PROTOKÓŁ NR XXVI/09

z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 4 grudnia 2009 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
…………………………………………………………………………………….
XXVI Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009 r. rozpoczęła się o godz. 10.00
a zakończyła o godzinie 12.40.
 
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła XXVI Sesję Rady Gminy Lisewo i powitała wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 12 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Aneta Kwiatkowska, Franciszek Bąk, Bogdan Taczyński - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, pracownicy Urzędu Gminy, zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).
 
Ad. 3  Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu  30.09.2009 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
   a)  projekt nr 1 : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok;
   b)  projekt nr 2:  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   c) projekt nr 3: wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2010r.;
   d) projekt nr 4: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego     
                           odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno –    
                           Kanalizacyjne;
   e) projekt nr 5: przeprowadzenia wyborów uzupełniających składu rady sołeckiej w    
                           sołectwie Strucfoń.
   f) projekt nr 6: sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste;
   g) projekt nr 7: sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste;
   h) projekt nr 8: sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste;
   i) projekt nr 9: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz
                          użytkownika wieczystego;
   j) projekt nr 10: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa;
   k) projekt nr 11: nabycia nieruchomości;
   l) projekt nr 12: Programu współpracy w 2010 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyznaczyła wiceprzewodniczącego Mieczysława Szymborskiego  na sekretarza obrad.
 
 
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2009 r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.
 
Ad. 6
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2008 rok– załącznik nr 4.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Lisewo za 2008 rok – załącznik nr 5.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka odczytała informację Wojewody Kujawsko –Pomorskiego ZOIN.0717-41-36/08 w sprawie oświadczeń majątkowych Wójta Gminy Lisewo Jerzego Cabaja i Przewodniczącej Rady Gminy Lisewo Wiesławy Chojnickiej – kserokopia stanowi załącznik nr 6.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka odczytała informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmnie w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych – załącznik nr 7.
 
Ad. 7
 
Radna Ryszarda Jankowska pogratulowała i życzyła owocnej pracy Kazimierzowi Dąbrowskiemu, który został wybrany na sołtysa wsi Strucfoń.
Radna Ryszarda Jankowska poruszyła problem bezpieczeństwa dzieci na drogach.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że do tej pory posesje na terenie gminy nie są wyposażone w śmietniki.
Drugą sprawę skierował do radnego powiatowego czy odbył się przetarg na zimowe utrzymanie dróg i jakie są stawki.
 
Radny Kazimierz Komorowski zgłosił następujące sprawy:
- stojąca woda na przystanku w Lipienku;
- zakręt w Strucfoniu.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że należy przeprowadzić renowację herbów gminy na cokołach odznaczających granice gminy, które są w opłakanym stanie.
Poza tym powiedział, że w Kornatowie w miejscu gdzie był chodnik nawieziono czarnoziem, który utrudnia przejście pieszym idącym do pociągu i spływając zapycha studzienki burzowe – należy go zebrać.
Złożył wniosek, aby posadzone drzewka przy drodze w Chrustach opalikować.
 
Wyszedł radny Marek Szpręglewski (L)
 
Radna Ryszarda Jankowska potwierdziła zły stan cokołu z herbem od strony Torunia.
Poza tym powiedziała, że są zgłaszane uwagi do GOZ.
- zapisy na badanie krwi;
- brak pediatry w piątek (można zamienić z czwartkiem);
- nie ma zastrzyków w niedzielę.
 
Radna Maria Adamczyk powiedziała, że w Kornatowie koło państwa Wiśniewskich jest duża wyrwa, w której zbiera się woda.
 
Ad. 8
 
  Insp. ds. wymiaru zobowiązań podatkowych Cecylia Muszarska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok – załącznik nr 8.
 
Wyszedł radny Andrzej Grędzicki
Przyszedł radny Marek Szpręglewski (L) – obecnych 11 radnych.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 11 radnych – wszyscy obecni.
 
 Uchwała Nr XXVI/188/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok została podjęta – załącznik nr 9.
 
   Insp. ds. poboru zobowiązań pieniężnych Bogusława Jurkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  - załącznik nr 10.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 11 radnych – wszyscy obecni.
 
 Uchwała Nr XXVI/189/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta  - załącznik nr 11.
 
 Insp. ds. wymiaru zobowiązań podatkowych Cecylia Muszarska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2010r. – załącznik nr 12.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że na ostatniej sesji była mowa o tym ,że wpłat podatków można dokonywać tylko w banku natomiast w treści uchwały jest zapis, że wpłat można dokonać w kasie Urzędu Gminy.
Pan Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że Urząd odchodzi od wpłat podatków w kasie, ale w niektórych przypadkach tj. osoby starsze, niepełnosprawne podatki będą przyjmowane w kasie.
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 11 radnych – wszyscy obecni.
 
