Protokół

NR XXIII/09
z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 25 czerwca 2009 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
…………………………………………………………………………………….
XXIII Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 25 czerwca 2009 r. rozpoczęła się o godz. 10.00
a zakończyła o godzinie 12.00.
 
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła XXIII Sesję Rady Gminy Lisewo i powitała wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 10 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Ryszarda Jankowska, Marek Szpręglewski (L), Mieczysław Szymborski, Bogdan Taczyński, Maria Adamczyk- lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, pracownicy Urzędu Gminy, zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).
 
Ad. 3  Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu  22.04.2009 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
    a)  projekt Nr 1 : zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2009 rok;
           
   b)  projekt Nr 2: nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynku w  
                              Wierzbowie;
   
   c) projekt nr 3: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości    
                             stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat;
  
   d) projekt nr 4: nabycia nieruchomości gruntowej;
   
    e) projekt nr 5: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr   
                             238/4 w Lisewie;
    f) projekt nr 6: wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu                                    
                           Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. 
                           Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji  komórki
                           działalności podstawowej;
 
   g) projekt nr 7: zmieniająca Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Lisewo na lata 2008- 
                            2011;
   h)  projekt nr 8: zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół
                         ponadgimnazjalnych;
     i) projekt nr 9: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2010r.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w prawie zmiany uchwały Nr XXI/160/09 Rady gminy Lisewo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości: Bartlewo, Kornatowo, Linowiec, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Tytlewo w latach 2009-2020.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/160/09 Rady gminy Lisewo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości: Bartlewo, Kornatowo, Linowiec, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Tytlewo w latach 2009-2020.
 
Za wprowadzeniem głosowało 10 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad porządkiem obrad z projektem uchwały Nr 10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/160/09 Rady gminy Lisewo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości: Bartlewo, Kornatowo, Linowiec, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Tytlewo w latach 2009-2020.
 
Za proponowanym porządkiem głosowało 10 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyznaczyła wiceprzewodniczącego Franciszka Bąka  na sekretarza obrad.
 
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 18 marca 2009 r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.
 
Ad. 6
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
Ad. 7
Radny Andrzej Grędzicki zadał pytanie, na jakim etapie rekultywacja drogi Krajęcin – Pniewite i remont zjazdu w Krajęcinie.
 
Radny Edmund Szymborski podziękował za zamontowanie znaków drogowych w miejscowości Chrusty.
Radny zapytał p. Wójta o stanowisko w sprawie pisma dr Falkiewicza dotyczącego
 rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia.
Radny zgłosił zniszczone skrzyżowanie w Kornatowie i nieckę na targowisku w Lisewie.
 
Radny Grzegorz Rutkowski zapytał, kiedy zostanie zakończony remont przedszkola i jaki jest koszt tej inwestycji.
Radny zgłosił, że na ulicy Hallera zlikwidowano kosz na plastiki.
 
Radny Adam Jurzysta zapytał o unijne przedszkola.
 
Ad. 8
 
a) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2009 rok.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że został dopisany podpunkt „c” w §1 pkt. 2.
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 10 radnych.
 
Uchwała Nr XXIII/170/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2009 rok została podjęta.
 
b) Insp. ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynku w Wierzbowie.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 10 radnych.
 
Uchwała Nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynku w Wierzbowie została podjęta.
 
c) Insp. ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości     stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat;
 
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 10 radnych.
 
Uchwała Nr XXIII/172/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat została podjęta.
 
d) Insp. ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 10 radnych.
 
Uchwała Nr XXIII/173/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej została podjęta.
 
e) Inspektor ds. budownictwa Tomasz Stański przedstawił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr  238/4 w Lisewie.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 10 radnych.
 
Uchwała Nr XXIII/174/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr  238/4 w Lisewie
została podjęta.
 
f) Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu                                   Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E.  Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji  komórki działalności podstawowej;
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że powinno być to bardziej czytelne.
 
