PROTOKÓŁ NR XXVIII/10

z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 5 lutego 2010 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.

 
XXVIII Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lutego 2010 r. rozpoczęła się o godz. 11.00
a zakończyła o godzinie 15.00.
 
Ad. 1
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła XXVIII Sesję Rady Gminy Lisewo i powitała wszystkich zebranych.
 
Ad. 2
W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 12 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Marek Szpręglewski (L), Ryszarda Jankowska, Kazimierz Komorowski - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, pracownicy Urzędu Gminy, zaproszeni goście wg załączonej listy obecności - załącznik nr 2.
 
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu  29.12.2009 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie w 2009 r.
8. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 r.
9. Sprawozdanie z działalności OSP.
10. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) projekt nr 1: likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
2)  projekt nr 2 : zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2010 rok;
3)  projekt nr 3:  zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Lisewo na 2010 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
4) projekt nr 4: przyjęcia Gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2010-2013;
5) projekt Nr 5:
a) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011;
b) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011.
6) projekt Nr 6: zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości:Bartlewo, Kornatowo, Linowiec, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz i Tytlewo w latach 2009 – 2020;
7) projekt Nr 7: zmiany Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008 - 2011;
8) projekt Nr 8: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, przewodniczących komisji Rady Gminy,  wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady Gminy;
9) projekt Nr 9: ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa;
10) projekt Nr 10: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lisewo.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj złożył wniosek o umieszczeniu w porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie uchylenia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański wyjaśnił konieczność podjęcia uchwał w sprawie uchylenia uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o umieszczenie w porządku obrad w punkcie 11 podpunkcie 11 i 12 projektów uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Głosowanie: 11 za , 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie porządek obrad sesji z uwzględnieniem dodatkowych projektów uchwał w punkcie 11, podpunkty 11 i 12.
Głosowanie: 11 za, 1 wstrzymał się od głosu.
 
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyznaczyła wiceprzewodniczącego Mieczysława Szymborskiego na sekretarza obrad.
 
 
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół w całości został przyjęty.
 
Ad. 6
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
 
 
Ad. 7
Kierownik GOPS p. Teresa Jamka przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie w 2009 r. – załącznik Nr 4.
 
Ad. 8
Pełnomocnik Wójta Gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych p. Alicja Nogalska przedstawiła realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 r. – załącznik Nr 5.
 
Ad. 9
Komendant OSP p. Ryszard Płomiński przedstawił sprawozdanie z działalności OSP – załącznik Nr 6.
 
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał p. A. Nogalską, jaki jest koszt gminy w przypadku umieszczenia osoby w izbie wytrzeźwień.
 
Pani Alicja Nogalska odpowiedziała, że gmina dofinansowuje ok. 110 zł.
 
Radny Edmund Szymborski przedstawił sytuację mieszkańca gminy pana Grzegorza Kwiatkowskiego. I zapytał, jakie są podjęte działania w tym przypadku.
 
Kierownik GOPS p. Teresa Jamka poinformowała, że pan Grzegorz Kwiatkowski podpisał oświadczenie, że nie chce pomocy. Poza tym poinformowała, że pan Kwiatkowski nie wyraził zgody na leczenie.
 
Ad. 10
Radny Marek Szpręglewski (P) zapytał, czy gmina złożyła wniosek do PFRON na dzieci niepełnosprawne.
Zapytał radnego powiatowego Grzegorza Zalewskiego, czy będzie asfaltowany dalszy odcinek drogi Kornatowo – Robakowo.
 
Dr Zdzisław Falkiewicz odpowiedział na pytania zadane na ostatniej sesji:
- zapisy na badania krwi są ze względów organizacyjnych, uruchomiono dodatkowy dzień na pobrania krwi,
- sprawa zastrzyków w niedzielę – p. dr Falkiewicz odpowiedział, że NFZ obliguje GOZ do pracy od poniedziałku do piątku. Wprowadzono zabiegi w sobotę – niedzielę w godzinach od 9.00-10.00, zabiegi popołudniowe 19.00-20.00.
- lekarz dziecięcy w piątek- p. dr Leks nie zgodziła się na przyjeżdżanie w piątek.
Doktor powiedział, że są trudności z pozyskaniem dodatkowych lekarzy.
Jeśli chodzi o badania profilaktyczne to fundusz zwraca tylko za badania cytologiczne.
 
