Protokół nr XXIV/2020

Rada Gminy Lisewo
Radni-Sesja

Protokół nr XXIV/2020
XXIV Sesja w dniu 20 listopada 2020 r.

Obrady rozpoczęto 20 listopada 2020 o godz. 08:30, a zakończono o godz. 08:59 tego samego dnia.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.
Obecni:

1. Maria Adamczyk
2. Beata Brzozowska
3. Tomasz Chmarzyński
4. Iwona Dobosz
5. Anna Dulska
6. Piotr Goliński
7. Marek Góreczny
8. Bartosz Jaworski
9. Iwona Kamińska
10. Antoni Kowalski
11. Elżbieta Lewandowska
12. Aleksandra Uchacz
13. Adam Wojnowski
14. Marcin Wysocki
15. Monika Zając

Po stwierdzeniu kworum Przewodniczący Rady Piotr Goliński otworzył XXIV Sesję Rady Gminy Lisewo.

2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.

Na Sekretarza Przewodniczący Rady wyznaczył radną Aleksandrę Uchacz.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 
Proponowany porządek obrad/;
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
 2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy. 
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok- (projekt nr 1);
  b) skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie - (projekt nr 2);
  c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Lisewo - (projekt nr 3).
 6. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.    

Przewodniczący Rady Piotr Goliński ze względów proceduralnych złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 4 – Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.

Głosowano wniosek w sprawie:
wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.

Wyniki głosowania
 • ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
 • ZA (14): Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Tomasz Chmarzyński, Iwona Dobosz, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając
 • NIEOBECNI (1): Anna Dulska

Głosowano w sprawie:
Zatwierdzenie porządku obrad.

Wyniki głosowania
 • ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
 • ZA (14): Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Tomasz Chmarzyński, Iwona Dobosz, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając
 • NIEOBECNI (1): Anna Dulska

4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy. (punkt zdjęto z porządku obrad).


5. Podjęcie uchwał w sprawie:


a) Skarbnik Gminy Izabela Klafczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok- (projekt nr 1).

Głosowano w sprawie:

zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok- (projekt nr 1)

Wyniki głosowania:

 • ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
 • ZA (14): Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Tomasz Chmarzyński, Iwona Dobosz, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając
 • NIEOBECNI (1): Anna Dulska
Uchwała Nr XXIV/157/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok została podjęta jednogłośnie.

b) Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maria Adamczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie - (projekt nr 2)

Głosowano w sprawie:
skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie - (projekt nr 2).

Wyniki głosowania

 • ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
 • ZA (14):Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Tomasz Chmarzyński, Iwona Dobosz, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając
 • NIEOBECNI (1): Anna Dulska

Uchwała Nr XXIV/158/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie została podjęta jednogłośnie.

c) Wójt Gminy Jakub Kochowicz przedstawił projekt w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Lisewo - (projekt nr 3).

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Lisewo - (projekt nr 3).

Wyniki głosowania
 • ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
 • ZA (14): Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Tomasz Chmarzyński, Iwona Dobosz, Piotr Goliński, Marek Góreczny, Bartosz Jaworski, Iwona Kamińska, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając
 • NIEOBECNI (1): Anna Dulska

Uchwała Nr XXIV/158/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Lisewo została podjęta jednogłośnie.

6. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Piotr Goliński powiedział, że rozmawiał z Panem Wójtem na temat uporządkowania śmietniska w Pniewitem w kontekście pożaru, który miał miejsce w gminie Unisław. Dodał, że brał udział w akcji gaszenia pożaru i był przerażony jego skutkami. Dodał, że należy podjąć działania w celu usunięcia dywaników w Pniewitem.

Radny Marek Góreczny zgłosił awarię dwóch lamp ulicznych: koło p. …….. i Osiedla Kasztanowego.

Wójt Gminy Jakub Kochowicz powiedział, że był w piątek podczas zdarzenia w Raciniewie i obserwował całą akcję. Skierował słowa uznania dla jednostek z terenu gminy, które brały udział w akcji. Dwa gminne samochody strażackie uległy uszkodzeniu. Trzeba też dużych nakładów finansowych, aby przywrócić pełną sprawność bojową jednostek.

Odnośnie składowiska w Pniewitem Wójt Gminy poinformował, że chce wspólnie ze Starostą podjąć działania. Aby uporać się z problemem jedyną szansą jest pozyskanie środków na wywiezienie odpadów. Obecnie jest możliwość wykonania zastępczego, które polega na wywiezieniu odpadów przez Starostwo bądź Gminę na własny koszt obciążając firmę, która te odpady zmagazynowała. Szansa, że firma zapłaci jest żadna. W związku z tym, trzeba pozyskać środki finansowe ok. 3 000 000 zł, żeby wysypisko uporządkować. Wójt Gminy przedstawił skalę i koszt przedsięwzięcia.  Dodał, że jest to niemożliwe, żeby uporządkować składowisko bez pomocy Rządu i pozyskanie środków to najbliższy cel.

Wójt Gminy Jakub Kochowicz w odpowiedzi na zgłoszenie radnego Marka Górecznego poinformował, że energetyka w zeszłym tygodniu robiła konserwację lamp na ul. Chełmińskiej. Powiedział, że zgłosi sprawę do Referatu. Wójt Gminy poprosił, aby takie sprawy bezpośrednio kierować do pracowników Urzędu, ponieważ jest możliwość szybszego reagowania.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński zamknął XXIV Sesję Rady Gminy.


Projekt sporządziła: Joanna Grabowska
Przewodniczący Rada Gminy Lisewo: Piotr Goliński
Sekretarz obrad: Aleksandra Uchacz

Do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Piotr Goliński (27 listopada 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (10 grudnia 2020, 11:35:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (10 grudnia 2020, 12:15:51)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 232