Protokół nr XXII/2020


Rada Gminy Lisewo
Radni-Sesja

Protokół nr XXII/2020
XXII Sesja w dniu 10 września 2020

Obrady rozpoczęto 10 września 2020 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:36 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.

Obecni:
 1. Maria Adamczyk
 2. Beata Brzozowska
 3. Tomasz Chmarzyński
 4. Iwona Dobosz
 5. Anna Dulska
 6. Piotr Goliński
 7. Marek Góreczny
 8. Bartosz Jaworski
 9. Iwona Kamińska
 10. Antoni Kowalski
 11. Elżbieta Lewandowska
 12. Aleksandra Uchacz
 13. Adam Wojnowski
 14. Marcin Wysocki
 15. Monika Zając
1. Otwarcie Sesji.

Przewodniczący Rady Piotr Goliński otworzył XXII Sesję Rady Gminy Lisewo.

2. Złożenie ślubowania przez radnego.


Wybrany na radnego w wyborach uzupełniających  Pan Tomasz Chmarzyński złożył ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.

Radny Tomasz Chmarzyński powiedział, że jest to dla niego wyjątkowa i podniosła chwila. Jest zaszczycony, że będzie mógł zasiąść między radnych, gdzie razem będą decydować o najważniejszych sprawach gminy. Dodał, że ze swojej strony uczyni wszystko, aby jego praca przysłużyła się jak najlepiej wszystkim. Jest przekonany, że razem zdziałają wiele dobrego dla   lokalnej społeczności. Podziękował wszystkim za gratulacje i życzenia, miłe słowa.
Przewodniczący Rady Piotr Goliński pogratulował radnemu i życzył satysfakcji oraz owocnej pracy.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. W chwili rozpoczęcia było 14 radnych, nieobecna radna Aleksandra Uchacz.

W posiedzeniu wzięli udział Wójt Gminy Jakub Kochowicz, Sekretarz Gminy Katarzyna Gostkowska, Skarbnik Gminy Izabela Klafczyńska, Radca Prawny Daniel Krzywda, Informatyk Michał Lewandowski oraz pracownicy referujący projekty uchwał.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.


Proponowany porządek obrad
Otwarcie Sesji.Złożenie ślubowania przez radnego.Stwierdzenie prawomocności obrad.Zatwierdzenie porządku obrad.Wyznaczenie Sekretarza obrad.Przyjęcie protokołu z XX i XXI Sesji. Informacja z działalności Wójta Gminy Lisewo.Przyjęcie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.- projekt nr 1;

b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rejon ul. Wybudowanie Wąbrzeskie – ul. Chełmińska miejscowości Lisewo gm. Lisewo - projekt nr 2;

c) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych - projekt nr 3;
d)przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Lisewo na lata 2021-2030– projekt nr 4;

e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Lisewo– projekt nr 5;

f) zamiany nieruchomości- projekt nr 6;

g) nabycia nieruchomości – projekt nr 7;

h) planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki – projekt nr 8;

i) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Lisewie – projekt nr 9.

j) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków - projekt nr 10.

k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat – projekt nr 11.

11. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
Do proponowanego porządku obrad radni nie zgłosili uwag.

Głosowano w sprawie:
Zatwierdzenie porządku obrad.

Wyniki głosowania
 • ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
 • ZA (14) Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Tomasz Chmarzyński, Iwona Dobosz, Anna Dulska, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając
NIEOBECNI (1)
Aleksandra Uchacz

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.


5. Wyznaczenie Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącą Annę Dulską.

6. Przyjęcie protokołów z XX i XXI Sesji.

Do protokołów z XX i XXI Sesji Rady nie zostały zgłoszone uwagi. Protokoły zostały przyjęte.

7. Informacja z działalności Wójta Gminy Lisewo.

Wójt Gminy Jakub Kochowicz przedstawił informację z działalności w formie prezentacji  – załącznik nr 1 do protokołu.

Przyszła radna Aleksandra Uchacz – obecnych 15 radnych.

8. Przyjęcie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Wojnowski odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Szkoły Podstawowej w Krusinie:

„Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krusinie w dniu 13 maja 2019 r.

Komisja w składzie:
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Wojnowski,
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bartosz Jaworski,
 • Członek Komisji Rewizyjnej Maria Adamczyk
przeprowadziła kontrolę Szkoły Podstawowej w Krusinie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krusinie w dniu 13 maja 2019 r. w zakresie Rozliczenie środków finansowych, sprawy organizacyjne szkoły.

Osoby udzielające informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli:
Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Wiesława Chojnicka. Kontrola zastała przeprowadzona zgodnie z przyjętym przez Komisję Rewizyjną planem kontroli. Kontrolą zostały objęte niżej określone zagadnienia.

Komisja w wyniku kontroli ustaliła:
Szkoła Podstawowa w Krusinie działa w oparciu o Statut Szkoły – ostatnia zmiana z dnia 8 października 2018 r., obowiązujące w szkole regulaminy i procedury; Zarządzenia dyrektora oraz Uchwały Rady Pedagogicznej w roku 2018.
 
