PROTOKÓŁ NR II / 10

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 6 grudnia 2010 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.

II  Sesja  Rady  Gminy  Lisewo  z  dnia  6  grudnia  2010 r.  rozpoczęła  się  o  godz.  12-tej,  a zakończyła o 12.50.

Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył II sesję i powitał wszystkich zebranych.

Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 15 radnych co stanowi kworum – lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Insp. ds. Budownictwa Tomasz Stański, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy (załącznik nr 1).

Ad. 3  Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji RG odbytej 29 listopada 2010 r.
6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) projekt nr 1: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lisewo,
2) projekt nr 2: przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego ze składu Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska,
3) projekt nr 3: zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lisewo i ustalenia ich liczebności.
8. Rozpatrzenie skargi Prokuratora Rejonowego w Chełmnie z dnia 25 października 2010 r. na uchwałę Rady Gminy Lisewo z dnia 4 kwietnia 2007 roku nr V/35/07 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lisewo.
Podjęcie uchwały w sprawie:
 1) projekt nr 4: przekazania  skargi  na  uchwałę  Nr V/35/07 Rady  Gminy  Lisewo z  dnia  4 kwietnia  2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie   gminy   Lisewo   do   Wojewódzkiego   Sądu   Administracyjnego w Bydgoszczy.
 9. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i zakończenie II Sesji.
 
Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie: 15 radnych za. Porządek obrad został przyjęty.
 
 
 
Ad. 4
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Kazimierza Górczyńskiego.
 
Ad. 5 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokołu z I Sesji Rady Gminy  odbytej  29  listopada  br.  nie  zostały  zgłoszone  uwagi.    Protokół   został przyjęty w całości.
 
Ad. 6  Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył ślubowanie:
„Obejmując   urząd   wójta   gminy,   uroczyście   ślubuję,   że  dochowam   wierności  prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski złożył na ręce p. Wójta kwiaty, pogratulował wyboru i życzył owocnej pracy.
 
Ad. 7 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 1 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lisewo – załącznik nr 3.
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych (wszyscy obecni).
 
Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lisewo została podjęta - zał. nr 4.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 2 uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego ze składu Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska – załącznik nr 5.
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego ze składu Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska została podjęta - zał. nr 6.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 3 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lisewo i ustalenia ich liczebności– załącznik nr 7.
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych (wszyscy obecni).
 
Uchwała  Nr  II/9/10  Rady  Gminy  Lisewo  z dnia 6 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lisewo i ustalenia ich liczebności została podjęta - zał. nr 8.
 
Ad. 8 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 4 uchwały w sprawie przekazania skargi  na  uchwałę  Nr V/35/07 Rady  Gminy  Lisewo z  dnia  4 kwietnia  2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  gminy Lisewo  do   Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy – załącznik nr 9.
 
Radca   prawny   Andrzej    Wróblewski   wyjaśnił,   że   4   listopada   Prokurator Rejonowy w Chełmnie wniósł skargę na  uchwałę Rady z dnia 4 kwietnia 2007 r. W skardze podniesiono zarzuty naruszenia przez Radę zasad techniki prawodawczej - nie powinno być definicji,  którymi  posługuje się  inna  ustawa  bądź które zostały przez ustawę zdefiniowane, a także miało miejsce niezasadne definiowanie na potrzeby regulaminu własnych definicji zawartych, a ponadto nie wyznaczono w § 37 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lisewo obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji.
 
Pan   Radca   Prawny   dodał,  że  odwołanie  się  w uchwale do definicji legalnych zawartych w  aktach  rangi  ustawy  nie  stanowi  zdaniem  organu  naruszenia  prawa i jest aprobowane w orzecznictwie sądów administracyjnych. Dlatego, jego zdaniem, Sąd Administracyjny uchyli jedynie część przedmiotowej uchwały. Stawiane zarzuty naruszenia prawa w zakresie jakim dotyczą nie kwalifikują się do orzeczenia przez Sąd stwierdzenia nieważności całego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lisewo.
 
Uwag nie wniesiono.
 
Rada Gminy Lisewo, po rozpatrzeniu zarzutów, nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym w skardze przez  Prokuratora Rejonowego w Chełmnie  i przekazuje skargę do rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw był 1 radny, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr II/10/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie przekazania skargi  na  uchwałę  Nr V/35/07 Rady  Gminy  Lisewo z  dnia  4  kwietnia  2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  gminy  Lisewo  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy została podjęta - zał. nr 10.
 
Ad. 9
Radny A. Grędzicki zgłosił, że dzwonił kilka razy do Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie odśnieżania drogi Pniewite – Robakowo. Zrobiono to tylko częściowo, tłumacząc, iż droga jest „zawalona”. Wyraził żal, ze nie ma na Sesji radnego powiatowego Grzegorza Zalewskiego.
 