Radny Powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, że Szpital Powiatowy w Chełmnie organizował trzy badania profilaktyczne. W badaniu profilaktycznym dla mężczyzn brało udział 3 mieszkańców gminy.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał o badania dopplerowskie, które były przeprowadzane w GOZ w Lisewie.
 
Dr Zdzisław Falkiewicz powiedział, że zweryfikował badania ze specjalistami z oddziału chirurgii naczyniowej w Toruniu i poddali pod wątpliwość wyniki tych badań. Dodał, że już nigdy nie wpuści do ośrodka niesprawdzonej firmy przeprowadzającej badania.
 
Radna Maria Adamczyk zapytała, czy jest wywieszony harmonogram pracy GOZ w Lisewie.
 
Dr Zdzisław Falkiewicz odpowiedział, że tak.
 
Radny Grzegorz Rutkowski zapytał, ile gmina wydała już na odśnieżanie.
 
Radny Edmund Szymborski zgłosił następujące sprawy:
- problem wysypywania popiołu na drogę - należy umieścić w tej sprawie informacje w gazetce bądź wysłać kurendę;
- niebezpieczeństwo przy rozładunku wagonów w Kornatowie, które są poza terenem rozładowni.
 
Radna Maria Adamczyk poruszyła problem braku odblasków u dzieci;
 
Radny Adam Jurzysta zapytał, ile dofinansowania urząd otrzyma na halę i budynek socjalny przy boisku.
 
Radny Bogdan Taczyński zapytał,  czy planowane są zmiany organizacyjne odśnieżania  w nawiązaniu do lokalnego programu telewizyjnego z środy, gdzie gmina Lisewo była przedstawiona jako jedna z dwóch najgorzej odśnieżonych. Drugą sprawą jest egzekwowanie przez administrację obowiązku odśnieżania chodników przez właścicieli posesji.
 
Ad. 10
1) Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – załącznik Nr 7.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że te pieniądze zostaną w budżecie i będą przeznaczone na ochronę środowiska.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że jak wynika z uzasadnienia fundusz ten jest likwidowany przez ustawę. Jednak ma nadzieję, że tematyka ochrony środowiska w gminie nie zniknie i będzie to działalność celowa.
 
Kierownik Kazimierz Kowal odpowiedział, że pieniądze te jak do tej pory będą przeznaczane na zakup zadrzewienia, konkursy itp.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXVIII/208/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej została podjęta – załącznik Nr 8.
 
2) Zastępca Skarbnika Dorota Jankowska przedstawiła  projekt uchwały  w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2010 rok – załącznik Nr 9.
 
Radny Mieczysław Szymborski powiedział, że w ubiegłym roku gmina udzieliła pożyczki dla LGD w wys. 14 700 zł, w tym roku jest zwiększana kwota do 25 500 zł w roku następnym może to być jeszcze wyższa kwota. Dwie następne uchwały to:
-  w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągnięcia kredytu, gdzie nikt gminy nie zwolni z płacenia odsetek;
- w sprawie funduszu wiejskiego i jak radni mają się zachować nie wyodrębniając funduszu a udzielając pożyczki dla LGD.
Dodał, że na stronie internetowej można zapoznać się z działalnością LGD z funduszami jakimi dysponują. Uważa, że jeżeli brakuje im pieniążków to członkowie powinni podnieść składki. W związku z tym gmina nie powinna udzielić pożyczki tej grupie.
 Zapytał Wójta Gminy, czy gmina ma obowiązek udzielania pożyczki.
 
Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj odpowiedział, że gmina nie ma obowiązku udzielania pożyczki, ale wykładając te środki pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie LGD.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że pieniądze te zostaną zwrócone prze LGD.
 
