Protokół Nr VIII/07

z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 22 sierpnia 2007 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
…………………………………………………………………………………….
 
VIII Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007r. rozpoczęła się o godz. 10.00 a zakończyła o 14.30.
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka otworzyła VIII sesję i powitała wszystkich zebranych.
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 14 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Ryszarda Jankowska (lista obecności stanowi załącznik nr 1)
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Insp. d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska, Insp. ds. Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska, Kierownik Referatu Gosp. Kom., Bud., Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej Kazimierz Kowal, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).
 
Ad. 3
   Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za I półrocze 2007 r.
9. Oświata w gminie.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) projekt nr 1: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2007 rok,
b) projekt nr 2: procedury uchwalania budżetu Gminy Lisewo,
c) projekt nr 3: wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającym na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej,
d) projekt nr 4: powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie,
e) projekt nr 5: powołania zespołu do spraw przedstawienia Radzie Gminy Lisewo opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmnie,
f) projekt nr 6: Planu Inwestycyjnego Gminy Lisewo na 2008 r.,
g) projekt nr 7: określenia górnych stawek opłat za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości,
h) projekt nr 8: odwołanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
i) projekt nr 9: odwołanie Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
j) projekt nr 10: powołanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
k) projekt nr 11: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo,
l) projekt nr 12: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo,
ł) projekt nr 13: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo,
m) projekt nr 14: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo,
n) projekt nr 15: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo,
o) projekt nr 16: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo,
p) projekt nr 17: zakupu nieruchomości gruntowej,
r) projekt nr 18: uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lisewo na lata 2007 -2011,
s) projekt nr 19: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lisewo.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
      Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
- powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie – projekt nr 4,
- odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego- projekt nr 9,
- powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego- projekt nr 10.
Wójt Gminy Jerzy Cabaj poinformował, że projekt nr 4 w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie wycofuje z uwagi na niewskazanie przez Wojewodę kandydata na członka komisji.
     
       Radca prawny Andrzej Wróblewski wyjaśnił , że obecna interpretacja przepisów ustawy o pracownikach samorządowych jest taka, że na Kierownika USC należy przeprowadzić konkurs.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie wycofania z porządku obrad projektu nr 4 w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie: 12 radnych głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie wycofania z porządku obrad projektu nr 9 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: 11 radnych głosowało za, 3 wstrzymało się od głosu.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie wycofania z porządku obrad projektu nr 10 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: 11 radnych głosowało za, 3 wstrzymało się od głosu.
 
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) zaproponował głosowanie nad całością porządku obrad VIII Sesji RG Lisewo.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie nad porządkiem obrad VIII Sesji RG Lisewo z uwzględnieniem wycofania projektów: nr 4, nr 9, nr 10.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyznaczyła wiceprzewodniczącego Franciszka Bąka na sekretarza obrad.
 
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z VII Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.
 
Ad. 6                                  
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła Wójta Gminy Jerzego Cabaja o przedstawienie sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
Ad.7
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że w Chełmnie organizowany jest „Jarmark Jaszczurczy”. Zapytał, dlaczego gmina Lisewo nie bierze w nim udziału. Dodał, że był inicjatorem herbu gminy Lisewo, na którym znajduje się jaszczurka.
Radny zgłosił, że znaki drogowe przed przejazdem kolejowym (jadąc od Błachty) są zdewastowane oraz zniszczony jest znak określający teren zabudowany koło p. Rynkowskiego w Kornatowie.
Następna sprawa, jaką poruszył radny Edmund Szymborski, to informacje z Sesji w „Wiadomościach Lisewskich”. Powiedział, że w artykułach o odbytych sesjach nie powinny być pisane tylko pozytywne rzeczy, ale także głosy przeciwne. Artykuł dotyczący Sesji nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Lisewo” w Wiadomościach Lisewskich nie odzwierciedlał w pełni tej sesji. Powiedział, że dziękował na tej Sesji Wójtowi za jej zorganizowanie. Nie było też wzmianki o tym, że inicjatywa nadania tytułu Śp. Piotrowi Jankowskiemu była 5 lat temu. Podsumowując powiedział, że wszystko jest okrojone i cenzurowane.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że dzwonił do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, gdzie odpowiedziano mu na jego pytanie dotyczące kierunków wiatru. W naszym rejonie 85 % wiatrów w okresie letnim to wiatry wschodnie.
Dodał, że cyt. „ są podchody żeby mnie wsadzić do więzienia, są odpowiedzi, że do tego trzeba się przyzwyczaić. Do tego się nie przyzwyczaimy skoro ja czuję w powietrzu środek żrący. Cieszę się, że Wójt mówi o chorobach płuc, skóry, ale chociaż nie jestem wykształcony to mnie uczono, że należy zlikwidować przyczynę.”
Powiedział, także, że myślał, iż ukarze się artykuł w gazecie odnośnie jego wystąpienia na sesji na temat zagrożenia w Kornatowie.
Dodał, że p. Wójt na zebraniu w Kornatowie wziął na siebie odpowiedzialność. Ludzie tam zatrudnieni oraz z nimi powiązani nie będą protestować.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, czy asfaltowana droga w Pniewitem została już odebrana. Poza tym zwrócił uwagę, że niedługo rozpocznie się rok szkolny a przystanki są zaniedbane.
 
