PROTOKÓŁ NR XXXII/10

z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 25 sierpnia 2010 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.


XXXII Sesja   Rady   Gminy   Lisewo   z  dnia  25 sierpnia  2010 r. rozpoczęła się o godz. 10.00, a zakończyła o godzinie 13.00.
 
Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła XXXII Sesję Rady Gminy Lisewo i powitała zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 11 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Adamczyk Maria, Komorowski Kazimierz, Rutkowski Grzegorz, Szymborski Mieczysław. - lista obecności  radnych  stanowi  załącznik nr 1.

Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności - załącznik nr 2.
 
Ad. 3 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji odbytej w dniu 01.07.2010 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Oświata w gminie.
9. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Gminy Lisewo.
10. Podjęcie uchwał w sprawie :
1) projekt Nr 1 : zmiany budżetu gminy Lisewo na 2010 rok;
2) projekt Nr 2 : trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lisewo;
3) projekt Nr 3 : ustalenia  opłat  za  świadczenia   publicznego  przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo;
4) projekt Nr 4 : nadania tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Lisewo”;
5) projekt Nr 5 : nadania tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Lisewo”;
6) projekt Nr 6 : nadania tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Lisewo”;
7) projekt Nr 7 : nabycia nieruchomości. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
 
Radny Edmund Szymborski zauważył, że Komisja Rewizyjna otrzymała inny porządek, tj. bez pkt. 8: Oświata w gminie.
 
Inspektor. Ds. Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Nogalska wyjaśniła, że posiedzenie komisji odbyło się 12 sierpnia (czwartek), natomiast porządek został uzupełniony 16 sierpnia (poniedziałek), wiec, stąd wynika nieporozumienie. Nie mniej pozostałe komisje zgodziły się na taką zmianę i obradowały już z prawidłową wersją.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie za przyjęciem porządku obrad: za głosowało 11 radnych – wszyscy obecni. Porządek obrad został przyjęty.
 
Ad. 4 Przewodnicząca   Rady   Gminy   Wiesława   Chojnicka   wyznaczyła   na   sekretarza   obrad wiceprzewodniczącego Franciszka Bąka.
 
Ad. 5 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 1 lipca 2010 r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
 
Ad. 6 Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym - informacja stanowi załącznik nr 3.
 
Ad. 7 Radny Andrzej Grędzicki w związku z artykułem, jaki ukazał się w ‘Czasie Chełmna’ zwrócił się  do  p.  Wójta  z   pytaniem  o  monitoring  w  miejscach  publicznych - w  jakich i  kiedy będzie to realizowane.
 
Radny Edmund Szymborski zapytał o bijatyki, jakie ostatnimi czasy odbyły się w Lisewie. Pytanie o prowadzone dochodzenie, przebieg i powody całego zajścia skierował do Kierownika Rewiru Policji Andrzeja Murawskiego. Ponadto poprosił Wójta o informację, czy wśród mieszkańców gminy jest duże zainteresowanie kolektorami słonecznymi do podgrzewania wody. Zaproponował, by w Wiadomościach Lisewskich umieścić ogłoszenie na ten temat.
 
W związku z pytaniem radnego Edmunda Szymborskiego p. Andrzej Murawski przedstawił przyczyny, przebieg i obecne działania Policji związane z bójkami w centrum Lisewa.
Policja prowadzi dochodzenie, niestety, dla dobra śledztwa nie może ujawnić jego szczegółów takich jak np. nazwiska podejrzanych.
 
W przypadku pierwszej bójki (tej z lipca) wszystko zostało zainicjowane w sieci. Kibice Elany Toruń i Olimpii Grudziądz obrażali się na forum internetowym. Brał w tym udział mieszkaniec naszej gminy (jego personalia i fakt, jakoby inni dołączyli do tej słownej przepychanki są utajnione). W związku z tym kibice jednego z klubów przyjechali (a raczej napadli na Lisewian), by go odnaleźć. Policja zjawiła się na miejscu po 25 minutach od całego zdarzenia,   ponieważ   w    tym   czasie  odwożono   pijanego  na   izbę   wytrzeźwień.   Jeden z samochodów, jakim przyjechali pseudokibice zatrzymano w Inowrocławiu. Odbyły się przeszukania, zabezpieczono odpowiednie przedmioty. Policja zbiera informacje (to zamknięta grupa i ciężko się z taką współpracuje). Najważniejsze jest zgłoszenie przestępstwa przez poszkodowanego. Bez tego nie będzie można uruchomić odpowiedniej procedury karnej.
 
