PROTOKÓŁ NR XXVII/09

z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 29 grudnia 2009 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.XXVII Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2009 r. rozpoczęła się o godz. 10.00, a zakończyła o godzinie 12.30.

Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła XXVI Sesję Rady Gminy Lisewo i powitała wszystkich zebranych.

Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 13 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Aneta Kwiatkowska, Grzegorz Rutkowski - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, pracownicy Urzędu Gminy, zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (załącznik nr 2).
 
Ad. 3
 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5.Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu  4.12.2009 r.
6.Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7.Informacja z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.
8.Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)  projekt nr 1 : zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2009 rok;
2)  projekt nr 2:  uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2010 rok
a) przedstawienie przez Wójta projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2010 rok wraz z uzasadnieniem;
b) przedstawienie Uchwały Nr 27/2009 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Lisewo;
c) przedstawienie Uchwały Nr 27a/2009 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Lisewo;
d) przedstawienie przez Komisję Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego opinii oraz wniosków Komisji Rady, o których mowa w § 9 (uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Lisewo) oraz opinii Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego do projektu uchwały budżetowej;
e) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji Rady oraz zmian w projekcie uchwały budżetowej wynikających z wniosków Komisji Rady i autopoprawek Wójta;
f) głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonych przez Wójta wynikających z wniosków komisji przyjętych przez Wójta i autopoprawek Wójta;
g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2010 rok.
3) projekt nr 3: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2010r.
4) projekt nr 4: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli    nieruchomości  z terenu gminy Lisewo.
5) projekt Nr 5: przekazania Zakładowi Aktywności Zawodowej w Drzonowie w użyczenie   zabudowanej nieruchomości.
6) projekt Nr 6: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2010r
7) projekt Nr 7: nabycia nieruchomości.
8) projekt Nr 8: zmieniający uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia Gminnego    Przedszkola w Lisewie prowadzonego przez gminę Lisewo.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.

Radny Edmund Szymborski zapytał o zasadność podpunktu 2 litera f w punkcie 9 cyt. „głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonych przez Wójta wynikających z wniosków komisji przyjętych przez Wójta i autopoprawek Wójta”. Ponieważ p. Wójt powinien przedstawić projekt uchwały z uwzględnionymi już poprawkami, nad którym radni będą głosować.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj wyjaśnił, że to wynika z ustawy o finansach publicznych art. 183 ust. 2 oraz ustawy o samorządzie gminnym art. 52. Projekt uchwały został zaopiniowany przez RIO i wszelkie późniejsze zmiany muszą być przegłosowane. Jest to normalna procedura uchwalania budżetu i musi odbyć się głosowanie nad autopoprawkami.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał czy to oznacza, że inny projekt opiniowała RIO a inny będzie dzisiaj przedkładany.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że w ogólnym kształcie nie zwiększa się budżet. Autopoprawka w dziale sport, kultura polega na przesunięciu 10 tys. zł na utrzymanie płyty boiska i odwiertu. Budżet zgłoszony do RIO nie zostaje ani zmniejszony ani zwiększony.
 
Wyszedł radny Edmund Szymborski- obecnych 12 radnych.
 
Radny Marek Szpręglewski (P) powiedział, że autopoprawka polegająca na przesunięciu 10 tys. zł została wprowadzona na wniosek komisji.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego porządku obrad nie było.
Przeprowadzono głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad – 12 głosów za –wszyscy obecni.
 
Ad. 4 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyznaczyła wiceprzewodniczącego Franciszka Bąk  na sekretarza obrad.
 
 
Ad. 5 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2009 r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.
 
Doszedł radny Edmund Szymborski – obecnych 13 radnych.

Ad. 6 Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
Ad. 7 Kierownik Katarzyna Lubańska przedstawiła informację z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie – załącznik Nr 4.

Ad. 8 Radny Andrzej Grędzicki zapytał, czy odbyła się rozmowa z Kierownikiem GOZ. Jeżeli tak, to jakie są ustalenia.
 
