PROTOKÓŁ NR XXI/09

z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 18 marca 2009 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
…………………………………………………………………………………….
XXI Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2009 r. rozpoczęła się o godz. 13.00
a zakończyła o godzinie 16.00.
 
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła XXI Sesję Rady Gminy Lisewo i powitała wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 11 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Edmund Szymborski, Aneta Kwiatkowska, Ryszarda Jankowska, Andrzej Grędzicki - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, pracownicy Urzędu Gminy, zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).
Ad. 3 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i            placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o przegłosowanie porządku obrad bez projektu w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo.
Za przyjęciem porządku głosowało 11 radnych tj. wszyscy obecni.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 06.02.2009r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z działalności komisji stałych Rady Gminy i doraźnej komisji statutowej za   
     2008 rok.
8. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2008 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Policji na terenie Gminy Lisewo.
10. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
     1) projekt Nr 1: w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości: Bartlewo,
                              Kornatowo,  Linowiec,  Lisewo,  Malankowo,  Mgoszcz i Tytlewo w                  
                              latach 2009- 2020;
     2) projekt Nr 2: zmieniająca budżet gminy Lisewo na 2009 rok;
     3) projekt Nr 3: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu      
                               Gminy Lisewo na 2009 r.;                         
     4) projekt Nr 4: wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy    
                             Lisewo;
    5) projekt Nr 5: wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  
                            Administracji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy  
                            Lisewo;
    6) projekt Nr 6: przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego ze składu Komisji Rolnictwa,
                            Budżetu i Rozwoju Gospodarczego;


    7) projekt Nr 7: zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady
                           Gminy Lisewo.
12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13.Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyznaczyła wiceprzewodniczącego Mieczysława Szymborskiego na sekretarza obrad.
 
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z XX Sesji Rady Gminy z dnia 6 lutego br. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.
 
Ad. 6
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
Ad. 7
Przewodniczący komisji przedstawili informację z działalności komisji stałych Rady Gminy i doraźnej komisji statutowej za 2008 rok
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży – stanowi załącznik nr 4;
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - stanowi załącznik nr 5;
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej - stanowi załącznik nr 6;
Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej- stanowi załącznik nr 7;
Sprawozdanie z działalności Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska – stanowi załącznik nr 8.


Ad. 8
Kierownik GOPS Teresa Jamka przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS za 2008 rok – załącznik nr 9.
 
Ad.9
Przedstawiciel Policji Artur Oberda przedstawił sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie za 2008 rok – załącznik nr 10.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że policja powinna kontrolować osoby posiadające pozwolenie na broń oraz uczestników polowań.
 
Przedstawiciel Policji Artur Oberda odpowiedział, że wykaz osób posiada Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy i kontrola jest zgodnie z poleceniem.
 
Radny Edmund Szymborski zapytał o stan zatrudnienia.
 
 
Przedstawiciel Policji Artur Oberda powiedział, że rewir obejmuje 3 gminy i jest zatrudnionych 8 policjantów.
Radny Bogdan Taczyński zapytał, czy przeniesienie posterunku będzie miało wpływ na bezpieczeństwo w Lisewie.
 
Przedstawiciel Policji Artur Oberda powiedział, że jak dotychczas nie ma to wpływu na stan bezpieczeństwa w Lisewie.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał Wójta Gminy, co z budynkiem po posterunku policji.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że budynek nie jest mieniem gminy i nie zamierza się tą sprawą zajmować.
 
Radny Franciszek Bąk poruszył problem karania rolników za niesprawne ciągniki .
 
Radny Adam Jurzysta zapytał, czy jest duża przestępczość narkotykowa.
 
Przedstawiciel Policji Artur Oberda powiedział, że w 2008 roku było 28 stwierdzonych przestępstw narkotykowych.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że powinno być wystosowane do ustawodawcy pismo, aby na drodze publicznej rowerzyści i piesi byli ubrani w kamizelki.
 
