PROTOKÓŁ NR XXIII/2013

Z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 27 marca 2013 roku w Sali Sesyjnej Gminnego Gimnazjum w Lisewie

XXIII Sesja Rady Gminy Lisewo rozpoczęła się o godz. 10, a zakończyła o godz. 11.35
 
Ad.1  Przewodniczący rady Mieczysław Szymborski otworzył XXIII Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 14 radnych, co stanowi kworum – lista stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w Sesji uczestniczyli Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski – Lista obecności stanowi załącznik nr 2.

Ad. 3 Przewodniczący RG na Sekretarza obrad wyznaczył Kazimierza Górczyńskiego

Ad.4 Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Sesji
2.stwierdzenie prawomocności obrad
3.Wyznaczenie Sekretarza obrad
4.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5.Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Lisewo
6.Informacja z działalności Wójta Gminy Lisewo w okresie międzysesyjnym
7.Informacja z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo w okresie międzysesyjnym 8.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie za rok 2012
9.Interpelacje, zapytania i oświadczenia
10.Podjęcie uchwał w sprawie:

Projekt nr 1: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012 – 2018.
projekt nr 2: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2013 r.
projekt nr 3: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie
projekt nr 4: rekomendacji dla Oceny zasobów pomocy społecznej na 2012 r. dla Gminy Lisewo
projekt nr 5:przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
12.Wolne wnioski i zakończenie sesji.
 
Głosowanie : 14 głosów za.
Porządek Sesji został jednogłośnie przyjęty.
 
Ad.5  Przewodniczący Rady poinformował Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokołów z XXII Sesji Rady Gminy Lisewo nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
 
Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady złożył na ręce Pani Jadwigi Łepek podziękowania za 18 lat pełnienia funkcji sołtysa wsi Kornatowo i życzenia.
 
Ad.6 Wójt Gminy Lisewo odczytał informację z działalności międzysesyjnej  – informacja stanowi załącznik nr 3.
 
Ad.7 Przedstawiono informację z działalności Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym
Radny Adam Jurzysta odczytał informacje Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Praw Socjalnych i Młodzieży z działalności w okresie międzysesyjnym - zał. nr 4.
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska Jakub Kochowicz przedstawił informację z działalności komisji w okresie międzysesyjnym – zał nr 5.
Przewodniczący Henryk Bogusz przedstawił informację z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w okresie międzysesyjnym – zał nr 6.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goliński przedstawił informacje z działalności komisji w okresie międzysesyjnym – zał. nr 7.  Poinformował, że do  kontroli podjętych uchwał nie ma uwag. Powiedział również, że należy przeanalizować dowozy dzieci  ponieważ zbyt długo dzieci po zajęciach czekają na dowóz do domu. Radny Goliński poinformował o tym, iż 8 marca br. brał udział w walnym zgromadzeniu Związku Komunalnego. Powiedział, że chętnie odpowie na pytania dotyczące związku.
 
Ad. 8 Pani Marzena Szpręglewska przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki w Lisewie – zał. nr 8.
 
Ad. 9 Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
 
Radny Kazimierz Komorowski odczytał zaproszenie na spotkanie skierowane do Wójta Gminy Lisewo oraz do Radnych od Sołtysa, Rady Sołeckiej i Mieszkańców Lipienka. Spotkanie to dotyczyć ma problemów sołectwa Lipienek.
 
Radny Adam Jurzysta skierował pytanie do Skarbnik Gminy odnośnie kwoty jaką Gmina wydała do tej pory na odśnieżanie.
 
Radny Henryk Bogusz zapytał o remont drogi wojewódzkiej Stolno-Wąbrzeźno. Kiedy ruszają prace. Powiedział że rolnicy martwią się o to, że gdy nadejdzie okres żniw to nie będą mogli wyjeżdżać  na drogę ciężkim sprzętem ponieważ jest ograniczenie tonażu.
Radny zgłosił również że należy wyciąć zakrzaczenia, które wyrastają na drogę powiatową. Jest to odcinek ok. 150m.
 
Radny Robert Kościński zapytał o remont drogi w Kornatowie, którą SKANSKA podczas budowy autostrady zniszczyła. Droga jest w bardzo złym stanie.
 
Radny Adam Wojnowski powiedział , że pracownicy z robót drogowych zrobili dziury na poboczach. Poprosił, aby łatanie dziur zacząć od centrum wsi Malankowo w stronę Lisewa, a nie na odwrót, ponieważ zdarza się tak, że nie starcza asfaltu.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zaproponował, aby zorganizować spotkanie z radnymi w związku obcięciem subwencji oświatowej.
 
Radny Marek Szpręglewski zaapelował aby podjąć konkretne działania w sprawie ograniczenia tonażu na drodze wojewódzkiej 548 ponieważ osoby prowadzące działalność gospodarczą mają problem z dojazdem do posesji. Policja nakłada mandaty i nic nie dają tłumaczenia, że ktoś musi dojechać do domu. Wysyłanie pism nie skutkuje więc potrzeba konkretnej interwencji.
 
 
Ad. 10  Podjęcie uchwał w sprawie:
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska odczytała projekt nr 1 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012 – 2018.
 