Radny Andrzej Nogalski zapytał, czy jest możliwość naprawy drogi w centrum Malankowa.
 
Radny Kazimierz Komorowski zapytał, czy były przeprowadzone rozmowy z p. Ritterem na temat przejęcia garażu w Lipienku dla OSP. Jeśli nie
dojdzie do kupna garażu czy możliwa byłaby budowa małej strażnicy.
 
Radny Marek Szpręglewski (Lisewo) powiedział, że 3 lata temu została sporządzona dokumentacja na Centrum Sportowo – Rekreacyjne. Wydane zostało 120 tys. na dokumentację i wykup gruntów. Odbyło się spotkanie z wicemarszałkiem Szopińskim, który deklarował umieszczenie tego projektu na liście do realizacji ze środków UE. W związku z tym, że w tym roku mija ważność dokumentacji, co zamierza się robić.
 
Radny Bogdan Taczyński poruszył następujące kwestie:
- Rada Gminy Lisewo nie powinna opiniować projektu nr 3 w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającym na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej. Dodał, że jest to złamanie wszelkich zasad i procedur, kiedy RG Lisewo ma wyrazić opinię po podjęciu decyzji przez UM Bydgoszcz;
- czy ktoś ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie chodnika w miejscowości Lisewo (koło kościoła);
- kosze na terenie Lisewa wielokrotnie są przepełnione.
 
Radna Aneta Kwiatkowska zapytała, czy jest możliwość uzyskania dodatkowego kamienia na drogę Mgoszcz (parcele) – Mgoszcz (majątek).
 
Radny Edmund Szymborski poruszył następujące sprawy:
 - rekultywacja drogi Wierzbowo – Wabcz,
- w informacji p. Wójt podał, że pociąg jadący przez Kornatowo dojeżdża do Torunia o 8.05. Radny powiedział, że nie ma takiego pociągu.
 
Pan Wójt wyjaśnił, że jest to pociąg relacji Chełmża – Toruń.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska była zaangażowana w zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lisewo. Zapytał, kto jest odpowiedzialny na bazie podjętej uchwały za to, że właściciel psa pozwala mu się załatwić w miejscu publicznym i nie posprząta tego.
 
Radny Franciszek Bąk powiedział, że należy wyciąć krzaki koło przejazdu w Kornatowie od strony Błachty.
Powiedział, że odnośnie wypowiedzi radnego Bogdana Taczyńskiego dotyczącej projektu nr 3 to faktycznie została już podjęta decyzja przez UM Bydgoszcz, ale nasza rada ma zaopiniować tę decyzję. Dodał, że opinia powinna być negatywna.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że jest bardzo niewidoczny wyjazd od strony Bartlewa w miejscowości Krusin. Należałoby wyciąć pobocze na szerszym odcinku.
Poza tym Przewodnicząca zgłosiła, że po skupie rzepaku i zbóż jest duże zanieczyszczenie poboczy.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że należałoby poprawić widoczność na przejeździe kolejowym Pniewite – Malankowo, ponieważ może dojść do tragedii.
 
