PROTOKÓŁ

NR XXIV/09
z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 26 sierpnia 2009 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
…………………………………………………………………………………….
XXIV Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 26 sierpnia 2009 r. rozpoczęła się o godz. 10.00
a zakończyła o godzinie 12.40.
 
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła XXIV Sesję Rady Gminy Lisewo i powitała wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 11 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Ryszarda Jankowska, Marek Szpręglewski (L), Mieczysław Szymborski, Adam Jurzysta- lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, pracownicy Urzędu Gminy, zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).
 
Ad. 3  Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu  25.06.2009 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Oświata w gminie.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
9. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku Gminy Lisewo.
10. Podjęcie uchwał w sprawie :
   a)  projekt Nr 1 : zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2009 rok;
   b)  projekt Nr 2: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości    
                             Rolnych;
   c) projekt nr 3: udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Lisewo do zatwierdzenia            
                           projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego   
                            (EFS);
   d) projekt nr 4:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części   
                            działek oznaczonych numerami ewidencji gruntów 192/1, 191/1 i 199/6 w    
                            Lisewie, obręb Lisewo;
    e) projekt nr 5: zmiany Statutu Gminy Lisewo.
   
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad porządkiem obrad.
Za proponowanym porządkiem głosowało 11 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyznaczyła wiceprzewodniczącego Franciszka Bąka  na sekretarza obrad.
 
Doszedł radny Marek Szpręglewski (L) – obecnych 12 radnych
 
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2009 r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.
 
Ad. 6
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
Ad. 7  Insp. ds. oświaty Alicja Nogalska przedstawiła sprawozdanie dotyczące oświaty w gminie zał. Nr 4.
 
Doszedł radny Adam Jurzysta –  obecnych 13 radnych.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że chciałby usłyszeć ocenę władz samorządowych oświaty oraz perspektywę oświaty w gminie. Dodał, że kilka razy zgłaszał zmniejszenie liczebności klas w gimnazjum. Klasy pierwsze będą liczyły po 27 uczniów, a samorząd powinien podjąć działania i zapewnić lepsze warunki do nauki poprzez zwiększenie liczby oddziałów. Zapytał także, co ze zmianą rejonizacji szkół.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj odpowiedział, że szczegółową ocenę merytoryczną można przygotować na następną sesję. Wójt dodał, że nie ma większych uwag negatywnych.
Jeśli chodzi o liczebność klas to p. Wójt powiedział, że gminy nie stać na stworzenie 15 osobowych klas. Koszt stworzenia oddziału to minimum 70 tys. zł.
Reorganizacja sieci szkół nastąpi wtedy, kiedy będzie hala sportowa w Krusinie.
 
Radny Franciszek Bąk zapytał o przeprowadzony przetarg na dowóz dzieci.
 
Insp. ds. oświaty poinformowała, że zostało wysłane zapytanie o cenę do 6 firm. 3 firmy przysłały oferty – jedna z nich nie spełniała  wymogów.
Wygrała firma „GRAWIT” - 3,80 zł za 1km, a było 3,60.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że klasy nie byłyby po 15 uczniów, ale po 20 uczniów.
 
Insp. ds. oświaty Alicja Nogalska powiedziała, że klasy pierwsze są liczne dlatego, że dużo uczniów nie otrzymało promocji. Ponadto powiedziała, że rozmawiała z dyrektorem na temat liczebności oddziałów i powiedział, że trzy wystarczą. Dodała, że w przypadku, kiedy jest więcej niż 24 uczniów w klasie to np. wf, informatyka, języki obce są dzielone na grupy. W miastach jest normą, że klasy liczą 30 -35 uczniów.
 
Radna Aneta Kwiatkowska zapytała, czy w  IV klasie będzie podział, bo jest 29 uczniów.
 
Insp. ds. oświaty Alicja Nogalska odpowiedziała, że nic nie wie na ten temat.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że padło stwierdzenie „zapytamy dyrektora”. Kolejność powinna być taka, że decyduje samorząd a nie dyrektor. Radny dodał, że nie wyobraża sobie efektów pracy w klasie 35 osobowej. Padła kwota koszt stworzenia oddziału 70 tys. O liczbie osób w klasie mówi od 2 lat.
 
