PROTOKÓŁ NR XIV/08

z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
 XIV Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 24 kwietnia 2008 r. rozpoczęła się o godz. 11.00
a zakończyła o 13.40.Ad. 1. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka otworzyła XIV sesję i powitała wszystkich zebranych.
Poinformowała o śmierci byłego radnego i sołtysa wsi Pniewite Henryka Kamińskiego – uczczono to minutą ciszy.

Ad. 2. W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 13 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Robert Wyczyński, Ryszarda Jankowska  (lista obecności stanowi załącznik nr 1).
Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Grzegorz Zalewski, Dyrektor Szkoły w Krusinie Alfreda Furmaga, Dyrektor Przedszkola Janina Lewandowska, Kierownik Gm. Usł. Wodno- Kan. Tomasz Krajewski, Dyrektor Szkoły Drzonowo Jadwiga Wojnowska, Insp. d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska, Insp. d/s Gospodarki Gruntami Władysława Dudzińska, Kierownik Referatu Gosp. Kom., Bud., Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej Kazimierz Kowal, Inspektor ds. Budownictwa Tomasz Stański, pracownik UG Ewa Stachewicz, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).

Ad.3. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu 27 marca 2008 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Lisewo z przebiegu wykonania budżetu  Gminy Lisewo za 2007 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo
z wykonania budżetu za 2007 r. oraz  podjęcie uchwały:
a) przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewoza 2007 r.,
b) rozpatrzenie przez Radę sprawozdania (dyskusja),
c) odczytanie Uchwały Nr 15/2008 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu rocznym Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2007 r., 
d) przedstawienie przez  Komisję Rewizyjną opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2007 r.;
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2007 r.,
f) odczytanie Uchwały Nr 15a/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie wniosku 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo za 2007 r.,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Lisewo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2007 r. i udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2007 r.- (projekt nr 1).
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Lisewie prowadzonego przez Gminę Lisewo - (projekt nr 2),
b) w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Lisewo – (projekt nr 3),
c) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Drzonowie – (projekt nr 4),
d) w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie – (projekt nr 5).
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Przeprowadzono głosowanie nad porządkiem obrad
- za głosowało 13 radnych. Wynik był jednogłośny.
 
Porządek obrad sesji został przyjęty.
 
Ad. 4.
Przewodnicząca Rady wyznaczyła wiceprzewodniczącego Franciszka Bąka na sekretarza obrad.
 
Ad. 5. Protokół z XIII sesji został przyjęty.

Ad. 6. Wójt Jerzy Cabaj odczytał informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym (informację stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
Ad. 7.
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka odczytała pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Nadzoru i Kontroli kierowane do radnego Edmunda Szymborskiego, będące odpowiedzią na jego pismo z dnia 1 kwietnia br. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet. Z pisma wynika, że uchwała została podjęta prawidłowo z punktu widzenia jej legalności.
 
Następnie pani Wiesława Chojnicka oddała głos przewodniczącemu Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom.
 
Przewodniczący powiedział, że Stowarzyszenie chce dać możliwość pracy osobom niepełnosprawnym, dlatego został utworzony Zakład Aktywności Zawodowej. Stowarzyszenie będzie dzierżawiło budynek szkoły w Drzonowie. Ma być tam zatrudnionych 13 osób. 5-6 działających w Stowarzyszeniu, natomiast pozostali mają być z terenu naszej gminy. Osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Gminy Lisewo będą mogły podjąć tam zatrudnienie.
Będą też przygotowane oferty integracyjne (pikniki, wystawy). Produkty rękodzieła ZAZ mogłyby służyć promocji Gminy Lisewo.
 
Dodatkowe informacje o działaniu Stowarzyszenia Ludzie – Ludziom będą przekazane na posiedzeniach komisji Rady Gminy.
 
