Protokół nr XXI/2020


Rada Gminy Lisewo
Radni-Sesja

Protokół nr XXI
XXI Sesja w dniu 24 lipca 2020 

Obrady rozpoczęto 24 lipca 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:19 tego samego dnia.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków.

Obecni:
1. Maria Adamczyk
2. Beata Brzozowska
3. Iwona Dobosz
4. Anna Dulska
5. Piotr Goliński
6. Marek Góreczny
7. Bartosz Jaworski
8. Iwona Kamińska
9. Antoni Kowalski
10. Elżbieta Lewandowska
11. Aleksandra Uchacz
12. Adam Wojnowski
13. Marcin Wysocki
14. Monika Zając


Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w posiedzeniu brało udział 10 Radnych, co stanowi kworum. – lista obecności stanowi załącznik nr 1. 

W posiedzeniu wzięli udział Wójt Gminy Jakub Kochowicz, Sekretarz Gminy Katarzyna Gostkowska oraz Skarbnik Gminy Izabela Klafczyńska – lista obecności stanowi załącznik nr 2.

2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.


Na Sekretarza obrad wyznaczona została Radna Anna Dulska.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.


Radny Bartosz Jaworski
poprosił o uzasadnienie, dlaczego XXI Sesja Rady Gminy została zwołana w trybie pilnym.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński odpowiedział, że Sesja została zorganizowana na wniosek Wójta Jakuba Kochowicza, a w takim wypadku obowiązkiem Przewodniczącego Rady Gminy jest zwołanie Sesji w takim trybie.

Wójt Jakub Kochowicz stwierdził, że Sesja została zwołana w takim trybie ze względu na to, że konieczne są zmiany w budżecie, po to, aby można było uruchomić chociażby zbiórkę foli od rolników, żeby podpisać umowę należało zwołać Sesję, nie można było tego zrobić zarządzeniem. Kolejną kwestią jest dofinansowanie dowozów, aby mogły ruszyć dodatkowe kursy dla mieszkańców.

Radny Bartosz Jaworski stwierdził, że Przewodniczący ma rację mówiąc, że ma obowiązek na wniosek Wójta zwołać Sesję, ale nie jest to podstawa, do zwołania Sesji w trybie pilnym, ponieważ Przewodniczący ma 7 dni na to, żeby ją zwołać natomiast uzasadnieniem są sprawy, które będą dzisiaj rozpatrywane.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński  odpowiedział, że jeżeli Sesja jest zwoływana z paragrafu, z którego zwołana jest właśnie dzisiejsza, to nie musi dochowywać terminu 7 dniowego.

Głosowano w sprawie:
Zatwierdzenie porządku obrad.

Wyniki głosowania:
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
 • ZA (10) Maria Adamczyk, Anna Dulska, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki

 • NIEOBECNI (4): Beata Brzozowska, Iwona Dobosz, Aleksandra Uchacz, Monika Zając

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Skarbnik Gminy Lisewo Izabela Klafczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok - projekt nr 1. – załącznik nr 3.

Radny Bartosz Jaworski zabrał głos i stwierdził, że projekt uchwały nie został zaopiniowany przez radcę prawnego, a powinien taką opinię posiadać. Radny dodał, że kolejne projekty uchwał również takiej opinii nie posiadają. Radny stwierdził, że ma pewne wątpliwości czy Radni z pełnym spokojem podejmą decyzję w kwestii podjęcia uchwały przyjmującej te projekty, bo co do zasady taka opinia prawna powinna być. Radny zapytał o zdanie Przewodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński stwierdził, że zaproponowałby wniosek formalny o wycofanie uchwały i przegłosowanie przez Radnych. Poprosił również o wyjaśnienie danej sytuacji.

Skarbnik Gminy Lisewo Izabela Klafczyńska stwierdziła, że nie przesłała uchwał do opinii radcy prawnego, ponieważ opinia prawna radcy tyczy się podstaw. Pani Skarbnik stwierdziła, że podstawy prawne sprawdza również sama.

Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował o odrzucenie uchwały ze względu na brak opinii prawnej.

Wójt Jakub Kochowicz potwierdził słowa Pani Skarbnik, że podstawy prawne na których przygotowane zostały uchwały nie uległy zmianie. Wójt uważa, że te uchwały można ze spokojem podjąć, a pieczątka Radcy Prawnego nie jest wymagana, by uchwała była dalej procedowana.

Radny Bartosz Jaworski stwierdził, że co do tego czy opinia prawna jest wymagana ma inne zdanie. Zgodnie z regulaminem każdy projekt uchwały powinien być zaaprobowany przez radcę prawnego. Radny stwierdził, że jeśli Radni zagłosują odwrotnie, będzie to wbrew regulaminowi Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński powiedział, że obowiązywał układ, który mówił, że do Sesji uchwały mają posiadać potwierdzenie radcy prawnego i tego nikt nie neguje.

Skarbnik Izabela Klafczyńska powiedziała, że jeśli chodzi o opinię prawną, to co do treści merytorycznej radca prawny się nie wypowiada, a więc pozostaje kwestia podstaw. Pani Skarbnik twierdzi, że wszystkie opinie radcy prawnego nie są wnoszone co do treści.

Radny Bartosz Jaworski uważa, że Radni powinni mieć pełną świadomość co do tego, że podstawa prawna jest właściwa i dotychczas tak to się odbywało. Radny mówi, że nie wie, dlaczego teraz Pani Skarbnik się upiera, że ta opinia nie powinna mieć miejsca, tym bardziej że mieliśmy już przypadek, gdzie z jakichś powodów formalno-prawnych odrzucono nam uchwałę. Mając na uwadze ostrożność Radny uważa, że opinia prawna powinna zostać sporządzona.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński ogłosił 5 minut przerwy.

Przewodniczący Rady Gminy po przerwie stwierdził, że w związku z tym, że opinie radcy prawnego dotyczące procedowanych uchwał dotarły, wycofuje swój wniosek formalny.

Radna Iwona Kamińska zadała Pani Skarbnik pytanie w kwestii dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, kwota 6948 zł, czy może wyjaśnić jakiego zadania?

Skarbnik Izabela Klafczyńska odpowiedziała, że to jest zadanie pomocy społecznej. Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, to jest wypłacane świadczenie dla osób, które sprawują opiekę prawną nad osobami niepełnosprawnymi w Domu Pomocy Społecznej i wypłaca to GOPS. Jest to dotacja celowa i musi być wydana na określony cel, a jeśli nie zostanie wydana, to na koniec roku należy zwrócić te pieniądze.

Radna Iwona Kamińska zapytała również o przyznanie przez ministra finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych, kwota powyżej 70 tysięcy zł. Do jakich szkół trafia ta dotacja?

Skarbnik Izabela Klafczyńska odpowiedziała, że ta dotacja trafia do Krusina.

Wójt Jakub Kochowicz stwierdził, że jest to rezerwa subwencji oświatowej. Wystąpiliśmy o 140 tysięcy, udało się pozyskać 70 tysięcy i będą zakupione z tych środków materiały dydaktyczne, pomoce naukowe. Mówimy tutaj o przedmiotach matematyczno-przyrodniczych. W tym projekcie nie ma wkładu własnego.

Radna Iwona Kamińska zapytała, dlaczego dotację otrzyma tylko jedna szkoła, a nie obie?

Wójt Jakub Kochowicz powiedział, że warunki spełniała tylko jedna szkoła.

Radna Iwona Kamińska zapytała również, o wpływ z tytułu różnych rozliczeń, kwota 30 tysięcy zł. Co to za rozliczenia?

Skarbnik Izabela Klafczyńska odpowiedziała, że to są rozliczenia z lat ubiegłych, które przekazały Gminne Usługi. Są one zobligowane do tego, żeby dochody z lat ubiegłych przekazać nam, w związku z tym wpłynęło to na rachunek bankowy organu, jest wprowadzone do planu po stronie dochodowej i jednocześnie po stronie wydatkowej na zgłaszane przez Gminne Usługi potrzeby remontowe.

