PROTOKÓŁ NR XXVIII/2013

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 listopada 2013 roku
w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
 
XXVIII  Sesja  Rady   Gminy  Lisewo  z  dnia  27 listopada 2013r.  rozpoczęła  się  o  godz.  10 -  tej, a zakończyła o godz. 11.45 .
 
 
Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył XXVIII Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 10 radnych, co stanowi kworum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście – załącznik nr 2.
  
Ad. 3 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad i przedstawia się on następująco:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji.
6. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
     
1) projekt nr 1:  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Lisewo;
      
2) projekt nr 2:  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
      
3) projekt nr 3:  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
      
4) projekt nr 4:  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lisewo.
      
5)  projekt nr 5 :  uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
      
6) projekt nr 6 : zmiany budżetu gminy Lisewo na 2013 rok.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Ad. 4
  Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Andrzeja Grędzickiego.
 
Ad. 5
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
 
Ad. 6
Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi złącznik nr 3.
 
Ad.7
Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży przedstawił  Przew. Grzegorz Sziming – załącznik nr 4.
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska przedstawił Przewodniczący Komisji Jakub Kochowicz – załącznik nr 5.
 
Przewodniczący Henryk Bogusz przedstawił informację z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 6.
 
Przewodniczący Piotr Goliński przedstawił informację z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 7.
 
Ad. 8
Radny Piotr Goliński zadał pytanie w jaki sposób Wójt Gminy nadzoruje i weryfikuje zasadność użycia jednostki OSP do działań ratowniczych.
 
Radny Andrzej Grędzicki zwrócił się do przedstawicieli związku komunalnego z problemem jaki na komisji zgłosiła p. Motylewska, aby odpłatność za wywóz nieczystości stałych była od osoby.
Druga sprawa jaką zgłosił, to , że dużo osób otrzymało upomnienia ze związku, a okazywało się, że odpłatności mieli uregulowane.
 
Doszedł : Robert Kościński, Adam Jurzysta
 
Obecnych : 12 radnych
 
Ad. 9  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt nr 1 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Lisewo - załącznik nr 8.
 
Radny Jakub Kochowicz przedstawił negatywną opinię Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie przedłożonego projektu.
Radny dodał, że nie była to łatwa decyzja o podniesieniu tego podatku. W roku ubiegłym górne granice tego podatku były o dużo wyższe jednak decyzja rady była taka, aby podnieść podatek minimalnie. Uważamy, że dochody w rolnictwie nie wzrosły, aż tak, żeby podnosić podatek do górnej stawki.
 
Więcej uwag ani pytań do projektu uchwały nie było.
 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie  projekt nr 1 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Lisewo.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 głosy wstrzymujące.
     
Uchwała Nr XXVIII/169/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Lisewo została podjęta – załącznik nr 9.
 
2) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 2 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – załącznik nr 10.
 
Uwag ani pytań do projektu uchwały nie było.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych za, 1 głos wstrzymujący.
 
Uchwała Nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta – załącznik nr 11.
 
3) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 3 w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – załącznik nr 12.
 
Uwag ani pytań do projektu uchwały nie było.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta – załącznik nr 13.
 
4) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 4 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lisewo – załącznik nr 14.
 
Radny Jakub Kochowicz poprosił o wyjaśnienie kto będzie naliczał ekwiwalent i kto będzie nadzorował naliczane. Ponadto zapytał, czy ćwiczenia na boisku traktowane są jako akcja.
 
Radny Piotr Goliński powiedział, że w budżecie są zabezpieczone środki na ekwiwalent. Co się z nimi stanie jeśli nie zostaną wykorzystane.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że do przesunięć środków finansowych władna jest Rada. Ale mogą też zostać w budżecie z przeznaczeniem na straż.
Ponadto Wójt powiedział, że nie wyobraża sobie wypłacania ekwiwalentu bez nadzoru. Każdy udział jednostki w działaniu ratowniczym musi być potwierdzony przez PSP i Komendanta jednostki.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska powiedziała, że pracownikiem merytorycznym odpowiedzialnym za naliczanie i wypłacanie ekwiwalentu jest Katarzyna Czerwińska.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że ekwiwalent miał być wprowadzony w 2012 roku. Wyliczony koszt wprowadzenia ekwiwalentu był 40 tys. zł. Nie ma żadnych obaw, że strażak dostanie za nic ekwiwalent, ponieważ jest prowadzona dokładna ewidencja. Ponadto powiedział, że ekwiwalent w wysokości 10 zł jest uzasadniony.
 