Radny Bogdan Taczyński nawiązał do ostatniej Sesji RG. Powiedział, że przysługuje mu, jako radnemu, inicjatywa uchwałodawcza, prawo zgłaszania wniosków i na tamtej sesji miał propozycje, pytania, ale nie mógł skorzystać z możliwości wzięcia udziału w dyskusji nad uchwałą dotyczącą diet radnych.
 
Przewodnicząca RG odpowiedziała, że dyskusja została zamknięta na wniosek formalny,
a wcześniej nikt nie zgłosił chęci wyrażenia swojej opinii.
 
Radca Prawny Andrzej Wróblewski zapytał, dlaczego radny po tak długim czasie wraca do sprawy, a nie zrobił tego od razu na poprzedniej sesji.
Wyjaśnił, że radny ma prawo do tego, aby po raz kolejny zmienić uchwałę.
 
Pan Taczyński poprosił, aby na przyszłość udzielać głosu wszystkim, którzy chcą wziąć udział w dyskusji.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, jaka jest opinia w sprawie lokalizacji masztu radiofonii cyfrowej w Kornatowie.
 
Radny Edmund Szymborski wypowiadał się odnośnie braku lekarza endokrynologa na terenie powiatu chełmińskiego. Powiedział, że przez ten fakt wyrządzono społeczeństwu krzywdę. Radny chciałby wiedzieć, dlaczego doktor endokrynolog nie przyjmuje już w Chełmnie.
Dodał, że pojemnik na odpadki ustawiony przy cmentarzu jest ciągle pełen i powinien zostać przeniesiony w inne miejsce.
Poinformował, że kilka lat temu postawiono lampę w Bartlewie i już od roku ona miga.
 
Pani Wiesława Chojnicka wyjaśniła, że sprawa lampy została już zgłoszona do kierownika energetyki.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał, kiedy przystąpimy do remontu dróg gminnych tj. ul. Hallera na wysokości apteki i ul. Toruńskiej.
 
Pani Wiesława Chojnicka powiedziała, że w Bartlewie na drodze od skrzyżowania (z drogą prowadzącą do Błachty) w kierunku Niemczyka są dziury.
 
Ad. 8.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że w tym punkcie obrad zostanie rozpatrzone sprawozdanie Wójta Gminy Lisewo z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2007 rok.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z wykonanie budżetu gminy za 2007 rok zawierające:
- zestawienie faktyczne zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w porównaniu z wielkościami planowanymi;
- wykonanie otrzymanych dotacji na zadania zlecone w 2007 roku;
- wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanie za 2007 rok;
- wykonanie planu finansowego z podstawowych dochodów własnych za 2007 rok;
- wykonanie planu finansowego GFOŚ i GW za 2007 rok.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka otworzyła dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Lisewo za 2007 rok.
Nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu rocznym Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2007 rok.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odczytał uchwałę nr 15/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu rocznym Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2007 rok.
 
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad przedstawioną uchwałą.
Nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edmund Szymborski przedstawił:
- opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2007 rok oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo;
- uchwałę Nr 15a/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo za 2007 rok.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edmund Szymborski przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Lisewo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2007 rok.
 
 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 2 radnych.
 
 
Uchwała Nr XIV/101/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Lisewo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2007 rok została podjęta.
 
Ogłoszono 10 min przerwy. Salę obrad opuściła radna Maria Adamczyk. Obecnych pozostało 12 radnych.
 
Ad. 9 .
a) Inspektor d/s Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska omówiła projekt nr 2 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Lisewie prowadzonego przez Gminę Lisewo.
 
Powiedziała, że zmiana ustalenia opłat za świadczenia przedszkola jest podyktowana zwiększonymi kosztami prowadzenia zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, jak również zwiększonymi kosztami produktów żywnościowych. Rodzic(opiekun) dziecka ponosi pełne koszty surowców żywnościowych w wysokości ustalonej według aktualnych cen żywnościowych i norm żywienia w przedszkolu.
Koszt utrzymania dziecka w przedszkolu ustalany jest według bieżących kosztów utrzymania przedszkola. Dzieląc roczny budżet przedszkola przez ilość miesięcy i przez ilość dzieci w przedszkolu wyliczamy miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu, który  obecnie wynosi  495,00 zł.
 