Radny Franciszek Bąk powiedział, że na czas skupu rzepaku i zbóż należałoby dodatkowo uruchomić dwie lampy dla bezpieczeństwa.
 
 Ad. 8  
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za I półrocze 2007 r., która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Uwag ani pytań do przedstawionej informacji nie było.
 
Ad. 9
Inspektor d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska przedstawiła informacje na temat oświaty w gminie, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał o sprawę mundurków szkolnych i ich dofinansowanie.
 
Pani Alicja Nogalska poinformowała, że dofinansowanie na mundurek wynosi 50 zł. Nie wiadomo jednak czy uczeń otrzyma całą kwotę, czy tylko zwrot za mundurek.
 
Dyrektor SP Krusin Alfreda Furmaga poinformowała, że mundurki zostaną dostarczone w ostatnim tygodniu sierpnia bądź w pierwszym tygodniu września. Miara mundurka była zdejmowana z naddatkiem i jest możliwość powiększenia.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że mundurki szkolne powinni odebrać rodzice a nie dzieci. Poza tym powiedział, że należy podjąć jakieś kroki, aby nadal funkcjonowały „Mini Przedszkola”.
 
Pani Alicja Nogalska poinformowała, że na pewno p. Wójt będzie chciał utrzymać  „Mini Przedszkola”, ale to wiąże się z finansami.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał jak oświata gminna poradzi sobie z uczniami, którzy nie uczęszczają na naukę religii. Ocena z tego przedmiotu wliczana jest do średniej ocen.
Pan Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że na dzień dzisiejszy nie potrafi udzielić odpowiedzi.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że jeden przepis stanowi, że uczeń nie ma obowiązku uczęszczania na religię a drugi, że ocena z religii wchodzi do średniej.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że powinna być etyka. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy szkoła nie jest przygotowana do prowadzenia zajęć.
 
Dyrektor ZSO Grzegorz Zalewski powiedział, że rozporządzenie określa, kiedy się organizuje zajęcia i ile ma być dzieci. Dzieci, które nie uczęszczają w ogóle na religię, a jest ich zbyt mało, są zwolnieni. Nie ma problemu ze średnią, ponieważ w takim przypadku nie wlicza się religii do średniej.
 
Radny Edmund Szymborski zapytał o zagrożenia, jakie występują w szkołach np. narkotyki.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że jest to bardzo obszerny temat. W związku z tym zostanie przygotowana informacja na następną Sesję.
 
Pani Alicja Nogalska poinformowała, że szkoły były skontrolowane pod względem bezpieczeństwa przez komisję składający się z : przedstawiciela Kuratorium, Policji i Prokuratory. Ogólnie szkoły wypadły nieźle.
 
Przerwa
 
Po przerwie na sali obecnych było 11 radnych. Nieobecni: Edmund Szymborski, Bogdan Taczyński, Marek Szpręglewski (Lisewo).
 
Ad. 10
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że jest to punkt dotyczący podejmowania uchwał.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2008 rok – załącznik nr 6.
 
Doszli radni: Edmund Szymborski, Bogdan Taczyński, Marek Szpręglewski (Lisewo).
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) zapytał, według jakich kryteriów zostały przydzielone pieniądze na rekultywację drogi Kornatowo – Kornatowo w wys. 25.500 zł.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj odpowiedział, że nie ma na to wpływu, jakie środki spłyną od Marszałka. Gmina Lisewo jest zakwalifikowana jako gmina bogatsza.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał, czego dotyczy dotacja na wykonanie zadań publicznych w zakresie doposażenia wiejskich świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w wysokości 5.000 zł.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj poinformował, że kwota 5.000 zł przeznaczona jest na zakup sprzętu sportowego (siłownia)  – program napisany przez Agnieszkę Mastalarek. Siłownia powstanie przy świetlicy środowiskowej w Lisewie.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2008 rok.
  Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VIII/40/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2008 rok została podjęta – załącznik nr 7.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Lisewo – załącznik nr 8.
 
