłacić za wywóz śmieci, ale żeby jakieś kroki poczynić, żeby proboszcza zmobilizować i zmusić do wywozu śmieci.
 
Radny Kazimierz Górczyński powiedział, że w jego parafii w Papowie Biskupim proboszcz płaci rocznie 7 000 zł za wywóz śmieci.
 
Ad 11. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
Sołtys wsi Lisewo Barbara Moch podziękowała za zamontowanie lampy.
 
Ponadto powiedziała, że kupka piachu z solą powinna być przy GREENE, bo zjazd podczas gołoledzi na drogę powiatową jest bardzo niebezpieczny.
 
Sołtys wsi Wierzbowo Elżbieta Lewandowska powiedziała, że jest nie prawdą, że drogi były posypywane w trakcie gołoledzi. Wierzbowo było zaniedbane, autobus szkolny wpadł w krzaki i bramę wjazdową do posesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski złożył życzenia noworoczne.
 
Przewodniczący Mieczysław Szymborski zamknął XXI Sesję Rady Gminy Lisewo.
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska
 
 
                                                                                               Przewodniczący Rady
 
 
                                                                                              Mieczysław Szymborski
 
 
 
 
                                                                                                     Sekretarz obrad
                                                                                             
 
                                                                                                    Andrzej Grędzicki
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (11 stycznia 2013)
Opublikował: Michał Lewandowski (6 marca 2013, 10:40:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1077