 Uchwała Nr XXVI/190/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2010r. została podjęta – załącznik nr 13.
 
  Kierownik Gminnych Usług Wod. – Kan. Tomasz Krajewski przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego   odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno –    Kanalizacyjne – załącznik nr 14.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 11 radnych – wszyscy obecni.
 
 Uchwała Nr XXVI/191/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno –  Kanalizacyjne została podjęta - załącznik nr 14.
 
 
 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających składu rady sołeckiej w sołectwie Strucfoń – załącznik nr 15.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 11 radnych – wszyscy obecni.
 
 Uchwała Nr XXVI/192/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających składu rady sołeckiej w sołectwie Strucfoń została podjęta – załącznik nr 16.
 
 Przerwa
 
Doszedł radny Andrzej Grędzicki – obecnych 12 radnych.
 
Inspektor ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste – załącznik nr 17.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 12 radnych – wszyscy obecni.
 
 Uchwała Nr XXVI/193/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste została podjęta – załącznik nr 18.
 
 
  Inspektor ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste –załącznik nr 19.
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 12 radnych – wszyscy obecni.
 
 Uchwała Nr XXVI/194/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste została podjęta – załącznik nr 20.
 
  Inspektor ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste –załącznik nr 21.
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 12 radnych – wszyscy obecni.
 
 Uchwała Nr XXVI/195/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste została podjęta – załącznik nr 22.
 
   Inspektor ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego – załącznik nr 23.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 12 radnych – wszyscy obecni.
 
 Uchwała Nr XXVI/196/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego została podjęta – załącznik nr 24.
 
 
  Inspektor ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa – załącznik nr 25.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 12 radnych – wszyscy obecni.
 
 Uchwała Nr XXVI/197/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa została podjęta – załącznik nr 26.
 
  Inspektor ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – załącznik nr 27.
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 12 radnych – wszyscy obecni.
 
 Uchwała Nr XXVI/198/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości została podjęta– załącznik nr 28.
 
  Inspektor ds. Oświaty Alicja Nogalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie  Programu współpracy w 2010 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego – załącznik nr 29.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 12 radnych – wszyscy obecni.
 
 Uchwała Nr XXVI/199/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie Programu współpracy w 2010 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego została podjęta – załącznik nr 29.
 
Ad. 9
 
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciól Gminy Lisewo Jakub Kochowicz przedstawił projekt „Magiczna Symboliczna Dziupla Internetowa”, za który stowarzyszenie otrzymało Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne pn. „Rodzynki z pozarządówki” w wysokości 2.750 zł. Zostało nagrodzonych dwanaście organizacji pozarządowych. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 25 listopada w teatrze Baj Pomorski w Toruniu.
Głównym celem projektu było zwiększenie bezpłatnego dostępu do informacji i Internetu dla Chrust i okolicznych miejscowości oraz wiedzy na temat ich praktycznego wykorzystania w życiu codziennym.
Ponadto celem projektu była aktywizacja mieszkańców wokół problemów wsi i jej mieszkańców, organizacja wspólnych przedsięwzięć, stworzenie podstrony o miejscowości Chrusty, stworzenie warunków umożliwiających młodzieży jednakowy start w dorosłe życie.
W realizację przedsięwzięcia włączyła się miejscowa ludność, w tym również młodzież. W świetlicy znajdują się 2 komputery podłączone do Internetu, z których korzysta nieodpłatnie cała miejscowość. W dziupli odbywają się również różnorodne szkolenia (np. komputerowe, fotograficzne, z pisania projektów) oraz liczne spotkania zarówno dzieci, młodzieży, jak i seniorów.
Magiczna, symboliczna – dziupla informatyczna jest niewielkim budynkiem, stanowiącym centrum życia i spotkań miejscowej ludności. W ramach dofinansowania z Fundacji Wspomagania Wsi udało się dobudować część kuchenną i sanitarną. W przyszłym roku planowane jest wykorzystanie niewielkiego placu przy świetlicy na zbudowanie placu zabaw – również wspólnymi siłami mieszkańców Chrust.
 