Radny Marek Szpręglewski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa Budżetu, Rozwoju Gospodarczego powiedział, że komisje wnioskowały o wykreślenie słowa „ostateczna”. Jeśli jest takie stanowisko innych komisji to powiedział, cyt. „ że może tak być”.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że w §3 pkt. 1 należy wykreślić drugie zdanie cyt. „ Wnioski budżetowe złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu”.
Dodał, że wnioski budżetowe składane są jeszcze w późniejszym terminie nawet w grudniu.
 
Pan Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj powiedział, że wnioski złożone po 30 września nie podlegają rozpatrzeniu, chyba że dotyczą rozwoju strategicznego gminy i środków unijnych.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że nie zgadza się z wyjaśnieniem pana Wójta ponieważ § 8 i następne mówią o składaniu wniosków.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że wnioski składane w późniejszym terminie  są do przedstawionego projektu budżetu.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka podsumowując powiedziała, że w § 3 pkt.1 zdanie drugie dotyczy wniosków składanych do tworzenia projektu budżetu.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że zapis § 3 powinien być doprecyzowany.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że we wrześniu informuje pisemnie sołtysów, Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o terminie składania wniosków do budżetu. Po 30 września wnioski nie są przyjmowane.
                
Radny Edmund Szymborski zapytał, z czego wynikło dopisanie dodatkowych paragrafów. Dodał, że wynikło to z ostatniej sesji budżetowej, gdzie radny Taczyński do projektu budżetu zgłosił poprawki i nie zostało to przegłosowane.
Powiedział, że jest przeciwny dodatkowym zapisom w uchwale w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy. Z uwagi na to, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, żadna z komisji nie może ograniczać działalności innej komisji.
Podsumowując powiedział, że rada ma charakter sesyjny w związku z tym zapytał, czy będzie głosowana poprawka do projektu budżetu nienaruszająca wielkości budżetowych.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że nie będzie poddany głosowaniu taki wniosek.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że jeśli nie to, organ stanowiący będzie miał ograniczone możliwości. Zgodnie ze statutem każdy radny ma prawo zgłosić wniosek, który podlega głosowaniu. Jeśli inne uchwały ograniczają możliwości, które mieszczą się w statucie to, z mocy ustawy są nieważne.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że procedura uchwalania budżetu jest uchwałą szczegółową, która dotyczy tylko budżetu. Po to są ustalone terminy, żeby nie było takiej sytuacji, że na Sesji budżetowej Rada zmieni to wszystko, co zostało już ustalone. Nie jest to żadne ograniczanie, ani też nie ma żadnej sprzeczności między statutem a uchwałą „szczególną” w sprawie uchwalania budżetu gminy Lisewo.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że radni decydują czy zostanie przyjęty projekt budżetu, czy nie.
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) powiedział, że „radny ma prawo zgłosić poprawki, jeśli p. Wójt i Pani Przewodnicząca wyrażą zgodę. Terminy ustalone w uchwale są po to, żeby rada uchwaliła budżet, a nie robiła tego w nieskończoność.”
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że radny może zgłosić poprawkę do projektu budżetu. Nie może być tak, że zgłoszony wniosek zmniejszy lub zwiększy budżet, co naruszy ustawę o finansach publicznych.
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) powiedział, że § 13 pkt. 5 przewiduje głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budżetowej.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że efektem pracy radnych są opinie komisji, co do projektu budżetu Wójta Gminy. Jeżeli chce się wprowadzać zmiany trzeba znaleźć na to pieniądze. Jeśli radni przedstawią wnioski, które Wójt uzna za zasadne, to mieści się to w zakresie korekty wprowadzonej przez Wójta, który wprowadza zmiany do projektu budżetu, który był przedstawiony radnym. Wówczas jest głosowanie nad poprawkami do projektu budżetu. Nie może być tak, żeby radny wprowadzał zmiany do projektu budżetu na sesji budżetowej. Jeśli radny zgłosi poprawkę i poprą go pozostali radni, to w takim przypadku nie zostanie uchwalony budżet.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że nie można wprowadzać zmian dotyczących wielkości natomiast mogą być zmiany dotyczące przesunięć w ramach tej wielkości. Dodał, że ma prawo zgłosić wniosek do budżetu nienaruszający wielkości.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że interpretacja radnego jest nie do przyjęcia. Zasada jest taka, że to komisje opiniują projekt budżet a nie indywidualni radni. Dodał, że nie zgadza się z radnym, że można zgłosić wniosek zmieniający zadanie w ramach tych samych środków finansowych.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że uchwalony budżet nie jest sztywny. Zawsze w ciągu roku można wprowadzić zmiany.
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) powiedział, że była taka sytuacja na Sesji budżetowej gdzie zgłosił wniosek o zdjęcie środków, został on przegłosowany i zmiana weszła do budżetu.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że może być przypadek, że radny nie jest członkiem żadnej komisji. W takim przypadku ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach każdej komisji jednak bez prawa do głosowania. W związku z tym nikt nie może ograniczyć mu prawa do zgłoszenia wniosku na Sesji.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że była taka sytuacja, o której mówi radny Marek Szpręglewski (P), ale wniosek był przyjęty jako własny przez Wójta.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że Wójt gminy przedkładając projekt uchwały budżetowej na Sesji nie powinien się obawiać, że on nie przejdzie, ponieważ są już stanowiska komisji. Nie oznacza to jednak, że indywidualny radny nie może zgłosić wniosku.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że statut gminy dotyczy funkcjonowania całej gminy. W statucie nie ma określonych rodzajów uchwał. Zgodnie ze statutem radny ma inicjatywę przy każdej uchwale. Każdy radny ma prawo zgłosić poprawki do uchwały budżetowej i każdy wniosek powinien być głosowany.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że art. 53 ustawy o sam. gminnym stanowi, ze procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa rada gminy – statut nic do tego nie ma. Dlatego jest to specyficzna uchwała w sprawie uchwalania budżetu gminy, do której nie stosuje się innych postanowień.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że w art. 53 ustawy o sam. gminnym nie ma mowy o uchwale w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy. Procedura podejmowania uchwały jest określona w statucie jako w akcie najwyższej rangi.
 