Radna Ryszarda Jankowska powiedziała, że na ostatniej sesji zostały zgłoszone pytania do p. Wójta odnośnie działalności GOZ.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że potężne samochody wjeżdżające na plac GS w Kornatowie stanowią zagrożenie. Samochody stoją na niebezpiecznym zakręcie i nie można zjechać od strony przejazdu. Trzeba podjąć działania.
Ponadto powiedział, że rozmawiał z p. Wójtem na temat wyremontowania drogi gminnej łączącej Lisewo i Kornatowo, która odciążyłaby główny trakt.
Radny zgłosił, że między nastawnią a przejazdem są wyrzucone śmieci.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że do 15 grudnia br. firmy zajmujące się wywożeniem odpadów miały uzupełnić pojemniki. Zapytał, co zostało zrobione w tej sprawie.
Na ostatniej sesji były pytania dotyczące niewłaściwego funkcjonowania dowozu do szkół. Zapytał czy jest wystarczająca liczba autokarów.
Poza tym stwierdził, że na chodnikach nie zrobiono nic, jeśli chodzi o zimowe utrzymanie.
 
Ad. 9.1 Z-ca Skarbnika Dorota Jankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2009 rok – załącznik nr 5 do protokołu.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał z czego wynika fakt, że udział w budowie drogi powiatowej ulega zwiększeniu, która jest nie naszą drogą.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj wyjaśnił, że była umowa ze starostwem, że 50 tys. zł będzie zapłacone w marcu 2010 roku. W celu rozliczenia funduszu unijnego z Marszałkiem należało zapłacić tę kwotę w 2009 roku.
 
Więcej uwag ani pytań nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:
za głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XXVI/200/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2009 r. została podjęta- załącznik nr 6.
 
Ad. 9.2 a
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2010 rok wraz z uzasadnieniem – załącznik Nr 7.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że w § 10 jest zapis „Upoważnia się Wójta do zaciągania i kredytów i pożyczek na (….)” , a w wersji czytanej przez p. Wójta „Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na (….)” Zapytał czy p. Wójt będzie to zgłaszał jako autopoprawkę. Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że czyta wersję pierwotną. Zapis o emisji papierów wartościowych wynika z tekstu ustawy. Nie planuje się emisji papierów wartościowych. Jednak gdyby miała być emisja papierów, to trzeba by podjąć odrębną uchwałę. Czytany projekt uchwały jest to wersja opiniowana przez RIO.

Ad. 9.2 b Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił Uchwałę Nr 27/2009 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Lisewo-załącznik Nr 8.

Ad. 9.2 c Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił Uchwałę Nr 27a/2009 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Lisewo- załącznik Nr 8.
 
Ad. 9.2 d Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Marek Szpręglewski  przedstawił opinię oraz wnioski Komisji Rady, o których mowa w § 9 (uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Lisewo) oraz opinie Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego do projektu uchwały budżetowej.

Opinia Komisji Rewizyjnej – załącznik Nr 9;
Opinia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska – załącznik Nr 10;
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży – załącznik Nr 11;
Opinia Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – załącznik Nr 12.
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Marek Szpręglewski zwrócił się do radnych o pozytywne przegłosowanie budżetu na 2010 rok.

Ad. 9. 2 e
Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj przedstawił stanowisko w sprawie opinii i wniosków Komisji Rady – załącznik Nr 13.
Wójt Gminy Jerzy Cabaj zgłosił autopoprawkę: zmniejszenie dotacji dla klubu „Victoria” o 10 tys. zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego.
 
Radna Ryszarda Jankowska powiedziała, że najłatwiej zdjąć fundusze z oświaty i sportu. Jednak trzeba wziąć pod uwagę , że oświata , klub „Victoria” to chodzi o dzieci.
 
