PROTOKÓŁ NR XXII/2013

z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 27 lutego 2013 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.

XXII Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2013 r. rozpoczęła się o godz. 10:00, a zakończyła o godz. 12:30 .
 
Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył XXII Sesję i powitał wszystkich zebranych.

Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 12 radnych, co stanowi kworum – lista stanowi zał. nr 1.

Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski.
Lista obecności stanowi załącznik nr 2.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Andrzeja Grędzickiego.
 
Ad. 4 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad i przedstawia się on następująco:
  1.Otwarcie Sesji.
  2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wyznaczenie Sekretarza obrad
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Lisewo.
  6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  7. Informacja z działalności Komisji Stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.
  9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie za 2012 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
     Alkoholowych za 2012 rok.
11. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) projekt nr 1: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018;
2) projekt nr 2: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2013 r.
3) projekt nr 3: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2012 rok;

4) projekt nr 4: zmiany Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie;
5) projekt nr 5:  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6) projekt nr 6: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo w 2013 r.

7) projekt nr 7: nabycia nieruchomości;

8) projekt nr 8: zamiaru  likwidacji ponadgimnazjalnej Szkoły Zawodowej w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie;

9) projekt nr 9: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r.;

10) projekt nr 10: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i zakończenie sesji.
 
Kierownik Gminnej Biblioteki Marzanna Szpręglewska poprosiła o wycofanie projektu nr 10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie.
W związku z tym, że Księgowa nie przygotowała sprawozdania finansowego bo ma czas do końca marca.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie porządek obrad bez podpunktu 10 w pukcie13 tj. „ 10) projekt nr 10: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie”.
 
Za głosowało 11 radnych tj. wszyscy obecni.Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 5 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokołu z XXI Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
                                                                          
Ad. 6 Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi - złącznik nr 3.
 
Doszedł radny Adam Wojnowski – obecnych 12 radnych
 
Ad. 7
 
Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy.
a) Z-ca Przewodniczącego Grzegorz Sziming przedstawił informację z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 4.

b) Radny Jakub Kochowicz  przedstawił informację z działalności Komisji Ładu. Porządku i Ochrony Środowiska w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 5.

c) Przewodniczący Henryk Bogusz przedstawił informację z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 6.

d) Przewodniczący Piotr Goliński przedstawił informację z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 7.
 
Ad. 8 Dyrektor Pani Katarzyna Lubańska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie za rok 2012 – załącznik nr 8.
 
Ad. 9 Kierownik Teresa Jamka przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie za 2012 rok – załącznik nr 9.
 
 
 
Ad.10 Przewodnicząca GKRPAiN Pani Danuta Motylewska przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok - załącznik nr 10.
 
Przyszedł radny Grzegorz Sziming – obecnych 12 radnych
 
Ad. 11 Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
 
Radny Jakub Kochowicz zapytał czy dzieci z RSP są dowożone do szkoły.
 
Radny Kazimierz Górczyński zapytał o aneksy do umów na remonty świetlic.
 
Przew. Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Danuta Motylewska zapytała o gazyfikację Lisewa oraz czy są pieniądze w budżecie  na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z azbestu.
 
Przerwa
 
Obecnych 13 radnych (doszedł radny Rafał Dams)
 
Ad. 12

1) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił  projekt nr 1 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018 – załącznik nr 11.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie  projekt nr 1 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2013 roku  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018 została podjęta – załącznik nr 12.
 
2) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 2 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2013 r. – załącznik nr 13.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt nr 2 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2013 r.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXII/141/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2013 roku  w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2013 r. została podjęta – załącznik nr 14.
 
3) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2012 rok – załącznik nr 15.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt nr 3  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2012 rok.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2013 roku  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2012 rok została podjęta – załącznik nr 16.

4) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 4 w sprawie zmiany Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie – załącznik nr 17.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt nr 4  w sprawie zmiany Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.
 
 Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXII/143/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2013 roku  w sprawie zmiany Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie – załącznik nr 18.

5) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 5 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 19.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXII/144/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2013 roku  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 20.

6) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski projekt nr 6 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo w 2013 r. - załącznik nr 21.

Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo w 2013 r.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXII/145/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2013 roku  w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo w 2013 r. – załącznik nr 22.
 
 7) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski projekt nr  7 w sprawie nabycia nieruchomości - załącznik nr 23.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że w imieniu Klubu Radnych proponuje uchwałę w dniu dzisiejszym odrzucić z uwagi na brak środków w budżecie. Dodał cyt. „ Naszym zdaniem jest ważne żeby tą działkę kupić. Ona będzie na pewno kupiona. ” Radny zaproponował odłożenie sprawy w czasie z uwagi na brak środków.
Ponadto radny Jakub Kochowicz  zwrócił się do Wójta Gminy z pytaniem na jakiej podstawie dokonano wydzielenia działki na gruncie nie należącym do gminy.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że do tej pory nie włączał się do dyskusji na ten temat. Część działki jest zagospodarowana. Na podstawie uchwały Nr XIII/92/08 z 27 marca 2008 kiedy działka była własnością p. Kazimierza Kowala to część działki była zaplanowana na poszerzenie drogi. Małżeństwo Jaworscy zwrócili się do urzędu z zapytaniem co dalej ponieważ chcą zagospodarować ten teren. Część działki jest zaasfaltowana ponieważ potrzebny był kielich przy wyjeździe na drogę powiatową. Poza tym są na tej działce urządzenia , które omawiał p. Krajewski na komisjach. Urząd chce uniknąć płacenia odszkodowań jak to już miało miejsce.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że to nie wina rady, że część działki została zaasfaltowana. Podejmując tę uchwałę podzielam zdanie radnego Kochowicza. Nie minie nas wykup tej działki. Jednak podejmując tę uchwałę i tak tej działki nie kupimy a dopiero w nowym roku. Została wydzielona działka, która ma przejść do zasobów gminy więc nic nie przeszkadza w jakichkolwiek ogrodzeniach, czy zagospodarowaniu działki. Dodał, że małżeństwo Państwa Jaworskich na pewno zrozumie Radę. W związku z tym, że jest to rodzina Pana Wójta to ludzie patrzą na to w inny sposób.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że jego córka z mężem zwrócili się z zapytaniem do Urzędu ponieważ chcą ogrodzić posesje. Jeśli ogrodzą działkę to będzie problem z wejściem. Wójt Gminy powiedział, że Rada jest organem władnym do podjęcia tej uchwały i on nie będzie naciskał.
 
Radny Piotr Goliński powiedział, że najważniejsze jest dobro gminy i to, że jest to sprawa dotycząca rodziny p. Wójta trzeba odciąć grubą linią. Jeśli podejmie się uchwałę, a nie ma pieniędzy to uchwała nie zostanie wykonana. Uważa, że w przyszłym budżecie należy środki finansowe wyznaczyć i podjąć uchwałę.
 
Radny Marek Szpręglewski  zapytał z jakich środków ma być to finansowane. W ciągu roku są pieniądze ze sprzedaży gruntów gminnych. Z tego co mówią pozostali radni to wszyscy są zgodni do podjęcia tej uchwały. Nie widzi przeszkód jeśli chodzi o podjęcie uchwały. Jeśli uchwała zostanie podjęta i znajdą się środki w ciągu roku to działkę się wykupi.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że była przeprowadzona rozmowa z Bartoszem Jaworskim i jest cena uzgodniona na  5 tys. złotych.
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że na terenie gminy takich urządzeń może być więcej i te osoby mogą się zwrócić też z propozycją sprzedaży. Poprosił Kierownika o informacje.
 
Kierownik Gminnych Usług. Wod. Kan. Tomasz Krajewski  na terenie całej gminy jest 150 km urządzeń wodociągowych w 90% są one na gruntach prywatnych.
 
