PROTOKÓŁ NR XXIX/10

PROTOKÓŁ NR XXIX/10
z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 23 kwietnia 2010 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.

XXIX Sesja Rady Gminy Lisewo z dnia 23 kwietnia 2010 r. rozpoczęła się o godz. 10.00,
a zakończyła o godzinie 13.00.
 
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła XXIX Sesję Rady Gminy Lisewo i powitała zebranych.
W związku z tragedią, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, poprosiła zebranych o powstanie i uczczenie pamięci ofiar minutą ciszy.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 13 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Ryszarda Jankowska, Bogdan Taczyński - lista obecności radnych stanowi załącznik
nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności - załącznik nr 2.
 
Ad. 3  Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu 05.02 2010 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z działalności komisji stałych Rady Gminy Lisewo i doraźnej komisji
    statutowej.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Lisewo z przebiegu wykonania budżetu Gminy
    Lisewo za 2009 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu
    za 2009 r. oraz podjęcie uchwały:
    a) przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo
        za 2009 r. ,
    b) rozpatrzenie przez Radę sprawozdania (dyskusja),
    c) odczytanie Uchwały Nr 3/2010 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
       Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie opinii
       o sprawozdaniu rocznym Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2009 r.,
    d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy
        Lisewo za 2009 r.,
    e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
        Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2009 r.,
    f) odczytanie Uchwały Nr 3a/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
       Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie wniosku
       Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo za 2009 r.,
    g) podjęcie uchwały:
        - projekt Nr 1 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Lisewo o przebiegu
        wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2009 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo za wykonanie budżetu za 2009 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) projekt Nr 2: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2010 r.;
    b) projekt Nr 3: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
        nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres 3 lat;
    c) projekt Nr 4: sprzedaży udziału Gminy Lisewo we współwłasności
        nieruchomości położonych we wsi Bzówki, Gmina Nowe Ostrowy;
    d) projekt Nr 5: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
        Publicznej w Lisewie za 2009 r.;
    e) projekt nr 6: uchylenia uchwały w prawie powołania doraźnej komisji statutowej.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
Radny Edmund Szymborski poprosił o wykreślenie z porządku obrad drugiej części pkt. 7,
Uzasadniając swój wniosek tym, że jest przygotowany projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku radnego Edmunda Szymborskiego: 11 radnych za, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka następnie przeprowadziła głosowanie za przyjęciem poprawionego porządku obrad: 13 radnych za – wszyscy obecni. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4
Przewodnicząca   Rady   Gminy   Wiesława   Chojnicka   wyznaczyła   na   sekretarza   obrad wiceprzewodniczącego Franciszka Bąka.
 
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 5 lutego 2010 r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
 
Ad. 6
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym -informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ad. 7
Przewodniczący    komisji    stałych    Rady    Gminy    Lisewo     przedstawili   sprawozdanie z działalności komisji w 2009 roku:
 
Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Marek Szpręglewski – zał. nr 4
Komisji Rewizyjnej Edmund Szymborski – zał. nr 5
Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska Andrzej Grędzicki – zał. nr 6
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży Maria Adamczyk – zał. nr 7
 
Ad. 8
Radny Marek Szpręglewski zapytał o:
- halę w Krusinie,
- przetarg na natryski asfaltowe
- parking przy GCI.
 
Radny  Edmund  Szymborski  powiedział, że po zimie drogi są w strasznym  stanie, a wyrwy stwarzają poważne zagrożenie dla podróżujących. Przedstawił również problem zniszczonych i zabrudzonych przystanków – w szczególności w Kornatowie i  Bartlewie. Powiedział  także, że   w   Kornatowie   nie   ma   świetlicy   i   różnego   typu   spotkania   muszą   odbywać  się
w miejscowym barze.
 
Radny Kazimierz Komorowski zgłosił następujące sprawy:
- doposażenie placów zabaw,
- garaż dla strażaków OSP.
 
Radny  Franciszek  Bąk  zapytał,  czy będzie robiony chodnik w Bartlewie. Droga jest w złym stanie    i    jego   brak   stanowi   zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. Zauważył, że w świetlicach nie ma ogrzewania, a okna i sanitariaty są stare. Wszystko to jest niezbędne do funkcjonowania świetlic zarówno latem jak i zimą. Ponadto stweirdził, iż na drodze Kamlarki - Tytlewo gałęzie utrudniają komunikację, ponieważ siegają już jezdni.