W  przypadku  drugiej bójki (sierpniowej) sytuacja jest całkowicie inna. Kibice Chełminianki
i Olimpii Grudziądz wracali z meczu w Brodnicy. Przejeżdżając przez Lisewo – najkrótszą drogą – zmuszeni  byli  zredukować  prędkość,   w  związku  z  czym  zrównali  się  na   trasie i rozpoczęła się bójka. Żaden z mieszkańców naszej wsi nie ucierpiał w bijatyce. Nie mniej konieczne jest, podobnie jak w poprzednim przypadku, zgłoszenie od osoby, której to wszystko wyrządziło jakąkolwiek krzywdę. Całe zajście miało miejsce w Lisewie nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności.
 
Pan Andrzej Murawski podkreślił, iż Policja potrzebuje sygnałów od mieszkańców, internautów czy świadków. Jeżeli ktokolwiek ma informację o planowanej tzw. ‘ustawce’ powinien zgłosić to na Policję. Takie zgłoszenie nie pociąga do żadnej odpowiedzialności – może być anonimowe.
Jeżeli chodzi o mecze piłkarskie i patrole służb w tym czasie, p. Murawski wyjaśnił, że to organizator rozgrywek (w tym przypadku klub sportowy VICTORIA) jest odpowiedzialny za porządek i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, może np. wynająć firmę ochroniarską.
 
Z pytaniem do p. Murawskiego zwrócił się także radny Marek Szpręglewski:
- jak przedstawia się bezpieczeństwo w Gminie Lisewo na tle innych gmin,
- jakiego rodzaju przestępstw w naszej gminie jest najwięcej.
 
W związku z pytaniem radnego Marka Szpręglewskiego p. Andrzej Murawski poinformował, że:
- Posterunek  Policji  w  Papowie  Biskupim  sprawuje nadzór nad 3 gminami: Lisewo, Stolno
i   Papowo.  Jest  8  funkcjonariuszy,  a  największa  liczba  przestępstw  odnotowywana  jest 
w Stolnie. Są to głównie kradzieże (w sklepach, na stacjach paliw, na parkingach);
- w   naszej   gminie  ‘przodują’   pijani  rowerzyści  i   młodzi  ludzie   spożywający   alkohol
w miejscach publicznych. Jest mniej włamań niż w poprzednich latach.
 
Radny Bogdan Taczyński oświadczył, że jako mieszkaniec gminy zwraca uwagę na fakt, że zagrożenia rosną, a bezpieczeństwo maleje. Dopóty, dopóki posterunek znajdował się na miejscu było w miarę dobrze – funkcjonariusze docierali na miejsce zaledwie w kilka minut. Po ostatnich wydarzeniach mieszkańcy boją się wychodzić ze swoich domów wieczorami i co gorsza, w dzień. Jest w naszej wsi kilka miejsc, w których lepiej nie pokazywać się po zmroku (okolice przedszkola, ogródka jordanowskiego, boiska). Ludzie wiedzą, że na Policję nie można liczyć, bo i tak przyjedzie po fakcie. Zmniejsza się zaufanie do mundurowych. Jednocześnie majątek gminy jest niszczony. Monitoring może rozwiązać problem jedynie częściowo. Są to skutki decyzji podejmowanych przez władze gminy.
 
Andrzej Murawski powiedział, że Policjanci w Papowie 60 % czasu wyjazdowego przeznaczają na patrolowanie naszej wsi. Dzieje się tak, dlatego, że w Lisewie dłużej trwa tzw. życie nocne. O godzinie 22 młodzi ludzie często dopiero wychodzą z domów. Często piją alkohol w miejscach publicznych – co jest zakazane (choćby przez Uchwałę Rady Gminy). Ludzie muszą zgłaszać takie nadużycia, bo   w   przeciwnym   razie   prawo   wiąże   ręce  mundurowym  (przy  braku  powiadomienia o wykroczeniu sprawa praktycznie nie istnieje –  społeczna szkodliwość czynu jest znikoma).
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka podkreśliła, że nie chodzi jedynie o samo Lisewo, ale również o pozostałe wsie.
 
Kierownik Rewiru Andrzej Murawski zwrócił uwagę na fakt, że już nie można karać ludzi za posiadanie niewielkich ilości narkotyków na potrzeby własne.
Dodatkowo jego zdaniem decyzja o przeniesieniu komisariatu nie była trafiona. W Lisewie nie ma posterunku energetycznego, Policji, zlikwidowana ma być też Poczta. To duża gmina i jedyną instytucją będzie Urząd Gminy.
 
 
Radna Ryszarda Jankowska zgłosiła następujące sprawy:
- mieszkanie socjalne dla pana Boruckiego,
- na jakim etapie są rozmowy nt obwodnicy w Lisewie.
 
Radny Adam Jurzysta zapytał o:
- drogę Stolno – Kornatowo – Lisewo i chodnik na części tej trasy,
- unijne przedszkola – czy dalej będą funkcjonować.
 