Przew. Rady Gminy powiedziała, że treścią tej uchwały jest wyrażenie opinii a nie przekształcenie.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że jest to opinia rady.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że nie można zobowiązać WG do wykonania uchwały. Rada w tej sprawie powinna podjąć stanowisko a nie uchwałę.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały wyrażający opinię pozytywną.
 
Za głosowało 7 radnych, 3 radnych głosowało przeciw.
 
Uchwała Nr XXIII/175/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu                                   Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E.  Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej została podjęta.
 
 
Ogłoszono 15 minut przerwy.
 
Doszedł radny Mieczysław Szymborski obecnych 11 radnych
 
g) Kierownik ds. gospodarki komunalnej , budownictwa, ochrony środowiska i gosp. wodnej Kazimierz Kowal przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008-2011.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 11 radnych.
 
Uchwała Nr XXIII/176/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008-2011 została podjęta.
 
h) Inspektor ds. Oświaty Alicja Nogalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Pani Alicja Nogalska wyjaśniła, że projekt został poprawiony. Dopisano terminy składania wniosków o stypendium dla uczniów I klasy.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 11 radnych.
 
Uchwała Nr XXIII/177/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
została podjęta.
 
 
i) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2010r.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 11 radnych.
 
Uchwała Nr XXIII/178/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2010r. została podjęta.
 
j) Kierownik ds. gospodarki komunalnej , budownictwa, ochrony środowiska i gosp. wodnej Kazimierz Kowal przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/160/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości: Bartlewo, Kornatowo, Linowiec, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Tytlewo w latach 2009-2020.
 
Ad. 9
 
Inspektor ds. budownictwa Tomasz Stański poinformował, że termin zakończenia modernizacji drogi Krajęcin, Pniewite, Linowiec planowany był na 23.06 br. Z uwagi na warunki pogodowe prace są opóźnione. Dodał, że zjazd w Krajęcinie będzie zrobiony.
Poinformował, że dnia dzisiejszego zostały rozpoczęte prace na drodze w Wierzbowie.
 
Pan Wójt Gminy powiedział, że rozbudowa GOZ to koszt ok. miliona dwieście złotych. Na dzień dzisiejszy gmina prowadzi szereg inwestycji i nie ma środków na modernizację GOZ.
 
Skrzyżowanie w Kornatowie jest to droga wojewódzka. Urząd jest w stałym kontakcie z Wojewódzkim Zarządem Dróg.
 
Niecka na targowisku będzie zrobiona.
 
W odpowiedzi na pytania radnego Kazimierza Komorowskiego p. Wójt odpowiedział:
- droga powiatowa jest przeznaczona do asfaltowania;
- tynk na świetlicy w Lipienku jest to drażliwy temat z uwagi na to, że Urząd nie jest właścicielem
 
 
W odpowiedzi na pytania radnego Grzegorza Rutkowskiego p. Wójt odpowiedział:
- remont przedszkola jest na etapie malowania. Termin zakończenia prac 1-1,5 tyg.
Koszt remontu ok. 260 tys. zł. 50% dofinansowanie z ministerstwa.
Kosze na plastiki nie będą postawione, ponieważ mieszkańcy wrzucają wszystko.
 
Kierownik ds. gospodarki komunalnej , budownictwa, ochrony środowiska i gosp. wodnej Kazimierz Kowal poinformował, że zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie utrzymania porządku na terenie gminy każdy właściciel jest zobowiązany do postawienia kosza na plastiki. Gmina ma obowiązek postawienia koszy tylko przy budynkach gminnych.
 
W odpowiedzi na pytanie radnego Adama Jurzysty p. Wójt odpowiedział, że została złożona petycja do Marszałka o utrzymanie unijnych przedszkoli. Poza tym dodał, że w planach jest utrzymanie 3 placówek i uzyskanie dofinansowania z PUP na wypłaty dla pracowników 50%.
 
Przew. Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że jest bardzo dobry odbiór rodziców. Poza tym widać efekty pracy tego przedszkola u dzieci, które poszły do klasy „0”.
 
Ad. 10
 
Przew. Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła o zamontowanie znaku drogowego w Bartlewie – „teren zabudowany”.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że p. Kalkiewicz z Powiatowego Zarządu Dróg obiecał zamontowanie znaku.
 