Radna Iwona Kamińska zauważyła również, że kwota 50 tysięcy złotych została zaoszczędzona na dowozach, w związku z tym, gdzie te środki zostały przeniesione?

Skarbnik Izabela Klafczyńska powiedziała, że ta kwota została przeniesiona do rozdziału 750.95 „pozostała działalność, wynagrodzenia osobowe” to są pracownicy interwencyjni.

Radna Iwona Kamińska zapytała czy została przeniesiona z rozdziału do rozdziału?
Skarbnik Izabela Klafczyńska odpowiedziała, że z działu do innego działu, a budowa klasyfikacji to dział, rozdział, paragraf.

Radny Bartosz Jaworski stwierdził, że w uzasadnieniu do projektu uchwały poza planem zwiększenia dochodów i związanym z tym wydatków, jest informacja, że poza tym zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału. Radny otrzymał informację, że jednak pomiędzy działami również tego dokonano.

Skarbnik Izabela Klafczyńska odpowiedziała, że rozdział jest rozszerzeniem działu.

Radny Bartosz Jaworski zapytał, czy w ramach tej zmiany nastąpią przesunięcia pomiędzy działami?

Skarbnik Izabela Klafczyńska stwierdziła, że tak, ponieważ rozdział jest częścią działu.

Radny Bartosz Jaworski powiedział, że przesunięcia pomiędzy działami leżą w kompetencji Rady Gminy. Radny twierdzi, że Rada Gminy nie udzieliła nikomu upoważnienia do przesunięć pomiędzy działami, a więc w uzasadnieniu powinien zostać zawarty zapis, że również w ramach tej uchwały zmieniającej budżet, nastąpią przesunięcia pomiędzy działami. Radny uważa, że jest to istotna informacja, ponieważ będziemy podejmować decyzje o tym, że przesuwamy pomiędzy działami, bo występują przesunięcia z działu oświata, do działu administracja publiczna oraz przesunięcie z działu kultura rzędu około 45 tysięcy. Radny zapytał również Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju, czy jego zdaniem wystąpiło przesunięcie, czy też nie, w ramach procedowanej zmiany.

Radny Bartosz Jaworski zaproponował, żeby do uzasadnienia wprowadzić zapis, że w ramach tej uchwały nastąpi przeniesienie pomiędzy działami.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński zapytał Panią Skarbnik, czy taki zapis byłby poprawny i może być dopisany?

Skarbnik Izabela Klafczyńska powiedziała, że zapis niczego nie zaburza, niemniej jednak zdanie, które jest na końcu uzasadnienia jest ściśle powiązane.

Wójt Jakub Kochowicz zwrócił uwagę na słowo „ponadto”, to słowo sugeruje, że to nie jest jedyne, ale również jest częścią. Wójt zgodził się, że można zmienić zapis, ale on nie zmienia sensu uchwały, a najważniejsze zawarte jest w załącznikach.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński stwierdził, że jeżeli coś poprawia przejrzystość, to powinno być zrobione.

Radny Bartosz Jaworski w odniesieniu do wypowiedzi Wójta stwierdził, że wcześniej nie zapisano, że „pomiędzy działami również […]”. Dla Rady Gminy jest istotne to, czy następują przesunięcia pomiędzy działami, bo leży to w jej kompetencjach. W uzasadnieniu mówi się o planie dochodów, że zwiększono kwotę, o planie wydatków, zwiększono kwotę – czyli są to zmiany budżetu, ale nie wspomniano o zmianach w budżecie, a więc nie ma informacji w uzasadnieniu o przesunięciach między działami.

Skarbnik Izabela Klafczyńska stwierdziła, że to jest logiczne, jeżeli w załącznikach wskazane są dokładnie w uzasadnieniu na jaki cel przeznaczone są dotacje i powiązane są one z działami, rozdziałami, klasyfikacją, to z tej treści również wynika, że są przesunięcia między działami i rozdziałami.