Poinformowała, że nastąpiły zmiany z zapisie uchwały i tak w § 1 ust. 3 pkt. 3 zapis: „400 zł za   dziecko nie będące mieszkańcem Gminy Lisewo  w  przypadku  nie podpisania pomiędzy Gminą Lisewo a gminą w której  zamieszkuje  dziecko porozumienia  o dofinansowaniu  kosztów wykonywania zadań w zakresie  wychowania przedszkolnego” został usunięty w związku z tym, że to już reguluje ustawa o systemie oświaty.”
Następna zmiana - w § 4 zapis:
„1. Za zgodą dyrektora przedszkola ze stołówki przedszkola korzystać mogą jego pracownicy .2.Opłata za posiłek dla pracowników obejmuje pełny koszt przygotowania posiłku:
1) koszt surowca do przygotowania posiłku;
2) koszt wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówce i składek na ubezpieczenie
    społeczne;
3) koszt utrzymania stołówki. 
3. Dzienną wysokość opłaty za posiłek dla pracowników ustala się w wysokości 6,90 zł.”
 został usunięty, ponieważ są to wewnętrzne przepisy dotyczące przedszkola i ustala je dyrektor tej placówki.
 
Pani Nogalska dodała, że uchwała nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego jak było to wcześniej zapisane.
 
Radny B. Taczyński powiedział, że zasadne jest zachowanie § 4 punktu 1 i 2, natomiast niefortunny jest punkt 3.
 
Pani Alicja Nogalska wyjaśniła, że dyrektor Przedszkola sam ustala te stawki.
 
Przewodnicząca RG zapytała, czy w związku z brakiem zapisu w uchwale będą ustalone inne stawki.
 
Dyrektor Przedszkola Janina Lewandowska wyjaśniła, że stawki będą obliczane na tych samych zasadach jak dotychczas.
Więcej uwag ani pytań do projektu nie było.
 
Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały:
za głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
 
Uchwała  Nr XIV/ 102 / 08 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 kwietnia  2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Lisewie prowadzonego przez gminę Lisewo została podjęta.
 
b) Pani A. Nogalska przedstawiła projekt nr 3 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisewo.
Powiedziała, że na skutek ustawy z 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty z dniem 1 stycznia 2008 r.  obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące organizowania
i prowadzenia stołówek szkolnych.
Co do zasady o prowadzeniu przez szkołę stołówki decyduje dyrektor szkoły, nie mniej jego decyzja uzależniona jest od organu prowadzącego tj.  Rady Gminy do kompetencji której zgodnie nowymi przepisami należy określenie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenie wysokości opłat za posiłek. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 
Uwag ani pytań do projektu nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XIV/ 103 /08 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisewo została podjęta.
 
c) Pani Alicja Nogalska omówiła projekt nr 4 w sprawie  likwidacji Szkoły Podstawowej w Drzonowie.
Powiedziała, że na podjęcie decyzji o likwidacji Szkoły Podstawowej  w Drzonowie po dogłębnej analizie danych demograficznych oraz kosztów prowadzenia i utrzymania szkół miały wpływ m.in. takie przyczyny:
- wzrost kosztów utrzymania 1 ucznia w szkole, który jest skutkiem malejącej liczby uczniów      .  przy wzroście kosztów utrzymania szkoły i wzroście płac.
- radykalny wzrost utrzymania szkół wynikający z gwałtownie malejącej liczby uczniów
    uczęszczających do szkół w gminie;
- radykalny spadek liczby uczniów w szkole w ostatnich latach wynikający z niżu
demograficznego  w obwodzie szkoły w Drzonowie.
 
Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.
 
