Protokół nr XXXIV/2014

Z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 września 2014 roku w Sali Narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie

XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2014 roku rozpoczęła się o godzinie 10.05, a zakończyła o godz. 12.30.

Wójt Gminy Jerzy Cabaj wręczył dyrektorowi Zakładu Aktywności Zawodowej pani Katarzynie Lubańskiej nagrodę „Super Lodołamacze 2014” dla jedynego w kraju ZAZ-u działającego na wsi. Zakład wprowadził na rynek pracy 15 osób niepełnosprawnych.
 
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski otworzył XXXIV Sesję i przywitał wszystkich zebranych.
 
Ad.2. W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 11 radnych co stanowi kworum-lista stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, Inspektor ds. Oświaty Alicja Nogalska, Kierownik Referatu Kazimierz Kowal, Insp. ds. zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury Tomasz Stański, Dyrektor SP w Krusinie, Kierownik GOPS Teresa Jamka, Dyrektor ZAZ Katarzyna Lubańska, Kierownik Biblioteki Marzena Szpręglewska-lista stanowi załącznik nr 2.
 
Ad.3. Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji.
6. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Gminie Lisewo za rok szkolny 2013/2014.
9. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) projekt nr 1: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2014-   2019.

2) projekt nr 2: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2014 rok.

3) projekt nr 3: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów      jednostek samorządu terytorialnego.

4) projekt nr 4: zatwierdzenia Planów rozwoju wsi: Chrusty i Piątkowo w latach 2014-2020.

5) projekt nr 5: udzielenia Powiatowi Chełmińskiemu pomocy finansowej na       dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1608C Grubno-Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625C Jeleniec-Cepno.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.  Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Uwag do porządku brak.
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad, za przyjęciem głosowało 11 radnych  (wszyscy obecni).
Porządek Sesji został przyjęty.
 
Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy na Sekretarza obrad wyznaczył pana Andrzeja Grędzickiego.
 
Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
 
Ad.6.
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił informacje z działalności międzysesyjnej-załącznik nr 3.
 
Ad.7. Przedstawiono informacje z działalności Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży Grzegorz Sziming przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym-załącznik nr 4.

Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska Jakub Kochowicz przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym-załącznik nr 5.
           
Przybył Radny Rafał Dams-stan rady: 12 radnych

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym-załącznik nr 6.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goliński przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym-załącznik nr 7. Ponadto Radny  przedstawił informacje ze Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego m.in. o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz o przetargu w 2015 roku na odbiór odpadów, przed którym będzie przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców odnośnie wyższej opłaty za wywóz śmieci w zamian za pojemniki.
 
Ad.8. Aleksandra Mucha odczytała sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Gminie Lisewo za rok szkolny 2013/2014 przygotowane przez insp. ds. oświaty p. Alicję Nogalską-załącznik nr 8.
 
Ad.9. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.

1) Radny Robert Kościński złożył pytanie do pana Wójta na jakim etapie są prace związane z oświetleniem w Kornatowie bo zbliża się jesień i szybciej będzie się ściemniało.

2) Radny Henryk Bogusz zapytał pana Wójta o sprawę działki w Mgoszczu pod plac zabaw.

3) Radny Kazimierz Górczyński zapytał dlaczego nie ma zrobionych wjazdów do dwóch          gospodarstw przy okazji wylania nowego asfaltu w Bartlewie. Radny poruszył również           temat chodnika, są różnice przy wjazdach po 5 cm, wieczorem można nie zauważyć rantu.

4) Radny Jakub Kochowicz zwrócił się z pytaniem do Inspektor Oświaty pani Alicji       Nogalskiej  o kwestię opieki nad dziećmi w przedszkolu w przypadku konieczności wyjścia z sali z dzieckiem do toalety.

5) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski zapytał w imieniu mieszkańców Gminy-        pana Ostałowskiego z Krusina i pana Artwika ze wsi Kamlarki o dowóz dzieci do szkół, tzn. poprzedni przewoźnik zabierał dzieci z „nieplanowanego” przystanku między       miejscowościami Krusin-Linowiec i Kamlarki-Tytlewo, natomiast aktualny przewoźnik rano zabiera dzieci z „nieplanowanych” przystanków a po południu zostawia w Krusinie i w            Linowcu.

6) Radny Marek Szpręglewski zapytał na jakim etapie jest gazyfikacja wsi, wg. planu     inwestycja powinna być już zakończona a nie jest nawet rozpoczęta. Do końca roku ma być    ogłoszony przetarg na drogę nr 548, żeby nie było tak że droga zostanie zrobiona a będzie      miała być gazyfikacja to znów będą rozkopywane pobocza.

7) Radny Andrzej Grędzicki zwrócił się z podziękowaniami dla Radnego Powiatowego             Grzegorza Zalewskiego (nieobecny) za wykonanie przez powiat drogi w Pniewitem. Radny zapytał również o odcinek przy dojeździe do drogi nr 548, który nie miał być wykonywany   ze względu na późniejszy remont owej drogi.
 
Ad. 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
1) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 1 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2014-2019-załącznik nr 9.

Pytań ani uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt nr 1.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych (wszyscy obecni).
 
Uchwała Nr XXXIV/216/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 września 2014 roku w     sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2014-2019 została        podjęta-załącznik nr 10.
 
 
2) Skarbnik Gminy Lisewo Henryka Świątkowska odczytała projekt nr 2 w sprawie  zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2014 rok-załącznik nr 11.
 
Pytań ani uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt nr 2.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych (wszyscy obecni)
 
Uchwała Nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 września 2014 roku w     sprawie  zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2014 rok została podjęta-załącznik nr 12.
 
3) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 3 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego-załącznik nr 13.
 
Pytań ani uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt nr 3.

Za podjęciem uchwały głosowało 8 Radnych, 4 było przeciw.

Uchwała Nr XXXIV/218/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 września 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego została podjęta-załącznik nr 14.
 
4) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 4 w sprawie zatwierdzenia Planów rozwoju wsi: Chrusty i Piątkowo w latach 2014-2020-załącznik nr 15.
 
Radny Jakub Kochowicz przedstawił uwagi dotyczące Planu Odnowy Miejscowości     Chrusty-plan z uwzględnionymi uwagami stanowi załącznik do projektu nr 4
 
Radny Marek Szpręglewski zgłosił uwagę by nie tworzyć planu z dnia na dzień i nie dawać poprawionych tuż przed Sesją bo Radni muszą mieć czas na ich przeanalizowanie.
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że treść uchwały się nie zmienia, tylko załączniki.
 
Kierownik Referatu Kazimierz Kowal wyjaśnił, ze treść Planu może być jeszcze zmieniana,       ale trzeba zdążyć do 6 października ze złożeniem wniosku na dofinansowanie. Zebranie     wiejskie miało miejsce w poniedziałek i od tamtego czasu Plan został zmieniony.
 
Radny Jakub Kochowicz za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił zmiany w planie, które zostały przekazane przez sołtys wsi Chrusty panią Renatę Poraszkę.
 
Kierownik Referatu Kazimierz Kowal wyjaśnił, że Plan Odnowy właściwie powinna      sporządzać wieś i później przekazać do Urzędu Gminy.
 
Insp. ds. zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury Tomasz Stański powiedział, że zdjęcie świetlicy z Planu musi zostać bezwzględnie usunięte ze względu na charakter      projektu.
 
Kierownik Referatu Kazimierz Kowal powiedział, że Plan Odnowy, który został           przedstawiony na zebraniu to był tylko schemat, trzeba go sporządzić tak, żeby spełnić        kryteria z instrukcji.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że zdjęcie świetlicy nie może być w planie bo projekt        zostanie odrzucony.
 
Kierownik Referatu Kazimierz Kowal powiedział, że na zdjęciu jest konstrukcja drewniana a w projekcie murowana.
 
Radny Piotr Goliński powiedział, że jeżeli by były tworzone plany dla wszystkich wsi to nie      starczyłoby nam pieniędzy.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski powiedział, że po zmianach Plan wygląda         dobrze.
 
