PROTOKÓŁ NR XXIX/2013

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 grudnia 2013 roku
w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
 
XXIX Sesja  Rady   Gminy  Lisewo  z  dnia  19 grudnia 2013r.  rozpoczęła  się  o  godz.  10 -  tej, a zakończyła o godz. 12 30 .
 
Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył XXIX Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 15 radnych, co stanowi kworum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście – załącznik nr 2.   
Ad. 3 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad i przedstawia się on następująco:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z działalności Komisji Stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) projekt nr 1: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2013 rok;
2) projekt nr 2: ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa.
3) projekt nr 3: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2014-2019:
a) przedstawienie  Uchwały Nr 14/WPF/2013 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej  w  Bydgoszczy z dnia 2.12.2013 roku w sprawie wydania     opinii   o   projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019   oraz   prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2014-2019;
b) przedstawienie opinii  Komisji  Rady  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy Lisewo na lata 2014-2019;
c) głosowanie  nad  projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2014-2019.

4) projekt nr 4: uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 rok:
a) przedstawienie  przez  Wójta  projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 rok wraz z uzasadnieniem;                                      
b) przedstawienie  Uchwały  Nr 14/B/2013  Składu  Orzekającego  Nr  5 Regionalnej Izby Obrachunkowej   w   Bydgoszczy  z  dnia  2.12.2013 roku  w  sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2014 rok Gminy Lisewo;
c) przedstawienie opinii  Komisji  Rady  w  sprawie budżetu Gminy na 2014 rok; 
d) przedstawienie  stanowiska  Wójta  w  sprawie  opinii  i wniosków Komisji Rady oraz zmian   w  projekcie  uchwały  budżetowej  wynikających  z wniosków Komisji Rady i  autopoprawek Wójta;
e) głosowanie  nad  poprawkami  do  projektu  uchwały  budżetowej  zgłoszonych  przez Wójta  wynikających  z  wniosków  komisji  przyjętych  przez  Wójta  i autopoprawek Wójta;
f) głosowanie  nad  projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 rok.

5) projekt nr 5: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6) projekt nr 6: przystąpienia Gminy Lisewo do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „ Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” na lata 2014 -2020.

7) projekt nr 7: Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w 2014 r.

8) projekt nr 8: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2014 r.

9. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
 
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Głosowanie: 15 za
Porządek obrad przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 4  Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Kazimierza Górczyńskiego.
 
Ad. 5 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
 
Ad. 6 Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi złącznik nr 3.
 
Ad.7 Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży przedstawił  Przew. Grzegorz Sziming – załącznik nr 4.
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska przedstawił Przewodniczący Komisji Jakub Kochowicz – załącznik nr 5.
 
Przewodniczący Henryk Bogusz przedstawił informację z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 6.
 
Przewodniczący Piotr Goliński przedstawił informację z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 7.
 
Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie:
1)  Skarbnik Gminy przedstawiła projekt nr 1 w sprawie  zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2013 rok – załącznik nr 8.
Radny Jakub Kochowicz zapytał o pokrycie kosztów zakupu syreny z rezerwy.
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska odpowiedziała, że poprosiła o opinię RIO i uzyskała informacje, że różne są stanowiska w tej sprawie jednak lepiej nie ruszać rezerwy.
 
Głosowanie: 15 za
 
Uchwała Nr XXIX/175/ 2013 Rady Gminy Lisewo w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2013 rok  została podjęta jednogłośnie– załącznik nr 9.
 
 
2) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 2 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa – załącznik nr 10.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że zaplanowano podwyżkę 5 %. Jednak kwotowo były to małe wzrosty diet. W związku z tym, że sołtys pracuje dla całej społeczności podwyżka 50 zł jest zasadna i dobrze, że udało znaleźć się środki w budżecie.
 
Radny Adam Jurzysta zapytał jakie sołtys ma dodatkowe obowiązki.
 
Głos zabrał radny, który pełni też funkcję sołtysa wsi Mgoszcz – Henryk Bogusz.
Powiedział, że sołtysi są wykorzystywani jako  gońcy. Roznoszą pisma m. in. ze Starostwa, od Weterynarza. Mają opiekę nad świetlicą.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski powiedział, że sołtysi najmniejszych miejscowości otrzymywali 118 zł. Jest to mała kwota.
 
