PROTOKÓŁ Nr XXV/09

z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 30 września 2009 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
…………………………………………………………………………………….
XXV Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 30 września 2009 r. rozpoczęła się o godz. 13.00
a zakończyła o godzinie 14.30.
 
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła XXV Sesję Rady Gminy Lisewo i powitała wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 9 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Maria Adamczyk, Ryszarda Jankowska, Franciszek Bąk, Aneta Kwiatkowska, Adam Jurzysta,  Bogdan Taczyński - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, pracownicy Urzędu Gminy, zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).
 
Ad. 3  Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu  26.08.2009 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
   a)  projekt nr 1 : zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2009 rok;
   b)  projekt nr 2: wyposażenia w majątek Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie;
   c) projekt nr 3: zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Strucfoń.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyznaczyła wiceprzewodniczącego Mieczysława Szymborskiego na sekretarza obrad.
 
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 26.08.2009r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.
 
Doszedł radny Franciszek Bąk – obecnych 10 radnych.
 
 
 
 
Ad. 6
 
W związku z wnioskiem radnego Bogdana Taczyńskiego o sprostowanie informacji podanej na sesji dotyczącej ilości poprawek z przedmiotu WOS Wójt Gminy Jerzy Cabaj poinformował, że poprawek z WOS-u było 10 a z historii 1.
 
Doszła radna Aneta Kwiatkowska – 11 radnych.
 
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ad. 7
 
Radny Andrzej Nogalski zapytał czy będzie remont świetlicy w Malankowie, która pierwotnie była umieszczona w projekcie.
Poza tym powiedział, że należałoby rozbudować parking przy gabinecie rehabilitacji i zrobić oświetlenie.
 
Radny Kazimierz Komorowski zapytał czy byłaby możliwość, aby bezrobotni podpisywali się w gminie. Ponadto zapytał, na jakich zasadach mieszkają lokatorzy budynku socjalnego w Kornatowie.
 
Doszła Maria Adamczyk – 12 radnych.
 
Radny Andrzej Grędzicki zwrócił się do radnego powiatowego z pytaniem czy będzie robiony zakręt na drodze powiatowej w Pniewitem.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że również zgłaszał potrzebę rozbudowy parkingu przy gabinecie rehabilitacji p. Wójtowi, który zapewnił, że zostanie to zrobione.
Poza tym powiedział, że są sygnały, że dzieci w autobusach szkolnych robią między sobą porachunki. W związku z tym opiekunowie w autobusach powinni siedzieć z tyłu i zwrócić na to większą uwagę.
 
Doszedł radny Adam Jurzysta – 13 radnych.
 
Radny Edmund Szymborski zapytał, czy będą jesienią drzewka.
 
Radny Marek Szpręglewski (L) zgłosił, że koło „fycy” znajduje się zapadnięta studzienka i na wysokości sklepu p. Leśnik. Dodał, że jest to uciążliwe dla mieszkańców.
 
Radny Adam Jurzysta powiedział, że dwa tygodnie temu ukazał się artykuł o obwodnicy Lisewa i poprosił o więcej informacji na ten temat.
 
Ad.8
 
a) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2009 rok – załącznik nr 4.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXV/185/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2009 rok została podjęta – załącznik nr 5.
 
b) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie – załącznik nr 6.
 
Radny Edmund Szymborski zapytał, co z boiskiem, placem zabaw i świetlicą, które znajdują się na terenie ZAZ.
 
Wójt Gminy Lisewo odpowiedział, że plac zabaw został przeniesiony do Lipienka, ponieważ na miejscu placu zabaw przy ZAZ powstała oczyszczalnia ścieków. Świetlica jest otwarta. Boisko jest udostępniane, klucz znajduje się u p. Wojnowskiej.
 
Wyszedł radny Marek Szpręglewski (L) – obecnych 12 radnych
 
Więcej uwag ani pytań nie zgłoszono.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 12 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXV/186/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wyposażenia w majątek Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie - załącznik nr 7.
 
Przerwa
 
Po przerwie obecnych 14 radnych. Doszedł radny Bogdan Taczyński.
 
c) Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Strucfoń – załącznik nr 8.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że zostały zgłoszone dwie kandydatury radnych do przewodniczenia zebraniu wyborczemu w sołectwie Strucfoń :
radna Maria Adamczyk i radny Edmund Szymborski.
 
Radny Edmund Szymborski nie wyraził zgody na kandydowanie. Dodał, że i tak będzie uczestniczył w zebraniu.
Radna Maria Adamczyk wyraziła zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Strucfoń.
 
Uchwała Nr XXV/187/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Strucfoń została podjęta – załącznik nr 9.
 
Ad. 9
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział na interpelacje i pytania radnych.
 
