PROTOKÓŁ NR XIX/08

Protokół nr XIX/08
z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 30 grudnia 2008 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.

XIX Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2008 r. rozpoczęła się o godz. 9.00,
a zakończyła o godzinie 12.00.
 
Ad. 1
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła XIX Sesję Rady Gminy Lisewo i powitała wszystkich zebranych.
 
Ad. 2
W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 10 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Aneta Kwiatkowska, Kazimierz Komorowski, Andrzej Nogalski - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, pracownicy Urzędu Gminy, zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).
 
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 28.11.2008r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) projekt nr 1: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2008 r.;

2) projekt nr 2: uchwalania budżetu gminy Lisewo na 2009 r.
a) przedstawienie przez Wójta projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Lisewo na 2009 r. wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie uchwały Nr 10/2008 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wydania  opinii o
projekcie budżetu Gminy Lisewo na 2009 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Lisewo;
c) przedstawienie uchwały Nr 10a/2008 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu  Gminy Lisewo na 2009 r. oraz prawidłowości dołączonej do projektu  uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Lisewo;
d) przedstawienie przez Komisję Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego opinii oraz wniosków Komisji Rady, o których mowa w § 9 (uchwały w sprawie procedury uchwalania Gospodarczego do projektu uchwały budżetowej;
e) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji Rady oraz zmian w projekcie uchwały budżetowej wynikających z wniosków Komisji Rady i autopoprawek Wójta;
f) głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonych przez Wójta wynikających z wniosków komisji przyjętych przez Wójta i autopoprawek Wójta;
g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2009 rok.

3) projekt nr 3: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 r.;
4) projekt nr 4: programu współpracy w 2009 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

5) projekt nr 5: zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Lisewie prowadzonego przez gminę Lisewo;

6) projekt nr 6: zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo.

9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie. Za przyjęciem porządku głosowało 10 radnych tj. wszyscy obecni.
 
 
Ad. 4

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyznaczyła wiceprzewodniczącego Mieczysława Szymborskiego na sekretarza obrad.
 
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2008 r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.
 
Ad. 6

Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Wójt powiedział o działalności ZAZ-u.
 
Na sesję przyszedł radny Mieczysław Szymborski – obecnych 11 radnych.
 
Ad.7
Radny Edmund Szymborski poruszył sprawę ścieków i „smrodu” z bloków kolejowych.
Zapytał  ile podmiotów na terenie gminy zajmuje się wywozem ścieków.
 
Radna Ryszarda Jankowska zapytała o frekwencję na szkoleniu „Akademia Sołtysów”  organizowanym przez LGD.
 
Radny Marek Szpręglewski (L) powiedział, że wpłynęło pismo od mieszkańców Lisewa
z prośbą o budowę chodnika dla pieszych przy trasie Lisewo-Kornatowo.
Poprosił, aby Wójt pozytywnie ustosunkował się do pisma.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał, czy będzie zorganizowana zbiórka sprzętu elektrotechnicznego.
Poprosił, aby w Sylwestra policja aktywnie kontrolowała zabawy z materiałami pirotechnicznymi dzieci i młodzieży.
 
Radny Marek Szpręglewski powiedział, że Komisje RG przyjadą do Drzonowa do ZAZ-u.
 
Pani Ryszarda Jankowska powiedziała, że cieszy się, ze ZAZ funkcjonuje i sądzi, że to miejsce będzie kwitło i tętniło życiem.
 
Pan Bogdan Taczyński powiedział, że liczył na to, że kierownictwo ZAZ-u przedstawi koncepcje działania Zakładu.
 
Pani Kierownik Katarzyna Lubańska powiedziała, że takie informacje zostaną przedstawione na następnej sesji.
 
Na sesję przybył radny Andrzej Grędzicki – obecnych 12 radnych.
 