Insp. ds. gosp. Gruntami Władysława Dudzińska powiedział, że działka jest wydzielona jednak właściciel ma prawo dysponowania gruntem.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że „ my jako radni podchodzimy do sprawy bardzo w porządku. Uważamy , że działkę trzeba kupić. Nie chcemy w tej chwili tylko podejmować uchwały. To nas nie minie. Państwo Jaworscy wiedzą w czym rzecz, nie buntujemy się. Wiemy, że ta działka cała jest własnością Państwa Jaworskich. Po co mają grodzić całą działkę . Jeśli wiadomo, że działka za 0,5 czy 7 miesięcy zostanie wykupiona.
 
Insp. ds. gosp. Gruntami Władysława Dudzińska powiedział, że nikt im nie zabroni.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział cyt. „ to zostawimy ten płot niech sobie stoi i nie wykupimy wcale”
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt w sprawie nabycia nieruchomości.
 
Za 3 radnych
Przeciw 7
2 osoby się wstrzymały
Obecnych 13 radnych
 
Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości  nie została podjęta.
 
8) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił  projekt nr 8 w sprawie zamiaru  likwidacji ponadgimnazjalnej Szkoły Zawodowej w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie – załącznik nr 24.
 
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt w sprawie zamiaru  likwidacji ponadgimnazjalnej Szkoły Zawodowej w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXII/146/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2013 roku  w sprawie zamiaru  likwidacji ponadgimnazjalnej Szkoły Zawodowej w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie została podjęta – załącznik nr 25.

9) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski  przedstawił projekt nr 9 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r.- załącznik nr 26.
 
Głosowanie : 13 za
 
Uchwała Nr XXII/147/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2013 roku  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r. została podjęta – załącznik nr 27.
 
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział na pytania:
 
wyjaśnił sprawę oświetlenia w Kornatowie gdzie oświetlany jest teren PKP – p. Wójt poinformował, że podjął decyzję o rozwiązaniu umowy,dzieci dowożone są z RSP, niektóre muszą dojść do przystanku. Spełniamy wymogi dotyczące dowozów klasy  1-3 obowiązek dowozów powyżej 3 km, klasy 4-6 obowiązek dowozów powyżej 4 km. aneks do umowy był sporządzony na kwotę poprzetargową czyli niższą, w sprawie gazyfikacji rozmawiał z dyrekcją w Bydgoszczy i uzyskał informacje, że spółdzielnia mieszkaniowa w Lisewie miała podać dane na temat zapotrzebowania rocznego na gaz. Dokumentacja gazyfikacji jest w trakcie opracowania.
 
Kierownik Kazimierz Kowal przekazał informacje na temat dofinansowania do wymiany pokryć azbestowych. Gmina nie posiada pieniędzy. Można uzyskać dotacje z WFOŚ.
 
14. Radny Marek Szpręglewski zapytał o remont drogi 548.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że nie wie czy została podjęta decyzja o rozpoczęciu budowy drogi. Gmina robi wszystko żeby obwodnica była ujęta w inwestycji.
 
Inspektor Tomasz Stański powiedział, że dokumentacja techniczna jest gotowa. Jest decyzja środowiskowa. Wczoraj odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów przyległych do drogi bo na pewno będą wywłaszczenia, wykupy.
 
Radny Andrzej Grędzicki  zwrócił się do radnego Piotra Golińskiego, aby każdy kto podpisze umowę zapoznał się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku.
 
Radny Andrzej Grędzicki  zwrócił się do radnego powiatowego Grzegorza Zalewskiego. Powiedział, że starostwo na pewno ma oszczędności w dziale dróg z tytułu odśnieżania. Zapytał jaki jest przewidziany odcinek drogi w Piątkowie do inwestycji.
 