Radna Ryszarda Jankowska powiedziała, że uczestniczyła w rozdaniu nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne pn. „Rodzynki z pozarządówki”. Dodała, że była bardzo dumna , pogratulowała Prezesowi Stowarzyszenia sukcesu.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział na pytania i interpelacje radnych:
 
W związku z interpelacjami radnej Ryszardy Jankowskiej pan Wójt powiedział, że umieszczenie odblasków u dzieci to głównie rola rodziców. Dzieci otrzymały odblaski w ramch programu „Bezpieczna droga” jednak ich nie widać.
W związku z uwagami do GOZ p. Wójt powiedział, że spotka się w poniedziałek z dr Falkiewiczem.
 
W związku z pytaniem radnego Andrzeja Grędzickiego p. Wójt poinformował, że wszystkie firmy wywożące śmieci z terenu gminy Lisewo mają termin do 15 grudnia br. na uzupełnienie pojemników do segregacji odpadów. Jeśli nie wywiążą się z tego obowiązku to zostanie zabrana koncesja.
 
W związku z wnioskiem radnego Kazimierza Komorowskiego p. Wójt poinformował, że w poniedziałek będzie ta dziura zasypana.
Zakręt w Strucfoniu będzie naprawiony sprawa jest zgłoszona w Powiatowym Zarządzie Dróg.
 
W związku z interpelacjami radnego Edmunda Szymborskiego p. Wójt odpowiedział:
- cokoły z herbami będą remontowane na wiosnę;
- w związku ze sprawą chodnika w Kornatowie p. Wójt będzie rozmawiał z dyrektorem Kalkiewiczem ponieważ znajduje się on przy drodze powiatowej;
- drzewka w Chrustach będą opalikowane.
 
W związku z interpelacją radnej Marii Adamczyk p. Wójt powiedział, że będzie rozmawiał w tej sprawie z panem dyrektorem. Powiatowy Zarząd Dróg ma umowę z firmą „SKANSKA”, i wszystkie ubytki w drodze będzie firma naprawiać.
 
Radny powiatowy Grzegorz Zalewski poinformował, że przetarg został rozstrzygnięty. Cena 190 zł netto, 80-90 zł netto za gotowość.
Ponadto radny Grzegorz Zalewski zapytał ,o którym chodniku w Kornatowie mówił radny Edmund Szymborski.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że od strony ogródków kolejowych.
 
Radny Powiatowy Grzegorz Zalewski poinformował, że droga w Pniewitem, która ma być robiona musi mieć wznowione granice. Okazało się, że droga ta nie przebiega w tym miejscu, co powinna. A w drodze jest wybudowany garaż.
 
Insp. ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska powiedziała, że jeśli jest rozgraniczenie i strony są niezadowolone to sprawa może być rozstrzygnięta w sądzie.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że rozmawiał z p. Kalkiewiczem i ustalono, żeby nie musiał rozbierać garażu p. Osuch będzie droga przesunięta w kierunku skarpy, której właścicielem jest p. Osuch.
 
Ad. 10
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że przewoźnik dowożący dzieci do szkoły nie wywiązywał się z umowy. Poprosił o wyjaśnienie tej sprawy.
 
Insp. ds. oświaty Alicja Nogalska poinformowała, że 3 dni temu odbyło się spotkanie z panem Makowskim. Zgodnie z umową przewoźnik powinien dysponować 4 autobusami, dzieci mogą czekać na odwóz do15 minut. Niedopuszczalne jest czekanie godziny tak jak to było w Krusinie. Poza tym poinformowała, że opiekun jeżdżący z dziećmi do Krusina, z którym były problemy był tylko na zastępstwie. W umowie jest taki punkt jak „obowiązki opiekuna”, które należy przestrzegać.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że w trakcie ostatniej wichury między Buczkowizną a placem kolejowym w Kornatowie spadła część korony drzewa. Pozostała część korony grozi obaleniem. W związku z tym należy zgłosić sprawę odpowiednim służbą , aby usunęły pozostałą część korony.
 
Sołtys wsi Barbara Moch zapytała ile autobusów aktualnie wozi dzieci.
 
Insp. ds. oświaty odpowiedziała, że zgodnie z umową powinny być 4 autobusy.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że najważniejsze jest to, aby dzieci były dowiezione i odwożone zgodnie z ustaleniami w umowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka zapytała o remont przystanku, w Bartlewie.
 
Pan Wójt Gminy Lisewo odpowiedział, że przystanek został już wyremontowany.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że 21.12 br o godz. 12.00 odbędzie się Wigilia dla radnych i sołtysów.
Natomiast 29. 12 br.  o godz. 10.00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka zakończyła obrady XXVI Sesji RG Lisewo.
 
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska.
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (29 grudnia 2009)
Opublikował: Joanna Grabowska (25 stycznia 2010, 08:38:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1354