Ad. 8
1) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska omówiła projekt nr 1 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2008 r. (załącznik nr 4).
Radny Bogdan Taczyński zauważył, że w projekcie uchwały w punkcie g) brakuje podania kwoty.
Więcej uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad projektem:
za głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XIX/145/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2008 r. została podjęta (załącznik nr 5).
 
 
2)
a)Wójt Gminy Lisewo przedstawił projekt nr 2 w sprawie uchwalania budżetu gminy Lisewo na 2009 r. (załącznik nr 6).
 
b)Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edmund Szymborski odczytał  Uchwałę Nr 10/2008 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Lisewo - (załącznik nr 7).
c) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edmund Szymborski odczytał  Uchwałę Nr 10a/2008 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Lisewo- (załącznik nr 8).
 
Radni zgłosili wątpliwość, co do zapisu w uzasadnieniu uchwały RIO, gdzie nie sprecyzowano czy prawidłowo czy nieprawidłowo określono limit zobowiązań.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski wyjaśnił, że RIO pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowość prognozy długu Gminy Lisewo.
 
d) Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Marek Szpręglewski odczytał opinie Komisji RG do projektu uchwały budżetowej –
(załącznik nr 9).
 
e) Wójt Jerzy Cabaj przyjął następujące wnioski Komisji:
- podwyżka płac 10% dla pracowników, radnych i sołtysów (dla sołtysów podwyżka 
  kwotowa),
- podatek rolny na poziomie roku ubiegłego tj. 45zł/q.
Do pozostałych wniosków ustosunkował się negatywnie.
 
Radny Edmund Szymborski zapytał, czy dyskusja toczy się nad poszczególnymi wnioskami komisji.
Przewodnicząca W. Chojnicka wyjaśniła, że prowadzona jest dyskusja nad całością projektu budżetu.
 
Pan Edmund Szymborski zapytał, czy radny może na sesji zgłosić wniosek.
Pani Wiesława Chojnicka odpowiedziała, że obecnie nie ma już takiej możliwości.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że w projekcie budżetu nie jest realizowana zasada zmniejszania deficytu budżetowego. Dodał, że to ogromny problem, jeżeli deficyt jest tak duży.
Wójt Jerzy Cabaj wyjaśnił, iż patrząc na budżet państwa to deficyt faktycznie maleje. Jednak budżety innych gmin są bardziej zadłużone niż Lisewa. Wyjaśnił, że środki wydane na inwestycje zostaną zwrócone do budżetu gminy z Urzędu Marszałkowskiego.
 
Radny E. Szymborski zasygnalizował o potrzebie przyłączania do oczyszczalni. Dodał, że cieszy się, że wreszcie robi się coś w kierunku przydomowych oczyszczalni.
 
Wspomniał, że należy tworzyć place zabaw i świetlice. Dodał, że w 2009 roku niestety nie będzie świetlicy w Kornatowie.
 
Wójt sprostował, że nie odrzuca się zadań ujętych wcześniej. Kornatowo i Lipienek będzie podłączone do kanalizacji.
 
f) Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonych przez Wójta wynikających z wniosków komisji przyjętych przez Wójta i autopoprawek Wójta:
za głosowało 7 radnych, 1 przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
 
g) Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2009 rok:
za głosowało 10 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr XIX/146/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie uchwalania budżetu gminy Lisewo na 2009 r. została podjęta - (załącznik nr 10).
 
Ogłoszono 15 min. przerwy.
(salę narad opuścił radny Marek Szpręglewski (P) – obecnych 11 radnych)
 
 
3) Inspektor ds. Oświaty i Sportu Alicja Nogalska omówiła projekt nr 3 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 r. (załącznik nr 11).
 
Projekt został przyjęty bez uwag.
 
Przeprowadzono glosowanie nad projektem:
za głosowało 11 radnych.
 
Uchwała Nr XIX/147/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 r. została podjęta jednogłośnie - (załącznik nr 12).
 
 
4) Pani Nogalska przedstawiła projekt nr 4 w sprawie programu współpracy w 2009 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego - (załącznik nr 13).
 