Radny Andrzej Grędzicki zapytał, jaki odcinek na drodze Pniewite - Piątkowo będzie asfaltowany.
 
Ad. 9
a) Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lisewo za rok 2009 - załącznik nr 8.
 
b) Radni nie wnieśli uwag.
 
c) Wójt   Gminy   Jerzy   Cabaj   odczytał   uchwałę   nr   3/2010   Składu   Orzekającego Nr 5 Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie opinii
o  sprawozdaniu  rocznym  Wójta  o  przebiegu  wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2009 r. – załącznik nr 9.
 
d) Przewodniczący   Komisji   Rewizyjnej   radny   Edmund   Szymborski  przedstawił  opinię dotyczącą wykonania budżetu gminy Lisewo za 2009r – załącznik nr 10.
 
e) Przewodniczący   Komisji   Rewizyjnej   radny  Edmund  Szymborski  przedstawił wniosek Komisji  Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2009 r. – załącznik nr 11.
 
f) Przewodniczący    Komisji   Rewizyjnej  radny  Edmund  Szymborski odczytał Uchwałę Nr 3a/2010  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 9  kwietnia  2010  roku  w  sprawie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo za 2009 r. - załącznik nr 12.
 
g) Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej radny Edmund Szymborski przedstawił projekt Nr 1
w  sprawie rozpatrzenia  sprawozdania Wójta Gminy Lisewo  o przebiegu wykonania budżetu Gminy  Lisewo  za 2009 r. i  udzielenia  absolutorium  Wójtowi Gminy Lisewo za wykonanie budżetu za 2009 r. – załącznik nr 13.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXIX/220/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Lisewo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2009 r. została podjęta – załącznik nr 14.
 
Przewodnicząca    RG   Wiesława   Chojnicka    wręczyła   kwiaty   Wójtowi   Gminy   Lisewo i pogratulowała udzielenia absolutorium przez Radę.
 
Wójt Gminy Lisewo podziękował radnym oraz pracownikom.
 
Przerwa.
 
Ad. 10
Zastępca  skarbnika  Dorota  Jankowska  przedstawiła projekt Nr 2 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2010 r. – załącznik nr 15.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała  Nr XXIX/221/10  z  dnia  23kwietnia  2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2010 r. została podjęta – załącznik nr 16.
 
Inspektor ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła projekt Nr 3 uchwały w  sprawie  wyrażenia   zgody   na   zawarcie   kolejnych  umów  dzierżawy  nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo na okres 3 lat załącznik nr 17.
 
Radny Mieczysław Szymborski zapytał o zakres działań, przy wydzierżawianiu działki.
 
Inspektor  ds.  gospodarki  gruntami  Władysława  Dudzińska  odpowiedziała,  że  w związku z  planowanym wydzierżawieniem rozwiązano umowę z p. Modrzyńskimi za porozumieniem stron. Nieruchomość zostanie przeznaczona pod parking dla samochodów ciężarowych.
 
Więcej uwag nie wniesiono.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie  nad  uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXIX/222 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych  umów dzierżawy  nieruchomości  stanowiących  mienie komunalne Gminy Lisewo na okres 3 lat została podjęta – załącznik nr 18.
 
Inspektor ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska przedstawiła  projekt Nr 4 uchwały w  sprawie  sprzedaży  udziału Gminy Lisewo  we współwłasności nieruchomości położonych we wsi Bzówki, Gmina Nowe Ostrowy – załącznik nr 19.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła  głosowanie  nad  uchwałą , za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała  Nr XXIX/223  z  dnia  23 kwietnia  2010  roku w sprawie sprzedaży udziału Gminy Lisewo   we   współwłasności   nieruchomości   położonych  we  wsi  Bzówki,  Gmina  Nowe Ostrowy została podjęta – załącznik nr 20.
 