I. Liczba uczniów w poszczególnych latach 2017/2018 oraz 2018/2019.

II. Prognozowana liczba dzieci:
 • 2019/2020 – na podstawie rekrutacji
 • 2020/2021 – wg wykazu z Ewidencji ludności z UG 
 • 2021/2022 – wg wykazu z Ewidencji ludności z UG

III.  Nauczyciele:

Liczba nauczycieli  SP w Krusinie wraz z podziałem na stopnie awansu zawodowego.
 • Liczba n-li dyplomowany 11 (w tym na pełen etat),
 • mianowany 3 (w tym na pełen etat),
 • kontraktowy 1 (pełen etat),
 • stażysta 1 (pełen etat)
 • Razem: 16.
 
2.Średnie wynagrodzenia

Średnie wynagrodzenie miesięczne nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

 • Nauczyciel stażysta 2.490,44zł
 • Nauczyciel kontraktowy 3.992,67zł 
 • Nauczyciel mianowany 4.542,93zł 
 • Nauczyciel dyplomowany 6.254,37zł
 
3.Godziny ponadwymiarowe
- średnia tygodniowa liczba godzin w roku szkolnym 2018/19: 94,5h
Godziny ponadwymiarowe wynikają z Organizacji szkoły opracowywanej na każdy rok szkolny.

IV. Zajęcia dodatkowe organizowane przez szkołę (prowadzone przez nauczycieli nieodpłatnie).

V. Zapotrzebowanie szkoły:

 1. Rozbudowa parkingu przyszkolnego. 2.Remont klatki schodowej budynku szkoły – I i II piętro.
 2. Wymiana części ogrodzenia szkoły.
 3. Naprawa nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej.
 4. Częściowa wymiana sprzętu komputerowego.
 
VI.Przeanalizowano plan dowozów.

Dla uczniów korzystających z dowozów zorganizowana jest świetlica szkolna.

VII  Problemy w zarządzaniu placówką.

W związku z otrzymaniem niższej subwencji zostały dokonane zmiany w przyznanym szkole budżecie:
 • zmniejszenie o 50 000 zł paragraf 4210 (zakup materiałów w wyposażenie),
 • zmniejszenie o 30 000zł paragraf 4270 (zakup usług remontowych),
 • zmniejszenie o 20 000zł
VIII Komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu Szkoły Podstawowej w Krusinie za 2018 rok oraz planem finansowym na 2019 rok. Komisja  w toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości. Komisja nie wydała zaleceń pokontrolnych.”                    

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Szkoły Podstawowej w Krusinie.

Wyniki głosowania

 • ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
 • ZA (15) Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Tomasz Chmarzyński, Iwona Dobosz, Anna Dulska, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Wojnowski odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie:

„Sprawozdanie z kontroli Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Komisja w składzie:
 • Przewodniczący komisji Adam Wojnowski,
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji Bartosz Jaworski,
 • Członkowie: Maria Adamczyk, Iwona Kamińska
Kontrola rozpoczęła się: 06 lipca 2020 r. a zakończyła 25 sierpnia 2020 r.

Zakres kontroli: Sprawy organizacyjne Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Wyjaśnień i informacji udzielał: Kierownik GOZ Zdzisław Falkiewicz

Przebieg kontroli:
 1. Komisja przeanalizowała informację z wykonania budżetu GOZ w Lisewie za 2019 r.
 2. Komisja zapoznała się z umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia ( AOS -6708 punktów na miesiąc, REH – 9,222 punktów na miesiąc) 
 3. Stan zatrudnienia – 3 pielęgniarki, 1 położna, 3 rehabilitantki, 3 lekarzy POZ, 1 ginekolog. 
 4. Liczba pacjentów w GOZ w Lisewie – 3899 (na koniec 2019 roku). 
 5. Liczba wizyt pacjentów w GOZ w 2019 r.:
  a) ginekolog – 818;
  b) POZ – 15 940;
  c) REH – 509 pacjentów, usług 21 248.
 6. Liczba badań laboratoryjnych wykonanych w 2019 roku – 4 200.
 
Komisja w toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości. Komisja nie wydała zaleceń pokontrolnych.”

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli GOZ w Lisewie.

Wyniki głosowania
 • ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
 • ZA (15) Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Tomasz Chmarzyński, Iwona Dobosz, Anna Dulska, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając
9. Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Lisewo przedstawili informacje z działalności komisji.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Skarbnik Gminy Izabela Klafczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.- projekt nr 1.
Radni nie zgłosili pytań ani uwag.

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.- projekt nr 1;

Wyniki głosowania
 • ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

 • ZA (14) Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Tomasz Chmarzyński, Iwona Dobosz, Anna Dulska, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bartosz Jaworski

Uchwała Nr XXII/134/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 września 2020 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 r. została podjęta.

b) Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji Rafał Dobek przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rejon ul. Wybudowanie Wąbrzeskie – ul. Chełmińska miejscowości Lisewo gm. Lisewo - projekt nr 2;

Radni nie zgłosili pytań ani uwag.

Głosowano w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rejon ul. Wybudowanie Wąbrzeskie – ul. Chełmińska miejscowości Lisewo gm. Lisewo - projekt nr 2;.