Radny Bogdan Taczyński podtrzymał wniosek o wykreślenie drugiego zdania z paragrafu trzeciego cyt. „Wnioski budżetowe zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu”.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że wniosek radnego jest sprzeczny z prawem. Jeśli rada przegłosuje wniosek, uchwała ta zostanie zakwestionowana.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zapytała, jaki termin ma być podany do przygotowania projektu budżetu, jeśli nie będzie określonego ostatecznego terminu do składania wniosków budżetowych.
 
Radny Edmund Szymborski poprosił o uzasadnienie wniosku przez radnego Bogdana Taczyńskiego.
 
Radny Bogdan Taczyński uzasadniając powiedział, że jest sprzeczność w dokumencie pomiędzy tym, co jest napisane w § 3 a tym, co jest napisane w § 8,9 i następnych, które też mówią o składaniu wniosków do budżetu.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski wyjaśnił, że rada gminy ma uchwalić procedurę oraz określić termin składania wniosków budżetowych. Do dnia 15 listopada Wójt przedstawia projekt budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Należy rozróżnić składanie wniosków do projektu budżetu od wprowadzania zmian bądź wydawania opinii do przedstawionego projektu budżetu.
 
Pan Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że § 8,9 mówią o wnioskach i opiniach komisji do przedstawionego projektu budżetu. Termin 30 września został ustalony do składania wniosków budżetowych. Termin ten nie może być wydłużony do grudnia, ponieważ nie można by opracować projektu budżetu.
 
Radny Bogdan Taczyński stwierdził, że nie widzi żadnego zagrożenia dla budżetu. Kiedy zostanie zgłoszony wniosek Rada go głosuje – „za” albo „przeciw”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie wniosek radnego Bogdana Taczyńskiego o wykreślenie z projektu uchwały w sprawie uchwalania budżetu gminy Lisewo zdania drugiego z paragrafu trzeciego cyt. „Wnioski budżetowe zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu”.
„Za” głosował 1 radny, 10 radnych głosowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr VIII/41/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Lisewo została podjęta –załącznik nr 9.
 
