PROTOKÓŁ NR III/10

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.


III  Sesja  Rady  Gminy  Lisewo  z  dnia  30  grudnia  2010 r.  rozpoczęła  się  o  godz.  12-tej,  a zakończyła o 15.00.

Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył III Sesję i powitał wszystkich zebranych.

Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 14 radnych, co stanowi kworum – lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Insp. ds. Budownictwa Tomasz Stański, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy (załącznik nr 2).

Ad. 3  Przewodniczący  Rady  Mieczysław  Szymborski  przedstawił  proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu  6.12.2010 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) projekt nr 1: zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2010 rok;
  2) projekt nr 2:  utworzenia   wydzielonego   rachunku  dochodów   oświatowych 
      jednostek budżetowych Gminy Lisewo
  3) projekt nr 3: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2011
      - 2014:
  a) przedstawienie  Uchwały Nr 18/2010 Składu  Orzekającego  Nr  5  Regionalnej   Izby
      Obrachunkowej   w   Bydgoszczy  z  dnia 2 grudnia  2010  roku  w  sprawie  wydania
      opinii   o   projekcie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej   na  lata  2011 - 2014
      oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2011-2018;
  b) przedstawienie opinii  Komisji  Rady  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
      Gminy Lisewo na lata 2011 – 2014:
  4) projekt nr 4: uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2011 rok:
  a) przedstawienie  przez  Wójta  projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
      Lisewo na 2011 rok wraz z uzasadnieniem;
  b) przedstawienie  Uchwały  Nr 18/2010  Składu  Orzekającego  Nr  5 Regionalnej  Izby 
      Obrachunkowej   w   Bydgoszczy  z  dnia  2  grudnia  2010 roku  w  sprawie  wydania
      opinii o projekcie budżetu na 2011 rok Gminy Lisewo;
   c) przedstawienie  stanowiska  Wójta  w  sprawie  opinii  i wniosków Komisji Rady oraz 
       zmian   w  projekcie  uchwały  budżetowej  wynikających  z wniosków Komisji Rady
       i  autopoprawek Wójta;
   d) głosowanie  nad  poprawkami  do  projektu  uchwały  budżetowej  zgłoszonych  przez 
       Wójta  wynikających  z  wniosków  komisji  przyjętych  przez  Wójta  i autopoprawek
       Wójta; 
   e) głosowanie  nad  projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 
       2011 rok.
   5) projekt nr 5:    Gminnego     Programu     Profilaktyki    i    Rozwiązywania Problemów
       Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2011r.
   6) projekt nr 6: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2011 rok;
   7) projekt nr 7: trybu   i   sposobu    powoływania    i    odwoływania    członków
       Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
   8) projekt nr 8:  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i
       zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno -
       Kanalizacyjne.
  8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: „9) projekt nr 9 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Lisewie stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo”. Wyjaśnił, że  Telekomunikacja Polska S.A. na podstawie Umowy Nr 992/0015/2000 zawartej w dniu 29 grudnia 2000 r. na okres 10 lat tj. do dnia 1 stycznia 2011 r. dzierżawi grunty o pow. 225 m2 na których wybudowała (ustawiła) maszt antenowy wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej i niezbędnymi doprowadzeniami.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie nad przyjęciem zmiany proponowanej przez Wójta Gminy – za głosowało 14 radnych – wszyscy obecni.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie: 14 radnych za. Porządek obrad został przyjęty.
 
Ad. 4 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Andrzeja Grędzickiego.
 
Ad. 5 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokółu z II Sesji Rady Gminy odbytej 6 grudnia br.  nie  zostały  zgłoszone  uwagi.  Protokół   został   przyjęty w całości.
 
Ad. 6 Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi złącznik nr 3.
 
Ad. 7.1 Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt nr 1 uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2010 rok – zał. nr 4.
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych  - wszyscy obecni.
Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2010 rok została podjęta – zał. nr 5.
 
7.2 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 2 uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Lisewo – załącznik nr 6.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski wyjaśnił, że w projekcie, jaki był omawiany na komisjach zaszły zmiany spowodowane zastrzeżeniami RIO. Bowiem zapis o utworzeniu rachunku nie może być ogólny. Konieczne jest również wskazanie procedur jego powstania – droga ta musi zostać dokładnie określona.
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych  - wszyscy obecni
 
Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów została podjęta - zał. nr 7.
 