Wyniki głosowania
 • ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
 • ZA (15) Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Tomasz Chmarzyński, Iwona Dobosz, Anna Dulska, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając

Uchwała Nr XXII/135/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 września 2020 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rejon ul. Wybudowanie Wąbrzeskie – ul. Chełmińska miejscowości Lisewo gm. Lisewo została podjęta jednogłośnie.

c) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Kowal przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych - projekt nr 3;

Radni nie zgłosili pytań ani uwag.

Głosowano w sprawie:
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych - projekt nr 3;.

Wyniki głosowania

 • ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
 • ZA (15) Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Tomasz Chmarzyński, Iwona Dobosz, Anna Dulska, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając

Uchwała Nr XXII/136/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 września 2020 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych została podjęta jednogłośnie.

d) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Kowal przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Lisewo na lata 2021-2030– projekt nr 4;

Radni nie zgłosili uwag.

Głosowano w sprawie:
przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Lisewo na lata 2021-2030– projekt nr 4;

Wyniki głosowania
 • ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
 • ZA (15) Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Tomasz Chmarzyński, Iwona Dobosz, Anna Dulska, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając

Uchwała Nr XXII/137/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 września 2020 r w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Lisewo na lata 2021-2030 została podjęta jednogłośnie.

e) Przewodniczący Rady Piotr Goliński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Lisewo– projekt nr 5;
Radny Tomasz Chmarzyński zadeklarował wejście w skład Komisji rewizyjnej i Komisji Budżetu i Rozwoju.
Radni nie zgłosili uwag.

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Lisewo– projekt nr 5;.

Wyniki głosowania
 • ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
 • ZA (15)Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Tomasz Chmarzyński, Iwona Dobosz, Anna Dulska, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając
Uchwała Nr XXII/138/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 września 2020 r w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Lisewo została podjęta jednogłośnie.

f) Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji Rafał Dobek przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości- projekt nr 6;

Radni nie zgłosili uwag.

Głosowano w sprawie:
zamiany nieruchomości- projekt nr 6;.

Wyniki głosowania
 • ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

 • ZA (15) Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Tomasz Chmarzyński, Iwona Dobosz, Anna Dulska, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając

Uchwała Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 września 2020 r w sprawie zamiany nieruchomości została podjęta jednogłośnie.


g) Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji Rafał Dobek przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – projekt nr 7;

Radni nie zgłosili uwag.

Głosowano w sprawie:

nabycia nieruchomości – projekt nr 7;

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
 • ZA (15) Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Tomasz Chmarzyński, Iwona Dobosz, Anna Dulska, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając

Uchwała Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 września 2020 r w sprawie nabycia nieruchomości została podjęta jednogłośnie.

h) Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji przedstawiła plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki – projekt nr 8;

Radni uwag nie zgłosili

Głosowano w sprawie:
planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki – projekt nr 8;.

Wyniki głosowania
 • ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
 • ZA (15) Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Tomasz Chmarzyński, Iwona Dobosz, Anna Dulska, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając

Uchwała Nr XXII/140/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 września 2020 r w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki została podjęta jednogłośnie.

i) Inspektor ds. obsługi rady gminy i gospodarki nieruchomościami Joanna Grabowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Lisewie – projekt nr 9.

Radni uwag nie zgłosili

Głosowano w sprawie:
udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Lisewie – projekt nr 9..

Wyniki głosowania
 • ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
 • ZA (15) Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Tomasz Chmarzyński, Iwona Dobosz, Anna Dulska, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając

Uchwała Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 września 2020 r w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Lisewie została podjęta jednogłośnie.

j) Inspektor ds. obsługi rady gminy i gospodarki nieruchomościami Joanna Grabowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków - projekt nr 10.

Radni uwag nie zgłosili

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków - projekt nr 10.

Wyniki głosowania
 • ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
 • ZA (15) Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Tomasz Chmarzyński, Iwona Dobosz, Anna Dulska, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając

Uchwała Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 września 2020 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków została podjęta jednogłośnie.

k) Inspektor ds. obsługi rady gminy i gospodarki nieruchomościami Joanna Grabowska wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat – projekt nr 11.

Radni uwag nie zgłosili

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat – projekt nr 11.

Wyniki głosowania
 • ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
 • ZA (15) Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Tomasz Chmarzyński, Iwona Dobosz, Anna Dulska, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając

Uchwała Nr XXII/143/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 września 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat została podjęta jednogłośnie.


11. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.

Radny Marcin Wysocki powiedział, że na zebraniu wiejskim mieszkańcy zgłaszali wniosek o postawienie latarni na wysokości domów 23 i 24, jest tam niebezpieczny zakręt. Drzonowo ma tylko 4 latarnie. Czy były podjęte działania w tej sprawie?

Radna Elżbieta Lewandowska podziękowała Wójtowi za wsparcie i życzliwość w działaniach Sołectwa Wierzbowo. Dodała, że w naszej gminie wspólnie działamy, od p. Wójta jest wsparcie dobre słowo i życzliwość. Radna podziękowała też Pani Ani Sołtys wsi Wierzbowo.

Radny Marek Góreczny poruszył problem adresów na ulicy Wybudowania Wąbrzeskie, który był już zgłaszany.

Radna Anna Dulska poprosiła p. Wójta o informację na temat tegorocznych witaczy dożynkowych.
Drugie pytanie skierowała do Kierownika GUWK Michała Szpręglewskiego dotyczące awarii stacji w Krajęcinie.