Radny Marek Szpręglewski (L) powiedział, że Rada Gminy wydziela środki finansowe na realizację zadań dla stowarzyszeń. Jednym ze stowarzyszeń jest klub „Victoria” , jednak dotacja ta może być przyznana innemu stowarzyszeniu. Na sesjach nie powinno być określone, że dotacja jest dla klubu „Victoria” tylko dotacja na stowarzyszenia. Powiedział, że jest to błąd formalny.
Dotacja ta przyznawana jest po przeprowadzeniu konkursu z przeznaczeniem na działalność stowarzyszenia a nie np. na utrzymanie obiektu sportowego i urządzeń , które są własnością gminy.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że każdy wybierany na radnego miał jakąś wizję.
Rada Gminy określiła procedury uchwalania budżetu. Zgodnie z procedurą p. Wójt poinformował wszystkich uprawnionych o terminie i trybie zgłaszania wniosków. Komisje RG takie wnioski złożyły. Dalsza procedura to wyrażenie opinii przez komisje w sprawie projektu budżetu. Dodał, że wyrażenie opinii pozytywnej pod warunkiem byłoby nie w porządku.
Warunki były określone we wnioskach, że widzimy plac zabaw w Kornatowie, świetlicę.
Dodał, że budżet czwarty rok jest budżetem chudym. Powiedział, że osobiście nie jest zadowolony, ale to nie znaczy, że jesteśmy nieudolni, ale że są ograniczone środki.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że w punkcie 9 zabrakło podpunktu dyskusja. Dodał, że jego przedmówcy mówili poza porządkiem obrad.
Jest to ostatni budżet uchwalany przez tę radę. Zostają kredyty do spłacenia, deficyt
2 mln 700 zł. Dodał, że uważa, iż sytuacja finansowa jest niedobra. Przyszła Rada będzie miała bardzo trudny start. Ponadto powiedział, że nie zgadza się z wypowiedzią Wójta z sesji, że nie będzie oszczędzał. cyt. „A jedyną możliwością na zmniejszenie deficytu i poprawę sytuacji finansowej gminy są oszczędności. Bo prędzej czy później trzeba będzie sięgnąć do kieszeni podatników podwyższając podatki- innego wyjścia nie ma.”
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że 2010 rok to jest rok wyborczy i można by nie robić nic - zostawić 2 mln funduszy unijnych. Cyt. „Każda jedna rada w Polsce jest w okresie uchwalania budżetu. Są 4-5 gmin w Polsce, które są samowystarczalne. Ja nie mam, na czym oszczędzać. Właściwe inwestowanie to jest to, co powinno być robione w każdej gminie. Obojętnie , która rada i jaki wójt będzie to odsyłanie środków unijnych to zaprzepaszczenie szans rozwoju gminy. To są miliony na talerzu podane: 1mln 100 tys. zł Kamlarki, 700 tys. – hala sportowa. Deficyt budżetowy Państwa jest prawie 100 mld złotych i nikt się tym nie przejmuje. Gdybym działał na szkodę gminy to powiedziałbym stop i nie robił nic. Nie należy tak do sprawy podchodzić trzeba inwestować i wykorzystywać wszelkie dostępne środki, co z moimi współpracownikami czynię. Zdaję sobie sprawę, że ten budżet jest bardzo trudny, ale jest on do zrealizowania.”
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że projekt uchwały budżetowej wymaga dyskusji, co nam ograniczono. I za wypowiedzi radnych, którzy mają odmienne zdanie nie można się obrażać. Efekt podjęcia uchwały będzie poprzez głosowanie. To głosowanie nie jest zagrożone a dyskusja jest potrzebna.

Ad. 9. 2 f Głosowanie na poprawką do budżetu:
9 radnych za, 3 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
 
 
Ad.9.2 g
Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2010 rok ( z uwzględnioną poprawką) – załącznik Nr 14.
Za podjęciem głosowało 12 radnych, 1 radny przeciw.
 
Uchwała Nr XXVII/201/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2010 rok została podjęta - załącznik Nr 15.
 
Ad. 9.3
Inspektor ds. Oświaty Alicja Nogalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2010r. – załącznik Nr 16.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu nie było.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie na nad projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2010r.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych (wszyscy obecni).
 
Uchwała Nr XXVII/202/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2010r. została podjęta – załącznik Nr 17.
 