Radny Mieczysław Szymborski powiedział, że nie chce nikogo obrażać , ale wiadomo kto jest w zarządzie LGD, osoby które mają wpływ na samorządy i martwi go to, że wymuszają na radnych udzielenie tego kredytu.
 
Wójt Gminy Lisewo powiedział, że nie jest w zarządzie LGD.
 
 Radny Mieczysław Szymborski powiedział, że nie wątpi, że coś z tego wyniknie i że coś zostanie zrobione. Gmina udzieliła pożyczki 14 700 i żadna inwestycja na terenie gminy nie została zrobiona. Dodał, że jako radnego nie interesuje go rękodzieło i promowanie żywności.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska (koordynator LGD) powiedziała, że pożyczka udzielona w 2009 roku w kwocie 14 700 zł została już zwrócona i nie była udzielona na jakieś działanie inwestycyjne tylko na funkcjonowanie LGD. Dodała, że nie jest to jedyna pożyczka bo była jeszcze pożyczka 5. 400 .Poza tym powiedziała, że w ubiegłym roku gmina udzieliła pożyczki fundacji „Ziemia Gotyku” w wys. 16.000 zł.
Sekretarz Gminy powiedziała, że w tym roku gmina będzie składała wnioski na modernizację zbiornika wodnego i przebudowę parkingu przy GCI.
W pierwszym działaniu, jakie LGD realizowało, nie mogło być żadnych inwestycji a były to: szkolenia, konkursy, festyny.
 
Radny Mieczysław Szymborski zwrócił się do p. Sekretarz, że nie przekona go w żaden sposób. Dodał, że żadnemu stowarzyszeniu ani nikomu innemu gmina nie udzieliła pożyczki na przetrwanie. Cyt. Macie członków, podnieście składkę i coś pokażcie.(……) Zabawa dla dorosłych osób.”
 
Radny powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, że apeluje do P. Przewodniczącej, aby zakończyć tę dyskusję, bo ona do niczego nie prowadzi. Powiat wyłożył kilka tys. zł na to, żeby można było prowadzić dodatkowe zajęcia w szkołach w Krusinie i Lisewie i jeszcze tych pieniędzy nie otrzymał.
 
Radny Mieczysław Szymborski powiedział do radnego powiatowego, że ma swój budżet ma powiat i nie ma się interesować i go przekonywać.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że uczestniczył w szkoleniach pod szyldem LGD.
Była podana informacja, że pieniądze są przyznawane na każdego członka społeczeństwa 4 gmin. Dodał, że środki pożyczone dla LGD są zwracane.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że nie powinno podejmować się tej uchwały w sytuacji gdzie brakuje na drogi, szkoły, na pomoc społeczną,  nie ma na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dodał, że LGD jako stowarzyszenie ma inne możliwości pozyskiwania środków a gmina ma dosyć swoich wydatków.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska wyjaśniła, że LGD ma przyznane pieniądze na funkcjonowanie. Gmina również jest członkiem LGD i dlatego LGD zwróciło się o pożyczkę. Była też udzielana pożyczka „Ziemi Gotyku”, a jest to stowarzyszenie niedziałające na terenie gminy Lisewo a na terenie m. in. Gminy Chełmża.
Dodała, że bez LGD gmina nie mogłaby występować o środki.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedział, że Lokalne Grupy Działania działają w całej Polsce i UE. Za pomocą LGD następuje rozprowadzenie środków finansowych, które napływają z UE. LGD może składać wnioski, jeśli by nie funkcjonował na terenie gminy to nie byłoby możliwości pozyskania środków.
 
Radny Franciszek Bąk stwierdził, że rację mają wszyscy. W budżecie mamy mało pieniędzy. Pożyczona kwota 14 700 zł została zwrócona do budżetu i ta kwota 25 500 zł też wróci w tym roku do budżetu. Jeśli Unia daje pieniądze to w pierwszej kolejności na szkolenia a później one trafiają np. do rolników.
 
Radny Andrzej Grędzicki złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji nad projektem
 
Głosowanie wniosku formalnego: 11 za, 1 przeciw.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2010 rok.
Za podjęciem uchwał głosowało 10 radnych, 2 radnych przeciw.
 