Radna Aleksandra Uchacz zapytała czy p. Wójt planuje założyć panele fotowoltaiczne na budynkach szkolnych.

Radny Tomasz Chmarzyński powiedział, że zbliża się rocznica śmierci naszego Księdza prałata ŚP. Gerarda Gromowskiego, długoletniego proboszcza, Honorowego Obywatela Gminy Lisewo, założyciela Sanktuarium w Lisewie, moderatora żywego różańca. W związku z tym zaproponował uhonorować ŚP. Gerarda Gromowskiego poprzez nadanie jego imienia jednej z ulic Lisewa, może też być to skwer, park, rondo, które powstanie w wyniku przebudowy drogi 548. Dodał, że służy pomocą przy powstaniu uchwały.

Radny Marek Góreczny powiedział, że kiedyś interesował się sprawą nadania nazwie ulicy imienia księdza ŚP. Gerarda Gromowskiego to prawdopodobnie można to zrobić 5 lat po śmierci.

Radna Anna Dulska powiedziała, że dłuższy czas odbywają się sesje pod rygorem sanitarnym. Mieszkańcy, sołtysi mogą zgłaszać problemy i wnioski. Wpłynął do tej pory jeden wniosek. Zapytała czy na tą sesję wpłynęły wnioski, zapytania.  

Przewodniczący Rady Piotr Goliński powiedział, że gdyby ktoś zgłosił problem jakikolwiek z mieszkańców , Sołtysów oczywiście by go przedstawił. Nic mu nie wiadomo, żeby jakiś wniosek wpłynął.

Wójt Gminy Jakub Kochowicz odpowiedział, na pytanie radnego Marcina Wysockiego że wystosują pismo do ENERGII, żeby zobaczyć jakie są tam warunki techniczne, sprawdzą koszty. Jak będzie miał informację to jej udzieli.

Wójt Gminy Jakub Kochowicz podziękował radnej Elżbiecie Lewandowskiej za słowa. Powiedział, że nie wyobraża sobie, że mogło być inaczej.

W odpowiedzi na zgłoszoną sprawę przez Pana Marka Górecznego powiedział, że powróci do tematu. Tych odcinków jest kilka i najpierw trzeba wypracować pomysł. Dodał, że chciałby, aby zrobić to tak jak z ulicą Boczną, żeby mieszkańcy mieli wpływ, zrobić konsultacje, badania, propozycje. Żeby w tej sprawie zadecydowali mieszkańcy, jak chcieliby, żeby te ulice się nazywały.
W związku z pytaniem radnej Anny Dulskiej, Wójt Gminy odpowiedział, że takich witaczy powstało 8. Chciał zrezygnować z witaczy, ale zadzwoniła Sołtys Wierzbowa p. Anna Pawlak i powiedziała, żeby robić witacze, ale bez konkursu pod hasłem „Jeszcze będzie normalnie” . Witacze w miejscowościach: Bartlewo, Kornatowo, Wierzbowo, Lipienek Mgoszcz, Malankowo, Tytlewo, Strucfoń. Wójt poinformował, że na auli jest wystawa zdjęć witaczy, będzie też wystawa przy lodziarni w Lisewie.

W odpowiedzi na pytanie radnej Aleksandry Uchacz powiedziała, że gdzieś z tyłu głowy jest taki pomysł. Najpierw zostały zrobione świetlice, gdzie fotowoltaika była potrzebna do pomp, teraz zostały zrobione instalacje, gdzie w okresie letnim ta energia na bieżąco jest zużywana: urząd, pawilon. Został złożony kolejny wniosek 49 instalacji na budynkach prywatnych.

