Protokół Nr IX/07


z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 30 października 2007 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
……………………………………………………………………………………


IX Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2007r. rozpoczęła się o godz.14 .30 a zakończyła o 18.30.
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka otworzyła IX sesję i powitała wszystkich zebranych.
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 13 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Ryszarda Jankowska, Mieczysław Szymborski(lista obecności stanowi załącznik nr 1)
Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Insp. d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska, Insp. ds. Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska, Kierownik Referatu Gosp. Kom., Bud., Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej Kazimierz Kowal, Insp. D/s budownictwa Tomasz Stański ,Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).


Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
9. Bezpieczeństwo w szkołach.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) projekt nr 1: zatwierdzenia Planów rozwoju miejscowości: Kornatowo, Mgoszcz, w latach 2007 -2013,
b) projekt nr 2: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) projekt nr 3: przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
d) projekt nr 4: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo,
e) projekt nr 5: uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo,
f) projekt nr 6: wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich,
g) projekt nr 7: powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lisewie,
h) projekt nr 8: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne,
i) projekt nr 9: powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie,
j) projekt nr 10: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu uchwalonego na 2007 r.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyjaśniła, że projekt nr 10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu uchwalonego na 2007 r. wszedł do porządku obrad na wniosek Wójta Gminy.


Pan Wójt Gminy Jerzy Cabaj zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Wyjaśnił, że konkurs na kierownika USC wygrała Katarzyna Gostkowska dotychczasowy zastępca kierownika USC.


Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Za wprowadzeniem projektu uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.


Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie nad przyjęciem całego porządku obrad. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.


Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyznaczyła wiceprzewodniczącego Franciszka Bąka na sekretarza obrad.


Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z VIII Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.


Ad. 6
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła Wójta Gminy Jerzego Cabaja o przedstawienie sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).


Ad.7Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych – informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła informacje Wojewody o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy - informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Gminy Lisewo – informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Ad. 8


Radny Andrzej Grędzicki zapytał jakie kroki zostały poczynione w sprawie zimowego utrzymania dróg.
Zapytał czy została odebrana droga Pniewite – Robakowo i droga w Lipienku.


Radny Marek Szpręglewski (P) zapytał czy do końca br. będą zatrudniane osoby na prace interwencyjne. Zapytał także czy została zakończona rekultywacja drogi Kornatowo – Kornatowo.


Radny Edmund Szymborski powiedział, że na ostatniej Sesji z radnym Taczyńskim wnioskowali o wykreślenie nowych zapisów uchwały określającej procedurę uchwalania budżetu. Zgodnie z zapisami tej uchwały zarówno radni jak i sołtysi mogą składać wnioski do budżetu, które powinny zawierać: rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie celowości realizacji, wysokość nakładów, źródła finansowania, udział środków własnych. Dodał, że wskazanie powyższych danych we wniosku jest trudne i zarówno sołtysi jak i radni tego nie uwzględnili. W związku z tym zapytał, czy wnioski do budżetu nie zawierające tych danych zostały uwzględnione.


Radna Maria Adamczyk powiedziała, że po raz trzeci zgłasza sprawę pozostałości po ściętych drzewach.
Ponadto zgłosiła sprawę dotycząca niebezpieczeństwa na drogach jakie stwarzają dzieci idące do autobusów szkolnych bez odblasków oraz rowerzyści bez oświetlenia i kamizelek.


Radny Bogdan Taczyński zapytał w czyjej administracji jest druga część szkoły (biblioteka, GCI). Dodał, że wymaga ona remontu ponieważ są zacieki na ścianie, odrapany tynk, porozwalane płytki chodnikowe.
Drugą sprawą jaką zgłosił radny jest potrzeba prowadzenia w gminie poradnictwa dla osób podejmujących działalność gospodarczą.


Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że została podjęta uchwała o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Lisewo. Dodał, że po jej podjęciu nic się nie zmieniło nadal są gospodarstwa, które wcale nie posiadają koszy, nie ma także segragacji odpadów.


Radny Edmund Szymborski powiedział, że zbliża się 1 listopada gdzie wszyscy pamiętamy o zmarłych. Dodał, że należałoby pamiętać o zapaleniu lampki przy tablicy upamiętniającej miejsce pochówku na byłym cmentarzu wyznania ewangelicko - augsburskiego oraz nie zapomnieć o zniszczonym cmentarzu w miejscowości Pniewite. Dodał, że byłoby wspaniałym gestem postawić w Pniewitem tablicę.


Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że szkoły we własnym zakresie pamiętają o grobach tych, o których inni nie są już w stanie pamiętać.


Radny Bogdan Taczyński zapytał o możliwość postawienia znaku zakazu zatrzymywania się pojazdów na przeciwko firmy "Smolbud". Dodał, że zatrzymujące się tam samochody zasłaniają widoczność pojazdom wyjeżdzającym z ulicy Mikołaja z Ryńska co stwarza niebezpieczeństwo.


Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że oddział ZUS w Chełmnie jest czynny dla interesantów tylko w poniedziałki. Dodała, że to utrudnia mieszkańcom korzystanie z tego oddziału. W związku z tym należałoby złożyć pismo do ZUS odnośnie zwiększenia częstotliwości otwarcia oddziału w Chełmnie.


Radny Edmund Szymborski powiedział, że należałoby objechać wszystkie przystanki bo niektóre z nich są w opłakanym stanie.
Poza tym powiedział, że należałoby wystąpić z pismem do dyrektora PKP o utrzymanie porządku na terenie stacji w Kornatowie.


Ad. 9


Dyrektor SP w Drzonowie Jadwiga Wojnowska przedstawiła wyniki kontroli bezpieczeństwa w szkole- załącznik nr 7.


Dyrektor SP w Krusinie Alfreda Furmaga powiedziała, że u niej w szkole wyniki kontroli są takie same jak w Drzonowie. Ponadto powiedziała, że jedyne co może dodać to to, że rodzice w przeprowadzonej ankiecie dotyczącej bezpieczeństwa ocenili szkołe bardzo dobrze. Dodała, że dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa dzieci jest droga, gdzie kierowcy niedostosowują prędkości jazdy do znaku ograniczenia prędkości.


W-ce dyrektor ZSO w Lisewie Iwona Kamińska przedstawiła sprawozdanie o bezpieczeństwie w szkole – załącznik nr 8 do protokołu.


Radny Marek Szpręglewski (P) zapytał co oznacza stwierdzenie, że w niedzielę i dni wolne każdy może wejść do szkoły i , że może wyłączyć ogrzewanie.


W-ce dyrektor ZSO w Lisewie Iwona Kamińska wyjaśniła, że stwierdzenie to dotyczyło terenu szkoły gdzie może wejść każdy. Dodała, że czujnik od pieca znajduje się na zewnątrz budynku i można nim wyłączyć ogrzewanie.


Radny Edmund Szymborski zapytał czy użyte w sprawozdaniu określenie dyżurujący
oznacza nauczyciela czy ucznia.


W-ce dyrektor ZSO w Lisewie Iwona Kamińska wyjaśniła, że jest to nauczyciel.


Radny Edmund Szymborski powiedział, że p. Dyrektor mówiła o zamontowaniu kamer w szkole. Dodał, że takie kamery posiadała komórka w UG ds. obrony cywilnej i możnaby je zamontować w szkole.


Radny Bogdan Taczyński zapytał kto podjął decyzję, że uczennice z ośrodka szkolno – wychowawczego w Pniewitem chodzą do Gminnego Gimnazjum w Lisewie.Dodał, że dziewczyny te są umieszczone w ośrodku na podstawie wyroku sądowego.
Ponadto radny powiedział, że zachowanie tych dziewczyn, które pokazują innym dzieciom to : nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego, lekceważenie nauczycieli, groźby, przemoc fizyczna, ogromna agresja, nieliczenie się z niczym, niereagowanie na żadne uwagi.
Radny podsumowując swoją wypowiedź powiedział, że jeśli zrobiono to z przyczyn oszczędnościowych to ktoś popełnił straszny błąd.


W-ce dyrektor ZSO w Lisewie Iwona Kamińska wyjaśniła, że ośrodek ten istnieje czwarty rok. Do tej pory było tam prowadzone nauczanie indywidualne. Od tego roku szkolnego uczennice z tego ośrodka uczęszczają do gimnazjum w Lisewie. Każda z uczennic przechodzi badanie psychologiczno – pedagogiczne. Do tej pory orzeczenie było o kształceniu inywidualnym natomiast w tym roku o kształceniu specjalnym bez nauczania indywidalnego. Ponadto wyjaśniła, że nie jest to związane z żadnymi oszczędnościami. Dodała, że na stanie jest 15 uczennic, obecnie uczęszcza do szkoły 6 bo reszta jest na ucieczce.


Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że należałoby rozważyć możliwość stworzenia placówki filjalnej.


Radny Franciszek Bąk powiedział, że w przedstawionym sprawozdaniu nie ma całej prawdy np. o pobiciu do którego doszło w szkole oraz o sprawie zgłoszonej przez radnego Taczyńskiego.


W-ce dyrektor ZSO w Lisewie Iwona Kamińska wyjaśniła sprawę pobicia.


Radny Bogdan Taczyński powiedział, że trzyma Wójta za słowo.


Dyrektor SP Krusin Alfreda Furmaga zapytała gdzie są rodzice.


Radny Edmund Szymborski powiedział, że nauczyciel powinien uczyć a od wychowywania jest rodzic. Ponadto powiedział, że jeśli chodzi o sprawę pobicia to w autobusach są opiekunowie, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo.


Insp. ds. Oświaty Alicja Nogalska poinformowała, że jest opracowywany przetarg na dowóz dzieci i przewoźnik jest zobowiązany zapewnić opiekę w autobusie.


Ad. 10


Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o przedstawianie projektów uchwał.

Kierownik Referatu Gosp. Kom., Bud., Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej Kazimierz Kowal przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów rozwoju miejscowości: Kornatowo, Mgoszcz, w latach 2007 -2013 – załącznik Nr 8


Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) zgłosił uwagę, że jest to plan tylko dla dwóch wsi Kornatowo i Mgoszcz a nie ma pozostałych miejscowości.


Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały pod głosowanie. Za podjęciem głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.


Uchwała Nr IX/56/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Planów rozwoju miejscowości: Kornatowo, Mgoszcz, w latach 2007 -2013 została podjęta– załącznik Nr 9.


Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego załącznik nr 10.


Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały pod głosowanie. Za podjęciem głosowało 13 radnych.


Uchwała Nr IX/57/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została podjęta – załącznik Nr 11.


Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 12.


Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały pod głosowanie. Za podjęciem głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.


Uchwała Nr IX/58/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została podjęta – załącznik nr 13.


Insp. ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo– załącznik nr 13.
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały pod głosowanie. Za podjęciem głosowało 13 radnych.


Uchwała Nr IX/59/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo została podjęta– załącznik nr 14.


Insp. ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo – załącznik nr 15.


Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały pod głosowanie. Za podjęciem głosowało 11 radnych, 1 głos wstrzymujący, 1 przeciw.


Uchwała Nr IX/60/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo została podjęta – załącznik nr 16.


Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o przedstawienie opinii o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.


Pani Jadwiga Łepek – członek zespołu ds. przedstawienia Radzie Gminy Lisewo opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich przedstawiła opinię o zgłoszonych kandydatach – załącznik nr 17.


Radca prawny Andrzej Wróblewski przedstawił zasady głosowania. Poinformował, że do przeprowadzenia głosowania tajnego należy powołać komisję skrutacyjną.


Powołano komisję skrutacyjną w składzie: Bogdan Taczyński, Adam Jurzysta, Aneta Kwiatkowska.


Radny Edmund Szymborski zapytał czy podstawą prawną procedury wyboru ławnika
jest ustawa o samorządzie gminnym czy ustawa o sądach. Dodał, że ustawa o samorządzie gminnym określa procedurę wyboru w głosowaniu tajnym tylko Przewodniczącego Rady Gminy i W-ce Przewodniczących.


Radca prawny Andrzej Wróblewski odpowiedział, że zgodnie z art. 160 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnicy do sądów rejonowych, okręgowych wybierani są przez Rady Gmin w głosowaniu tajnym.


Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Aneta Kwiatkowska odczytała protokół z głosowania – załącznik nr 18.
Ławnikiem do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich została wybrana p. Iwona Behrendt.


Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.


Uchwała Nr IX/61/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2007 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich została podjęta – załącznik nr 19.


Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – załącznik nr 20.