Radny powiatowy Grzegorz Zalewski odpowiedział, że trzysta kilkadziesiąt złotych jest przeznaczone w budżecie. Jednak jaki odcinek będzie zrobiony zależy to od przetargu.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski  zapytał ile kosztowało odśnieżanie do dnia dzisiejszego.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska powiedziała, że razem z zakupem soli i piasku 60 tys. zł.
 
Inspektor Tomasz Stański powiedział, że jest to bez faktury p. Prządki.
 
Radny Piotr Goliński odpowiadać na pytanie p. Grędzickiego powiedział, że regulamin ten nie jest ostateczny, ale w trakcie opracowywania. Gotowy regulamin na pewno będzie przekazany mieszkańcom.
 
Dyrektor SP w Krusinie p. Wiesława Chojnicka zapytała do kogo składać informacje dotyczącą wałęsających się psów.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że do Urzędu do p. Kazimierza Kowala.
 
Dyrektor SP w Krusinie p. Wiesława Chojnicka zapytała o kwestie udzielania pomocy psom  z wypadku.
 
Kierownik Kazimierz Kowal jest umowa ze schroniskiem i opieka weterynaryjna.
 
Radny Adam Jurzysta podziękował sponsorom, którzy wsparli X Kujawsko – Pomorski Turniej Hokeja Halowego Olimpiad Specjalnych tj. Stowarzyszenie Pro Bono Hominis – Dla Dobra Człowieka w Mgoszczu, DPS Mgoszcz, UG w Lisewie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisewie, Radny Jakub Kochowicz.
Podziękował także sponsorom, którzy wsparli XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
Poza tym zwrócił uwagę na to, że osoby , które odśnieżają powinny mieć test na topografię gminy Lisewo.
 
Radny Grzegorz Sziming zgłosił, że notorycznie nie była odśnieżana droga do DPS Mgoszcz.
 
Radny Marek Szpręglewski powiedział, że jest to cenna uwaga bo do niego też docierały sygnały o braku znajomości dróg przez osoby odśnieżające. Nieraz niewiele zaoszczędzimy w cenie, a później się więcej straci z uwagi na brak znajomości topografii.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski  poprosił o informację p. Dudzińską na temat sprzedaży działek gminnych w Lisewie i Mgoszczu.
 
Insp. ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska poinformowała, że  nieograniczony przetarg ustny na działkę położoną w Lisewie wygrała p. Hanna Pyra. Cena wylicytowana wyniosła 41.010,00 zł. Obecnie komisja przetargowa wywiesiła na okres 7 dni do publicznej wiadomości  informacje o wygranym przetargu. Po tym okresie odbędą się przepisy notarialne.

Przetarg ustny nieograniczony na działkę położoną w Mgoszczu wygrał p. Sławomir Bogusz. Cena wywoławcza działki 73/2 wynosiła 41.622,00 zł, natomiast cena wylicytowana wyniosła 42.042,00 zł. Na tablicy ogłoszeń wywieszono na okres 7 dni informację o wygranym przetargu.  Po tym terminie zostanie ustalony termin przepisów notarialnych.
 
Sołtys Lisewa Barbara Moch zgłosiła problem bezdomnych psów, których w Lisewie jest coraz więcej. Jako sołtys otrzymuje bardzo dużo sygnałów od mieszkańców. Poprosiła o umieszczenie informacji w gazetce o możliwości wyłapywania wałęsających się psów.
 
Sołtys wsi  Maria Adamczyk powiedziała, że potrzebne jest osobne wejście do świetlicy w Kornatowie. Poza tym poinformowała , że jest zaciek na ścianie w świetlicy.
 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski zamknął obrady XXII Sesji Rady Gminy.
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska

Przewodniczący Rady: Mieczysław Szymborski

Sekretarz obrad: Andrzej Grędzicki
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (13 marca 2013)
Opublikował: Michał Lewandowski (8 kwietnia 2013, 07:48:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1176