Odnośnie zgłoszonego wniosku przez radnego Tomasza Chmarzyńskiego, Wójt Gminy powiedział, że bardzo fajnie, że pamiętał o Księdzu Prałacie. Powiedział, że na ten temat mówił na zebraniach wiejskich, za moment będzie rok czasu. Dodał, że jakiś pomysł można wspólnie z radnymi, Panem Przewodniczącym wypracować. Zostanie sprawdzone to o czym mówił radny Marek Góreczny.
Kierownik GUWK Michała Szpręglewski odpowiedział: „Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Panie i Panowie radni , drodzy zaproszeni goście odpowiadając tutaj właśnie na to pytanie, które pani radna Dulska zadała chciałem tutaj  poinformować jeżeli chodzi o te sytuacje jakie miały miejsce w kwietniu w Krajęcinie oraz na przełomie czerwca  nie przepraszam to w połowie lipca były one spowodowane kradzieżami  wody. Nie boimy się używać tego słowa kradzieżami wody czyli czymś takim  co jest oczywiście ze szkodą dla wszystkich mieszkańców. Kradzieże w ilościach, że tak powiem nawet około 900 do 1000 metrów sześcienny na dobę na dwa dni powodowały to, że bardzo mocno były uszkadzane elementy instalacji w naszej stacji w Krajęcinie oraz występowały bardzo istotne zakłócenia pracy zakładu które tutaj na terenie naszej gminy funkcjonują mam tu na myśli między innymi piekarnie w Lisewie czy też fermy przemysłowe Pana …….    Nie udało się mimo naszych usilnych działań zlokalizować, złapać złodzieja. Na ten moment mówmy już otwarcie w sytuacji, kiedy prowadziliśmy działania czy w godzinach nocno wieczornych bardzo intensywne poszukiwania naszym autem służbowym jak i prywatnymi odniosło to w pewnym momencie pewien skutek prewencyjny. Osoba, która tego dokonywała musiała się przestraszyć i w momencie, kiedy te kradzieże ustały sytuacja wróciła do normy. Oprócz tego zapewnienie większej niezawodności oraz utrzymania właściwego ciśnienia wody dokonaliśmy bardzo poważnych napraw na terenie stacji w Krajęcinie: wymiany pompy głębinowej, renowacji otworów studziennych i to na chwilę obecną przyniosło efekt bardziej niż zadowalający zarówno, jeśli chodzi o prace i eksploatacje urządzeń technologicznych na stacji jak również ciśnienie wody u końcowych odbiorców. To jedna część pytania. Natomiast drugie pytanie o sytuacje z problemami z ciśnieniem na terenie Lisewa też miałem sygnały z Lipienka, z Strucfonia, Drzonowa one były spowodowane awarią, która została przez nas zlokalizowana po około trzech dniach, trzech, czterech dniach. Pytanie, dlaczego tak późno? Już odpowiadam. Teren naszej gminy to jest bardzo, bardzo duży obszar i zlokalizowanie konkretnego punktu utrudnia przede wszystkim struktura użytkowania jakimi są pola rolne. Znaczną cześć pól zajmuje uprawa kukurydzy, która dla nas jest bardzo niekorzystna z uwagi na jej rozmiary i brak możliwości zlokalizowania tejże awarii. Ta awaria właśnie, która była powodem spadku tego ciśnienia, o którym tutaj była mowa właśnie była spowodowana pęknięciem bardzo dużym pęknięciem rury wodociągowej o przekroju 160 mm na odcinku między Lisewem a Lipienkiem właśnie w polu kukurydzy i dlatego to zlokalizowanie tak długo trwało.  Nie mniej jednak lokalizacji i wykrycia tej awarii ona została usunięta w przeciągu dwóch, trzech godzin i od tego momentu mam właśnie informacje od zarówno mieszkańców osiedla i pozostałych miejscowości, gdzie były problemy, że ciśnienie wróciło do właściwego poziomu. Pani Dulska też poruszyła w swoim pytaniu kwestie sposobu usuwania tej awarii, środków jakie do tego celu zostały zużyte. Chciałbym tutaj jasno i wyraźnie podkreślić jedną rzecz pracownicy gminnych usług wodno-kanalizacyjnych i ja jako kierownik tej jednostki prowadzimy nasze działania, w swojej pracy kierujemy się jedną zasadą maksymalną optymalizacją kosztów. To znaczy, że jeśli możemy cokolwiek wykonać we własnym zakresie, własnymi siłami i środkami mając na uwadze dyscyplinę finansów publicznych, z wszystkich sił staramy się to robić, jeśli chodzi o udział nazwijmy to osób zewnętrznych w naszych pracach no to przede wszystkim ograniczamy to do niezbędnego minimum. To znaczy tutaj korzystam z usług firm zewnętrznych, jeżeli chodzi o koparki to jest rzecz bezdyskusyjna. Wysoce nie ekonomiczne byłoby zakupienie i eksploatacja tego sprzętu jako naszego własnego majątku patrząc na ilość i kwotę jaką wydajemy na wynajęcie tychże koparek w trakcie awarii występujących w ciągu roku. Druga sprawa istotna do której musimy angażować siły i środki z zewnątrz są prace wykraczające poza, nie bójmy się tego słowa użyć poza nasze możliwości poza naszą wiedzę. Mówię tutaj o dużych wydatkach inwestycyjnych remontowych, które miały miejsce ostatnio w Krajęcinie, czyli o tej renowacji otworu studziennego jednej ze studni głębinowych oraz wymianie pomp.   Wydatkowano na to kwotę na około 20 tys.  złotych, przy czym efekt z dwóch m 3 na godzinę wzrósł do 27 m3 na godzinę. Czyli w tym momencie zaopatrzenie wody jest realizowane. Właściwie nie była to oczywiście praca, którą w żaden sposób można wykonać naszymi siłami i środkami. Kolejnym zewnętrznym źródłem wsparcia naszych prac, usuwania awarii jest korzystanie z pomocy elektryków, czyli osób których wspomagają nas w pracy urządzeń elektrycznych automatycznych. Jeżeli chodzi o nasz prace chciałem tutaj podkreśli, że staramy się maksymalnie własnymi środkami w sytuacjach niezbędnych korzystać z firm zewnętrznych. Od półtora roku takie sytuacje miały miejsce dwa razy, jeżeli chodzi o umowę zlecenie były to dwie sytuacje jedna czerwiec 2019 druga, listopad 2019.

Gdzie na umowę zlecenie została wynajęta osoba, która dokonała napraw niezbędnych w funkcjonowaniu i mówię tu o sytuacji w Krajęcinie były dwa takie przypadki także jak tutaj widać biorąc pod uwagę skomplikowanie tych wszystkich prac naprawdę staramy się wszelkie prace i działania ograniczyć, jeżeli chodzi o korzystanie z usług wszelkich firm zewnętrznych.”
 