Radny Bogdan Taczyński zgłosił chęć prowadzenia dodatkowych, bezpłatnych sportowych zajęć popołudniowych dla mieszkańców. Dodał, że uczestniczyć w nich mogliby wszyscy, bez względu na wiek. Jego zdaniem rozładowałoby to, choć w części, energię rozpierającą młodzież, która często z nudów demoluje mienie gminne. Lekcje mogłyby odbywać się np. na hali gimnastycznej.
 
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Wiesława  Chojnicka  zwróciła się do p. Sekretarz z pytaniem
o zakres pomocy dla rodziny z Krusina, której spalił się dom.
 
Radny   Adam   Jurzysta   skierował   dodatkowe   pytanie  do  dyrektor  Szkoły  Podstawowej
W  Krusinie  p.  Alfredy  Furmagi o sposób zabezpieczenia terenu budowy Sali gimnastycznej
w Krusinie.
 
Ad. 8 Inspektor  ds.  Oświaty,  Kultury i Sportu Alicja Nogalska przedstawiła radnym sprawozdanie
z działalności oświaty w gminie Lisewo – zał. nr 4.
 
Przyszedł radny Mieczysław Szymborski – stan rady: 12 obecnych.
 
Przerwa.
 
Ad. 9 Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj przedstawił „Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Lisewo za I pół. 2010 roku” – zał. nr 5.
 
Radny Franciszek Bąk opuścił posiedzenie. Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady Gminy wyznaczyła radnego Mieczysława Szymborskiego. Stan rady: 11 obecnych.
 
Ad. 10 Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt nr 1 uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2010 rok – zał. nr 6.
 
Radny  Bogdan  Taczyński  poprosił  o  wyjaśnienie,  czy  dotacje  uwzględnione  w budżecie w ramach projektu „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” są przeznaczone na ‘wznowienie’ czy ‘wzmocnienie’ potencjału administracji publicznej.
 
Halina Chrzanowska Koordynator LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez tradycję” odpowiedziała,  że  wyraz  „wznowienie”  pojawił  się  w  projekcie przez pomyłkę – chodziło
o wzmocnienie. Ponadto przedstawiła radnym zakres oraz tematykę szkoleń i kursów, na które otrzymaliśmy dotację. Wyjaśniła także, że gmina wyda na ten cel jedynie 360 zł, natomiast reszta zostanie sfinansowana m. in. przez EFS. Każda z pięciu jednostek otrzyma   oprogramowanie i notebooka.
 
Więcej uwag nie wniesiono.
 
Przewodnicząca RG Wiesława  Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą, za głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XXXII/250/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2010 rok została podjęta – zał. nr 7.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt nr 2 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lisewo - zał. nr 8.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, czy propozycje sołtysów do budżetu muszą uwzględniać wszystkie wymagane punkty – jeżeli tak, to utrudni to prace nad budżetem.
 
Wójt Jerzy Cabaj powiedział, że wcześniej nie przestrzegano rygorystycznie tych wytycznych, ponieważ wiadomo, że sołtysi nie znają zasad inwestycji i prawa tak dobrze jak urzędnicy.
 
Radny Bogdan Taczyński poruszył kwestię sformułowania ‘dane liczbowe’. Jego zdaniem owe dane powinny być określone dokładnie.
 
Wójt Jerzy Cabaj zauważył, że może to być np. ilość szaf, czy długość drogi i niewykonalne jest precyzyjne zdefiniowanie– zakres jest zbyt szeroki.
 
Radny Edmund Szymborski wyraził zadowolenie z treści, jaką ma niniejszy projekt.
 
Więcej uwag nie wniesiono.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad uchwałą, za głosowało 11 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXII/251/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lisewo została podjęta – załącznik nr 9.
 
Inspektor ds. Oświaty Alicja Nogalska przedstawiła projekt nr 3 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo – zał. nr 10.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr XXXII/252/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo została podjęta – załącznik nr 11.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr  4  w  sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” – zał. nr 12.
 
Radny Edmund Szymborski zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy Lisewo, w jaki sposób planuje przekazać Holendrom odznaczenia.
 
Wójt  Jerzy  Cabaj  odpowiedział,  że prawdopodobnie klub VICTORIA pojedzie do Holandii
i wówczas odbędzie się wręczenie tytułów (z uwagi na fakt, że są to osoby starsze). Jeżeli to się nie uda, trzeba będzie ich zaprosić do Polski.
 
Więcej uwag nie wniesiono.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad uchwałą, za głosowało 11 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXII/253/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” została podjęta – zał. nr 13.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 5 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” – zał. nr 14.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca    RG     Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało 11 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXII/254/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” została podjęta – zał. nr 15.
 
Przewodnicząca RG Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 6 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” – zał. nr 16.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad uchwałą, za głosowało  radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXII/255/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo” została podjęta – zał. nr 17.
 