Radny Edmund Szymborski powiedział, że ma wątpliwości co do wprowadzenia tej uchwały do porządku obrad. Dodał, że Wójt może wprowadzić projekt do porządku obrad wtedy kiedy radni otrzymają go na 7 dni przed Sesją.


Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że 29.10 br. została zakończona procedura wyboru Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. W związku z tym nie można było wcześniej przygotować projektu uchwały bo nie było znane nazwisko wybranej osoby.


Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedział, że zmiany w porządku obrad są przegłosowywane.


Radny Edmund Szymborski powiedział, że co innego jest zmiana a co innego wprowadzenie do porządku obrad. Dodał, że się wstrzyma od głosu.
Radca prawny Andrzej Wróblewski wyjaśnił, że termin zawiadomienia 7 dniowy to termin w którym trzeba dostarczyć materiały na sesje i określić porządek sesji co reguluje statut. Ustawa reguluje szczególne przypadki gdzie można wprowadzić do porządku obrad punkt na wniosek Wójta co musi być przegłosowane bezwzględną większością głosów.


Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały pod głosowanie. Za podjęciem głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
(Radny Robert Wyczyński nie brał udziału w głosowaniu ponieważ opuścił obrady).


Uchwała Nr IX/62/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2007 roku w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego została podjęta– załącznik nr 21.


Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lisewie – załącznik nr 22.


Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały pod głosowanie. Za podjęciem głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.


Uchwała Nr IX/63/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2007 roku w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lisewie została podjęta– załącznik nr 23.


Złożono gratulacje p. Katarzynie Gostkowskiej.


Kierownik Gminnych Usług Wod. - Kan. Tomasz Krajewski przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne - załącznik nr 24.
Propozycja 1,55 za m3 netto.


Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że został uzupełniony projekt uchwały ponieważ cena ścieków pozostała ta sama.


Radny Andrzej Grędzicki złożył wniosek formalny o stawkę 1,40 netto.


Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że rada gminy może zatwierdzić taryfę bądź nie. Jeśli nie podejmie uchwały to taryfa i tak wchodzi w życie.


Radny Bogdan Taczyński powiedział, że p. Wójt do opracowywania budżetu przyjął wskaźnik 2% natomiast propozycja kierownika to wzrost opłat za wodę o 15%. Dodał, że na komisji prosił o szczegółową analizę wzrostu poszczególnych składników np. opłat za energię, które wpłynęły na wzrost opłaty. Ponadto powiedział, że należałoby wycofać projekt z porządku obrad ponieważ cyt. "jesteśmy jak radni bezradni"


Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła propozyje poszczególnych komisji odnośnie taryf za wodę:
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży – 1,66 zł brutto,
Komisja Rewizyjna – 1,55 zł brutto,
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska – 1,55 zł brutto,
Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 1,60 zł brutto.


Radny Edmund Szymborski powiedział, że zgodnie z § 1 tego projektu rada gminy zatwierdza a nie uchwała. Zaproponował, że jeśli będzie taka konieczność to stawkę podnieść w ciągu roku.


Wójt Gminy wyjaśnił, że zaproponowana taryfa została obliczona na podstawie rzeczywistych kosztów. Np. Koszt energii wzrósł w stosunku do roku ubiegłego 17,5%.


Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) zaproponował, aby podwyższyć stawkę za ścieki.


Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że zbyt wysoka cena nie może być podstawą do nie podjęcia uchwały. Jeśli rada nie zatwierdzi taryfy to Wójt może zweryfikować koszty.

Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) powiedział, że według niego wzrost kosztów spowodowały silniki, które napowietrzają ścieki.


Kierownik Gminnych Usług Wod. - Kan. Tomasz Krajewski powiedział,że zaproponowana stawka za wodę jest obliczona na podstawie realnych kosztów.


Wójt Gminy Jerzy Cabaj poinformował, że dla części mieszkańców Lisewa sprowadzana jest woda z Płużnicy za, którą płacimy 1,89 zł brutto.


Radny Edmund Szymborski zapytał czy w ciągu roku można podjąć uchwałę zatwierdzającą nowe stawki za wodę.


Radca prawny Andrzej Wróblewski odpowiedział, że nie można.


Radny Franciszek Bąk powiedział, że na komisjach problem podwyżki stawki za wodę był przedstawiany inaczej i to co mówi radca jest nowością.
Radny złożył wniosek formalny o przesunięcie tego projektu uchwały na następną Sesję.


Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że do 26.11 br. rada musi zatwierdzić taryfę.


Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała wniosek formalny radnego Franciszka Bąka pod głosowanie. Za głosowało 7 radnych, 3 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Wniosek formalny został przyjęty.


Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) powiedział, żeby przeanalizować koszty ścieków.


Radny Edmund Szymborski powiedział, że jednostka organizacyjna nie może wykonywać zysku. Zapytał, czy jednostka może podnieść stawkę opłat za wodę jeżeli analizując koszty np. w czerwcu okaże się że nie starcza na utrzymanie jednostki.


Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że nie może.


Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie.
Poinformowała, że przedstawicielem Wójta Gminy jest radny Edmund Szymborski. Natomiast Wojewoda nie podał imiennie swojego przedstawiciela. W związku z tym w uchwale będzie zapis – "przedstawiciel Wojewody".
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o zgłaszanie kandydatów na członków Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie.


Radny Andrzej Grędzicki zgłosił radną Marię Adamczyk.
Radny Andrzej Nogalski zgłosił radnego Marka Szpręglewskiego (Pniewite).
Radny Marek Szpręglewski (Pniewite) zgłosił radnego Franciszka Bąka.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.


Ustalono pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie na 6 listopda br. o godz. 11.00.
Radny Edmund Szymborski zaproponował, aby w pierwszym posiedzeniu uczestniczył Wójt Gminy oraz żeby zaprosić Kierownika GOZ.


Radny Franciszek Bąk zwrócił uwagę, że ustalona godz. 11.00 może przeszkodzić Kierownikowi GOZ w Lisewie w pracy.


Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie – załącznik - nr 25 z podaniem składu imiennego oraz z terminem i godz. pierwszego posiedzenia.
Za podjęciem głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.


Uchwała Nr IX/64/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie została podjęta – załącznik nr 26.


Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu uchwalonego na 2007 r. - projekt uchwały stanowi załącznik nr 27.


Radny Andrzej Grędzicki poprosił o wyjaśnienie dlaczego pokrycie deficytu ma nastąpić z podatku rolnego i od nieruchomości.


Wójt Gminy Jerzy Cabaj wyjaśnił, że pokrycie może nastąpić jedynie z dochodów własnych gminy jakimi są m. in. podatek rolny i od nieruchomości.


Radny Adam Jurzysta zapytał jaki jest deficyt w 2007 roku.


Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że na dzień dzisiejszy deficyt wynosi ok. 700 tys. złotych.


Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu uchwalonego na 2007 r. pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.


Uchwała Nr IX/65/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu uchwalonego na 2007 r. została podjęta - uchwała stanowi załącznik nr 28.


Ad. 11


W odpowiedzi na pytania i interpelacje p. Wójt poinformował:zostały wysłane oferty do firm na zimowe utrzymanie dróg i na począku listopada zostanie firma wyłoniona,

w sprawie odbioru dróg powiatowych gmina nie jest stroną tylko Zarząd Dróg Powiatowyych,

obecnie zatrudnionych jest 18 osób (staże + roboty interwencyjne), do końca roku będą jeszcze zatrudnione osoby w ramach robót publicznych,

rekultywacja drogi Kornatowo – Kornatowo – w tym roku gmina otrzymała środki na zrobienie 800 m drogi,

wszyskie wnioski do budżetu zostały zakwalifikowane, niezależnie od podania kosztorysu,

usunięcie pni – p. Kalkiewicz z Zarządu Dróg Powiatowych obiecał, że przed zimą zostaną usunięte,

odblaski dla pieszych i rowerzystów – sfinansowanie z budżetu gminy jest niemożliwe z uwagi na zbyt wysoki koszt. Dyrektorzy szkół mogą próbować załatwić odblaski od ubezpieczycieli,

druga część szkoły (biblioteka, GCI) jest w administracji dyrektora szkoły,

odbyły się trzy szkolenia w ramach działalności LGD dotyczące zarejestrowania działalności gospodarczej. Raz w miesiącu są w GCI pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, u których też można zasięgnąć informacji. W GCI przy pomocy pracowników można skorzystać z internetu oraz informacje na temat zarejestrowania działalności można uzyskać w Urzędzie Gminy u p. Kruczek.