Radna Anna Dulska
zapytała, czy jeśli chodzi o usługi zewnętrzne to są typowo umowy zlecenie, za które są płacone? Charytatywnie nikt nie przychodzi?
 
Kierownik GUWK Michała Szpręglewski odpowiedział: „absolutnie nie było to żadnego podkreślam, żadnego przypadku żerowania na czyjejkolwiek uprzejmości, żerowania na czyjejkolwiek pracy zawodowej innych osób nie płacąc. Za to wszelkie działania jakie podejmujemy absolutnie zgodnie z przepisami prawa z rozsądkiem a także z elementarną ludzką przyzwoitością, wszelkie umowy są należycie sporządzane, odpowiednie podatki i należności na rzecz państwa są odprowadzane lub też tak jak wspominałem dwa przypadki umowy zlecenie miały miejsce w przeciągu ostatniego półtora roku dwie raptem. Oczywiście usługi pozostałych firm zewnętrznych zostały rozliczane na podstawie faktur przedstawiane za te usługi także przede wszystkim faktur lub jeżeli nie było takiej możliwości, jeżeli osoby wykonywujące te prace nie mogły tych faktur wystawić w tym przypadku miały miejsce dwie umowy zlecenia tylko i wyłącznie dwie.”
 
Radna Anna Dulska podziękowała za wyjaśnienie z uwagi na nieporozumienia. Zadała pytanie czy jednostka ma jakieś potrzeby, aby usprawnić działanie?
 
Kierownik GUWK Michała Szpręglewski odpowiedział: „na pewno środki finansowe, które byłyby na naszą rzecz przeznaczone, na pewno nie byłyby, że tak kolokwialnie powiem przejedzone. Potrzeby w zakresie funkcjonowania gminnych usług wodno - kanalizacyjnych można bardzo rozwijając mówić o tym na pewno bardzo, bardzo długi czas. Na chwilę obecną to dzięki bardzo dobrej współpracy z Urzędem, z panem Wójtem z Panią Skarbnik a także tutaj z Radą Gminy na chwilę obecną funkcjonujemy tak że ciągłość jest zapewniona i nie ma na chwilę obecną żadnego bieżącego zagrożenia dostawami wody. 
 
Radna Anna Dulska powiedziała, że chodziło o sprzęt. Dodała, że nie zna się do końca na tym, ale żeby ten sprzęt już nie szwankował.
 
Kierownik GUWK Michała Szpręglewski odpowiedział: „mówiąc o sprzęcie oczyma wyobraźni na pewno widzimy agregaty prądotwórcze, system zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Lisewa. Myśląc o sprzęcie myślimy oczywiście nad automatyką i remontem stacji w Krajęcinie oraz nad montażem czujników pomiaru ciśnienia na sieci, która mogłyby pomóc właśnie w sprawie kradzieży. Także wachlarz potrzeb Szanowni Państwo jest naprawdę też ogromny, ale zdaje sobie sprawę z możliwości finansowych budżetu gminnego także wielkiego zakresu potrzeb jaki tutaj gmina musi realizować. Dlatego też staramy się w naszych działaniach nie żerować na gminie jako źródło pieniędzy. Pragnę też tutaj jeśli mówimy o rozliczeniach finansowych, pragnę zwrócić uwagę że w 2017 roku po zmianie ustawy prawo wodne wszelkie tutaj historie związane z opłatami za wodę i ścieki wyszły spod kompetencji rady gminy i przeszły pod rządy w Gdańsku i o tym ile w Lisewie Krajęcinie czy w Piątkowiec czy w jakiejkolwiek miejscowości będzie płacił odbiorca za wodę decyduje że tak powiem ktoś kto znajduje się 300 km stąd. I specyfika funkcjonowania naszych lokalnych mniejszych społeczności nie do końca jest zrozumiana, ale to jest już dywagacja. To nie czas i miejsce na to. Zmierzam tylko do tego, że musimy planując naszą gospodarkę finansową poruszać się w ramach tego co było ustalone 3 lata temu. Warunki ekonomiczne, warunki funkcjonowania się bardzo zmieniają i w tym momencie musimy się mówiąc w skrócie gimnastykować, żeby tymi taryfami, które są aktualnie móc zapewnić bieżące funkcjonowanie. Niemniej jednak się to udaje i będziemy robili wszystko, żeby było tak do końca okresu obowiązywania.”
 
Wójt Gminy Jakub Kochowicz poprosił o doprecyzowanie czy usługi były świadczone dwukrotnie, ale to dwukrotnie, ale w okresie miesiąca, dwóch miesięcy.  Na zebraniu wiejskim padła informacja jakoby w ciągu dwóch miesięcy 21 razy ktoś świadczył jakieś usługi i na stacji w Lisewie.
 