Inspektor ds. finansowych Ewa Stachewicz  przedstawiła   projekt Nr 5 uchwały   w   sprawie zatwierdzenia    sprawozdania   finansowego   Gminnej   Biblioteki   Publicznej    w   Lisewie za 2009 r. – załącznik nr 21.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka  przeprowadziła  głosowanie  nad  uchwałą,   za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała  Nr XXIX/224 z dnia 23  kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminnej  Biblioteki Publicznej w Lisewie za 2009 r. została podjęta – załącznik nr 22.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 6 w sprawie uchylenia uchwały w prawie powołania doraźnej komisji statutowej – załącznik nr 23.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła  głosowanie nad  uchwałą, za głosowało 13 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXIX/225 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej została podjęta – załącznik nr 24.
 
Ad. 11
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział na pytania i interpelacje radnych.
 
W związku z interpelacjami Radnego Marka Szpręglewskiego p. Wójt poinformował, że:
- w sprawie budowy hali gmina posiada już wszystkie wymagane dokumenty z zakresu kosztów itp.;
W następnym tygodniu będzie ogłoszony przetarg. Złożono też wniosek o fundusze unijne – niższy koszt;
- parking przy GCI będzie, ale w 2011 roku, wniosek o dofinansowanie jest w Urzędzie Marszałkowskim;
- w sprawie natrysków asfaltowych gmina złożyła odpowiednie wnioski – procedura może potrwać do 8 - 9 miesięcy. Realizacja w 2011 roku.
 
W związku z pytaniem radnego Andrzeja Grędzickiego p. Wójt poinformował, że informację na ten temat otrzyma w przyszłym tygodniu. Co do drogi Bartlewo- Tytlewo gmina nie ma środków i jako Wójt nie możne jednoznacznie określić czasu realizacji.
 
W związku z wnioskiem radnego Kazimierza Komorowskiego p. Wójt poinformował, że część urządzeń będzie przeniesiona na plac zabaw. Natomiast tegoroczny budżet nie przewiduje garażu dla OSP - strażacy mogą zdecydować się na przejściowe dofinansowanie. Taka decyzja musi być podjęta przez Zarząd OSP – wszystkich komendantów jednostek.
 
W związku z interpelacjami radnego Edmunda Szymborskiego p. Wójt odpowiedział:
- są plany, aby przystanki były remontowane przez pracowników interwencyjnych;
- jeżeli chodzi o wyrwy w drogach - Wójt będzie rozmawiał o nich z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg, bo mowa jest głównie o drodze powiatowej. Gmina niebawem przystąpi do naprawiania dróg. Na razie jest na etapie sprzątania rowów;
- w sprawie świetlic zdaniem Wójta niepotrzebne jest remontowanie i tworzenie nowych we wszystkich wsiach. Należy racjonalnie wydzielić fundusze, aby odnowić te, w których mieszkańcy chcą przebywać. Nie wiadomo, co z wieżą ciśnień w Kornatowie- mogłaby to być siedziba świetlicy w tejże wsi – trzeba przeprowadzić rozmowy z PKP.
 
W związku z interpelacjami radnego Franciszka Bąka p. Wójt poinformował, że:
- kwestia ogrzewania świetlicy w Bartlewie została poruszona na radzie sołeckiej - wstawić kominek;
- w związku ze sprawą chodnika, p. Wójt będzie rozmawiał z dyrektorem Kalkiewiczem, są oszczędności z przetargu na drogę Lisewo – Lipienek i można je przeznaczyć na ten cel, ale najpierw musi być zgoda Powiatowego Zarządu Dróg na wspólne wykonanie chodnika
- sprawdzi, jak wykonano jego dyspozycję o usunięciu przeszkadzających gałęzi, ponieważ człowiek z piłą nie może działać bez zezwolenia na wejście, ale jeżeli są to jedynie odrosty - będzie to w miarę możliwości szybko załatwione.
 
Ponadto  p.  Wójt  zaznaczył,  że  remonty  dróg,  które  użytkuje  SKANSKA  odbywają  się
w miarę na bieżąco. Gmina planuje rozpocząć 3 duże inwestycje:
- budowa hali sportowej w Krusinie,
- budowa oczyszczalni w Kamlarkach,
- droga Linowiec – Pniewite.
 
Radny Powiatowy Grzegorz Zalewski powiedział, że w ramach budowy drogi Kornatowo – Robakowo nie może być przetargu bez projektu. W ramach 500 000 zł. prace już się rozpoczęły. Całość kosztów została rozłożona na raty.
 