W związku z pytaniami radnego Andrzeja Nogalskiego p. Wójt odpowiedział:
- świetlica w Malankowie została wykreślona z projektu z uwagi na nieuregulowane prawo własności współlokatorów,
-   parking przy rehabilitacji jest zgłoszony jako wniosek do budżetu na 2010 rok.
- oświetlenie zewnętrzne będzie zrobione.
 
W związku z pytaniami radnego Kazimierza Komorowskiego p. Wójt odpowiedział:
- nie ma takiej możliwości, aby bezrobotni podpisywali się w urzędzie gminy,
- lokatorzy budynku socjalnego zawierają umowy najmu na okres jednego roku. Mieszkają tam także tzw. pogorzelcy. Pan Wójt dodał, że chcąc eksmitować taką rodzinę należałoby zapewnić lokal zastępczy.
 
W związku z interpelacją radnego Edmunda Szymborskiego  p. Wójt odpowiedział:
- sprawa dzieci z autobusów szkolnych będzie zgłoszona przewoźnikowi, aby zwrócił większą uwagę,
- drzewka do sadzenia będą.
 
W związku z interpelacją radnego Marka Szpręglewskiego (L) p. Wójt powiedział, że jest to droga wojewódzka. Studzienka jest zaznaczona do remontu.
 
W związku z pytaniem radnego Adama Jurzysty p. Wójt powiedział, że przekonał Pana Marszałka do słuszności zrobienia obwodnicy Lisewa. Jednak gmina nie jest w stanie udźwignąć kosztów inwestycji. Są dwie wersje obwodnicy: Północno Zachodnia  i Południowa. W przypadku obwodnicy od strony południowej jest tylko 3 właścicieli gruntów.
 
Radny Powiatowy Andrzej Wiśniewski powiedział, że w roku ubiegłym zgłosił sprawę Staroście, który przekazał sprawę Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg. Zakręt ten miał być robiony w okresie wiosennym. Powiedział, że na najbliższym spotkaniu przekaże sprawę Staroście, jeśli nie zostanie to zrobione do piątku to przekaże sprawę na sesji w interpelacjach.
 
Ad. 10
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że był pożar w Piątkowie i było słabe ciśnienie wody w hydrancie. Zaproponował, żeby był uruchomiony telefon alarmowy.
 
Pan Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że słabe ciśnienie było wynikiem tego, że były  otwarte dwa hydranty. Poza tym p. Wójt powiedział, że każda jednostka OSP otrzyma wykaz telefonów do pracowników zakładu usług wodnych.
 
Sołtys wsi Lisewo Barbara Moch zgłosiła wniosek remontu pobocza przy posesjach naprzeciwko banku.
Poza tym zapytała czy od strony miejscowości Strucfoń będzie wstawiony znak ograniczenia prędkości.
 
Pan Wójt Gminy powiedział, że jeśli chodzi o pobocze drogi to nie będzie robione w związku z planowaną inwestycją pod koniec 2010 roku.
 
Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański powiedział, że trwa przebudowa drogi Zegartowice – Lisewo i po remoncie będą znaki wstawione.
 
Sołtys wsi Bartlewo Kazimierz Górczyński powiedział, że jest problem w Lisewie z kupnem energii. Trzeba jechać do Płużnicy. Poza tym powiedział, że są duże spadki napięcia energii.
 
Pan Wójt Gminy powiedział, że wielokrotnie Urząd występował do energetyki do Grudziądza o postawienie automatu do kupna kart energii w Lisewie. W sprawie spadku energii można wystąpić z oficjalnym pismem do energetyki.
 
Prezes GS Andrzej Wiśniewski powiedział, że została podpisana umowa z energetyką, i można będzie kupić kartę z energią w sklepie AGD oraz zapłacić rachunek za prąd.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że w Pniewitem został rozwiązany problem spadku energii poprzez złożenie wniosku do energetyki o zwiększenie mocy.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał, czy to prawda, że nie będzie można płacić podatku w kasie Urzędu Gminy. Dodał, że jeśli jest taka decyzja władz gminy to jej nie rozumie. Ponadto powiedział, że w Urzędzie znajduje się kasa, a Urząd ma służyć społeczeństwu. Opłat za wodę też nie można uiścić w kasie Urzędu.
 
Pan Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że inkasenci zbierający opłaty za wodę chodzą w takich godzinach, że można zapłacić u nich bezpośrednio. W banku nie ma prowizji od podatków. Przyjmowanie opłat za podatek wiązałoby się z zatrudnieniem ochroniarza do przenoszenia gotówki.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka zakończyła obrady XXV Sesji RG Lisewo.
 
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska                                 
                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                         Wiesława Chojnicka
 
                                                                                        W-ce Przewodniczący
                                                                                        Mieczysław Szymborski
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (10 grudnia 2009)
Opublikował: Joanna Grabowska (10 grudnia 2009, 10:32:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1905