Radny Bgdan Taczyński powiedział, że był przypadek nietrzeźwych uczennic. Zapytał, z kim kontaktować się w tej sprawie.
 
Przedstawiciel Policji Artur Oberda powiedział, że można to zgłosić do KPP Chełmno.
 
Ad.10
 
Radny Andrzej Grędzicki zgłosił następujące wnioski:
- brak tablic informacyjnych na budynku urzędu: Urząd Gminy, Rada Gminy.
- identyfikatory dla pracowników UG,
- kiedy asfaltowanie dróg Pniewite – Piątkowo, Lisewo-Lipienek.
 
Radny Adam Jurzysta zapytał o zakres prac remontowych w Przedszkolu.
 
Radny Edmund Szymborski zgłosił następujące sprawy:
- w związku z przemieszczającymi się pojazdami ciężarowymi na trasie Lisewo –Kornatowo należałoby wprowadzić ograniczenie prędkości,
- zamieścić w gazetce i dać kurendę do sołtysów na temat zakazu wypalania traw,
- uporządkowanie poboczy,
- migająca lampa w Bartlewie,
- odmalowanie znaku w miejscowości Chrusty.
 
Radny Andrzej Nogalski zapytał kiedy będzie naprawiana droga powiatowa w Malankowie oraz kiedy będzie kamień i równiarka na drogi.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał, czy w związku z budową autostrady w projekcie ujęta została instalacja gazyfikacji Lisewa.
Poza tym powiedział, że należy uporządkować parking przy gimnazjum.
 
Radny Marek Szpręglewski (L) zapytał, czy będzie zrobiona obwodnica autostrady w Lisewie.
 
Ad. 11
 
1)Kazimierz Kowal przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości: Bartlewo, Kornatowo,  Linowiec,  Lisewo,  Malankowo,  Mgoszcz i Tytlewo w latach 2009- 2020 - załącznik nr 10
 
Wyszedł radny Mieczysław Szymborski – pozostało 12 radnych.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że przykro, że nie ma sołtysów tych miejscowości.
 
Kazimierz Kowal powiedział, że sołtysi tych miejscowości „ zrobili swoje”, odbyły się zebrania wiejskie a reszta należy do Rady Gminy.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał, co z pozostałymi miejscowościami.
 
Kazimierz Kowal powiedział, że w ramach tego programu nie będzie więcej inwestycji.
 
Więcej uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad projektem:
za głosowało 12 radnych – wszyscy obecni
 
Uchwała Nr XXI/160/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie
zatwierdzenia planów odnowy miejscowości: Bartlewo, Kornatowo,  Linowiec,  Lisewo,  Malankowo,  Mgoszcz i Tytlewo w latach 2009- 2020 została podjęta - załącznik nr 12.
 
 
Przerwa
 
Wrócił na obrady radny Mieczysław Szymborski – stan radnych 13.
 
2) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
 
 budżetu gminy Lisewo na 2009 rok – załącznik nr 13.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał, czym spowodowana jest zmiana subwencji oświatowej.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska powiedziała, że zmiana ta jest na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Poza tym poinformowała, że został zawyżony plan, ponieważ składki ZUS za grudzień zostały odprowadzone w grudniu.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że w stosunku do pierwotnego projektu są zmiany a nie ma uzasadnienia.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska poinformowała, że uzasadnienie pozostaje to samo.
 
Więcej uwag ani pytań nie zgłoszono
Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad projektem:
za głosowało 12 radnych, 1 przeciw.
 
Uchwała Nr XXI/161/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zmiany
budżetu gminy Lisewo na 2009 rok została podjęta. – załącznik nr 14.
                                                                                                               
 
 
3) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Lisewo na 2009 r. – załącznik nr 15.
                                                                                                               
 
Poinformowała, że został zmieniony zapis § 4.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że wysokość kredytu nie jest zgodna z wielkością deficytu w budżecie.
 