Przewodnicząca rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającym na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej – załącznik nr 10.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającym na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej.
Za wyrażeniem opinii pozytywnej nie głosował żaden radny.
Za wyrażeniem opinii negatywnej głosowało 9 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającym na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej została podjęta – załącznik nr 11.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw przedstawienia Radzie Gminy Lisewo opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmnie – załącznik nr 12.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska przedstawiła kandydatów do zespołu do spraw przedstawienia Radzie Gminy Lisewo opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmnie: Elżbieta Lewandowska, Andrzej Grędzicki, Jadwiga Łepek, Halina Chrzanowska.
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska poprosiła o zgłoszenie kandydata na przewodniczącego zespołu.
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) zgłosił Halinę Chrzanowską na Przewodniczącą zespołu.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska wyraziła zgodę kandydowania na Przewodniczącą zespołu.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie kandydatury Haliny Chrzanowskiej na Przewodniczącą zespołu.
Za głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lisewo opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmnie.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
 
Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lisewo opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmnie została podjęta – załącznik nr 13.
 
Kierownik Referatu Gosp. Kom., Bud., Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej Kazimierz Kowal przedstawił projekt uchwały w sprawie Planu Inwestycyjnego Gminy Lisewo na 2008 r – załącznik nr 14.
 
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) zapytał, co będzie w przypadku, kiedy gmina nie otrzyma środków bądź otrzyma małe kwoty.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że budżetu gminy bez otrzymanych dotacji nie stać na sfinansowanie tych inwestycji i te inwestycje przejdą na następny rok budżetowy.
 
Radny Mieczysław Szymborski powiedział, że inwestycje tj. remont wodociągu, droga Wierzbowo – Wabcz są zaplanowane w budżecie w następnym roku. W związku z tym zapytał, czy wystarczy na wszystko środków finansowych.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że na te inwestycje są już zaplanowane środki w budżecie.
 
Radny Franciszek Bąk zapytał, czy warto remontować świetlice w Kornatowie mieszczącą się w budynku socjalnym. Dodał, że były plany, aby przeznaczyć tę świetlicę na mieszkania socjalne. Poza tym jest plan stworzenia świetlicy w centrum Kornatowa – budynek PKP.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że wniosek został złożony na świetlicę w Kornatowie niezależnie od tego gdzie ona będzie czy w budynku socjalnym, czy w budynku PKP.
 
Radny Mieczysław Szymborski powiedział, że wniosek został złożony na świetlice mieszczącą się w budynku socjalnym. W związku z tym zapytał, czy można będzie przeznaczyć te pieniądze na remont świetlicy w budynku PKP. Poza tym dodał, czy nie będzie tak, że będą remontowane dwie świetlice w Kornatowie.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że będą.
 
Radny Mieczysław Szymborski stwierdził, że to bardzo źle.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek na świetlicę w budynku socjalnym. Stworzenie świetlicy w budynku PKP to długa procedura. Dodał, że gmina nie chce stracić szansy na dofinansowanie remontu świetlicy.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że budynek socjalny, w którym znajduje się świetlica wymaga remontu, a jeśli jest możliwość pozyskania środków, to należy z nich skorzystać.
 
Radny Mieczysław Szymborski powiedział, że należałoby sprzedać budynek socjalny w Kornatowie, ponieważ dużo środków przeznaczanych jest na jego remonty. Dodał, że nie ma żadnej inicjatywy ze strony urzędu, żeby dokonać sprzedaży tych mieszkań.
 
Insp. ds. Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska wyjaśniła, że w porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lisewo na lata 2007 -2011, poprzedni program został uchwalony w 2002 roku i rada nie przeznaczyła tego budynku do sprzedaży, tylko na lokale socjalne.
 
Pan Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, ze gmina nie może pozbyć się lokali socjalnych, ponieważ obowiązkiem gminy jest takowe posiadać.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie Planu Inwestycyjnego Gminy Lisewo na 2008 rok.
Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 6 wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr VIII/44/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie Planu Inwestycyjnego Gminy Lisewo na 2008 rok została podjęta.– załącznik nr 15.
 