Ad. 9.4 Kierownik Ref. Gosp. Komunalnej Kazimierz Kowal przedstawił projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości  z terenu gminy Lisewo (czytanie dokończyła Przew. RG Wiesława Chojnicka) – załącznik Nr 18.
 
Pan Kazimierz Kowal wyjaśnił, że wymagania te były określone zarządzeniem WG 2-3 lata temu. W sierpniu br. określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli    nieruchomości  z terenu gminy Lisewo nałożyła na Radę Gminy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Uchwała wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. Pom. i od tego momentu zacznie obowiązywać. Dodał, że w nawiązaniu do pytania radnego Bogdana Taczyńskiego od przedsiębiorców można będzie wymagać uzupełnienia pojemników jak będzie obowiązywać powyższa uchwała. Posiadanie pojemników do segregacji odpadów spoczywa na właścicielu posesji. Przewoźnicy, którzy nie spełnią wymagań wypadną z rynku.
 
Radny Marek Szpręglewski (P) powiedział, że rada uchwala wymagania odnośnie przewoźników, a wysypiska śmieci przyjmują odpady nie sortowane. To dlaczego mamy przedsiębiorcę karać.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że są przygotowywane dwie inwestycje: jedna w Osnowie a druga w Sulnowie. To, co nie będzie segregowane w gospodarstwach domowych, to będzie segregowane na miejscu. Gmina nie jest zainteresowana współfinansowaniem tej inwestycji. Poza tym powiedział, że podjęcie tej uchwały stwarza atut prawny w stosunku do przedsiębiorców. Spotkanie, które miało się odbyć z przedsiębiorcami do 15 grudnia br. nie miało podstaw prawnych.
 
Kierownik Gosp. Komunalnej Kazimierz Kowal powiedział, że Rząd Leszka Millera podpisał w 2004 roku zobowiązanie dotyczące recyklingu odpadów. Jeśli Państwo nie spełni postanowień, to będzie płacić ogromne kary, które przełożą się na samorządy, które nie spełnią wymagań.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że wymagania są już określone w Regulaminie utrzymani czystości i porządku na terenie gminy Lisewo. I dziwne by było, gdyby rada gminy dopiero w 2010 roku podejmowała tę uchwałę. Przedstawiany projekt uchwały kierowany jest do przedsiębiorców zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych oraz opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i określenia w stosunku do nich wymagań.
 
Kierownik Gosp. Komunalnej Kazimierz Kowal powiedział, że nie można podjąć uchwały bez upoważnienia ustawowego. W tym przypadku ustawa nałożyła obowiązek podjęcia uchwały w tym zakresie.
 
Więcej uwag ani pytań nie było.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli    nieruchomości  z terenu gminy Lisewo.
Za głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr XXVII/203/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli    nieruchomości  z terenu gminy Lisewo została podjęta
– załącznik Nr 19.
 
 
 
Ad. 9.5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania Zakładowi Aktywności Zawodowej w Drzonowie w użyczenie   zabudowanej nieruchomości – załącznik Nr 20.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania Zakładowi Aktywności Zawodowej w Drzonowie w użyczenie   zabudowanej nieruchomości.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXVII/204/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania Zakładowi Aktywności Zawodowej w Drzonowie w użyczenie   zabudowanej nieruchomości została podjęta – załącznik Nr 21.
 
Ad. 9.6
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2010r. - załącznik Nr 22.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że ustalając plan pracy na 2010 rok miał wątpliwości czy rada jest uprawniona do uchwalenia planu na cały rok, jeśli kadencja kończy się w m-cu październiku.
 
Podinsp. ds. obsługi RG Joanna Grabowska poinformowała, że kadencja rady kończy się 12 listopada 2010 roku. Natomiast wybory nowej rady zgodnie z obowiązującym prawem muszą się odbyć w ciągu 60 dni od zakończenia kadencji (ostateczny termin wyborów to 9 styczeń 2011 rok.).
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że w tym okresie rada nie działa tylko działa p. Wójt.
 