                      
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska powiedziała, że nie trzeba brać kredytu na całą kwotę deficytu.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że deficyt jest 3 mln 548 zł a potrzebny kredyt  to 2 mln 780 zł.
 
Radny Adam Jurzysta zapytał, czy można obliczyć ile z tej kwoty zostanie zwrócone do budżetu.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj poinformował, że ok. 1 mln. złotych.
 
Radny Marek Szpręglewski (P) zapytał jaki będzie % deficytu.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska  poinformowała, że po zaciągnięciu kredytu będzie 47%.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że cyt. „w przyszłym roku będą wybory Wójta i Rady i ładny „pasztet” szykujemy nowej radzie”. Dodał, że cyt. „na naszej radzie będzie ciążyła odpowiedzialność za zadłużenie”. Powiedział, że trzeba było to zrobić na początku kadencji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że rodzaj prowadzonych inwestycji zależy od możliwości pozyskania środków.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że społeczeństwo by nas rozliczyło, gdyby nie były prowadzone żadne inwestycje. Dodał, że poprzednia kadencja też pozostawiła dług.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że RIO kontroluje budżet  i czuwa nad deficytem.
 
Wyszedł radny Adam Jurzysta – pozostało 12 radnych.
 
Radny Marek Szpręglewski (P) powiedział, że jeśli kredyty są brane na słuszne inwestycje, to społeczeństwo nam tego nie zarzuci.
 
Więcej uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad projektem:
za głosowało 11 radnych, 1 przeciw.
 
Uchwała Nr XXI/162/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetu Gminy Lisewo na 2009 r. została podjęta - załącznik nr 16.
 
4) Insp. ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo - załącznik nr 17.
 
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad projektem:
za głosowało 12 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXI/163/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo została podjęta - załącznik nr 18.
 
5) Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Lisewo - załącznik nr 19.
 
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad projektem:
za głosowało 12 radnych – wszyscy obecni
 
Uchwała Nr XXI/164/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Lisewo została podjęta - załącznik nr 20.
 
6) Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zapytała radnego Bogdana Taczyńskiego, czy podtrzymuje decyzję o rezygnacji z członkostwa w Komisji Rolnictwa,
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - załącznik nr 21.


Radny Bogdan Taczyński odpowiedział, że tak.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego ze składu Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - załącznik nr 21.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że zgodnie z art. 24 ustawy o sam. gminnym radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
Przewodnicząca Rady zapytała radnego Bogdana Taczyńskiego, czy wyraża wolę członkostwa w którejś komisji stałej Rady Gminy Lisewo.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że bierze udział w pracach komisji. Ponadto powiedział, że jest informowany o terminach wszystkich  posiedzeń komisji.
 
Radny Marek Szpręglewski (L) zapytał czy radny nie będący członkiem komisji ma prawo do głosowania na komisji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka odpowiedziała, że w przypadku, kiedy radny nie jest członkiem komisji to nie ma prawa do głosowania.
 
Radny Franciszek Bąk zapytał, co by było gdyby wszyscy radni zrezygnowali z członkostwa w komisjach.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że miałoby to wpływ na dezorganizację pracy rady gminy.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że rada gminy ma dwa organy jakimi są  : Przewodniczący Rady i Komisje. Zwrócił się do radnego Bogdana Taczyńskiego aby wyraził wolę członkostwa w komisji rewizyjnej. Dodał, że radny Taczyński jest radnym z dużym doświadczeniem przez lata był przewodniczącym komisji oświaty, w poprzednich kadencjach członkiem zarządu. W tej sytuacji radny Bogdan Taczyński nie będzie pełnoprawnym członkiem RG i to będzie źle świadczyło o nas wszystkich. Radny Edmund Szymborski powiedział, że nie można się obrazić i wziąć zabawek.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że to nie tak, że się obraża i zabiera zabawki. Dodał, że uważa iż rada uchwaliła budżet zły i w dalszym ciągu rada konsekwentnie trwa przy swoim postanowieniu i stąd jest taka jego decyzja.
 