Radny Bartosz Jaworski odpowiedział, że nie wynika, ponieważ nastąpiły przesunięcia pomiędzy działami niezwiązanymi z tymi dotacjami. Nastąpiło przesunięcie z oświaty na wynagrodzenia w pozycji administracja publiczna, pomniejszono o 45 tysięcy wydatki na kulturę, które też rozdysponowano.

Skarbnik Izabela Klafczyńska powiedziała, że to wszystko widać w załączniku drugim, który Radni otrzymali.

Radny Bartosz Jaworski stwierdził, że w uzasadnieniu nie powiedziano o tym. Poinformowano Radnych w uzasadnieniu, że ponadto zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału, nie ma informacji, że pomiędzy działami. W związku z tym Radny wnosi, o wniesienie poprawki w uzasadnieniu.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński zarządził przygotowanie głosowania.

Radny Bartosz Jaworski podał treść wniosku formalnego „Ponadto zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału, dodatkowo nastąpią przeniesienia pomiędzy działami”. Głosowano w sprawie:
Wniosek o zmianę zapisu w uzasadnieniu projektu uchwały nr 1.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
 • ZA (8): Maria Adamczyk, Anna Dulska, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Adam Wojnowski
 • WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): Elżbieta Lewandowska, Marcin Wysocki
 • NIEOBECNI (4): Beata Brzozowska, Iwona Dobosz, Aleksandra Uchacz, Monika Zając

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Radna Elżbieta Lewandowska w związku z dotacją na przedsięwzięcie usuwania odpadów foli rolniczych, zapytała jaki czas będzie trwało to przedsięwzięcie.

Wójt Jakub Kochowicz stwierdził, że ta uchwała pozwoli nam na podpisanie umowy z firmą, z którą już wcześniej rozmawialiśmy. Żniwa pewnie trochę wstrzymają kwestię odbioru tych folii natomiast Wójt twierdzi, że zaraz po żniwach, jeszcze w miesiącach letnich będzie takie przedsięwzięcie zorganizowane. Termin jest do końca października, ale chcemy zrealizować to jak najwcześniej. Wójt jest nadziei, że nastąpi to do końca wakacji.

Radny Bartosz Jaworski stwierdził, że zmniejszono wydatki w dziale oświata i wychowanie, 50 tysięcy zł zaoszczędzono na dowozie dzieci do szkół, a jednocześnie zwiększono wydatki w innym dziale – administracja publiczna, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych. Radny prosi o szczegółową informację, z czego wynika to niedoszacowanie tych wynagrodzeń, czy zatrudniono nowych pracowników, czy zwiększono zatrudnienia?

Skarbnik Izabela Klafczyńska powiedziała, że to wynika z faktu, że pracownicy interwencyjni, jeżeli są zatrudniani – w tym momencie otrzymujemy częściowy zwrot z Urzędu Pracy, a częściowo musimy pokryć to ze środków własnych i w momencie budowy budżetu nie było możliwości zabezpieczenia większych pieniędzy.

Radny Bartosz Jaworski zapytał również, czy w dziale oświata i wychowanie nie ma potrzeb finansowych, bo skoro zmniejszono w tym dziale wydatki o 50 tysięcy, czy nie ma innych potrzeb, chociażby, jeśli chodzi o wynagrodzenia, bo finansujemy wynagrodzenia pracowników interwencyjnych przesunięciem środków z działu oświata i wychowanie. Czy w dziale oświata i wychowanie chociażby w kwestii wynagrodzeń, czy innych wydatków inwestycyjnych nie ma potrzeb finansowych?