Podinsp. ds. obsługi RG Joanna Grabowska poinformowała, że rada działa do końca kadencji tj.  do 12 listopada 2010 roku.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że w finansach publicznych to uchwała budżetowa powinna być uchwalona do końca grudnia nie później jak do 31 stycznia – kiedyś było 3 –m-ce. Rada musi się ukonstytuować najpóźniej w styczniu 2011 roku, bo nie będzie gospodarki finansowej.
 
Więcej uwag ani pytań nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2010r.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych- wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXVII/205/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2010r. została podjęta - załącznik Nr 23.

Ad. 9.7 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości -  załącznik Nr 24.
 
Radna Maria Adamczyk powiedziała, że powinna być odwołana poprzednia uchwała.
 
Podinsp. ds. obsługi RG Joanna Grabowska powiedziała, że poprzednia uchwała zgodnie z § 3 projektu uchwały traci moc.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXVII/206/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości została podjęta – załącznik Nr 25.

Ad. 9.8 Insp. ds. Oświaty Alicja Nogalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za świadczenia Gminnego    Przedszkola w Lisewie prowadzonego przez gminę Lisewo – załącznik Nr 26.
 
Radna Ryszarda Jankowska powiedziała, że wnioskiem komisji jest, aby corocznie podwyższać opłaty o wskaźnik przyjęty w budżecie.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za świadczenia Gminnego    Przedszkola w Lisewie prowadzonego przez gminę Lisewo.
 
Za podjęciem głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XXVII/207/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany wysokości opłat za świadczenia Gminnego    Przedszkola w Lisewie prowadzonego przez gminę Lisewo została podjęta – załącznik Nr 27.
 
Ad. 10
W odpowiedzi na pytanie radnego Andrzeja Grędzickiego p. Wójt odpowiedział, że spotkanie z Kierownikiem GOZ odbędzie się jutro o godz. 9.00
 
W odpowiedzi na interpelacje radnego Edmunda Szymborskiego p. Wójt odpowiedział:
- sprawa samochodów ciężarowych stojących na zakręcie zostanie zgłoszona do Powiatowego Zarządu Dróg i Policji;
- ścieżka rowerowa jest to sprawa do rozważenia. Byłaby to najkrótsza i najbezpieczniejsza droga z Lisewa do Kornatowa;
- sprawę śmieci p. Kowal zgłosi pracownikom.
 
W odpowiedzi na interpelacje radnego Bogdana Taczyńskiego p. Wójt odpowiedział, że na chodnikach wyszedł zamróz i podjął decyzję o niesypaniu piachu z solą.
 
Insp. ds. Oświaty Alicja Nogalska poinformowała, że zgodnie z umową przewoźnik powinien mieć 4 autokary. Były sygnały, że 4 autobusy nie jeżdżą. Dyrektorzy po obserwacji dowozów i odwozów stwierdzili, że jeżdżą 3 autobusy.
Natomiast Pan Makowski wyjaśnił, że jeżdżą 4 autobusy.
W związku z tymi nieścisłościami p. Makowski został zobowiązany do poprawy stanu dowozu i od 4 stycznia mają się one radykalnie poprawić.
Sprawa opiekunów została wyjaśniona, ponieważ jeden opiekun był na zastępstwie.
 
Radny Adam Jurzysta powiedział, że dotarły do niego informacje, że problem jest z opiekunami, którzy nie wychodzą z autobusów przy wchodzeniu czy wychodzeniu dzieci.
 
Insp. ds. Oświaty Alicja Nogalska powiedziała, że była świadkiem takiej sytuacji i p. Makowski został poinformowany.
 
Radny Kazimierz Komorowski zgłosił, że autokar wożący dzieci do Lipienka jest przepełniony. Kierowca nie może zmieniać biegów.
 
Insp. ds. Oświaty Alicja Nogalska powiedziała, że można wprowadzić dodatkowy autobus co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Poza tym dodała, że obowiązek dowozu dzieci jest w przypadku odległości powyżej 3 km, a zabierane są wszystkie.
 
Radna Ryszarda Jankowska powiedziała, że przewoźnik musi zapewnić 4 autobusy i to żeby opiekunowie zapewnili bezpieczeństwo dzieciom. Jeśli przewoźnik tego nie spełni, to należy umowę rozwiązać.
 