Radny Piotr Goliński zapytał, że jeśli wcześniej obowiązywała uchwała o ekwiwalencie to dlaczego nie były zabezpieczone środki w budżecie.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska powiedziała, że konstruując budżet dane bierze od pracowników w przypadku straży zapotrzebowanie podaje jej p. Katarzyna Czerwińska.
 
Radny Adam Jurzysta zapytał o stawki ekwiwalentu.
 
Komendant OSP Pan Paweł Adamczyk powiedział, że każda jednostka wyjeżdżająca jest zapisana w SWD w Chełmnie. Strażak biorący udział w działaniu ratowniczym potwierdza to w PSP w Chełmnie gdzie jest weryfikowany jego udział oraz czas.
 
Radny Jakub Kochowicz przedstawił opinię Radcy w sprawie publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie  projekt nr 4 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lisewo.
 
Za podjęciem głosowało 10 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lisewo została podjęta – załącznik nr 15.
 
5)  Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 4 w sprawie  uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie – załącznik nr 16.
 
Wójt Gminy przedstawił uzasadnienie do projektu.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 głos przeciwny.
 
 
Uchwała Nr XXVIII/173/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie została podjęta – załącznik nr 17.
 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski ogłosił 15 minutową przerwę.
 
6) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2013 rok – załącznik nr 18.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
 Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2013 rok została podjęta – załącznik nr 19.
 
Ad. 10 Na zapytanie Piotra Golińskiego odnośnie ekwiwalentu odpowiedź była przy projekcie uchwały nr 4.
 
Na pytanie radnego Andrzeja Grędzickiego p.Wójt poinformował, że zapoznał się z pismami mieszkańców, które wpłynęły do zarządu związku.  Jednak osobiście uważa, że przyjęte stawki są w miarę sprawiedliwe.
Ponadto p. Wójt wyjaśnił, że upomnienienia, które otrzymali mieszkańcy ze związku były wynikiem złego zaksięgowania przez pocztę.
 
Ad. 11 Sołtys wsi Strucfoń Kazimierz Dąbrowski zgłosił, że nie zostały naprawione lampy w Strucfoniu od wypadku w m-cu lipcu.
Poinformował, że sołectwo wystosowało pismo do starostwa z wnioskiem o chodnik od figury do sklepu. Ponadto powiedział, że w budynku socjalnym trzeba wymienić okna p. Daniszewskiemu.
 
Radny powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, że w miejscowości Pniewite lampy właczają się o 23 00  a ciemno jest już o godz. 17 00 .

Następną sprawą jaką poruszył p. Zalewski była sprawa śmieci:
- zgodnie z harmonogramem mieszkańcy wystawiają worki ze śmieciami, które są rozrywane przez psy a odbiór nie następuje we wskazany dzień.
Ponadto powiedział, że interweniował w związku ponieważ nie ma takiego pojemnika za jaki płaci.
Worki na śmieci miały być tymczasowo a w praktyce są nadal i często zostawiane nie takie bądź w nie odpowiednich ilościach. Od 6 tygodni nie zabierają plastików.
Odnośnie wpłat wyjaśnił, że nie wpłaca na druczkach związku a korzysta z bankowości elektronicznej. Wyjaśnił, że jest to krótkowzroczność pracowników, którzy nie policzyli ilości wpłat i wysłali upomnienia.
 
Radny powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, że zbudowanie chodnika w Strucfoniu jest niemożliwe ponieważ pas drogowy nie zmieści go.
 
Radny Grzegorz Sziming zgłosił problem z lampami w Mgoszczu.
Ponadto zgłosił, że śmieci nie są odbierane w terminie i nie można dodzwonić się do związku. Nie zostawiają worków.
 