Kierownik GUWK Michała Szpręglewski odpowiedział: „Szanowni Państwo, można? Szanowni Państwo stwierdzenie jakby 21 razy w ostatnim czasie były świadczone jakiekolwiek usługi na naszą rzecz - mam na myśli gminne usługi wodnokanalizacyjne jest kłamstwem. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, jest to bezczelne kłamstwo tak jak wspomniałem tutaj odpowiadając pani radnej Dulskiej nie nawet w ostatnim czasie i nie 21 razy jak tutaj pan Wójt zapytał, ale ponad półtoraku temu, czyli w czerwcu 2019 i listopadzie 2019 miały miejsce te umowy zlecenia, o których tutaj wspominałem. Przede wszystkim one nie miały miejsca na terenie stacji uzdatniania wody w Lisewie, która jest naszą perełką, naszym ukochanym dzieckiem. Tak troszeczkę tutaj humorystycznie dlatego, że ta stacja od momentu oddania do użytku po remoncie funkcjonuje w sposób doskonały. Drobne rzeczy, które wychodzą po uruchomieniu nazwijmy to choroby wieku dziecięcego, ograniczają się do regulacji urządzeń będących elementami technologicznymi stacji. Stacja działa w sposób bardzo dobry podjęte tutaj dzięki zaangażowaniu gminy oraz zrozumieniu tychże potrzeb. Konieczne wydatki są naprawdę bardzo uzasadnione i znakomity efekt. A te problemy z tym ciśnieniem, o którym tutaj była mowa wiązało się typowo z awarią, która jest przypadkiem losowym i w żaden sposób nie może być wiązana z funkcjonowaniem stacji jako całości. Nie było żadnego przypadku od momentu uruchomienia stacji, że woda ze stacji wychodziłaby z niewłaściwym ciśnieniem czy niewłaściwych parametrach. Badając parametry wody również opieram się o aktualne przepisy oraz o tych wymogach, które są w naszych stacjach. Także stacja w Lisewie funkcjonuje bardzo dobry sposób woda jest, co też potwierdzają badania cząstkowe z sanepidu, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Zachęcam do spojrzenia. Stacje w Lisewie funkcjonują prawidłowo. Te rzeczy, z którymi były związane, te dwukrotne, podkreślam dwukrotne a nie 21 krotne konieczności wezwania elektryka miały miejsce w stacji w Krajęcinie i miały miejsce w czerwcu 2019 i listopadzie 2019.”
 
Przewodniczący Rady Piotr Goliński
zapytał, czy są jakieś pytania.
 
Radna Anna Dulska podziękowała
za wyjaśnienie. Zapytała czy stan budynku uległ poprawie i czy jest zaplanowany remont?
 
Kierownik GUWK Michała Szpręglewski odpowiedział, że jeżeli chodzi o budynek biurowy to tak.
 
Radna Anna Dulska powiedziała - tak?
 
Kierownik GUWK Michała Szpręglewski: „ jeśli chodzi o to, że planujemy remont naszego sanitariatu i zaplecza socjalnego, żeby były cywilizowane i godne warunki, żeby odpocząć czy zjeść to śniadanie, żeby to nie odbywało na przysłowiowym stole warsztatowym obok pieca, bo trzeba szanować człowieka, pracownika i sprawić mu właściwe warunki. Tego typu remont do końca roku jest planowany i na chwilę obecną zbieram oferty od trzech   różnych firm. Mimo, że na pewno zakres prac jaki planujemy jest znacznie poniżej wymaganych progów, o których jest mowa w ustawie o zamówieniach publicznych. Ale mając na uwadze przede wszystkim transparentność wydatków pieniężnych i ich optymalizacje podjąłem taką decyzje, że te oferty zbieram. Jeżeli one będą to wybierzemy korzystniejszą i tego remontu będziemy chcieli dokonać. Planujemy to zrobić do końca bieżącego roku.”
 
Radna Anna Dulska podziękowała za odpowiedź.
 
Przewodniczący Rady Piotr Goliński podziękował, dodał, że nie pamięta, żeby mógł narzekać kiedykolwiek na jakość wody. Uwagi na zebraniach wiejskich, mogą wynikać z niesprawności rury w domu, które są pozbawione jakiejś warstwy ochronnej i dają efekt rdzy. Dodał, że jeżeli chodzi o niego to może jedynie pochwalić. Nie miał sytuacji, żeby mógł narzekać na wodę.
 