Radny Jakub Kochowicz powiedział, że dziś rano poświęcił dwie godziny w swojej pracy,        żeby poprawić ten Plan, nie należy to do jego obowiązków ale chciał pomóc pani sołtys i        miejscowości Chrusty.
 
Kierownik Referatu Kazimierz Kowal powiedział, że prawda jest że brakowało w Planie           kilku elementów.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt nr 4.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 się wstrzymał.
 
Uchwała Nr XXXIV/219/2014  Rady Gminy Lisewo z dnia 25 września 2014 roku w sprawie  zatwierdzenia Planów rozwoju wsi: Chrusty i Piątkowo w latach 2014-2020 została podjęta-załącznik nr 16.
 
5) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 5 w sprawie udzielenia Powiatowi Chełmińskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1608C Grubno-Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625C Jeleniec-Cepno-załącznik nr 17.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj wyjaśnił, że wszystkie Gminy na terenie powiatu chełmińskiego podjęły taką uchwałę ze względu na obrót finansowy. Kwotą100 tysięcy zł. Gmina Lisewo wspomaga drogi powiatowe wytypowane przez Starostę w celu uzyskania dodatkowych punktów ww wniosku do Marszałka. Współudział w finansowaniu wynosi od 2 do 8 punktów i tylko dlatego Starosta wystąpił do wszystkich Rad Gmin o takie wsparcie. Zarząd powiatu już podjął uchwałę, która będzie później zatwierdzana na Sesji o przydzieleniu takiej samej kwoty (100 tys. zł) na wskazaną przez nas drogę, wskazaliśmy drogę Malankowo-Chrusty. Podsumowując 100 tysięcy dla powiatu i 100 tysięcy powiat da Gminie. Taka sama uchwała była w stosunku do drogi Papowo-Zegartowice.
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt nr 5.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych (wszyscy obecni).
 
Uchwała nr XXXIV/220/2014 Rady Gminy Lisewo w sprawie  udzielenia Powiatowi  Chełmińskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1608C Grubno-Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625C Jeleniec - Cepno została podjęta-załącznik nr 18.
 
 
Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 
1) Na pytanie Radnego Roberta Kościńskiego odnośnie oświetlenia w Kornatowie Wójt Jerzy Cabaj odpowiedział, że oświetlenie będzie w październiku.

2) Działka pod plac zabaw w Mgoszczu-Wójt Gminy odpowiedział, że Starosta w zamian za działkę w Mgoszczu chce inną działkę o takiej samej powierzchni, została wskazana działka w Wierzbowie ale na razie nie ma żadnych decyzji czy tą działkę przejmą. Gmina w dalszym ciągu ubiega się o ten teren w Mgoszczu, ale decyduje też o tym Rada Powiatu, na którą Gmina nie ma wpływu.

3) Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że wszystkie uwagi Radnego K.Górczyńskiego zostaną przekazane do odpowiednich instytucji i poprosi też dyrektora Kalkiewicza żeby przyjechał do Bartlewa i zobaczył co z tym zrobić.

4) Na pytanie Przewodniczącego Rady Wójt Gminy odpowiedział, że jest tam też osoba niepełnosprawna, będzie podpisana osobna umowa z przewoźnikiem. Nieformalnie jeden z kierowców zatrzymuje się między przystankami a drugi zatrzymuje się tylko na przystankach. We wtorek będzie podpisanie umowy i ureguluje się kwestię przystanku.

5) Gazyfikacja wsi-Wójt wyjaśnił, że inwestycja musi się skończyć z momentem rozpoczęcia remontu drogi nr 548. Gmina Lisewo dopełniła wszystkich formalności ale decyzja o rozpoczęciu inwestycji nie należy do Gminy. Wójt wystąpi z pismem z prośbą o informacje co do gazyfikacji wsi.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odniósł się do sprawy asfaltu za małym boiskiem, wyjaśnił że   zrobione to zostało w ramach reklamy i Gmina nie zapłaciła za to ani złotówki.
 