Głosowanie: 13 za, 2 głosy wstrzymujące.
 
Uchwała Nr XXIX/178/ 2013 Rady Gminy Lisewo w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa została podjęta – załącznik nr 11.
 
3) Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj przedstawił projekt nr 3 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2014-2019 - załącznik nr 12

a) Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił  Uchwałę Nr 14/WPF/2013 Składu  Orzekającego  Nr  5  Regionalnej Izby Obrachunkowej   w   Bydgoszczy  z  dnia 2.12.2013 roku  w  sprawie       wydania opinii o projekcie  wieloletniej  prognozy  finansowej   na  lata  2014- 2019   oraz   prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2014-2019 – kopia opinii stanowi załącznik nr 13
b) przedstawienie opinii  Komisji  Rady  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Lisewo na lata 2014-2019
Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży przedstawił  Przew. Grzegorz Sziming – załącznik nr 14.
 
Opinię Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska przedstawił Przewodniczący Komisji Jakub Kochowicz – załącznik nr 15.
 
Przewodniczący Henryk Bogusz przedstawił opinię Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- załącznik nr  16.
 
Przewodniczący Piotr Goliński przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej  załącznik nr 17.

c) głosowanie  nad  projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2014-2019.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
 
 
Uchwała Nr XXIX/176/ 2013 Rady Gminy Lisewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2014-2019 została podjęta jednogłośnie– załącznik nr 18.
 
4)
a) Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił projekt nr 4 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 rok wraz z uzasadnieniem – załącznik nr 19.
b)Wójt Gminy Jerzy Cabaj  przedstawił Uchwałę  Nr 14/B/2013  Składu  Orzekającego  Nr  5 Regionalnej Izby Obrachunkowej   w   Bydgoszczy  z  dnia  2.12.2013 roku  w  sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2014 rok Gminy Lisewo;
c) przedstawienie opinii  Komisji  Rady  w  sprawie budżetu Gminy na 2014 rok;
Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży przedstawił  Przew. Grzegorz Sziming – załącznik nr 20.
 
Opinię Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska przedstawił Przewodniczący Komisji Jakub Kochowicz – załącznik nr 21.
 
Przewodniczący Henryk Bogusz przedstawił opinię Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- załącznik nr  22.
 
Przewodniczący Piotr Goliński przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej  - załącznik nr 23.

d) przedstawienie  stanowiska  Wójta  w  sprawie  opinii  i wniosków Komisji Rady oraz zmian   w  projekcie  uchwały  budżetowej  wynikających  z wniosków Komisji Rady i  autopoprawek Wójta;
Wójt Gminy Jerzy Cabaj poinformował, że wniosek komisji oświaty zostanie uwzględniony w ciągu roku budżetowego.
e) głosowanie  nad  poprawkami  do  projektu  uchwały  budżetowej  zgłoszonych  przez
Wójta  wynikających  z  wniosków  komisji  przyjętych  przez  Wójta  i autopoprawek Wójta;
brak
f) głosowanie  nad  projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 rok.
 
Głosowanie 15 za
 
Uchwała Nr XXIX/177/ 2013 Rady Gminy Lisewo w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 rok została podjęta jednogłośnie– załącznik nr 24.
 
5) Insp. Tomasz Stański przedstawił projekt nr 5 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 25.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Głosowanie : 15 za
 
Uchwała Nr XXIX/179/ 2013 Rady Gminy Lisewo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została podjęta jednogłośnie– załącznik nr 25.
 
6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 6 w sprawie przystąpienia Gminy Lisewo do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „ Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” na lata 2014 -2020 – załącznik nr 26.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska udzieliła szerszych informacji na temat odczytanego projektu uchwały.
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Głosowanie : 15 za
 
Uchwała Nr XXIX/180/ 2013 Rady Gminy Lisewo w sprawie  przystąpienia Gminy Lisewo do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „ Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” na lata 2014 -2020 została podjęta jednogłośnie– załącznik nr 27.
 