Skarbnik Izabela Klafczyńska tłumaczy, że jeśli chodzi o dowozy, jest to w dziale i rozdziale klasyfikacji szkół, natomiast realizacja budżetu tego zadania, jeśli chodzi o dowozy jest wykonywana w Urzędzie Gminy i w związku z tym tego działu i rozdziału oraz tej klasyfikacji, jeśli chodzi o dowozy, nie dysponuje Dyrektor szkoły, tylko Wójt. Znajduje się to typowo w budżecie Urzędu Gminy, bo to Urząd Gminy finansuje dowozy i dlatego te pieniądze zostały zagospodarowane w taki, a nie inny sposób. Ponadto budżet całościowo również jest rozpatrywany w aspekcie Gminy, a nie jednostek i jeżeli okaże się, że pod koniec roku zabraknie np. na wynagrodzenia w szkołach, to również z całości budżetu będą przesunięcia robione w ten sposób, żeby te środki zapewnić.

Wójt Jakub Kochowicz zapewnił, że wszystkie potrzeby bieżące jednostek są zapewnione i jeżeli będzie trzeba gdzieś dołożyć, to takie środki z pewnością się znajdą.

Radny Bartosz Jaworski zapytał również odnośnie zmniejszenia wydatków w dziale kultura, gdzie zostały przesunięte te środki?

Skarbnik Izabela Klafczyńska odpowiedziała, że również na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych w głównej mierze.

Radny Bartosz Jaworski w kontekście dotacji dla stowarzyszenia „Victoria” stwierdził, że w grudniu Wójt deklarował, że jeżeli znajdą się środki, to zostaną zwiększone wydatki na ten cel. Radny mówi, że po raz kolejny środki znajdują się, a w tym temacie nadal nie ma żadnych konkretnych ruchów.

Wójt Jakub Kochowicz stwierdził, że sam nie może zwiększyć wydatków, a może zrobić to jedynie Rada Gminy. Wójt dodał, że klub nie rozegrał żadnego meczu w rundzie wiosennej i być może pierwotnie udzielona dotacja wystarczy. Wójt powiedział, że żaden wniosek ze strony Victorii nie wpłynął.

Skarbnik Izabela Klafczyńska zauważyła, że w momencie, kiedy Victoria nie wyda otrzymanej dotacji, to będzie zmuszona do jej zwrócenia, a z uwagi na panującą sytuację z koronawirusem, ryzyko jest duże. Po drugie przesunięcie pieniędzy między działami w ramach budżetu związane jest z zabezpieczeniem bieżącej działalności Gminy Lisewo włącznie z jednostkami, natomiast Victoria otrzymuje dotację jako stowarzyszenie i nie jesteśmy zobligowani do przekazywania takiej dotacji.

Radna Maria Adamczyk zapytała w kwestii odpadów z foli, czy jest to inna firma niż poprzednio?

Wójt Jakub Kochowicz odpowiedział, że jest to inna firma.

Radna Anna Dulska zapytała Wójta odnośnie gospodarki ściekowej, zarówno w planie dochodów jak i wydatków suma się bilansuje. Zakup usług remontowych, czy wiadomo jakie tam są potrzeby?

Wójt Jakub Kochowicz powiedział, że w ostatnim czasie mieliśmy kilka poważnych awarii, jeżeli chodzi o sieci i pompy, a to są duże koszty, które nie były planowane, w związku z tym okazało się, że plany które były, były zbyt niskie.

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok - projekt nr 1.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
 • ZA (9): Maria Adamczyk, Anna Dulska, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki
 • PRZECIW (1): Bartosz Jaworski
 • NIEOBECNI (4):nBeata Brzozowska, Iwona Dobosz, Aleksandra Uchacz, Monika Zając

Uchwała nr XXI/131/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok została przyjęta. 


b) Skarbnik Gminy Lisewo Izabela Klafczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029– projekt nr 2. – załącznik nr 4.

Głosowano w sprawie:
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029– projekt nr 2.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
 • ZA (9): Maria Adamczyk, Anna Dulska, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki
 • PRZECIW (1): Bartosz Jaworski
 • NIEOBECNI (4): Beata Brzozowska, Iwona Dobosz, Aleksandra Uchacz, Monika Zając

Uchwała nr XXI/132/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029 została przyjęta.


c) Skarbnik Gminy Lisewo Izabela Klafczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu – projekt nr 3. – załącznik nr 5.

Radna Maria Adamczyk zapytała, czy kwota 3502 zł jest na rok?