6) Inspektor ds. Oświaty Alicja Nogalska na pytanie Radnego Jakuba Kochowicza odpowiedziała, że sprawa jest już rozwiązana. Nie ma w każdej sali osoby do pomocy ale jest osoba na holu, która w razie potrzeby zaprowadza dzieci do toalety. Pan Wójt powiedział, że jak będą stażyści to umieści ich też w przedszkolu.
 
 
Ad.12. Wolne wnioski.
 
Sołtys wsi Krajęcin Antoni Kowalski złożył podziękowania za plac zabaw oraz za utrzymanie przez pracowników Gminy porządku wokół placu.
 
Dyrektor SP w Krusinie Wiesława Chojnicka podziękowała UG a w szczególności panu Stańskiemu za poprawę bezpieczeństwa dzieci podczas dowozu do szkoły (autobus wjeżdża na podwórko), zostały też zagrodzone włazy. Pani Dyrektor powiedziała, ze hala sportowa jest do dyspozycji wszystkich mieszkańców Gminy i zapraszała do korzystania. Pani Chojnicka wyraziła swoje zdziwienie nieobecnością na Sesji sołtys wsi Chrusty pani Poraszki, która wg pani Chojnickiej powinna być najbardziej zainteresowana Planem Odnowy Miejscowości.
 
Mieszkaniec wsi Lisewo p. Cybula poruszył kilka kwestii:
* psujący wizerunek boiska sportowego barakowóz i wał,
* brak kosza na śmieci przy chodniku wzdłuż boiska,
* ławki wzdłuż boiska są dobrym pomysłem, ale brakuje jeszcze jednej,
*wyprowadzanie psów na ogródek jordanowski i za sklep na osiedlu-właściciele nie sprzątają po swoich psach,
* dziury, załamania na chodnikach, było zgłaszane panu Kowalowi ale nie jest nic naprawione,
* ignorowany zakaz parkowania przy placu kościelnym-podczas uroczystości pozwolić ale na co dzień nie,
* interwencje policyjne-zanim przyjedzie patrol z Unisławia czy Chełmna to już można zrobić krzywdę człowiekowi. Stworzyć w Lisewie stanowisko Policji dla poprawy bezpieczeństwa.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział panu Cybuli:
*barakowóz musi być na boisku bo jest tam przechowywany sprzęt, zostanie sprawdzony sposób jego utrzymania, jeżeli będzie konieczność odmalowania to się to zrobi,
*kolejne ławki będą ulokowane na terenie Lisewa,
*niesprzątanie po psach świadczy o kulturze ich właścicieli,
*posterunki Policji zlikwidowano bez wiedzy władz Gminy, zostało to zrobione za pomocą zarządzenia Komendanta Głównego więc nie ma możliwości odtworzenia posterunku w Lisewie,
 
Pan Cybula dodał, że na głównym skrzyżowaniu przy pasach są dziury, w których po deszczu zalega woda.
 
Sołtys wsi Strucfoń Kazimierz Dąbrowski podziękował za plac zabaw, ocieplenie remizy, wyposażenie świetlicy. Sołtys zapytał o możliwość pomalowania sklepu ponieważ zostało on zdewastowany różnego rodzaju napisami oraz o wybudowanie chodnika.
 
Pan Cybula powiedział, że brak jest rozrywki, zapytał o możliwość zorganizowania kina objazdowego. Kolejną kwestią są pylące topole, które brudzą, czy można je wyciąć, a przynajmniej te które rosną w pobliżu miejsc zasiedlenia.
 
Radny Grzegorz Sziming wnioskuje o utworzenie przejścia dla pieszych w pobliżu 'energetyki'-rano jest tam duży ruch.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że dokumentacja w tej sprawie została wysłana, czekamy na decyzję.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał na jakim etapie jest sprawa monitoringu w Lisewie oraz poruszył temat zatrzymywania się funkcjonariuszy Policji przy szkole w Krusinie. Jest tam zakaz postoju w wyznaczonych godzinach a funkcjonariusze mimo to zatrzymują się tam i przeprowadzają kontrole-stwarzają zagrożenie a ponadto kontrole przeprowadzają w sposób opryskliwy-poprosił o przekazanie tego komendantowi.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że koszt monitoringu to około 80 tys. i trzeba te pieniądze zabezpieczyć w nowym budżecie. Uwagi Radnego Grędzickiego Wójt przekaże komendantowi.
 