Ad. 12
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka zwróciła się do Wójta Gminy Lisewo z problemem parkowania samochodów przez radnych pod salą konferencyjną na czas sesji –jest za mało miejsca.
 
Wójt zaproponował, aby:
- wykorzystać parking przy SKANSKA.NDI oraz przy boisku,
- poprosić pracowników szkół o to, aby w trakcie odbywanych sesji parkowali na innym obszarze.
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Lisewie Grzegorz Zalewski powiedział, że SKANSKA odgradza swoje postoje i nie można tam parkować oraz, że przy boisku tak naprawdę nie ma miejsca. Jednocześnie jako Dyrektor nie zamierza narażać bezpieczeństwa dzieci, jeżeli w te dni autobusy miałyby zabierać dzieci z innych, niż dotychczas, stref.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka poinformowała, że, na prośbę radnego Bogdana Taczyńskiego, objęła patronatem turniej tenisa stołowego. Dodała, że ma nadzieję, iż turniej ten wejdzie w coroczny kalendarz gminnych imprez sportowych.
 
Sołtys wsi Bartlewo Kazimierz Górczyński w nawiązaniu do sprawy chodnika od Krusina do Kornatowa zauważył, że skorzystaliby nie tylko piesi i rowerzyści, ale także rolnicy, którzy często stoją przy drodze w kolejce do skupu zbóż i „toną w błocie”. Zauważył, że na terenie jego sołectwa jest zakopanych 700 metrów nieużywanych wodociągów- należy się tym zająć.
 
Sekretarz Gminy Lisewo Halina Chrzanowska poinformowała, że trwa nabór do dwóch projektów (współorganizowanych przez CKU Toruń i LGD) dotyczący szkoleń dla młodych ludzi – rolników z zakresu fryzjerstwa czy makijażu.
 
Następnie wywiązała się dyskusja na temat przetargu na budynek socjalny na terenie stadionu sportowego w Lisewie.
 
Radny Franciszek Bąk oznajmił, iż nikt nikogo o malwersacje nie posądza, ale przetargi muszą odbywać się zgodnie z ustalonymi zasadami. Nie należy faworyzować jednych firm
i odrzucać bezpodstawnie innych.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka zaznaczyła, że problem ten pojawił się na Wspólnym posiedzeniu i posiedzeniach dwóch komisji. Członek komisji przetargowej, inspektor ds. budownictwa Tomasz Stański wyjaśnił szczegółowo sprawę.
 
Wójt Gminy Lisewo poinformował, że komisja przetargowa w składzie: inspektor ds. melioracji i wodociągów Zbigniew Dudziński, kierownik referatu gospodarki komunalnej, budownictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kazimierz Kowal oraz inspektor ds. budownictwa Tomasz Stański od kilku lat działa zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Zaznaczył, że złożenie tak niskiej oferty (jaka wpłynęła od firmy, która przetarg wygrała) sugerowało istnienie możliwości próby oszustwa – materiały budowlane gorszej jakości. Od firm działających na terenie gminy Lisewo nie wpłynęła żadna oferta – nie można nikogo zmusić do wzięcia udziału w przetargu. Ponadto zakupów w sklepach czy marketach budowlanych dokonuje inwestor, a nie Urząd Gminy.
 
Radny Edmund Szymborski oświadczył, że pierwszy raz słyszy o tej sytuacji. Komisja rewizyjna, której przewodniczy, może, z racji swoich kompetencji, skontrolować przebieg przetargu.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że jest zadowolony z wykonanego ogrodzenia szkoły podstawowej i gimnazjum. Zapytał, jaki był koszt przedsięwzięcia oraz z jakich środków było ono finansowane.
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Lisewie odpowiedział, że była to kwota rzędu 40 tys. złotych
i została wyodrębniona ze środków własnych – oszczędności placówek oświatowych. Do końca prac zostały do zrobienia 3 furtki i 2 bramy.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych i zaprosiła zebranych na uroczysty obiad.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka zakończyła obrady XXIX Sesji RG Lisewo.
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (15 czerwca 2010)
Opublikował: Michał Lewandowski (15 czerwca 2010, 08:28:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1395