 
Uchwała Nr XXVIII/209/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2010 rok została podjęta – załącznik Nr 10.
 
Przerwa

3) Zastępca Skarbnika Dorota Jankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Lisewo na 2010 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – załącznik Nr 11.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Lisewo na 2010 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Za podjęciem głosowało 11 radnych, 1 radny przeciw.
 
Uchwała Nr XXVIII/210/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Lisewo na 2010 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek została podjęta- załącznik nr 12.
 
 
4) Kierownik GOPS Teresa Jamka przedstawiła  projekt uchwały  w sprawie  przyjęcia Gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2010-2013 – załącznik Nr 13. Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2010-2013.
Za podjęciem głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XXVIII/211/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2010-2013 została podjęta– załącznik Nr 14.
 
5)Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka wyjaśniła, że są dwa warianty projektów z uwagi na to, że są różni projektodawcy i są różne uzasadnienia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka odczytała projekty uchwał w sprawie
a) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 – załącznik Nr 15;
 
Jeśli powyższy projekt uchwały zostanie uchwalony to nie będzie uchwalany projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 – załącznik Nr 16;
 
Radny Mieczysław Szymborski zapytał, jakiej wysokości są to środki. Dodał, że zrobił sondaż wśród sołtysów i większość jest za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego. Poprosił o to żeby wyrazili opinię sołtysi obecni na sesji.
 
Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj powiedział, że w zeszłym roku było to dokładnie obliczane, jest to kwota ponad 100 tys. złotych. Wyodrębniając fundusz sołecki musimy zarezerwować kwotę równoznaczną z kwotą funduszu i nie może ona być przeznaczona na żaden inny cel.
 
Radny Marek Szpręglewski (P) powiedział, że jest przewodniczącym komisji rolnictwa, która przygotowała projekt uchwały, jednak jest przeciwny wyodrębnianiu funduszu sołeckiego. Dodał, że nie uczestniczył w posiedzeniu komisji z powodu choroby.
 
Radny Edmund Szymborski powiedział, że w zeszłym roku radni szczegółowo analizowali fundusz sołecki. Są procedury przyznawania środków i trzeba pisać wnioski, które wcale nie są proste. Kadencja tej rady kończy się w tym roku a sprawa dotyczy roku 2011 i nie chciałby podejmować decyzji wiążących dla radnych przyszłej kadencji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że przygląda się inicjatywom społecznym i w przypadku, gdzie grupa społeczna czy sołtys z radą sołecką prosi o wsparcie finansowe, to nie zdarzyło się, żeby takowe nie zostało udzielone.
 
Wójt Gminy Lisewo powiedział, że prostuje swą wypowiedź, bo kwota , którą należałoby zabezpieczyć na fundusz sołecki to 231 tys. złotych.
 
Radny Franciszek Bąk powiedział, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 powstała nie z uwagi na to, żeby każda wieś otrzymała środki finansowe,ale dlatego, że ta uchwała jest podejmowana za radnych przyszłej kadencji.
 
 
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że uczestniczył w posiedzeniu komisji rolnictwa i uważa , że tworzenie funduszu sołeckiego ma sens. Ustawa, która pozwala na tworzenie funduszu sołeckiego zmienia całą filozofię podejścia do tej sprawy. Gdy nie ma funduszu sołeckiego sołectwo jest petentem, a w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego staje się partnerem. Radni mówią o tym, że nie chcą wiązać rąk przyszłej radzie, ale uchwalenie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu to jest dopiero wiązanie rąk przyszłej radzie.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że z kredytu, który został przegłosowany zostanie zwrócone 2,2 mln. złotych. Powiedział, że aby móc otrzymać jakieś środki unijne najpierw trzeba je wyłożyć. Będzie zmiana ustawy o finansach publicznych, że zadłużenia, dotyczące środków unijnych nie będą wchodzić w zadłużenie gminy. Dodał, że na ostatniej sesji mówił, że trzeba inwestować.
 
