PROTOKÓL Nr XXX/10


 
z Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lisewo z dnia 8 czerwca 2010 roku odbytej w Sali Narad przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie.


XXX   Sesja   Rady   Gminy  Lisewo z  dnia 8  czerwca 2010 r.  rozpoczęła się o godz. 11.00,
a zakończyła o godzinie 12.30.
 
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła XXX Sesję Rady Gminy Lisewo i powitała zebranych.  Pogratulowała panu Wójtowi Jerzemu Cabajowi i panu Radnemu Mieczysławowi Szymborskiemu wyróżnienia przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z okazji obchodów 20 - lecia Samorządu Terytorialnego.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 11 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Ryszarda Jankowska, Bogdan Taczyński, Adam Jurzysta, i Aneta Kwiatkowska - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności - załącznik nr 2.
 
Ad. 3
  Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji odbytej w dniu 23.04.2010 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a)  projekt  Nr  1   zmiany  budżetu  Gminy  Lisewo  na   2010 r.;
b)  projekt  Nr  2   zmiany   Wieloletniego  Planu   Inwestycyjnego Gminy  Lisewo na  lata 2008 – 2011.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Ad. 4
Przewodnicząca Rady   Gminy   Wiesława   Chojnicka   wyznaczyła   na   sekretarza   obrad wiceprzewodniczącego Franciszka Bąka.
 
Ad. 5 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010 r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
 
Ad. 6 Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym - informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
 
Ad. 7 Radny Grzegorz Rutkowski zgłosił następujące sprawy:
- należałoby ustawić składane słupki ograniczające, które uniemożliwiłyby wjazd na chodnik przy boisku sportowym;
- przy markecie budowlanym p. Tomasza Lipskiego przez źle zaparkowane samochody ruch jest utrudniony - można by ustawić znak zakazu postoju np. od 8.00 – 13.00.
 
Radny  Edmund  Szymborski  powiedział,  że  zniszczone  są przystanki, m.in. w Kornatowie.
W   przyszłości   ktoś  może  je  po  prostu  pociąć  na  części  i  wywieźć  na  złom.   Ponadto
w Chrustach trzeba zająć się drzewkami, które gmina nasadziła – chwasty niedługo sprawią, że nie będzie ich widać i mogą omyłkowo zostać wykoszone.
 
Radny Mieczysław Szymborski zauważył, że remont świetlicy w Mgoszczu nie został wykonany kompleksowo – nie odnowiono  kuchni i sali.
 
Radny Andrzej Grędzicki zgłosił sprawę wykaszania poboczy przy drogach  asfaltowanych, ponieważ są  miejsca ( w szczególności zakręty) , przy których rośliny utrudniają  widoczność
i stwarzają tym samym zagrożenie.  Zapytał o miejsce i termin przyszłych dożynek gminno- parafialnych. Zgłosił także, że cokoły z wizerunkiem herbu Lisewa powinny być odnowione.
 
Ad. 8
a) Skarbnik   Gminy   Lisewo   Henryka   Świątkowska   przedstawiła   projekt  Nr uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2010 r. – załącznik Nr 4.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad uchwałą, za głosowało 11 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXX/226/10 z dnia 8 czerwca 2010 roku zmieniająca  budżet  Gminy  Lisewo  na   2010 r. została podjęta – załącznik nr 5.
 
b) Kierownik   Referatu    Gospodarki   Komunalnej,   Budownictwa,   Ochrony    Środowiska
i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kowal przedstawił projekt Nr 2 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008 – 2011. Informacja stanowi   załącznik Nr 6.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad uchwałą, za głosowało 11 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXX/227/10 z dnia 8 czerwca 2010 roku zmieniająca Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Lisewo na lata 2008 - 2011 została podjęta – załącznik nr 7.
 
Ad. 9 Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział na pytania i interpelacje radnych.
 
W związku z interpelacjami radnego Grzegorza Rutkowskiego p. Wójt poinformował, że:
- za wjazd na chodnik grozi kara grzywny w wysokości 500 złotych, słupków na stałe nie można postawić, ponieważ w tym miejscu w przyszłości planowany jest wjazd. Można zamontować słupki składane;
- chodnik jest, parking przy markecie również.
 
Radny Marek Szpręglewski (L) powiedział, że najpierw należy postawić przy boisku znak informujący o zakazie wjazdu na chodnik i wówczas go egzekwować. Nie można karać grzywną bez ustawienia odpowiedniego oznaczenia.
 
W związku z pytaniem radnego Edmunda Szymborskiego p. Wójt odpowiedział, że przystanki będą remontowane. Co do tych niszczonych regularnie (jeżeli młodzież nie chce przystanków) –  można   je  po  prostu  rozebrać.  W sprawie  drzewek  –  będą palikowane.
 