Uwag nie zgłoszono.
 
Przewodniczący RG Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt nr 1.
 
Za przyjęciem projektu głosowało 14 radnych – uchwała został podjęta jednogłośnie
 
Uchwała nr XXIII/148/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej została podjęta- zał. nr 9.
 
Projekt nr 2 w sprawie  zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2013 r. odczytała Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska.
 
Uwag nie było.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała nr XXIII/149/2013 RG Lisewo w sprawie zmiany Budżetu Gminy Lisewo na 2013  rok została podjęta – zał. nr 10.
 
Projekt nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie odczytała Pani Marzenna Szpręglewska.
 
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
 
Uchwała nr XXIII/150/2013 RG Lisewo w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie została podjęta – zał. nr 11.
 
Projekt nr 4 w sprawie rekomendacji dla Oceny zasobów pomocy społecznej na 2012 r. dla Gminy Lisewo odczytała Inspektor ds. Oświaty p. Alicja Nogalska
 
Uwag nie zgłoszono.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
 
Uchwała nr XXIII/151/2013 RG Lisewo w sprawie rekomendacji dla Oceny zasobów pomocy społecznej na 2012 r. dla Gminy Lisewo została podjęta – zał. nr 12.
 
Projekt nr 5 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 odczytała Inspektor ds. Oświaty p. Alicja Nogalska
 
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
 
Uchwała nr XXIII/152/2013 RG Lisewo w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 została podjęta – zał. nr 13.
 
 
Ad. 11  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Na pytania dotyczące drogi wojewódzkiej Wójt odpowiedział, że Pan Tomasz Stański wystosował pismo do zarządcy, a w tym przypadku zarządca drogi jest Marszałek Województwa, czekamy na odpowiedź. Wójt powiedział, że rzeczą nienormalną jest aby właściciele firm transportowych nie mogli wjechać na swoją posesję. Tłumaczenie, że dalsza degradacja drogi jest niedopuszczalna jest nienormalne, ponieważ droga ta jest już i tak bardzo zniszczona.

Na pytanie pana Henryka Bogusza nt. zakrzaczenia Wójt powiedział, że będzie prowadził rozmowy z Powiatowym Zarządem Dróg aby wyciąć wyrastające na drogę krzaki.

Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska poinformowała, że do tej pory na odśnieżanie Gmina wydała 110 tys. z tym, że nie jest zapłacona jeszcze jedna faktura.

Radny Powiatowy Grzegorz Zalewski odpowiedział na pytanie dotyczące drogi w Kornatowie. Radny powiedział, że nie przypomina sobie żeby podpisywana była umowa ze SKANSKĄ na remont drogi. W umowie był zapis aby droga naprawiana była na bieżąco z czego SKANSKA się wywiązała.
 
Ad. 12
Sołtys wsi Lisewo Barbara Moch podziękowała za wystosowanie pisma do Powiatowego Zarządu Dróg o postawienie znaku drogowego.
 
Radny Andrzej Grędzicki skierował pytanie do przedstawiciela rady  Związku Komunalnego Piotra Golińskiego co Związek rozumie przez  „gospodarstwo domowe”.
 
Wójt odpowiedział, że po to wysyłani będą stażyści z Urzędu Gminy aby zbierać informacje od mieszkańców. Wszystko zależy od tego jak mieszkańcy wypełnią deklaracje.
 
Radny Piotr Goliński dodał, że stawka 33 zł nie była przyjęta od razu, było kilka wersji. Cena 33 zł jest ceną za usługę, a nie za osobę. Jeżeli ktoś mieszka sam to koszt usługi jest podobny do gospodarstw  wielorodzinnych. To zostało nam narzucone z góry, wynika to z ustawy.
 
Radny Henryk Bogusz zapytał ile pojemników będzie wstawianych
 
Pan Piotr Goliński odpowiedział, że będą 4 pojemniki.
 
Radny Jakub Kochowicz poprosił o odczytanie stawek za odbiór odpadów.
 
Przedstawiciel związku Piotr Goliński odczytał obowiązujące stawki za wywóz odpadów. Dodał również, że w cenie tej będziemy mogli wywieść sprzęt AGD, gruz, meble, stare opony.
 
Radny Jakub Kochowicz zapytał czy kontener będzie mobilny czy stacjonarny.
 
Przedstawiciel Związku Piotr Goliński odpowiedział, że zakładamy kontener mobilny.
 
Radny Grędzicki złożył wniosek aby zwiększyć kontrolę policji przy budynku biblioteki publicznej i GOPS-ie.
 
Wójt gminy Jerzy Cabaj złożył życzenia świąteczne do których przyłączył się Przewodniczący Rady.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski zamknął obrady XXIII Sesji Rady Gminy Lisewo.


Protokół sporządziła:  Sylwia Przybył

Przewodniczący Rady: Mieczysław Szymborski

Sekretarz obrad: Kazimierz Górczyński

metryczka


Wytworzył: Sylwia Przybył (10 kwietnia 2013)
Opublikował: Michał Lewandowski (14 czerwca 2013, 08:50:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1397