Wójt Jakub Kochowicz odpowiedział, że tak, jest to kwota na rok.

Radna Maria Adamczyk zapytała czy w przyszłym roku ta kwota również będzie obowiązywała?

Wójt Jakub Kochowicz odpowiedział, że nie wiemy z tego względu, że jeżeli wrócą normalne połączenia i normalna ilość osób przewożonych w autobusie, to te przewozy zaczną się bilansować. Dzisiaj w związku z tym, że autobus może być wypełniony tylko w połowie, przewoźnik notował straty.

Radna Maria Adamczyk zapytała, czy jeżeli w 2021 roku zmieni się kwota, to będzie odbywało się to za pomocą uchwały?

Wójt Jakub Kochowicz odpowiedział, że w taki sam sposób.

Radny Bartosz Jaworski zapytał o umowę, która reguluje szczegółowe zasady współpracy i wzajemne rozliczenia finansowe, czy dysponujemy choćby projektem tego rodzaju umowy, bo jeśli ta informacja jest zapisana w paragrafie 4 uchwały, to nie wiemy na ten moment co w tej umowie będzie zapisane, jakie to będzie rodzić konsekwencje finansowe. Radny uważa, że jako załącznik do tej uchwały powinien być chociażby projekt tej umowy, żebyśmy wiedzieli, na jakich zasadach zostanie rozliczona ta dotacja. Radny zapytał, czy Wójt dysponuje projektem umowy albo informacją, na jakich zasadach będzie to rozliczanie przeprowadzane?

Wójt Jakub Kochowicz stwierdził, że takich dotacji dla różnych podmiotów jest wiele i pierwszy raz spotyka się z taką informacją, żeby załącznikiem do uchwały miał być projekt umowy, nigdy tego nie stosowaliśmy chociaż takich uchwał było wiele. Wójt zapewnia, że podpisze umowę tylko do granic upoważnienia przez Radę.

Radna Iwona Kamińska zapytała, czy środki, które przeznaczamy jako pomoc finansową dla powiatu zostały zagwarantowane w budżecie?

Skarbnik Izabela Klafczyńska stwierdziła, że środki zostały zagwarantowane w budżecie.

Radna Iwona Kamińska zapytała, w jaki sposób dokonano ustaleń tej kwoty?

Skarbnik Izabela Klafczyńska odpowiedziała, że to wynika z dofinansowania, które powiat dostał i obowiązuje wkład własny wysokości 10%, ten wkład własny został podzielony na gminy i stąd ta kwota w zaokrągleniu 3502 zł.

Wójt Jakub Kochowicz dodał, że taką samą kwotę przeznaczyła Gmina Stolno. Podziękował również Radnej Elżbiecie Lewandowskiej za nieodzowną pomoc.

Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu – projekt nr 3.

Wyniki głosowania:
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
 • ZA (9): Maria Adamczyk, Anna Dulska, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki
 • WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Bartosz Jaworski
 • NIEOBECNI (4): Beata Brzozowska, Iwona Dobosz, Aleksandra Uchacz, Monika Zając

Uchwała nr XXI/133/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu została przyjęta jednogłośnie.


5. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński poinformował, że od mieszkańców nie wpłynęły pytania.

Radna Elżbieta Lewandowska podziękowała Wójtowi za wsparcie i dodatkowe kursy autobusów.

Radna Anna Dulska złożyła na ręce Sekretarz Katarzyny Gostkowskiej podziękowanie dla pracowników, którzy zajmują się obecnie wizerunkiem naszej gminy.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński zamknął XXI Sesję Rady Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Lisewo
Piotr Goliński

Sekretarz obrad
Anna Dulska
 

Protokół sporządził: Paweł Bartoszewski

Do pobrania:
Treść protokołu (4607kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Piotr Goliński (31 sierpnia 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (15 września 2020, 08:05:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (24 września 2020, 10:23:07)
Zmieniono: aktualizacja załącznika z powodu niekompletnego skanu, dodanie treści bezpośrednio na stronie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 153