Zostało przeprowadzone głosowanie nad projektem uchwały:
za głosowało 8 radnych, 4 wstrzymało się od głosu.
 
 
Uchwała Nr XIV / 104 / 08 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 kwietnia  2008 r. w sprawie  likwidacji Szkoły Podstawowej w Drzonowie została podjęta.
 
d) pracownik UG Ewa Stachewicz przedstawiła projekt nr 5 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie.
Wyjaśniła, że zakład opieki zdrowotnej udzielający świadczeń z zakresu medycyny szkolnej powinien posiadać w strukturze organizacyjnej gabinet medycyny szkolnej, podlegający wpisowi do księgi rejestrowej zakładu. W związku z powyższym konieczna była zmiana w statucie GOZ.
 
Uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XIV/105/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie została podjęta jednogłośnie.
 
Ad 10.

Wójt Gminy Jerzy Cabaj podziękował pracownikom Urzędu Gminy za współpracę.
W odpowiedzi na interpelacje i zapytania wyjaśnił:
 
- na decyzję w sprawie lokalizacji masztu w Kornatowie trzeba jeszcze poczekać;
 
- nie od wójta zależy skład lekarzy w szpitalu, tylko m.in. od starosty, wójt przekaże tę sprawę staroście;
 
- pojemnik na śmieci będzie przestawiony;
 
- sprawa lampy w Bartlewie zostanie przekazana energetyce;
 
- na naprawianie dziur w asfaltach nie było jeszcze odpowiedniej pogody.
 
Ad.11
Radny powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, że nie ma mowy o nakładce asfaltowej na ulicy Toruńskiej. W Pniewitem jest pojemnik na plastik, ale stoi on tam, gdzie nie ma ludzi. Ma być on ustawiony koło sklepu.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że nie można ustawić śmietnika koło zakładu produkcyjnego, ponieważ to prowadzi donikąd.
 
Radny Edmund Szymborski wspomniał, że na terenie gminy są pszczelarze. W Pniwitem masowo zostały wytrute pszczoły. Powiedział: „Apeluję do ludzi odpowiedzialnych, żeby poprzez pełną informację w stosunku do tych, którzy stosują środki ochrony roślin, a przecież te środki ochrony roślin są tak już teraz wymyślone, że jeżeli będą stosowane w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie, to nie powinno zadziałać tak jak się wytworzyło w Pniewitem, bo to jest przykre. Apeluję, aby w miarę możliwości szybciutko ukazała się informacja odnośnie procedury przestrzegania środków ochrony roślin. Bo fakt jest faktem, że w miejscowości Pniewite nastąpiło wytrucie.
 
Wójt wyjaśnił, że był świadkiem, iż w punkcie sprzedaży środków chemicznych dzisiaj każdy z rolników musi przedstawić certyfikat, że on jest uprawniony. Właściciel w tym momencie, jeżeli rolnik zastosował nie w takim stosunku ten roztwór wodny środka chemicznego, to ma prawo poskarżyć do sądu. Bo jeżeli kupujący nie posiada uprawnień to poniesie konsekwencje i jest to już niezbędna przeszkoda do stosowania środków.
 
Radny A. Grędzicki poinformował, że ukazała się informacja o przeniesieniu posterunku policji z Lisewa do Papowa Biskupiego.
 
Wójt powiedział, że z tą sprawą trzeba jeszcze poczekać, a obecnie Wójt nie dysponuje wolnymi lokalami.
 
Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XIV Sesji Rady Gminy Lisewo.
 
 
 
 
 
  Protokół sporządziła:                                                      Przewodnicząca Rady Gminy: Władysława Dudzińska                                                           Wiesława Chojnicka
 
                                                                                             Sekretarz obrad:
                                                                                     W-ce Przew. Franciszek Bąk
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Michał Lewandowski (10 czerwca 2008)
Opublikował: Michał Lewandowski (16 czerwca 2008, 11:26:19)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (16 czerwca 2008, 11:52:30)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1461