PROTOKÓŁ NR XXV /2013

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 30 sierpnia 2013 roku w sali narad w Urzędzie Gminy w Lisewie.

XXV Sesja Rady  Gminy  Lisewo  z  dnia  30 sierpnia 2013 r.  rozpoczęła  się  o  godz.  1000, a zakończyła o godz. 11 15.

Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył XXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy i powitał wszystkich zebranych.

Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 10 radnych, co stanowi kworum – lista stanowi zał. nr 1.  Nieobecni radni: Rafał Dams, Andrzej Grędzicki, Kazimierz Komorowski, Grzegorz Sziming, Marek Szpręglewski.

Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska.
Lista obecności stanowi załącznik nr 2.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Kazimierza Górczyńskiego.

Ad. 4 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad i przedstawia się on następująco:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wyznaczenie Sekretarza obrad
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
   1) projekt nr 1: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2013 rok.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.

Ad.5 Radny Piotr Goliński zapytał czy w GOZ w Lisewie jest odpowiednie zabezpieczenie kadrowe. Pan doktor jest na urlopie i przyjmuje tylko p. dr Leks po 2-3 godz. dziennie.
 
Radny Robert Kościński wnioskował o wykoszenie placu zabaw w Kornatowie oraz tzw. Baraki. Poza tym usunięciu nasypu ziemi pozostawionego po budowie placu zabaw.
 
Radny Henryk Bogusz zapytał czy remonty świetlic są już zakończone. Świetlice w Mgoszczu trzeba odwodnić.
 
Radny Adam Wojnowski zgłosił uwagi dotyczące urządzeń na placach zabaw.
 
Radny Jakub Kochowicz zwrócił uwagę na gwarancję, dotyczącą materiałów z jakich zostały wykonane place zabaw.
Druga sprawa jaką poruszył to fyca, do której prawdopodobnie został wrzucony środek.
 
Przew. Rady Gminy Mieczysław Szymborski zapytał o prowadzoną inwestycje przydomowe oczyszczalnie ścieków ponieważ jest przestój w realizacji.
 
Radna Marzanna Czarnecka powiedziała, że szkoda, iż w Malankowie nie będzie oddziału przedszkolnego.
 
Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) projekt nr 1: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2013 rok – zał. nr 3.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
 
Przew. RG. Mieczysław Szymborski odczytał projekt uchwały.
 
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
 
Przew. RG. Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały sprawie  zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2013 rok pod głosowanie.
 
Głosowanie 10 za ( wszyscy obecni).
 
Uchwała Nr XXV/159/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2013 rok została podjęta. – zał nr 4.
 
Ad 7.
Wójt Gminy Jerzy Cabaj w odpowiedzi na interpelacje, zapytania odpowiedział:
 
- Kierownik GOZ doktor Zdzisław Falkiewicz przed urlopem nie przedstawił zastępstw ani godzin działania ośrodka zdrowia. P. Wójt dodał, że do tematu wróci po powrocie lekarza z urlopu.
 
- Plac zabaw i Baraka w Kornatowie zostanie wykoszona,
 
- świetlica w Mgoszczu – w przyszłym tygodniu zostaną wysłani pracownicy sprawdzą przyczynę zawilgocenia i zrobią izolację pionową budynku.
 
- place zabaw – gwarancja obejmuje dwa lata, wykonawcy przekażemy uwagi.
 
- fyca –woda została przekazana do badań. Prawdopodobnie zostały wlane jakieś środki. Niecały worek wapna, który został wsypany, aby ograniczyć rozrost glonów nie spowodowałby takiej przyduchy.
 
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – wykonawca pracownikom dał urlopy i jest przestój w realizacji inwestycji.
 
- przedszkole w Malankowie – chętne dzieci z Malankowa zostaną przyjęte do przedszkola w Lisewie. P. Wójt dodał, że na utworzenie grupy w Malankowie było za mało dzieci.
 
- Radny Kazimierz Górczyński stwierdził, że w gminie jest nadzór nad wykonywaniem placów zabaw i świetlic. Takie rzeczy powinny być określone w specyfikacji przetagu. Poza tym dodał, że wykonawca robi co chce, a my się litujemy nad wykonawcą. Place zabaw są poprzerabiane i nie wiadomo czy spełniają atest.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że są atesty do wglądu.
Poza tym dodał, że są inne formy wyegzekwowania od wykonawcy wykonania umowy.
 
Insp. ds. oświaty Alicja Nogalska poinformowała, ze przeprowadzała kontrolę wykonania placów zabaw. Po pierwszej było stwierdzonych bardzo dużo usterek i uwag.  Uwagi zostały przekazane p. Stańskiemu, który poinformował wykonawcę.
 