Radny Mieczysław Szymborski powiedział, że Wójt jeździ do sołectw i na pewno zna stanowisko w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że w dwóch sołectwach były głosy za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego. Gdy zostało wyjaśnione, na czym to polega, że nie jest to rozdawnictwo, to się wycofano.
 
Radny Mieczysław Szymborski powiedział, żeby się nie dziwić, że buntował się udzieleniu pożyczki dla LGD, chociaż wysokość środków jest nieadekwatna a cel jest ten sam. Poprosił o to, żeby obecni sołtysi wyrazili opinię w tej sprawie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że sprawa dotyczy sołectw w związku z tym poprosiła sołtysów o zabranie głosu.
 
Sołtys wsi Drzonowo Rajmund Kurzawa powiedział, że jest przeciwny utworzeniu funduszu.
 
Sołtys wsi Wierzbowo Elżbieta Lewandowska powiedziała, że środki z funduszu przyznawane byłyby wg liczby mieszkańców wsi i Wierzbowo by w takim przypadku straciło.
 
Sołtys wsi Strucfoń Kazimierz Dąbrowski powiedział, że te pieniądze przyznane większej grupie są mniejsze, dlatego nic nie można zrealizować. Jeśli pieniądze są większe można więcej zrobić.
 
Sołtys wsi Bartlewo Kazimierz Górczyński powiedział, że mieszkańcy Bartlewa są za utworzeniem funduszu sołeckiego.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011;
 Za podjęciem głosowało 8 radnych, 2 radnych przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr XXVIII/212/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011r. została podjęta – załącznik Nr 17.
 
Wyszedł radny Edmund Szymborski.

6) Kierownik Kazimierz Kowal przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości:   Bartlewo, Kornatowo, Linowiec, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz i Tytlewo w latach 2009 – 2020 - załącznik Nr 18.
 
Przyszedł radny Edmund Szymborski.
 
Radny Franciszek Bąk powiedział, że uważa, iż w takim kryzysie nie powinna być robiona trzeci raz tzw. fyca. Można by zrobić np. chodnik w Kornatowie czy też odwodnienie ulicy.
 
Kierownik Kazimierz Kowal (P) powiedział, że ten projekt uchwały przyjęto na zebraniu sołeckim wsi Lisewo. Zebranie wiejskie wsi Lisewo podjęło uchwałę w tej sprawie.
 
Radny Marek Szpręglewski (P) powiedział, że można zrobić plac w Bartlewie.
 
Kierownik Kazimierz Kowal powiedział, że takie typy projektów nie mieszczą się w zakresie programu LIDER.
Bartlewo i inne miejscowości będą miały remontowane świetlice, Kamlarki będą miały remontowaną stację wodociągową. To nie jest tak, że inwestujemy tylko w Lisewie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że większość radnych jest spoza Lisewa. Radnym spoza Lisewa zależy, aby pieniążki spływały także poza naszą „stolicę”. Jeśli dożynki mają być zrobione we wsi Bartlewo to liczymy, że prace na tym gruncie będą zrobione.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że w załączniku do uchwały w opisie działania należy wykreślić chodnik dla mieszkańców wsi Lisewo.
 
Kierownik Kazimierz Kowal powiedział, że na chodnik pieniądze są już przyznane.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska poinformowała, że opis do tego działania jest w punkcie 3. Natomiast chodnik dotyczy wcześniejszej zmiany.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości:   Bartlewo, Kornatowo, Linowiec, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz i Tytlewo w latach 2009 – 2020.
Za podjęcie uchwały głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr XXVIII/213/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości:   Bartlewo, Kornatowo, Linowiec, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz i Tytlewo w latach 2009 – 2020 została podjęta - załącznik Nr 19.
 
Wyszła radna Aneta Kwiatkowska- obecnych 11 radnych.
 
7) Kierownik Kazimierz Kowal przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008-2011 – załącznik Nr 20.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008-2011
 
Uchwała Nr XXVIII/214/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008-2011 została podjęta – załącznik Nr 21.

8) Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, przewodniczących komisji Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady Gminy – załącznik Nr 22.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że odrzucenie tej uchwały byłoby dobrym krokiem, aby zacząć oszczędzać. Powinniśmy zacząć od siebie, skoro jest taki duży deficyt.
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, przewodniczących komisji Rady Gminy,  wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady Gminy.
 