7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 7 w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w 2014 r. - załącznik nr 28.
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Głosowanie : 15 za
 
Uchwała Nr XXIX/181/ 2013 Rady Gminy Lisewo w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w 2014 r.  została podjęta jednogłośnie–  załącznik nr 29.
 
8. Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 8 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2014 r. załącznik nr 30.
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Głosowanie : 15 za
 
Uchwała Nr XXIX/182/ 2013 Rady Gminy Lisewo w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2014 r. została podjęta jednogłośnie–- załącznik nr 31.
 
Ad. 9 Radny Robert Kościński zgłosił następujące sprawy:
- punkty świetlne w Kornatowie;
- zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych, że na wyładowani jest zalewisko,
- przeprowadzić rozmowy z koleją na temat braku zadaszenia na stacji PKP.
 
Radny Andrzej Grędzicki zwrócił się do przedstawicieli związku, że brak jest harmonogramu wywozu odpadów na 2014 rok.
Ponadto zwrócił się do radnego powiatowego, że w Piątkowie jest niewłaściwe oznakowanie skrzyżowania.
 
Radny Grzegorz Sziming zwrócił się z zapytaniem o plan dotyczący stawiania wiatraków na terenie gminy Lisewo ponieważ pytają mieszkańcy Strucfonia.
 
Radny Adam Jurzysta zapytał o sprawę wniosku firmy „TARA”.
Ponadto zgłosił problem zapalania się lamp w Mgoszczu.
 
Radny Henryk Bogusz złożył wniosek o dach na przystanku w Mgoszczu.
 
Ad. 10 Wójt Gminy Jerzy Cabaj odczytał pismo protestacyjne do firmy ENERGA SA w sprawie przerw w dostawach prądu w miesiącu grudniu.
W sprawie postawienia lamp w Kornatowie – dyrektor Markiewicz obiecał, że lampy będą postawione w miesiącu grudniu.
Sprawa zalewiska zostanie przekazana do Zarządu Dróg.  
Jeśli chodzi o stacje PKP to wykonawca zrobił to zgodnie z projektem, który nie obejmował zadaszenia.
 
Harmonogram wywozu odpadów zostanie rozpropagowany wśród mieszkańców.
 
Budowa wiatraków- została wydana decyzja o warunkach środowiskowych, inwestor nie złożył wniosku. Odległość wiatraka od zabudowań może być 1 km.
 
Działką o którą wnioskowała firma TARA jest też zainteresowany inwestor – właściciel marketów typu Biedronka.
 
Jeśli chodzi o lampy to zgłaszane są awarie, ale nie można wyegzekwować naprawy.
 
Przystanek w Mgoszczu zostanie pokryty blachodachówką.   
 
Radny powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, że oznakowanie w Piątkowie zostanie sprawdzone. Zalewisko w Kornatowie zostanie zgłoszone.
 
Ad. 11 Sołtys wsi Kazimierz Dąbrowski powiedział, że lampy, które zgłaszał pół roku temu nadal się nie świecą.
Poruszył problem z wywozem śmieci.
Ponadto powiedział, że sołtysi mają bardzo dużo obowiązków.

Sołtys wsi Wierzbowo powiedziała, że nikt nie mówi o psychice sołtysa, który idąc do mieszkańców wsi musi wysłuchać pretensje ludzi.  Ponadto wszyscy zwracają się do sołtysa m. in. Ksiądz, Straż Miejska, KRUS itp.
 
Radny ( sołtys wsi Bartlewo) Kazimierz Górczyński powiedział, że wyszedł z propozycją podwyżki dlatego, że sołtysi w gminie Lisewo mają najniższe uposażenia.
 
Pani Cecylia Tomaszewska zapytała ile kosztowała Prognoza Oddziaływania na Środowisko.
 
Sołtys wsi Lisewo Barbara Moch powiedziała, że jeśli weterynarz prosi sołtysów o rozniesienie informacji to w zamian za to mógłby np. zaszczepić za darmo psy, które są przy urzędzie albo przekazać jakąś rzecz na świetlice czy szkołę.
 
Sołtys wsi Mgoszcz Henryk Bogusz powiedział, że weterynarze zabrali pieniądze za świadectwa a dołożyli obowiązki.
 
