PROTOKÓŁ NR XXVI/2013

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 30 września 2013 roku w sali narad w Urzędzie Gminy w Lisewie.

XXVI Sesja Rady  Gminy  Lisewo  z  dnia  30 września 2013 r.  rozpoczęła  się  o  godz.  9:00, a zakończyła o godz. 9:40.

Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył XXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 12 radnych, co stanowi kworum – lista stanowi zał. nr 1.

Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska.
Lista obecności stanowi załącznik nr 2.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Andrzeja Grędzickiego.

Ad. 4 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad i przedstawia się on następująco:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z Sesji XXIV i XXV.
6. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) projekt nr 1: udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.    
Radni uwag nie zgłosili.

Głosowanie 12 za.
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.
 
Doszedł radny Henryk Bogusz – obecnych 13 radnych.
 
Ad. 5 Do protokołów z XXIV i XXV Sesji Rady Gminy uwag nie zgłoszono. Protokoły przyjęto w całości.
 
Ad. 6 Radny Andrzej Grędzicki w związku ze złożonym wnioskiem przez firmę TARA na wykup gruntu koło ośrodka zdrowia zapytał, z której strony ma powstać pawilon handlowy.
 
Radny Robert Kościński zapytał czy zostało wysłane pismo do PKP o wycięcie morw.
Poza tym wnioskował o wstawienie dwóch punktów oświetleniowych w Kornatowie.
 
Ad. 7 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie – załącznik nr 3.
 
Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj wyjaśnił, że starostwo ubiega się o środki unijne na budowę drogi powiatowej 1613C Robakowo – Pniewite. Dotacja ta pomoże uzyskać starostwu dodatkowe punkty.

W zamian starostwo przekaże dotacje tej samej wysokości na budowę drogi Tytlewo – Bartlewo.
 
Radny powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, że jest praktykowana współpraca między samorządami. Jeśli gmina ubiega się o środki z tzw. „schetynówki” to występowała do starostwa o partycypowaniu w kosztach. I odwrotnie jeśli starostwo budowało drogę w partnerstwie to zwracało się do gminy. Za to uzyskuje się dodatkowe punkty.
Dodał, że dzisiaj jest ostatni dzień składania wniosków o tzw „schetynówki”.
Starostwo dofinansuje gminie Lisewo, nie koniecznie drogę.
 
Skarbnik Gminy Lisewo Henryka Świątkowska powiedziała, że otrzymała zapewnienia Pana Starosty o przekazaniu dotacji dla naszej gminy.
 
Radny Jakub Kochowicz zwrócił uwagę na to, że każdy punkt przy ocenie wniosków jest na wagę złota. Poza tym jest zapewnienie starostwa, że środki finansowe zostaną zwrócone.
W związku z tym jego zdaniem nie powinno być żadnych wątpliwości ponieważ budując drogę zyskujemy wszyscy.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska powiedziała, że powiat nie określił długości remontowanej drogi.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zapytał jaki etap tej drogi będzie zaasfaltowany.
 
Radny Powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, że ta droga była podzielona na 6 bądź 7 etapów. Jest to etap 5.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj wyjaśnił  jaki odcinek drogi będzie robiony.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że na takich zasadach współpracy były robione inne drogi powiatowe m. in. w Pniewitem i Lipienku. Powiedział, że w związku z tym jest za tym aby zabezpieczyć środki finansowe w wys. 100 tys. zł  na współpracę ze starostwem powiatowym.
 
Radny Powiatowy Piotr Goliński powiedział, że każdy ma obawy czy te pieniądze wrócą czy nie wrócą. Skoro jest zapewnienie, że te pieniądze są formą pożyczki to jest pierwszy punkt aby podjąć tą uchwałę. A po drugie jest to droga na terenie naszej gminy, który służy mieszkańcom.
 
Przewodniczący RG Mieczysław Szymborski powiedział, że jest za budową dróg na terenie gminy niezależnie, którą i w jakim kierunku.
 
Więcej uwag ani pytań nie było.
 
Przewodniczący RG Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie pod głosowanie.
 
Za podjęciem głosował 13 radnych – tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie została podjęta.
 
Ad. 8 W odpowiedzi na interpelacje i zapytania :
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił ofertę firmy „TARA”. Poza tym dodał, że insp. ds. gosp. gruntami p. Władysława Dudzińska przedstawi sprawę dzierżawy gruntu bądź ewentualnej sprzedaży.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że osobiście rozmawiał z dyrektorem PKP, który powiedział, że w Kornatowie trwa remont torowiska i na razie jest to niemożliwe.

W sprawie wstawienia dodatkowych lamp w Kornatowie były już prowadzone rozmowy z przedstawicielem energetyki p. Kociędą.
 
Ad. 9 Przewodniczący RG Mieczysław Szymborski poprosił o przedyskutowanie na komisjach wykup działki w Kamlarkach pod świetlice.  Jest to kwota maks. 5 tys. zł.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że jest jak najbardziej za. Tym bardziej, że jest to teren przylegający do sklepu GS. Może będzie możliwość w przyszłości zakupu budynku od spółdzielni tak jak w Piątkowie.
Dodał, że zaprasza do rozmów właściciela działki o której mówi p. Przewodniczący  z insp. ds. gosp. gruntami Władysławą Dudzińską.
 
Radny Jakub Kochowicz zapytał czy na teren, którym jest zainteresowana firma TARA jest plan miejscowy. Czy musi być przetarg. Czy jest jakaś mapka z koncepcją zagospodarowania terenu.
 
Radny Marek Szpręglewski powiedział, że firma podatki dochodowe będzie płacić na swoim terenie a nasi przedsiębiorcy będą plajtować.
 
Przewodniczący RG Mieczysław Szymborski powiedział, że w biznesie nie ma sentymentów.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że na komisji radny Kochowicz poruszył problem bałaganu na targowisku pozostawionego przez handlujących.

Należy handlujących zobowiązać do pozostawiania po sobie porządku, jeśli nie to karać.
 
Radny Jakub Kochowicz zaproponował, aby wystosować pisma do handlujących, że jeżeli nie będzie utrzymywany porządek to o 30 % wzrośnie opłata targowa. Jest Pani, która sprząta targowisko ale potrzebuje na to 2 godziny, a tam ludzie parkują, są przejezdni na autostradę i jest to wizytówka mało przyjemna.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że na placu w Pniewitem trzeba zrobić zjazd z polbruku ponieważ jest bardzo duży uskok.
 
Radny Piotr Goliński powiedział, że jeśli chodzi o porządek na rynku to są pracownicy interwencyjni, którzy mogą posprzątać plac targowy. Handlujący płacą za plac targowy. A porządek jest kwestią kultury osobistej.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że zgodnie z propozycją radnego Jakuba Kochowicza handlujący otrzymają pisma w tej sprawie.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska powiedziała, że Panie, które są w sanitariatach w zakresie obowiązków mają sprzątanie po zakończeniu targowania.
 
Radny Marek Szpręglewski powiedział, że na targowisku trzeba postawić duży śmietnik.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał co z budową świetlico – remizy w Lipienku. Druhowie mieli złożyć projekt i kosztorys.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że dokumentacja do nowego budżetu będzie gotowa.
 
Przew. RG. Mieczysław Szymborski zamknął obrady XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska

Przewodniczący Rady: Mieczysław Szymborski

Sekretarz obrad: Andrzej Grędzicki
 

 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (11 października 2013)
Opublikował: Michał Lewandowski (8 listopada 2013, 09:42:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1104