Kierownik Referatu Gosp. Kom., Bud., Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej Kazimierz Kowal przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości – załącznik nr 16.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości.
Za podjęciem głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VIII/45/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości została podjęta – załącznik nr 17.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego –załącznik nr 18.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VIII/46/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego została podjęta –załącznik nr 19.
 
Insp. ds. Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo – załącznik nr 20.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VIII/47/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo została podjęta – załącznik nr 21.
 
Insp. ds. Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo – załącznik nr 22.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo została podjęta – załącznik nr 23.
 
Insp. ds. Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo – załącznik nr 24.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VIII/49/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo została podjęta – załącznik nr 25.
 
Insp. ds. Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo – załącznik nr 26.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VIII/50/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo została podjęta – załącznik nr 27.
 
Insp. ds. Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo – załącznik nr 28.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo została podjęta – załącznik nr 29.
 
Insp. ds. Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo – załącznik nr 30.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VIII/52/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo została podjęta – załącznik nr 31.
 
Insp. ds. Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej – załącznik nr 32.
Wyjaśniła, że nie ma do dnia dzisiejszego założonej Księgi Wieczystej. W związku z tym należy opuścić ten zapis w uchwale.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał czy brak informacji  w uchwale o numerze Księgi Wieczystej  nie jest istotny dla jej podjęcia.
 
Insp. ds. Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska powiedziała, że nie ma to znaczenia. Działka oznaczona jest numerem ewidencyjnym i podaniem właściciela.
 
Pan Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że numer KW będzie podany w akcie notarialnym.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr VIII/53/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej została podjęta – załącznik nr 33.
 
Insp. ds. Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lisewo na lata 2007 -2011 – załącznik nr 34.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lisewo na lata 2007 -2011 pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lisewo na lata 2007 -2011 została podjęta – załącznik nr 35.
 
Insp. ds. Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lisewo – załącznik nr 36.
                                                                                 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lisewo pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lisewo została podjęta – załącznik nr 37.
 
Przerwa
 
Ad. 11
 
W odpowiedzi na pytania radnego Edmunda Szymborskiego p. Wójt odpowiedział, że:
- na „Jarmark Jaszczurczy” trzeba mieć zaproszenie. Dodał, że poruszy ten temat na „Związku Gmin”;
- był artykuł w prasie, że w gminie Lisewo są najbardziej zdewastowane znaki drogowe. Dodał, że porozmawia z p. Kalkiewiczem odpowiedzialnym za drogi powiatowe o wstawieniu znaków,
- niemożliwe jest umieszczanie stenogramu z posiedzeń rady w gazetce. Protokoły z Sesji są dostępne w biurze Rady Gminy oraz umieszczone na stronie internetowej BIP. Dodał, że artykuły w Wiadomościach Lisewskich są sprawdzane pod względem błędów ortograficznych i gramatycznych.
- w ostatnich dwóch latach przeprowadzono w Kornatowie 10 kontroli, w tym 5 na prośbę urzędu. Kontrole te nie wykazały żadnych uchybień.
 
Radny Marek Szpręglewski zapytał, kto płaci za kontrole.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że są one bezpłatne.
 
W związku z pytaniem radnego Andrzeja Grędzickiego p. Wójt odpowiedział, że:
- podpisze protokół po komisyjnym odbiorze drogi;
- w przyszłym tygodniu zostanie dokonany przegląd przystanków.
 
W odpowiedzi na pytanie radnego Andrzeja Nogalskiego p. Wójt odpowiedział, że w sprawie drogi powiatowej w Malankowie zwróci się na piśmie do  dyrektora zarządu dróg powiatowych.
 
W związku z pytaniem radnego Kazimierza Komorowskiego p. Wójt odpowiedział, że wstępne rozmowy były przeprowadzone na 50 – 60 tys. Gmina nie ma na to środków finansowych.
 
W odpowiedzi na pytanie radnego Marka Szpręglewskiego p. Wójt odpowiedział, że dokumentacja na Centrum Sportowo – Rekreacyjne traci ważność, ale było to ryzyko, które gmina musiała ponieść. Trzeba będzie uaktualnić dokumentację.
 