Radny Powiatowy (Prezes GS)  Andrzej Wiśniewski wyjaśnił, że samochody ciężarowe, o których mówił radny Szymborski nie stoją do Gminnej Spółdzielni.
Poza tym powiedział, że Rejon Dróg Powiatowych nie ma wpływu na samochody stojące na szosie.
Samochody stoją do Pana Adamczyka.
Dodał, że sprawę należałoby zgłosić do innych odpowiednich organów.
 
Sołtys wsi Malankowo Iwona Tyburska zapytała, kiedy będzie wyremontowana świetlica w Malankowie.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że warunkiem uzyskania środków finansowych od Marszałka jest wyrażenie zgody przez współwłaścicieli. W Malankowie nie są uregulowane sprawy spadkowe.
Jeśli gmina nie uzyska środków z zewnątrz to wiadomo, jaki budżet jest w tym roku.
 
Radny Andrzej Grędzicki zgłosił, że w budynku OSP w Pniewitem znajduje się pojemnik na węgiel z przedszkola. Dodał, że strażacy nie będą czekać, tylko wyrzucą ten węgiel.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że budynek straży jest własnością gminy, dzieci chodzące do przedszkola są mieszkańcami gminy, strażacy dostają pieniądze z budżetu gminy, więc nie rozumie jak można stawiać takie warunki.
 
Radny Edmund Szymborski zwrócił się do Prezesa GS i powiedział, że on wie gdzie te samochody ciężarowe wjeżdżają. Tylko od dawna plac ten dla mieszkańców jest placem GS.
 
Radna Ryszarda Jankowska poprosiła Sekretarz Gminy Chrzanowskiej będącej członkiem zarządu LGD o informacje na temat konkursu ogłoszonego przez LGD.
 
Pani Halina Chrzanowska – Koordynator przedstawiła informację nt. działań realizowanych przez LGD. W tym zakresie przestawiła zawarty w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008 -2015  harmonogram wdrażania działań 4.13. tj. ilość i terminy ogłaszania konkursów w ramach: 1.      Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, 2.      Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, 3.      Odnowy i rozwoju wsi, 4.      Małych projektów, wysokość środków finansowych dostępnych w poszczególnych działaniach, wysokość dofinansowania poszczególnych operacji, zasady refundacji kosztów, potencjalnych beneficjentów, zasady informowania o konkursach. Najbliższym konkursem będzie konkurs w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Został on  ogłoszony w dniu 29 grudnia br. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie  od 18 stycznia do 15 lutego 2010 r. w  Biurze LGD „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” w Stolnie   od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00.  Limit środków dostępnych w tym konkursie to 1 000 000,00 zł. Poinformowała także, że informacje nt. opracowania projektu i przygotowania wniosku o pomoc można uzyskać u pracowników biura LGD. Ponadto te informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej  Lokalnej Grupy Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” . Tam też znajduje się wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,  instrukcja jego wypełniania, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, wykaz załączników składanych do wniosku.
 
 
Radna Ryszarda Jankowska zapytała, na jakie inwestycje gmina będzie składała wniosek do LGD.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że urząd zamierza złożyć wnioski na:
- poprawienie estetyki Lisewa (uporządkowanie targowiska i zbiornika wodnego);
- parking przy GCI.
 
Radna Ryszarda Jankowska zapytała, czy w ramach tego programu można zrobić ogrodzenie przy boisku.
 
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie można.
 
Insp. ds. Oświaty Alicja Nogalska złożyła na ręce Pani Ryszardy Jankowskiej podziękowanie za pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Radna Ryszarda Jankowska powiedziała, że praca w tej komisji nie jest łatwą pracą. Życzyła komisja otwartości serca, zrozumienia ludzi oraz konsekwencji działania.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka zakończyła obrady XXVII Sesji RG Lisewo.
 
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (29 grudnia 2009)
Opublikował: Michał Lewandowski (9 lutego 2010, 14:51:02)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (9 lutego 2010, 15:05:42)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1817