W związku z interpelacją radnego Mieczysława Szymborskiego p. Wójt zaznaczył, że kuchnia w świetlicy w Mgoszczu będzie remontowana – planowane są kafelki. W sprawie organizowania wesel –działalności gospodarczej nie można prowadzić, jeżeli środki na inwestycję   zostały   pozyskane  z   Funduszy   Unii   Europejskiej.  Gmina   kończy remonty w  Wierzbowie,    Kornatowie  i   Linowcu   –   tam   świetlice   będą   najlepiej   wyposażone.
W Malankowie nie zostały uregulowane sprawy spadkowe i nie można rozpocząć jakichkolwiek działań na terenie przyszłej świetlicy.
 
W związku z pytaniami radnego Andrzeja Grędzickiego p. Wójt odpowiedział:
- wykaszanie poboczy będzie, ale przy drogach asfaltowanych i utwardzonych. Dodatkowo będzie usuwane pobocze na drodze do Mgoszcza (na odcinku kilometra), ponieważ porobiły się potężne, nieprzejezdne kałuże. Gmina da ludzi, a Mgoszcz sprzęt ( ciągniki);
- cokoły są bardzo zniszczone, ale w budżecie gminy nie ma w tej chwili pieniędzy na ich odnowienie ( za około pół roku);
- dożynki planowane są na pierwszą niedzielę września, miejscem będzie  Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie.
 
Ad. 10 Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka zapytała pana Wójta jak wygląda kwestia zarybiania jezior.
 
Pan Wójt poinformował, że uzgodnił z Prezesem Kółka Wędkarskiego, że przeznaczy 3000 zł. na narybek ( złotego karasia i węgorza). Firma, której zostanie to zlecone, posiada wymagane certyfikaty i świadectwo zdrowia ryb.
 
Sołtys Kazimierz Górczyński powiedział, że w świetlicy w Bartlewie okna i parapety są brzydkie i mają inne kolory. Nie jest zadowolony z wykonanych prac.
 
Pan Wójt odpowiedział, że jako odbiorca robót nie zapłaci ani złotówki za źle wykonane zadanie. Kontrola nie przepuści żadnego niedociągnięcia – nie może być materiałów, które grożą   wybuchem.  Jeżeli   chodzi  o  ogrzewanie  to  można  zakupić  urządzenie, które  zimą
w pomieszczeniach będzie utrzymywać temperaturę 10st.C. W przypadku ogrzewania centralnego jednocześnie wyłania się problem dozorowania każdego dnia (musiałby być palacz).
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, jak wygląda kwestia malowania/odnawiania pasów drogowych oraz czy te 30 000 zł na drogi można by przekazać na pobocza.
Pan Wójt odpowiedział, ze farba jest, ale pracownicy czekają na lepszą pogodę, bo w trakcie opadów wykonanie tego będzie niemożliwe. Trzeba sprawę zgłosić do Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.
 
Radny  Andrzej   Grędzicki   zwrócił   się   do   Radnego   Powiatowego  z   pytaniem o drogę
w Piątkowie.
 
Radny Powiatowy Grzegorz Zalewski odpowiedział, że najpierw musi być przetarg, a potem realizacja. Pieniądze były zaplanowane, przetargi się odbyły, ale konieczne było przesunięcie terminów ze względu na wadliwe oferty.
 
Sołtys wsi Lisewo Barbara Moch zgłosiła następujące sprawy:
- znak na ul. Hallera najlepiej postawić po tej stronie ulicy, przy której jest chodnik,
  ( wyjaśniła, że market pana Lipskiego ma do dyspozycji parking ze strony GS SCh);
- na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej niedawno był bezpański pies, któremu z pyska ciekła piana i stwarzał zagrożenie. Nie wiadomo, do kogo się zwracać z takimi problemami.
 
Pan Wójt poinformował zebranych, że godzina pracy hycla kosztuje 190 zł. Na terenie Gminy Lisewo znajduje się ok. 100 bezpańskich psów. Koszt jest wysoki. Nie należy karać zwierząt, tylko właścicieli, którym pociechy uciekają (bądź sami je wypuszczają). Najlepszym rozwiązaniem byłoby „chipowanie” czworonogów.
 
Radna  Maria  Adamczyk  zwróciła  uwagę na  to, że kiedyś w każdy piątek jeździł samochód
z pracownikami interwencyjnymi, którzy dbali o porządek na przystankach. Dobrze byłoby, gdyby gmina znowu podjęła takie działania.
 
Pan Wójt odpowiedział, iż osoba za to odpowiedzialna miała złamaną rękę i wraca do zdrowia. Dalej będzie się to odbywać.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że w razie awarii wodociągów mieszkańcy mogą nie wiedzieć, do kogo zgłaszać usterki.
 
Pan Wójt wyjaśnił, że mieszkańcy powinni zwracać się do sołtysa wsi. Natomiast wszyscy sołtysi dostali numery telefonów do niego oraz Kierownika Usług Wodno – Kanalizacyjnych pana Tomasza Krajewskiego. Można je także wywiesić na tablicach informacyjnych.
 
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka  zakończyła obrady XXX Sesji RG Lisewo oraz poinformowała zebranych o terminie kolejnej.
 
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska. (26 lipca 2010)
Opublikował: Michał Lewandowski (26 lipca 2010, 12:33:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1249