Przew. Komisji Rewizyjnej p. Piotr Goliński poinformował, że komisja dokonała objazdu placów zabaw i stwierdziła wiele braków. Urządzenia są za słabe. Według niego zbyt mało szczegółowy był projekt. Poza tym zapytał, czy atesty da się powiązać z urządzeniami.
 
Insp. ds. oświaty Alicja Nogalska powiedziała, że urządzenia mają spełniać Polską Normę podaną w certyfikacie.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że wykonawca stawiając urządzenie bierze pełną odpowiedzialność.
 
Przew. Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska Jakub Kochowicz zwrócił uwagę, że gwarancja jest dwa lata a projekt będzie trwał pięć lat. Przez trzy lata będziemy inwestować w ten beznadziejny sprzęt, który zamontowano. W przetargu powinno być określone, że gwarancja powinna być na 5 lat.
 
Radny Kazimierz Górczyński zwrócił uwagę, że pretensje trzeba mieć do producenta.
 
Insp. ds. oświaty Alicja Nogalska powiedziała, że na etapie projektowania placów zabaw było konkretnie podane, że urządzenia mają być jak w firmie AVIS.
 
Dyrektor ZAZ Katarzyna Lubańska powiedziała, że sprawdzenie tej firmy pod względem atestu mija się z celem. Na pewno mają atesty na wymiary, które są w urządzeniach.
 
Przew. Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska Jakub Kochowicz zwrócił uwagę na to , że mija dwa miesiące od kiedy obowiązuje nowy system odbioru i segregacji odpadów, ale nie funkcjonuje on dobrze.
W związku z tym radny zadał pytania:
- kiedy worki zostaną zastąpione pojemnikami,
- kiedy firma wywożąca dostosuje się do podanego harmonogramu,
- czy spółdzielnia mieszkaniowa będzie objęta segregacją,
- kiedy przedsiębiorcy otrzymają kontenery.
Poprosił o interwencje przedstawicieli p. Piotra Golińskiego i Wójta Gminy Jerzego Cabaja.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj poinformował, że p. Janas przyznał się, że nie był przygotowany do przetargu. Na firmę ZUM została nałożona kara w wysokości 14 ty. zł. ZUM do końca października ma uzupełnić pojemniki w gminie Lisewo.
 
Radny Piotr Goliński powiedział, że przetarg dopuszczał worki.
 
Radny Adam Wojnowski powiedział, że w części Malankowa nie ma pojemników na odpady mieszane.
 
Przew. Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska Jakub Kochowicz powiedział, że niesegregowanie odpadów wiążę się z nałożeniem kar na związek za nieosiągalnie wskaźników.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj poinformował, że ilość wywiezionych śmieci za miesiąc lipiec miała być za kwotę 210 tys. zł a odstawiono za 160 tys. zł.
 
Przew. Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Henryk Bogusz zapytał czy kary, które płaci ZUM, kiedyś nie obciążą mieszkańców.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że będzie sprawozdanie finansowe związku. Z faktury zostało potrącone 14 tys. zł kary nałożonej na ZUM Chełmno.
 
Przew. Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska Jakub Kochowicz powiedział, że rozwiązanie umowy to ostateczność. Wywołałoby to zamieszanie i bałagan.
 
Przew. RG. Mieczysław Szymborski powiedział, że do końca roku trzeba dać szansę wykonawcy.
 
Przew. Komisji Rewizyjnej powiedział, że przy rozwiązaniu związku majątek zostanie podzielony natomiast przy wystąpieniu majątku nie odzyskamy.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj poinformował, że firma TARA Sp. zo.o złożyła propozycje zagospodarowania terenu po firmie SKANSKA poprzez postawienie obiektu handlowego.
 
Przew. Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Henryk Bogusz powiedział, że to może zaszkodzić przedsiębiorcom w Lisewie prowadzącym małe sklepy.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że konkurencja może wpłynąć na obniżenie cen produktów. W Lisewie są wysokie ceny.
 
Przew. Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska Jakub Kochowicz powiedział, że przy rozpatrywaniu tej sprawy trzeba wziąć pod uwagę, że firma ta podatek dochodowy będzie płaciła tam gdzie ma swoją siedzibę a nie u nas.
 
Przew. Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Henryk Bogusz zapytał jaki dochód dla gminy stanowi wiatrak.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że ok. 23 tys. zł podatku.
 
Radny Kazimierz Górczyński zapytał o dożynki gminne.
 
Insp. oświaty Alicja Nogalska przedstawiła program dożynek.
 
Przew. RG. Mieczysław Szymborski zamknął obrady XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska

Przewodniczący Rady: Mieczysław Szymborski

Sekretarz obrad: Kazimierz Górczyński
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (10 września 2013)
Opublikował: Michał Lewandowski (3 października 2013, 08:05:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1056