W związku z pytaniami radnego Bogdana Taczyńskiego, Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że:
- koszt naprawy chodnika poniesie gmina z uwagi na to , że powinien on być tak zrobiony, żeby nie utrudniał rolnikowi wjazdu na pole,
- trzeba będzie zwiększyć częstotliwość wywozu plastków.
 
W odpowiedzi na pytanie radnej Anety Kwiatkowskiej, Wójt Gminy odpowiedział, że o podziale kamienia decyduje Sołtys i Rada Sołecka.
 
W związku z pytaniami radnego Edmunda Szymborskiego, Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że:
- w sprawie drogi Wierzbowo – Wabcz: nie wiadomo, jakie inwestycje będą finansowane;
- w sprawie zanieczyszczeń przez psy : będzie przeprowadzona rozmowa z Komendantem Policji na ten temat. Dodał również, że powyższa kwestia oraz śmieci w rowach świadczą o kulturze.
 
W odpowiedzi na wnioski radnych dotyczące wycięcia krzaków przed przejazdem oraz na skrzyżowaniach, p. Wójt poinformował, że zostaną one usunięte.
 
W odpowiedzi na wniosek radnego Franciszka Bąka p. Wójt odpowiedział, że jeśli zamontowanie lamp nie wymaga dokumentacji, to będą one założone.
 
 
Ad. 12
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj poinformował, że wyjazd do Częstochowy będzie w niedzielę o godz. 4.00.
 
Kierownik Referatu Gosp. Kom., Bud., Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej Kazimierz Kowal wyjaśnił, że Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Lisewo określa obowiązki właściciela psa. Regulamin ten jest aktem prawa miejscowego, nieprzestrzeganie go jest wykroczeniem. W związku z tym należy zgłaszać sprawy do Policji.
 
Radny Andrzej Grędzicki zgłosił następujące sprawy:
- na co zostaną przeznaczone pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości gminnych wg podjętych uchwał;
- kosze do segregacji odpadów w publicznych miejscach;
- w związku z małą frekwencją sołtysów na sesjach należałoby pomyśleć o podwyżce diet;
- podziękował za nową tablicę informacyjną we wsi Pniewite i jednocześnie poprosił o ogłoszenia w dwóch egzemplarzach.
 
Radny Marek Szpręglewski (P) powiedział, że na poboczu drogi w Pniewitem są niezebrane worki ze śmieciami. Poza tym zapytał, co z wnioskiem pani sołtys wsi Linowiec o tablicę informacyjną, która jest bardzo zniszczona.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj udzielił odpowiedzi na zadane pytania:
- kosze do segregacji odpadów są zamówione,
- worki ze śmieciami zostaną zebrane,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości zmniejszą deficyt budżetu gminy.
 
Radna Maria Adamczyk zgłosiła, że tablica informacyjna z nazwą miejscowości Kornatowo (na granicy z Błachtą) została przewrócona. Poza tym powiedziała, że na ostatniej sesji zgłosiła sprawę pozostałych pni po wyciętych drzewach. Zapytała, czy coś zostało w tej sprawie zrobione.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że sprawa tablicy informacyjnej została już zgłoszona.
Jeśli chodzi o pnie, to była rozmowa z panem Kalkiewiczem, który powiedział, że ma problem z wiertłem.
 
Radny Andrzej Grędzicki zaprosił wszystkich na dożynki w miejscowości Pniewite, które odbędą się 25.08 br. o godz. 19.30.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska poinformowała, że 2 września br. od godz. 12 -13 będzie można oddać krew.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zaprosiła wszystkich na Dożynki Gminno – Powiatowe, które odbędą się 8 września br.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zamknęła obrady VII Sesji Rady Gminy Lisewo.
 
 
 
Protokół sporządziła:                                   Przewodnicząca Rady  Gminy
                                                                
Joanna Grabowska                                            Wiesława Chojnicka
 
                                                                    
                                                                               Sekretarz obrad
                                                                    W-ce Przew. Franciszek Bąk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (22 sierpnia 2007)
Opublikował: Joanna Grabowska (5 listopada 2007, 14:21:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1723