Kierownik GUWK Michał Szpręglewski: „ bardzo dziękuję za takie miłe słowa, szczególnie w kontekście pantoflowych informacji, które do nas docierają. To bardzo ważne, gdyż one odzwierciedlają prawdziwą rzeczywistą sytuację. Jeżeli chodzi o tą sprawę związane z jakością wody to też potwierdzam to co Pan Przewodniczący powiedział. W znacznym stopniu wynika to też z niesprawności instalacji wewnętrznych odbiorcy niemniej jednak na wszelkie takie zgłaszane do nas sytuacje związane z jakością wody, staram się reagować i pracownicy jeżdżą w wskazane miejsca. Bardzo często zdarza się, że to wina odbiorcy, nie mówię, że w każdym, absolutnie. Oczywiście w momencie w którym mieliśmy te  potworne problemy w rejonie zasilanym przez stację z Krajęcina, z tymi kradzieżami, ubytkami wody  nazwijmy to, zdarzały się sytuacje że zbiorniki retencyjne stacji były zupełnie opróżnione.  Powodowało to zapowietrzenie instalacji technologicznej z uwagi na to, że stacja w Krajęcinie jest aktualnie najstarszą stacją. Wymaga więcej troski, obsługi, najwięcej czasu do przywrócenia jej do pełnej sprawności po awarii, typowo takie odpowietrzanie, czyli coś co było skutkiem kradzieży wody na stacji potrafiło trwać nawet 4 do 5 godzin kilkakrotnie miało miejsce to w tym roku w okresie świąt Wielkanocy. Pamiętam to miało miejsce od godziny 17 do godziny 24 z pracownikiem dokonywaliśmy tychże napraw nawet Pan Wójt był z nami w tym czasie i nas wspomagał. Dlatego też to jest największy punkt zapalny.
Pragnę zwrócić uwagę Państwa radnych na to, że gdzieś oczyma wyobraźni planując wydatki na lata przyszłe nie mówię 2021 nawet 2022 myśląc w szerszej perspektywie czasowej musimy zwrócić uwagę na to, że w Krajęcinie trzeba zrobić drugie Lisewo i wtedy to ta niezawodność będzie jeszcze lepsza. A czynności serwisowe w Lisewie też miałem przypadek zapowietrzenia stacji odpowietrzanie trwało 5 min a nie 4 h.”
 
Przewodniczący Rady Piotr Goliński powiedział, że się dużo dowiedzieliśmy na temat usług wodno- kanalizacyjnych. Powiedział, że ma do Pana Wójta prośbę…
 
Kierownik GUWK Michała Szpręglewski powiedział: „ja jeszcze, przepraszam w sprawie jakości wody, to zapowietrzenie, które miało miejsce w Krajęcinie też na pewno było powodem tego, że ta rdzawa woda u mieszkańców mogła wystąpić.

Brak wody instalacji tłocznej do mieszkańców powoduje to, że w momencie, kiedy jest usunięta i ta woda wypycha te powietrze jest oberwanie tychże nagromadzonych opiłków żelaza i to w konsekwencji może znaleźć w niektórych miejscach ujście w naszych kranach. Ale są to przypadki incydentalne, które występują wtedy, kiedy nie ma wody i jest awaria w trakcie normalnego użytkowania technologicznego w stacji nie ma problemu z rdzawą wodą.”
 
Przewodniczący Rady Piotr Goliński powiedział, że dokończy swoją wypowiedź. Zwrócił się do Wójta Gminy, że warto by było na komisjach na sesjach, to jest bardziej uroczysta niż techniczna, trzeba wrócić do pomysłu czujników zaników ciśnienia, które by ograniczały kradzieże, myślę, że warto było by porozmawiać na ten temat. Poprosił Wójta, żeby wrócić do tego tematu na komisjach, pomyśleć jakie by były koszty rozwiązania, jednak w tym kierunku, nie tylko kradzieży, straty tylko też potem zmącenie wody, ruszenia osadów dennych i tak dalej, wtedy są skutki takie jakie są.

Zwrócił się do zebranych: Czy są jeszcze jakieś pytania?
 
Radna Elżbieta Lewandowska zapytała na jakim etapie jest droga 548.
 
Przewodniczący Rady Piotr Goliński poprosił p. Wójta o udzielenie odpowiedzi i wtedy Pan Michał dokończy. Przewodniczący Rady dodał: Albo dobrze niech pan Michał dokończy.
 
Kierownik GUWK Michała Szpręglewski powiedział, że odbył wielokrotnie rozmowy z Panem Wójtem na temat sposobów ograniczenia kradzieży, pewne pomysły są, jednak trzeba rozpatrzyć to pod względem technicznym.
 
Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz poinformował, że jeżeli chodzi o drogę wojewódzką trwają wciąż procedury wyboru oferenta. 30 lipca zostały złożone oferty, tych ofert wpłynęło 6. Najlepszą ofertę złożyło konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia. Wszystko jest jeszcze sprawdzane, ponieważ przetarg jest dosyć skomplikowany. Ponad półtorej miesiąca trwa sprawdzanie ofert, spodziewa się, że we wrześniu zostanie opublikowane kto wygrał, następnie firmy mają „chyba” tydzień na odwołanie. Osobiście uważa, że może nie być powodu do odwołania. Oferty są dosyć zbliżone, nie ma żadnej nisko rażącej ceny. Po okresie do odwołania inwestor może podpisać umowy.  Jakakolwiek firma wygra ten przetarg potrzebuje parę tygodni co najmniej, żeby przygotować place budowy, ściągnąć sprzęt, podpisać umowę z podwykonawcami. Dodał, że uważa, że prace ruszą z nadejściem odpowiedniej pogody, na początku przyszłego roku, chociaż nie jest wykluczone, że coś się nie będzie na terenie budowy działo. Wójt dodał, że wyśle e-maile, że wybrano ofertę.
 
Przewodniczący Rady Piotr Goliński zamknął obrady XXII SESJI Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska

Przewodniczący Rady: Piotr Goliński

Sekretarz obrad: Anna Dulska
 

Do pobrania:

Treść protokołu (9027kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Piotr Goliński (21 września 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (12 listopada 2020, 15:00:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (13 listopada 2020, 08:44:43)
Zmieniono: dodano treść bezpośrednio na stronie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 234