Za podjęciem głosowało 7 radnych, 4 radnych przeciw.
 
Uchwała Nr XXVIII/215/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, przewodniczących komisji Rady Gminy,  wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady Gminy została podjęta – załącznik Nr 23.

9) Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad  wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa – załącznik Nr 24.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  ustalenia wysokości i zasad  wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa.
Za podjęciem głosowało 7 radnych, 3 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu.
 
Uchwała Nr XXVIII/216/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad  wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa została podjęta – załącznik Nr 25.
10)  Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lisewo – załącznik Nr 26.
Radny Bogdan Taczyński zapytał, czy podjęta uchwała w lutym może mieć zastosowanie do wynagrodzenia za styczeń. Poprosił o uściślenie, czy jest to wynagrodzenie brutto czy netto.
Radca prawny Andrzej Wróblewski powiedziała, że została podjęta uchwała budżetowa i wzrost wynagrodzeń w 2010 roku. Podwyżka dotyczy wynagrodzenia brutto i wszystkich jego składników.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że tak jak jest z grupą nauczycieli, gdzie np. w kwietniu przychodzi rozporządzenie ministra o podwyżce wynagrodzeń z mocą obowiązującą od 1 stycznia.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lisewo.
Za podjęciem głosowało 8 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr XXVIII/217/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lisewo została podjęta – załącznik Nr 27.
 
11) Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- załącznik 28.
 
Radny Bogdan Taczyński powiedział, że mimo tego, że Rada podjęła decyzję o wprowadzeniu projektu uchwały do porządku obrad uważa, że  jest to ważna sprawa i nie powinna być dzisiaj rozpatrywana.
 
Przewodnicząca Rady gminy Wiesława Chojnicka powiedziała, że uchwała ta musi być uchylona, a im wcześniej, tym szybciej można podjąć działania.
 
Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański przedstawił sprawę dotyczącą podjęcia uchwały i rozpatrzenia jej w Urzędzie Wojewódzkim. Dodał, że należy jak najszybciej uchylić tę uchwałę, aby móc podjąć dobrą. Osoby zainteresowane czekające na zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego nie mogą na tym terenie inwestować.
 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały.  
Za podjęciem głosowało 10 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XXVIII/218/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została podjęta - załącznik Nr 29.
 
12) Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- załącznik Nr 30.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poddała pod głosowanie projekt uchwały.  
Za podjęciem głosowało 10 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XXVIII/219/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została podjęta - załącznik Nr 31.
 
Ad. 11
W odpowiedzi na pytania radnego Marka Szpręglewskiego (P):
 
Pani Kierownik GOPS odpowiedziała, że wniosek do PFRON został wysłany. Gdy została opublikowana lista gmin, które zakwalifikowały się do otrzymania środków finansowych okazało się, że gminy Lisewo nie ma na tym wykazie. W PFRON otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek do nich nie dotarł. Dodała, że dofinansowanie leczenia dzieci niepełnosprawnych będzie realizowane z zadań własnych gminy.
 
Radny powiatowy Grzegorz Zalewski odpowiedział, że nie ma żadnych decyzji, z której strony będzie robiona droga. Jednak na pewno będzie to kontynuacja drogi, więc od strony Pniewitego w kierunku Piątkowa.
 
W odpowiedzi na pytanie radnego Grzegorza Rutkowskiego p. Wójt odpowiedział, że za odśnieżanie zostało już zapłacone 50 tys. , są już następne rachunki do zapłacenia w wysokości 49 tys. zł. Dodał, że należy spodziewać się przesunięć budżetowych na następnej sesji.
 
W odpowiedzi na interpelację radnego Edmunda Szymborskiego:
Pan Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że temat wysypywania popiołu będzie poruszony na spotkaniu z sołtysami poza tym będzie umieszczona informacja w Gazetce Lisewskiej.
W sprawie poprawy bezpieczeństwa przy rozładunku wagonów, w Kornatowie p. Wójt powiedział, że będzie rozmawiał z dyrekcją firmy SKANSKA.
 