Przewodnicząca RG Wiesława  Chojnicka  przedstawiła  projekt  Nr 7 w sprawie nabycia nieruchomości – zał. nr 18.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicząca RG Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad   uchwałą, za głosowało   radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXII/256/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości została podjęta – zał. nr 19.
 
Ad. 11 Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział na pytania i interpelacje radnych.
 
W związku z interpelacją radnego Andrzeja Grędzickiego p. Wójt poinformował, że monitoring jest na razie na etapie planowania. Najlepiej byłoby umieścić kamery w ogródku jordanowskim, przy przedszkolu, na stadionie i w szczególności przy drogach wylotowych. Porozmawia o tym z Kierownikiem Spółdzielni Mieszkaniowej. Będzie to kolejny wydatek, ale jak najbardziej uzasadniony.
 
Prezes klubu VICTORIA Marek Szpręglewski powiedział, że na mecze trampkarzy przychodzi mało ludzi, natomiast spotkania seniorów są popularne – przybywa nawet do 300 osób.  Jest  to  jedna  z  nielicznych  rozrywek w Lisewie i zbierają się tam zarówno kibice jak i dzieci,  kobiety   czy  osoby  starsze.  Klubu  nie  stać  na  wynajęcie  firmy  ochroniarskiej.
W trakcie meczów pracownicy interwencyjni pilnują porządku, sprawdzają, czy nikt nie spożywa alkoholu, czy nie wnosi niebezpiecznych narzędzi. Wiadomym jest, że nie przeszukują oni kibiców. Dbają o czystość i jako taką kulturę. Prezes zamierza negocjować ze Strażą Pożarną, by na czas meczu podjeżdżała wozem i pilnowała porządku. Wówczas ludzie czuliby się bezpieczniej, a atmosfera na meczach była by lepsza.
 
Radny  Edmund  Szymborski  oraz radny Bogdan Taczyński zgodzili się, że można by ustanowić w Lisewie straż gminną. Jest to kosztowne, ale warto to zrobić, ponieważ bezpieczeństwo mieszkańców i porządek we wsiach są ważniejsze niż pieniądze.
 
W związku z prośbą radnego Edmunda Szymborskiego o kolektory słoneczne p. Wójt poinformował, że zainteresowanie jest niemal znikome.
 
W związku z pytaniem radnego Adama Jurzysty i radnej Ryszardy Jankowskiej p. Wójt poinformował, że:
- odbyło się już spotkanie w sprawie drogi do autostrady – nie ma na razie żadnych konkretów, najważniejsze decyzje podejmuje Marszałek Województwa, nie mniej wiadomo już,  że  będzie  powiększony  teren  przystanku w Krusinie, zrobiony parking przy cmentarzu  i ścieżka rowerowa na trasie Kornatowo – Lisewo (koszty wykupu gruntów, zasypywania rowów i w ogóle całej inwestycji ponosi Skarb Państwa).
Ponadto:
- pan Borucki zostanie przeniesiony do budynku socjalnego w Kornatowie,
- przedszkola unijne nadal będą działać.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka oraz Wójt Gminy Jerzy Cabaj przychylili się  do  wniosku  radnego  Bogdana  Taczyńskiego.  Takie inicjatywy są bardzo mile widziane.
 
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska powiedziała, że rodzina z Krusina otrzymała mieszkanie zastępcze w budynku po byłym Kółku Rolniczym w Krusinie – do czasu aż wyremontują swe mieszkanie. Udzielono zapomogi oraz pomocy materialnej. Duży wkład we wsparcie mieli sąsiedzi rodziny p. Jankowskich oraz Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu – przekazano meble i sprzęty. Mieszkańcy natomiast mogą wpłacać darowizny na konto bądź przekazywać za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Alfreda Furmaga wyjaśniła, że na okres budowy woźny otrzymał dodatkowe obowiązki, np. codziennie rano będzie obchodził teren sprawdzając stan ogrodzenia. Ponadto nauczycielom zwiększy się liczbę dyżurów – podniesie to poziom bezpieczeństwa.

Ad. 12 Przewodnicząca  RG  Wiesława  Chojnicka  przypomniała radnym  o  obowiązku ponownego złożenia oświadczenia majątkowego  oraz zaprosiła zebranych na gminno-parafialne dożynki, które odbędą się przy ZAZie w Drzonowie.
 
Radny Andrzej Grędzicki, sołtys wsi Pniewite, zaprosił zebranych wraz z rodzinami na wiejskie dożynki w Pniewitem, które odbędą się 28 sierpnia.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka zakończyła obrady XXXII sesji Rady Gminy Lisewo.

Protokół sporządziła: Joanna Grabowska.

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (26 października 2010)
Opublikował: Michał Lewandowski (28 października 2010, 07:45:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1536