Sołtys wsi Wierzbowo Elżbieta Lewandowska powiedziała, że później winny jest sołtys.
 
Sołtys wsi Kornatowo Maria Adamczyk zapytała jak długo będzie ginekolog za pieniądze. Poprosiła komisję oświaty, zdrowia (..) o interwencje.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że jeśli chodzi o podwyżkę dla sołtysów nikt nie miał wątpliwości.
W sprawie wypowiedzi p. Sołtys wsi Lisewo – p. Wójt powiedział, że będzie rozmawiał z osobami, które narzucają zadania, które nie należą do zadań gminy.
 
W sprawie lekarza ginekologa p. Wójt zaproponował zaproszenie p. Kierownika GOZ i wyjaśnienie sprawy.
 
Pani Skarbnik powiedziała, że NFZ na 2014 rok nie ogłaszał konkursów tylko przedłużył aneksem umowy.
 
Kierownik Kazimierz Kowal odpowiedział , że w sprawie ceny za raport oddziaływania inwestycji na środowisko na działce 275/2 proszę się zwrócić do zespołu, który opracował ten raport ponieważ Urząd tego opracowania nie zlecał.
 
Pani Cecylia Tomaszewska powiedziała, że chodzi o prognozę oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo kierowaną do p. Wójta Gminy Lisewo ze stycznia 2013 roku.
Insp. Tomasz Stański powiedział, że ten dokument nie dotyczy wiatraków. W skład dokumentacji studium uwarunkowań (…) wchodzi prognoza oddziaływania na środowisko, ekofizjografia. Ten dokument ma się nijak do konkretnej lokalizacji inwestycji.
Jak się mają wiatraki inne do tego wiatraka. Złożyło się na to kilka rzeczy. Stan prawny był inny do momentu uchwalenia studium, ponadto zmieniła się ustawa o ochronie gruntów rolnych. Istniejące wiatraki były postawione przy innym stanie prawnym.
Przy uchwalaniu studium Marszałek Woj. Kujawsko – Pomorskiego nie uzgadniał tych projektów, których lokalizacja wiatraków była w odległości poniżej 1000m od zabudowy mieszkaniowej.
Przepisy ogólnie obowiązujące o lokalizacji wiatraków mówią, że wiatrak nie może stać bliżej zabudowy mieszkaniowej niż określa jego oddziaływanie. Oddziaływanie wiatraka jest to głównie emisja dźwięku.
Na tą chwilę tej inwestycji nie będzie ponieważ zmieniła się ustawa o ochronie gruntów rolnych. Gdzie na gr. kl. III od maja br. nie można lokalizować inwestycji na zasadzie decyzji o warunkach zabudowy. Stawianie wiatraków na terenie gm. Lisewo w pewnym stopniu ograniczała uchwała w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo, w której Rada uchwaliła, że wiatraki mają się znajdować w odległości nie mniejszej niż 1 km od zabudowy mieszkaniowej.
To, że w tej sprawie została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych nie określa ona lokalizacji. Ta decyzja określa jakie warunki trzeba spełnić, żeby przystąpić do dalszej realizacji inwestycji. 
 
Kierownik Kazimierz Kowal poinformował, że procedura wydania decyzji środowiskowej została rozpoczęta na wniosek w maju 2010 r., zakończona natomiast we wrześniu 2013 roku. Wójt Gminy wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji Pt. elektrownia wiatrowa na działce 272/5 w Lisewie. Nie było podstaw by zablokować na którymkolwiek z etapów tą procedurę.  W oparciu o raport nie mówi się nic na temat negatywnego wpływu na ludzi, zwierzęta, rośliny. Jest dopuszczalna emisja hałas, która nie przekracza 40 decybeli w porze dziennej i 10 decybeli w porze nocnej .
 
Przew. RG. Mieczysław Szymborski zamknął obrady XXIX Sesji Rady Gminy.
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska                                 

Przewodniczący Rady                             Sekretarz obrad
 
Mieczysław Szymborski                       Kazimierz Górczyński
                                                

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (5 marca 2014)
Opublikował: Michał Lewandowski (5 marca 2014, 14:46:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1041