Ad. 8
 
Radny Edmund Szymborski podziękował p. Wójtowi za szybką interwencję w sprawie porządku na przystanku w Kornatowie.
Radny powiedział, że opłaty na targowisku w Lisewie są dosyć wysokie a zgłaszał nieckę.
Poza tym zapytał, jakie będzie stanowisko p. Wójta w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu dotyczącego budowy masztu telefonii komórkowej w Kornatowie.
 
Radny Kazimierz Komorowski przeprosił za jego nieobecność w posiedzeniach komisji w związku ze żniwami.
 
Radny Marek Szpręglewski (P) zapytał p. kierownik ZAZ o funkcjonowanie zakładu.
 
Radny Adam Jurzysta zapytał, czy będą przedszkola unijne.
 
Radna Maria Adamczyk zgłosiła następujące sprawy:
- na trasie  w kierunku Strucfonia jest znak ograniczenia prędkości do 30 i zakaz wyprzedzania, który nie jest odwołany,
- dziura na skrzyżowaniu w Kornatowie,
- brak znaku miejscowości Lisewo od strony Chełmna.
 
Radny Bogdan Taczyński poprosił władze samorządowe o przyspieszenie sprawy montażu sygnalizacji świetlnej przy szkole.
 
Ad. 9
 
Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lisewo za I pół. 2009 – załącznik nr 5.
 
Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj przedstawił Uchwałę Nr 5/2009 Składu orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie : opinia o informacji Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za I pół. 2009r. – załącznik nr 6.
 
Ad. 10
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2009 rok – załącznik nr 7.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXIV/180/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2009 rok została podjęta – załącznik nr 8.
 
Przerwa
 
Obecnych 12 radnych . Po przerwie nie przyszedł radny Marek Szpręglewski (L).
 
Insp. ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości  Rolnych – załącznik nr 9.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 12 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXIV/181/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości  Rolnych została podjęta – załącznik nr 10.
 
Doszedł Marek Szpręglewski (L)- obecnych 13 radnych.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Lisewo do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – załącznik nr 11.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXIV/182/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Lisewo do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)została podjęta – załącznik nr 12.
 
Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański przedstawił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek oznaczonych numerami ewidencji gruntów 192/1, 191/1 i 199/6 w Lisewie, obręb Lisewo – załącznik nr 13.
 
Radny Marek Szpręglewski (L), zapytał czy tereny te są przeznaczone tylko na cele mieszkaniowe.
 
Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański poinformował, że przeznaczenie terenu jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z możliwością realizacji usług.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXIV/183/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek oznaczonych numerami ewidencji gruntów 192/1, 191/1 i 199/6 w Lisewie, obręb Lisewo została podjęta – załącznik nr 14.
 Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lisewo- załącznik nr 15
 
Radny M. Szpręglewski (P) zapytał, czy winno być tytuł „Honorowego Obywatela” czy tytuł „Honorowego Obywatelstwa”.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że w ustawie jest „obywatelstwa”.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że komisja rewizyjna zasugerowała, aby wprowadzić zmiany wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych.
Złożył wniosek o wykreślenie § 27 ust. 4 i § 30 ust. 1, ponieważ ustawa precyzuje zadania Przewodniczącego.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka powiedziała, że te sprawy powinny być uregulowane przez komisję statutową.
Przewodnicząca odczytała dotychczasowy zapis w statucie dotyczący dyżurów. Wyjaśniła, że dyżury w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca nie były praktykowane. Podczas tej kadencji odbywają się one w I i III wtorek miesiąca. Proponowany zapis o dyżurach wg ustalonego harmonogramu będzie bardziej elastyczny.
Zmiana proponowana w § 30 ust. 1 jest jedynie zmianą kosmetyczną.
Dodała, że zmiany te należało wprowadzić, ponieważ upływa kadencja rady, a komisja statutowa do tej pory nie przedłożyła propozycji swoich zmian.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że nie zrozumiałe jest to, że do prac nad tą uchwałą nie została zaangażowana komisja statutowa.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka wyjaśniła, że zmiany proponowane w projekcie uchwały są wynikiem zmian ustawy o pracownikach samorządowych i zmiany porządkowe. Komisja statutowa została powołana w 2007 roku, ze sprawozdań wynika, że w tym roku nie odbyła żadnego posiedzenia.
 