Dyrektor SP w Krusinie powiedziała, że cieszy się z kontroli Policji przeprowadzanych w pobliżu szkoły bo zwiększa to bezpieczeństwo. Ruch na tym odcinku jest duży a kierowcy nie przestrzegają ograniczenia prędkości.
 
Radny Jakub Kochowicz stanął w obronie sołtys wsi Chrusty-pani Poraszka późno dostała Plan, sprawdziła go i nie bała się zadzwonić i zgłosić uwag. Pani sołtys nie ma samochodu i pewnie trudno jej jest poprosić sąsiada żeby ją przywiózł na Sesję.
 
Radny Marek Szpręglewski zgłosił uwagę do Rady Gminy, że jeżeli zaczyna się remonty to żeby je robić od początku do końca. W Gminie Stolno jak jest remontowana droga to robi się od razu chodnik, oświetlenie, przy drodze sieje się trawę. Na stadionie w Lisewie były wymieniane trybuny wokół których miało być też nowe ogrodzenie-jest ale niedokończone. Gdyby nie dożynki powiatowe to hałda ziemi za trybunami była by do dziś a trawę w tym miejscu powinno się zasiać wcześniej żeby zdążyła wyrosnąć. Obiekt służy nie tylko klubowi, jest to miejsce różnych obchodów m.in. tegoroczne dożynki powiatowe, więc świadczy to o Radzie Gminy.
 
Radny Piotr Goliński zgodził się z przedmówcą, popiera zdanie by kończyć rozpoczęte remonty.
 
Sołtys wsi Lisewo Barbara Moch zapytała czy Plany Odnowy Miejscowości tworzone były tylko dla 2 miejscowości czy można jeszcze wprowadzać zmiany do innych.
 
Kierownik Referatu Kazimierz Kowal powiedział, że Plany Odnowy mogą być zmieniane, muszą być później zaakceptowane przez RG. Nie wszystkie zadania umieszczone w planach mogą być sfinansowane. Plany zazwyczaj tworzy się w związku z konkretnym konkursem.
 
Sołtys wsi Lisewo powiedziała też, że powiatowy lekarz weterynarii zleca rozprowadzenie po mieszkańcach ulotek co wiąże się m.in. z kosztami, pani Moch powiedziała że może to czynić ale w zamian powiatowy lekarz weterynarii powinien zaszczepić bezpańskie psy lub zrekompensować to w jakiejś innej formie. W dzisiejszych czasach rolnicy dowiadują się z innych źródeł niż ulotki o informacjach przekazywanych przez weterynarza.
 
Kierownik Referatu K. Kowal wyjaśnił, że jest zapis w ustawie o współpracy Urzędów Gmin z Inspekcjami, które tym samym zlecają m.in. przekazywanie informacji mieszkańcom za pomocą ulotek. Jest to wykorzystywanie.
 
Sołtys wsi Krusin Tadeusz Łętowski odniósł się do Planu Odnowy Miejscowości-plany dla Krusina są ale nic z nich nie zostało zrobione.
 
Kierownik Referatu K.Kowal powiedział, że plany może tworzyć każda miejscowość a realizacja zadań zależy od budżetu.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zakończył XXXIV Sesję Rady Gminy i podziękował zebranym za przybycie.
 
 
 
Protokół sporządziła Natalia Szpręglewska
 
Przewodniczący Rady Gminy: Mieczysław Szymborski
 
Sekretarz obrad: Andrzej Grędzicki

metryczka


Wytworzył: Natalia Szpręglewska (8 października 2014)
Opublikował: Michał Lewandowski (19 listopada 2014, 11:00:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 785