przy tablicy upamiętniającej miejsce pochówku na byłym cmentarzu wyznania ewangelicko - augsburskiego zostanie zapalona lampka. Przy zniszczonym cmentarzu w miejscowości Pniewite możnaby w przyszłości postawić upamiętniającą tablicę.

postawienia znaku zakazu zatrzymywania się pojazdów na przeciwko firmy "Smolbud" zostanie przeanalizowane,

pani Prezes ZUS odmówiła zwiększenia częstotliwości otwarcia oddziału ZUS w Chełmnie mimo interwencji Wójtów Gmin Powiatu Chełmińskiego i Burmistrza Chełmna,

zostanie dokonany przegląd przystanków. Ponadto Wójt powiedział, że przystanek w Bartlewie był 8 krotnie naprawiany w związku z tym grozi mu demontaż.pod koniec listopada będą prowadzone rozmowy z dyrektorem PKP na temat przejęcia budynku na cele świetlicy. Będzie wysłane pismo w sprawie utrzymania czystości na terenie stacji PKP.


Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że na dewastowanych przystankach możnaby umieścić tablice z napisem "Naprawiany poraz ostatni"


Kierownik Referatu Gosp. Kom., Bud., Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej Kazimierz Kowal odpowiedział na pytanie radnego Andrzeja Grędzickiego w sprawie realizacji uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lisewo.
Kazimierz Kowal poinformował, że zostało wydane Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie obowiązku dostosowania się podmiotów do obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lisewo. Zgodnie z ustawą podmioty te mają 6 m-cy od wydania zarządzenia na dostosowanie się do niego.


Ad. 12


Sołtys wsi Wierzbowo Elżbieta Lewandowska powiedziała, że na żadnym przystanku nie ma koszy na śmieci.


Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że były cmentarz w Pniewitem został uprzątnięty i możnaby postawić tam tablice upamiętniającą.


Sołtys wsi Mgoszcz Henryk Bogusz zapytał o remont świetlicy w Mgoszczu i drogi.


Pani Iwona Behrendt powiedziała, że porządek zależy od kultury ludzi i trzeba dać przykład. W szkołach w ramach np. godziny wychowawczej można zorganizować prace porządkowe. Ponieważ dzieci należy wychowywać przez pracę.


Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że w szkołach organizowane są prace, na które rodzic musi wyrazić zgodę np. zbieranie ziemniaków w gospodarstwie pomocniczym przy DPS Mgoszcz. Ponadto powiedziała, że było organizowane tzw. "sprzątanie świata", ale to co dzieci musiały zbierać to żenada.


Radna Maria Adamczyk powiedziała, że zgłosiła wniosek na komisji oświaty, aby przynajmniej jeden dzień w tygodniu pracownik interwencyjny sprzątał w swojej miejscowości.
Radny Andrzej Grędzicki zgłosił problem wałęsających się psów.


Radny Edmund Szymborski powiedział, że zgadza się z p. Iwoną Behrendt na temat porządków, że należy dać przykład.


Pan Wójt odpowiedział na wnioski:

są zakupione kosze na śmieci i będą one sukcesywnie montowane tam gdzie ich nie ma,

odnośnie remontu świetlicy w Mgoszczu powiedział, że ma nadzieję, że gmina otrzyma na to środki,

droga Mgoszcz - Józefkowo na razie nie będzie asfaltowana ponieważ gmina nie ma na to środków,

pracownicy interwencyjni nie mogą być bez nadzoru w poszczególnych miejscowościach,

policja ma obowiązek interweniować w sprawie wałęsających się psów.


Radna Aneta Kwiatkowska powiedziała, że w dłogoletnim planie inwestycyjnym jest ujęta droga Mgoszcz – Józefkowo. Zapytała czy jest możliwość zamiany na drogę parcele Mgoszcz – Józefkowo.


Pan Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że każda droga ma swój numer i nie możliwości zmiany.


Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zakończyła IX Sesję Rady Gminy
Lisewo.


Protokół sporządziła : Joanna Grabowska                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                   Wiesława Chojnicka


                                                                                       Sekretarz obrad
                                                                               w-ce przew. Franciszek Bąk
metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (30 października 2007)
Opublikował: Joanna Grabowska (2 stycznia 2008, 18:08:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2298