Radny Marek Szpręglewski (L) poprosił, aby radca prawny odniósł się do wypowiedzi radnego Edmunda Szymborskiego.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski wyjaśnił, że jest to uchwała porządkowa i nie wprowadza żadnych nowych rozwiązań. Zmiany te są wynikiem zmian ustawowych i błędów technicznych.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem radnego Edmunda Szymborskiego: nie wprowadzenie zapisu pkt. 6 b i c.
1 za, 10 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Wniosek radnego Edmunda Szymborskiego nie przeszedł.
 
 
    Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 11 radnych, 2 przeciw.
 
Uchwała Nr XXIV/184/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany statutu gminy Lisewo została podjęta – załącznik nr 16.
 
Ad. 11
 
 Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział:
 
Na pytanie radnego Edmunda Szymborskiego
- niecka na targowisku zostanie zrobiona w tym roku;
Dodał, ze do sprawy telefonii komórkowej odniosą się p. Kowal i Stański.
 
Na pytanie radnego Adama Jurzysty
- przedszkola unijne będą funkcjonować od 1 września przez 2 lata zgodnie z podpisaną umową.
 
Na pytanie radnej Marii Adamczyk:
- znaki są zamontowane na czas remontu drogi,
- dziura na skrzyżowaniu w Kornatowie będzie załatana.
 
Na interpelacje radnego Bogdana Taczyńskiego p. Wójt powiedział, że sygnalizacja świetlna koło szkoły będzie zamontowana po remoncie drogi.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski na pytanie radnego Edmunda Szymborskiego w sprawie wyroku WSA, który uchyla decyzję Wójta Gminy Lisewo ustalającą dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. zoo w Warszawie lokalizację inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy odpowiedział, że  rozstrzygnięcie sądu opiera się na nowym przepisie z ustawy o ochronie środowiska. Dodał, że Wójt Gminy nie jest stroną w sprawie i nie może złożyć skargi kasacyjnej do NSA. Jeśli nie złoży kasacji kolegium albo inwestor to decyzje Wójta i Kolegium przestaną obowiązywać. Wpłynął wniosek operatora i Wójt jest zobligowany przeprowadzić postępowanie od nowa.
 
Radny Marek Szpręglewski (L) powiedział, że mówi się, że Wójt nie jest stroną, a jednak w wyroku uchyla się decyzję Wójta.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poprosiła Wójta Gminy o wyjaśnienie kwestii tego, że wyrok nie wpłynął z sądu. Dodała, że dzięki osobom trzecim otrzymano kserokopię wyroku.
 
 
 Wójt Gminy Jerzy Cabaj wyjaśnił, że zgodnie ze starą ustawą nie trzeba było sporządzać oceny oddziaływania na środowisko. Wydając decyzję o lokalizacji inwestycji nie było wymogu sporządzenia oceny. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało w mocy decyzję o lokalizacji inwestycji. Natomiast w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym  w Bydgoszczy była zaskarżana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Sąd wydając wyrok oparł się na nieobowiązującej ustawie w dniu wydania decyzji.
 