Radny Adam Jurzysta zapytał Dyrektor Przedszkola Janinę Lewandowską o problem glisty ludzkiej u maluchów. Zapytał, czy stosuje się profilaktykę.
 
Radny Adam Wojnowski ponowił pytanie z ostatniej Sesji, skierował je do zaproszonego, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, dr Zdzisława Falkiewicza. Dotyczyło ono godzin otwarcia ośrodka dla mieszkańców potrzebujących szczepień oraz wypisywania recept częściej niż raz w miesiącu, szczególnie osobom starszym.
 
Radny Henryk Bogusz powiedział, że sołtysi powinni kierować odśnieżaniem we wsiach.
 
Ad. 10
Pan Wójt Jerzy Cabaj oraz zaproszeni goście udzielili odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 
Dyrektor  Przedszkola  Janina  Lewandowska  odpowiedziała,  że  jest  to  problem wstydliwy i rodzice prawie w ogóle o nim nie mówią. Szkoła może jedynie zabezpieczać miejsca sanitarne i robi to.
 
W odpowiedzi na pytanie radnego Henryka Bogusza p. Wójt odpowiedział, że wówczas byłoby 18 ośrodków decyzyjnych i wielki chaos. Ponadto potrzebne byłyby także pługi – 18 sztuk. To jest awykonalne. Całym przedsięwzięciem kieruje w imieniu p. Wójta Tomasz Stański i wszelkie wnioski, uwagi i prośby należy kierować do niego, za pośrednictwem właśnie sołtysów (mają numer).
 
Kierownik GOZ Zdzisław Falkiewicz powiedział, że:
- terminy wypisywania recept określa rozporządzenie, nie mniej w nagłych wypadkach (szczególnie dla starszych czy tych osób, które zgubiły leki) recepty są wypisywane,
- harmonogram pracy i wykaz miejsc, w których mogą być wydawane szczepienia określa rozporządzenie. Poza tym dzieciom do 3 roku życia dziecka nie można w domu podawać zastrzyków,
- każdy pracownik za jedno wezwanie do pracy w weekendy i święta musi dostać 1 dzień wolnego. W związku z czym ośrodek nie funkcjonowałby w tygodniu w ogóle, bo pracownicy wykorzystywali by wolne dni z sobót i niedziel,
- temperatura to nie choroba, i są skuteczne sposoby jej domowego obnizania, dlatego nie należy przesadzać.
 
Ad. 11
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, kiedy odbędzie się spotkanie z wszystkimi kandydatami na radnych, o które zabiegał Pan Edmund Szymborski.
 
Pan Wójt Jerzy Cabaj odpowiedział, że jeszcze w tym tygodniu będą rozesłane zaproszenia.
 
Pan Edmund Szymborski w imieniu Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia złożył Wójtowi Gminy serdeczne gratulacje i życzył sukcesów w pracy.
 
Sołtys wsi Lisewo Barbara Moch zwróciła uwagę, by kierowca pługu odśnieżającego nie spychał przy ul. W. Witosa hałd śniegu na tereny prywatne, lecz na gminne grunty znajdujące się przy końcu drogi.
 
Wójt Gminy odrzekł, że Lisewo nie wywozi śniegu, bo to zbyt wiele kosztuje, poza tym, technicznie jest trudne do zrealizowania.
 
Pan Franciszek Bąk zauważył, że w nagłych przypadkach nie trzeba wzywać pługu, który odśnieża inną wieś, bo dojechanie zajmie dużo czasu. Powiedział, że oferuje swoją pomoc w takich sytuacjach (np. nagły wyjazd do szpitala, ośrodka zdrowia itp.).
 
Pan Edmund Szymborski zwrócił uwagę na fakt, że w grudniu zawsze jest zima i nie należy się przejmować tak opadami śniegu. Kiedyś nawet było gorzej, a im bardziej zaawansowana technika, tym większe problemy zimą.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj zaproponował, by zorganizować spotkanie Rady Społecznej GOZ, Przewodniczących  Komisji  Stałych,  Przewodniczącego  Rady  Gminy  i  Kierownika    GOZ w Urzędzie Gminy, celem przedyskutowania tematu poruszonego przez radnego Adama Wojnowskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zamknął II Sesję Rady Gminy Lisewo.
 
 
Protokół sporządziła: Monika Maćkowska.
 
 
Przewodniczący Rady
Mieczysław Szymborski

Sekretarz obrad
Kazimierz Górczyński
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Monika Maćkowska (12 stycznia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (13 stycznia 2011, 09:09:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1616