W odpowiedzi na interpelację radnej Marii Adamczyk poinformował, że uczniowie otrzymali odblaski. Należy poprzez szkoły prowadzić edukację dzieci i rodziców na temat bezpieczeństwa na drogach.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że Policja wraz z firmą SKANSKA zorganizowali szkolenia i wszyscy uczniowie otrzymali odblaski. Dodała, że jest to kwestia noszenia tych odblasków.
 
W odpowiedzi na pytanie radnego Adama Jurzysty p. Wójt odpowiedział, że hala sportowa w Krusinie będzie dofinansowana w wys. 50% kosztów budowy. Kwota ta będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.
 
W odpowiedzi na pytanie radnego Bogdana Taczyńskiego p. Wójt poinformował, że zmiany w organizacji odśnieżania są planowane. Jednym z rozwiązań jest podział gminy na sektory.
Dodał, że obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu posesji. Jednak było tak, że 15 m odśnieżył właściciel posesji a następne metry odśnieżała gmina specjalną odśnieżarką. Były uwagi, że jest odśnieżone za wąsko.
 
Radny Powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, że są standardy utrzymania dróg. Np. droga w Pniewitem była zasypana na odcinku 1,5 km na wysokość 1,5 m, padać przestało nad ranem. Nasuwa się pytanie, w jakim czasie ma być ona odśnieżona.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że w każdym nagłym przypadku było odśnieżone. Dodał, że powinno być też troszeczkę zrozumienia mieszkańców gminy.
 
Wyszedł radny Edmund Szymborski
 
Ad. 12
Sołtys wsi Wierzbowo Elżbieta Lewandowska zapytała, czy Wójt myśli o zakupie sprzętu do odśnieżania w przyszłym roku.
Zwróciła się do p. Tomasza Stańskiego, że jeżeli dzwoni i zadaje konkretne pytanie to oczekuje konkretnej odpowiedzi. Powiedziała, że uzyskała informację, że ma dzwonić za godzinę a p. Stański miał wyłączony telefon. Dodała, że matka po porodzie z dzieckiem czekała w samochodzie.
 
Pan Tomasz Stański odpowiedział, że nigdy nie miał wyłączonego telefonu, co można sprawdzić. Dodał, że nie mógł udzielić konkretnej odpowiedzi, więc odpowiedział, że nie wie za ile będzie odśnieżone.
 
Sołtys wsi Kazimierz Górczyński powiedział, że uważa, iż odśnieżanie w tym roku jest super. Ludzie wymyślali sytuacje, aby mieć odśnieżone, co później okazywało się nieprawdą.
 
Pan Tomasz Stański powiedział, że wyjaśniając sprawę zgłoszoną przez panią Lewandowską to informacje, że dziecko wychodzi ze szpitala o godz. 14.00 otrzymał o godz. 13.00. O wypisie ze szpitala na pewno wie się szybciej.
 
Radny Mieczysław Szymborski powiedział, że przypadek, o który mówimy dotyczy mieszkańca sąsiedniej gminy. Na granicy Wierzbowa i Kobył. Dodał, że należałoby porozmawiać z tym panem, aby przejąć go do naszej gminy.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że w sprawie dotyczącej postoju samochodów ciężarowych na łuku drogi w Kornatowie, którą zgłaszał radny Edmund Szymborski należy dzwonić pod numer 997.
 
Radny Franciszek Bąk powiedział, że odnośnie sprawy rozładunku wagonów w miejscowości Kornatowo to wystarczy usunąć śnieg ze strony płotu p. Behrendta. Dodał, że ładowarki nie pracują za osią jezdni.
 
W sprawie odśnieżania p. radny Franciszek Bąk powiedział, że nie da się odśnieżyć całej gminy jednym sprzętem.
 
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka zakończyła obrady XXVIII Sesji RG Lisewo.
 
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (29 kwietnia 2010)
Opublikował: Michał Lewandowski (29 kwietnia 2010, 11:26:17)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (29 kwietnia 2010, 11:33:26)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1429