Kierownik Kazimierz Kowal powiedział, że ocena oddziaływania na środowisko nie ma wpływu na decyzję o budowie masztu. Decyzje o tym, czy inwestycja wpływa ujemnie na ludzi podejmuje wojewódzki inspektor sanitarny, a jeśli chodzi o przyrodę inspektor ochrony środowiska. Dodał, że pozwolenie na budowę wydaje starosta.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział cyt. „tak szczerze mówiąc wielu radnych to otrzymało” Dodał, że w tych procesach nie uczestniczy, ale wyrok otrzymał i przewodniczący komisji ochrony środowiska odpis wyroku ma również.
Radny powiedział, że przysłuchuje się wypowiedziom i dla  niego nie jest ważny paragraf, ale człowiek. Dodał, że jesteśmy totalnie narażeni. Poprosił przewodniczącego komisji ochrony środowiska, by  na własne oczy zobaczył jak oddziałowywuje zakład, o którym przez lata mówił. Ludzie, których dotyczy sprawa telefonii się cieszą ,że nie będą mieli pod oknami tego masztu. W telewizji się o tym mówi, że tak naprawdę nie da się żyć bez informacji,  bez łączności, ale z drugiej strony niesie to totalne zagrożenie, tak samo jak jesteśmy narażeni na działanie zakładu Poliester. Ci którzy mówili, że im to nie przeszkadza, przede wszystkim wyziewy z poliestru, to już nie żyją.
 
Kierownik Kazimierz Kowal powiedział, że decyzja środowiska nie określa, czy inwestycja będzie wybudowana. Na pierwszym etapie Wójt Gminy określa w decyzji warunki realizacji.
Wójt nie ma prawa na etapie decyzji środowiskowej zabronić realizacji inwestycji.
 
Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański powiedział, że mamy do czynienia z inwestycją, która ma wpływ na środowisko. W pierwszym etapie Wójt wydaje decyzję środowiskową , w której trzeba określić warunki, jakie trzeba spełnić, żeby realizować inwestycję. Następnie Wójt wydaje decyzję o lokalizacji inwestycji, w której określa, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zlokalizować inwestycję w danym miejscu i dopiero na etapie wniosku o pozwoleniu na budowę organ wydający sprawdza, czy rozwiązania środowiskowe mieszczą się w warunkach określonych w tych dwóch decyzjach.  Jeśli się mieszczą, nie ma podstawy do niewydania decyzji.
W sprawie dotyczącej nie otrzymania odpisu wyroku przez gminę p. Tomasz Stański powiedział, że nie była zaskarżona decyzja Wójta Gminy tylko decyzja Kolegium Odwoławczego . Woj. Sąd administracyjny nie wydał odpisu wyroku dla gminy, tylko dla osoby skarżącej i kolegium odwoławczego. Nieprawdą jest , że wyrok otrzymały jakieś osoby jeśli, tak to na zasadzie prawa powielaczowego. Dodał, że nieprawdą jest , że Wojewódzki sąd wysłał wyrok do jednego czy drugiego radnego tak jak powiedział radny.
 
Kierownik Kazimierz Kowal poinformował o całej procedurze dotyczącej budowy masztu telefonii.
 
Radny Grzegorz Rutkowski powiedział, że mieszka koło masztu telefonii komórkowej i uważa, że nie szkodzi.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że otrzymał listem poleconym odpis wyroku z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 
 
Kierownik ZAZ w Drzonowie p. Katarzyna Lubańska przedstawiła działalność ZAZ Drzonowo.
Przychód 31.250 zł (35 osób – 3,5 godz.), koszty działalności 23.860 zł, dochód 7.500 zł.
 
 
Ad. 12
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał  o siłownię.
Pan Wójt Gminy odpowiedział, że otrzymano sprzęt na siłownie z firmy „SKANSKA” i będzie on umieszczony w pomieszczeniu  socjalnym przy boisku.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział , że w ostatnim protokole z sesji jest podana błędna informacja na temat liczby poprawek z przedmiotu WOS i poprosił o sprostowanie.
 
Pan Wójt Gminy Jerzy Cabaj wyjaśnił, że taką informację otrzymał i dodał, że zostanie to sprawdzone.
                                                                                      
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka poinformowała, że 5 września br. odbędą się dożynki powiatowe, 6 września br. dożynki gminne.
 
Pan Wójt Gminy Jerzy Cabaj zaprosił wszystkich na dożynki.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka zakończyła obrady XXIV Sesji RG Lisewo.
 
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (30 września 2009)
Opublikował: Joanna Grabowska (6 października 2009, 08:02:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1529