Wniosek formalny radnego Bogdana Taczyńskiego: zakończyć dyskusję
 
Głosowanie:  10 radnych za, 1 wstrzymał się od głosu, 1 przeciw.
 
Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad projektem:
za głosowało 10 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, 1 przeciw.
 
Uchwała Nr XXI/165/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego ze składu Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego została podjęta - załącznik nr 23.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo- załącznik nr 24
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Marek Szpręglewski (P) zapewnił, że komisja w składzie 4 osobowym będzie pracowała równie dobrze.
 
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad projektem:
za głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XXI/166/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo została podjęta-  załącznik nr 25.
 
 
Ad.12
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział na pytania:
 
- są zamówione tablice informacyjne : Urząd Gminy Lisewo, Rada Gminy Lisewo, Urząd Stanu Cywilnego,
- identyfikatory dla pracowników nie są potrzebne, na drzwiach biur są informacje dotyczące imion, nazwisk i stanowisk pracowników UG.
- zakres prac remontowych w przedszkolu: stropy, posadzki, instalacja elektryczna, CO, roboty malarskie – przewidywany koszt to ok. 200 tys. zł.
- na trasie Kornatowo – Lisewo jest ograniczenie prędkości 50 i 40 dla ciężarowych,
- informacja na temat zakazu wypalania traw jest w gazetce Lisewskiej,
- uporządkowanie poboczy będzie wykonane,
- lampa w Bartlewie była sprawdzana przez p. Grzegorza Lamperta, który poinformował, że jest wszystko dobrze,
- znak drogowy w Chrustach jest zniszczony trzeba zamówić nowy,
- droga powiatowa w Malankowie jest ujęta w planie,
- równiarka będzie gdy przeschnie grunt, kamienia na drogi będzie mniej niż w latach ubiegłych ponieważ zdecydowaliśmy się na powierzchniowe utwardzanie.
- nie ma w planach gazyfikacji Lisewa, ponieważ koszt tego wynosiłby 30 mln. zł.
-     obwodnica Lisewa jest ujęta w planach wojewódzkich a na dzień dzisiejszy nie ma wykupionych gruntów.
 
Radny powiatowy Andrzej Wiśniewski powiedział, że droga Lisewo – Lipienek będzie skończona, Pniewite – Piątkowo nie zdecydowano o długości odcinka.
 
Ad. 13
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał, czy będzie zorganizowana zbiórka sprzętu elektrycznego, ponieważ pytając o to, zawsze otrzymywał odpowiedź że jest to w trakcie przygotowania.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że kupując sprzęt sklepy przyjmują stary sprzęt. Dodała, że to nie rozwiązuje problemu.
 
Pan Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że nie potrafi powiedzieć, jak zorganizować taką zbiórkę.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że na komisji pan Kazimierz Kowal poinformował, że prowadzi rozmowy z firmą zajmującą się zbiórką sprzętu elektrycznego.
 
 
Radny Edmund Szymborski zapytał o termin sesji absolutoryjnej.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, ze termin sesji będzie ustalony.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała o obowiązku składania oświadczeń majątkowych.
 
Radny Edmund Szymborski zgłosił, że na budynku GOPS jest rozłączona rynna.
 
Radny Marek Szpręglewski (L) odczytał odpowiedź Przewodniczącej Rady Gminy na interpelacje mieszkańców ulicy Chełmińskiej – załącznik nr 26.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXI Sesji Rady Gminy Lisewo.
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska      PrzewodniczącaRadyGminy  

                            WiesławaChojnicka                                                                                        
                                                                                           Sekretarz obrad:
                                                                             W-ce Przew. Mieczysław Szymborski
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (22 kwietnia 2009)
Opublikował: Joanna Grabowska (24 kwietnia 2009, 11:54:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2171