Radny Adam Wojnowski powiedział, ze worki powinny być wkładane w plastikowe pojemniki.
Ponadto poinformował, że za śmieci miał zapłacone a też dostał upomnienie.
Zgłosił, że nadal p. Kurzejewski nie ma pojemnika na śmieci.
Potrzebne ogrodzenie placu zabaw.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że był przeciwny uchwaleniu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla starostwa. Zapytał jak ma powiedzieć społeczeństwu, że nic nie będzie robione.
Druga sprawa to utrudniony dostęp do placu zabaw.
 
Radny powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, że p. Grędzicki nie zrozumiał. Uchwała jaką podjęła Rada Gminy Lisewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla starostwa to uchwała, która dawała dodatkowe punkty w konkursie tzw. schetynówki. Starostwo złożyło odpowiednie wnioski, ale środków ministerstwo dało połowę. W związku z tym dopóki konkurs się nie rozstrzygnie to nikt nie wie czy jego droga się załapała czy też nie. Nasza droga się załapała bo jest na liście rezerwowej. Jesteśmy na 16 miejscu więc na tzw. schetynówkę nie ma co liczyć. Ta droga będzie robiona, ale ze środków własnych starostwa.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał co ma powiedzieć społeczeństwu. Ponieważ poszło w eter, że ta droga będzie robiona. 
 
Radny powiatowy Grzegorz Zalewski zapytał, kto powiedział, że ta droga będzie na pewno robiona. Od razu było wiadomo, że startujemy w konkursie i jeżeli dadzą nam pieniądze to droga będzie zrobiona. I tak trzeba było społeczeństwu przekazać.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że jest też w grupie osób, które otrzymały niesłusznie upomnienia ze związku.
Ponadto powiedział, że na ostatniej sesji mieszkaniec Lisewa zgłaszał problem zakrzaczeń przy ulicy Hallera. Zapytał co będzie w tej sprawie zrobione.
Ponadto p. Kochowicz poinformował, że  w komisji ładu uczestniczyli członkowie zarządu OSP. Rozmawiano o dużej liczbie wyjazdów na autostradę i związanych z tym kosztach. Jednak jest właściciel autostrady, który powinien chociaż w części pokrywać wydatki OSP. 
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj  powiedział, że prowadzi rozmowy z energetyką. Będzie dokonany przegląd wszystkich lamp.
Budowa chodnika w Strucfoniu jest nierealna z powodu braku środków finansowych.
Jeśli chodzi o pojemniki na wywóz śmieci  to firma zapłaciła kary i jeśli trzeba to jeszcze zapłaci.
W Pniewitem zostanie zrobiony zjazd dla wózków.
W sprawie wycinki zakrzaczeń są to działki prywatne. Można wysłać monit do właścicieli z prośbą o obcięcie krzaków.
Autostrada A-1 Gdańsk-Toruń jest wydzierżawiona na 30 lat. Jednak nikt nie zwolni jednostek, które są w KSR z wyjazdów na autostradę. Zostały wysłane pisma do zarządu Głównego OSP i do GTC w sprawie dofinansowania jednostki.
W sprawie śmietnika dla p. Kurzejewskiego będzie interweniować.
Radny Adam Wojnowski powiedział, że p. Kurzejewski nie złożył deklaracji.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał radnego powiatowego czy odśnieżanie będzie się kończyło na asfalcie w Piątkowie czy w miejscowości Robakowo.
 
Radny powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, że odśnieżanie do Robakowa.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że w latach ubiegłych odśnieżanie kończyło się na asfalcie.
 
Radny Henryk Bogusz poprosił o wycięcie zakrzaczeń przy drodze powiatowej.
 
Radny powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, że wszystkie uwagi i wnioski odnośnie dróg powiatowych przekazuje. Dodał, że chciałby, żeby uświadomili sobie Państwo jedno, pracowników w rejonie dróg jest 5 na każdego przypada 45 km dróg. Żadna jednostka powiatu nie może korzystać z pracowników interwencyjnych.
 
Sołtys wsi Barbara Moch zgłosiła dziurę w centrum Lisewa.
 
Przew. RG. Mieczysław Szymborski zamknął obrady XXVIII Sesji Rady Gminy.
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska                                 
 


Przewodniczący Rady                              Sekretarz obrad
 
Mieczysław Szymborski                           Andrzej Grędzicki
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (8 stycznia 2014)
Opublikował: Michał Lewandowski (8 stycznia 2014, 10:57:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1037