Uwag do projektu nie zgłoszono.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 11 radnych.
 
Uchwała Nr XIX/148/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie programu współpracy w 2009 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego została podjęta jednogłośnie-(załącznik nr 14).
 
 
5) Pani Alicja Nogalska przedstawiła projekt nr 5 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Lisewie prowadzonego przez gminę Lisewo - (załącznik nr 15).
 
Radni nie wnieśli poprawek do projektu.
 
Przeprowadzono głosowanie nad przedstawionym projektem:
za głosowało 10 radnych, 1 przeciw.
 
Uchwała Nr XIX/149/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Lisewie prowadzonego przez gminę Lisewo została podjęta - (załącznik nr 16).
 
 
 
6) Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka projekt nr 6 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo - (załącznik nr 17).
 
Nie zgłoszono żadnych uwag do projektu.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 11 radnych.
 
Uchwała Nr XIX/150/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo została podjęta jednogłośnie - (załącznik nr 18).
 
Ad. 9
Wójt Jerzy Cabaj w odpowiedzi na interpelacje i zapytania wyjaśnił:
 
- do wywozu ścieków upoważniony jest Zakład Usług Miejskich Chełmno i Grudziądz, natomiast wywozem odpadów stałych zajmuje się Ekosystem, ZUM Chełmno i
p. Mieczysław Chrzanowski;
 
- odbiór zużytego sprzętu bezpłatnie wykona firma Ekosystem Wąbrzeźno;
 
- w sprawie szkolenia sołtysów odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska- projekt jest skierowany do 60 osób. Na razie z naszej gminy jest chętnych 7 osób. Zajęcia poprowadzą wykładowcy z Akademii Gdańskiej.
 
- w sprawie chodnika zwrócono się do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w sprawie opinii na temat budowy deptaka. Jeżeli gmina otrzyma minimum 80% dotacji, to stać będzie gminę na taką inwestycję;
 
- co do petard sylwestrowych - Wójt nie jest w stanie pilnować nieletnich. Można jedynie poprosić policję, aby zwróciła uwagę na dzieci;
Radny Bogdan Taczyński wyjaśnił, że chodziło mu o to, aby zmobilizować policję do intensywniejszych kontroli.
 
Ad. 10

Radny Marek Szpręglewski (L) poprosił, aby dać pisemną odpowiedź mieszkańcom Lisewa w sprawie budowy chodnika.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, czy zostały już podjęte działania w sprawie szczurów w Mgoszczu.
Pan Kazimierz Kowal wyjaśnił, że sprawa dotyczy całej wsi Mgoszcz. Zostały wysłane kurendy do mieszkańców i trzeba czekać aż społeczeństwo ustosunkuje się do tego.
 
Radny Edmund Szymborski poruszył sprawę dostępu do „dopalaczy”
Poprosił, aby nie dopuścić do otwarcia takiej działalności na terenie naszej gminy.
 
Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że z naszej strony można przedstawić ten problem na Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i komisja ma prawo kontroli.
 
Radna Ryszarda Jankowska powiedziała, że żadna komisja nie ma prawa zabronić handlu.
 
Pani Maria Adamczyk zapytała, kiedy będzie nowa lampa w Drzonowie.
Wójt wyjaśnił, że już powinna być.
 
Radny Grzegorz Rutkowski podziękował za serdeczne przyjęcie go do Rady Gminy.
Radna Maria Adamczyk podziękowała za życzenia świąteczne z Urzędu Gminy.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XIX Sesji Rady Gminy Lisewo.
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska

Przewodnicząca Rady Gminy: Wiesława Chojnicka            
                                                                                          
Sekretarz obrad: W-ce Przew. Mieczysław Szymborski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (9 lutego 2009)
Opublikował: Michał Lewandowski (10 lutego 2009, 08:18:12)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (10 lutego 2009, 08:33:55)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1518