Sołtys wsi Bartlewo Kazimierz Górczyński złożył następujące wnioski:
- zrobienie pobocza w Bartlewie;
- remont przystanku w Bartlewie;.
- zamontowanie lamp przy parku w Bartlewie.
Poza tym powiedział, że powinno odbyć się spotkanie z sołtysami na temat funduszu sołeckiego.
 
Pan Wójt odpowiedział:
- w sprawie pobocza będzie rozmawiał z p. Kalkiewiczem;
- odnośnie przystanku : na poliwenglan czeka się 0,5 roku, natomiast można założyć blachę;
- jeśli nie będzie wymagana dokumentacja, to lampy będą założone przy skupie w Bartlewie.
 
Wójt Gminy powiedział, że odnośnie funduszu sołeckiego to dobrze, że rada podjęła tę uchwałę. Ponieważ należałoby zrezygnować z którejś planowanej inwestycji.
 
Przew. Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że na komisjach był analizowany dogłębnie temat funduszu sołeckiego.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska powiedziała, że uchwała będzie podejmowana corocznie do 30 marca.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że wszyscy sołtysi otrzymują przed sesją projekty uchwał i żaden sołtys nie zgłosił się z tą sprawą.
Poza tym powiedział, że sam nie wie czy gmina nie wyrażając zgody na tym nie straci. Ponieważ jakiś procent tej wielkości będzie refundowany przez państwo.
Dodał także, że uruchomienie pieniędzy z funduszy wymagałoby decyzji Wójta.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że gmina Lisewo jest na 88 miejscu pod względem dochodowości. Dlatego zwrot, który mogłaby otrzymać gmina to 5 % po ocenie przez urzędników ministerstwa.
 
Sołtys wsi Bartlewo Kazimierz Górczyński powiedział, że jednak powinny odbyć się spotkania z sołtysami i radni powinny zapoznać się z ich zdaniem.
 
 
Radna Aneta Kwiatkowska powiedział, że na terenie wsi Lisewo są ograniczenia prędkości z jednej strony 40 a z drugiej 50 . Powiedziała, że należałoby to ujednolicić.
 
 
Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański powiedział, że jest to wynik tego , że jest dwóch administratorów dróg: Powiatowy Zarząd dróg i Wojew. Zarząd Dróg.
 
 
Radny powiatowy Andrzej Wiśniewski zapytał o uchwałę zmiany w planie zagosp. przestrzennego podjętej na obecnej sesji.
 
 
Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański wyjaśnił, że działka ta pierwotnie w planie zagosp. przestrzennego przeznaczona była na budowę garaży. Działka ta została sprzedana i nowi właściciele złożyli wniosek o zmianę w planie na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne ( p. Cieślik i Wiśniewscy).
 
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że należałoby coś zrobić, żeby nie parkowano przed urzędem gminy, bo stwarza to niebezpieczeństwo.
 
 
Poza tym zapytał jaki % uczniów w szkołach podstawowych w Krusinie i w Lisewie oraz w gimnazjum nie otrzymał promocji.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że w poniedziałek jest podsumowanie roku szkolnego i zapozna się z tymi danymi. Dodał, że z przedmiotu WOS jest ponad 20 poprawek.
 
 
Przew. Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że radny Taczyński niejednokrotnie podejmował temat wyjazdu z ulicy Mikołaja z Ryńska, ponieważ włączenie do ruchu drogowego jest bardzo niebezpieczne.
 
 
Radny Grzegorz Rutkowski powiedział, że najlepiej wprowadzić ruch okrężny.
 
 
Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański odpowiedział, że uczestniczył w spotkaniu na temat modernizacji drogi 548.
 
Modernizacja tego skrzyżowania dopiero będzie możliwa przy przebudowie drogi Stolno - Wąbrzeźno.
 
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka zakończyła XXIII Sesję Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (27 sierpnia 2009)
Opublikował: Joanna Grabowska (8 września 2009, 08:33:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1575