7.3 a) Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił projekt nr 3 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2011- 2014 – załącznik nr 8.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił Uchwałę Nr 18/2010 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2011- 2014 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2011 – 2018 – zał. nr 9.
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
b) Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił opinie stałych komisji Rady do projektu– zał. nr 10, 11, 12 i 13.
 
Wnioski zgłoszone przez Komisje Rady Wójt Cabaj postanowił przyjąć, jako autopoprawki do projektu.
 
Radny Adam Jurzysta przedstawił osobiste oświadczenie, iż nie zgadza się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, której jest członkiem.
 
Więcej uwag nie wniesiono.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw głosowało 2 radnych.
 
Uchwała  Nr  III/13/10  Rady  Gminy  Lisewo  z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2011- 2014 została podjęta - zał. nr 14.


7.4 a) Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił projekt nr 4 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2011 rok – załącznik nr 15.
 
b) Wójt   Gminy   Jerzy   Cabaj  przedstawił  Uchwałę  Nr  18/2010  Składu  Orzekającego  Nr  5 Regionalnej  Izby  Obrachunkowej   w    Bydgoszczy   z  dnia 2 grudnia 2010 roku  w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu Gminy Lisewo na 2011 rok– zał. nr 16.
 
c) Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił opinie stałych komisji Rady w sprawie projektu budżetu na 2011 rok – zał. nr 17, 18, 19, 20.
Jednocześnie zaproponował przyjęcie opinii jako autopoprawek. Zastrzegając jednak, aby nie uzależniać dotacji dla klubu VICTORIA od wyników sportowych, bo te są zadowalające. Propozycja  Wójta:  zarezerwować  40 tys.  W  pierwszej  turze  przekazać  30 tys., natomiast w drugiej co najmniej 10 tys.
 
Radny Adam Jurzysta przedstawił osobiste oświadczenie, iż nie zgadza się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, której jest członkiem. Dodał również, że pieniądze na klub nie są marnotrawione.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goliński zauważył, że kwota przyjęta w projekcie nie ulega zmniejszeniu, a jedynie rozczłonkowaniu i nie należy się tym przejmować.
 
Radny Marek Szpręglewski, Prezes Stowarzyszenia VICTORIA, przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności klubu. Powiedział, że RIO kontrolując księgowość nie stwierdziła nieprawidłowości i wydała pozytywną opinię. Ponadto porównał całoroczny budżet ze środkami pozyskiwanymi od sponsorów. To rocznie ponad 10 tys. zł, jakie udaje się zebrać poza dotacją od Gminy Lisewo. Klub liczy obecnie 114 zawodników (3 drużyny) i ok. 50 członków niegrających. Ponosi koszty stałe, do których zaliczane są: wynagrodzenia dla księgowej, trenerów, sędziów. Do tego należy doliczyć ubezpieczenia piłkarzy, zakup strojów, sprzętu, uprawnień i paliwa na wyjazdy. W powiecie chełmińskim nie ma drugiej tak wysoko uplasowanej w tabeli gminy – 8 miejsce na 16 drużyn (nie ma zagrożenia spadkiem). Z kolei, jeśli Rada oczekuje jeszcze lepszych wyników, to dotacja będzie musiała przybrać niebotycznie dużą sumę – ok. 100 000 zł. Klubu po prostu nie stać na grę w IV lidze. Radny Marek Szpręglewski zwrócił również uwagę na fakt, że dla dzieci i młodzieży gra w piłkę nożną jest jedną z nielicznych rozrywek sportowych na terenie naszej gminy. Co więcej, jeden piętnastolatek z powodzeniem od 2 lat gra w reprezentacji województwa kujawsko – pomorskiego (dostał nawet powołanie na testy do kadry narodowej, jednak z przyczyn wyższych nie mógł w nich uczestniczyć). Wielu spośród tych młodych ludzi, gdyby nie sport, zajęłoby się chuligaństwem i rozbojami.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski podziękował radnemu Markowi Szpręglewskiemu za wystąpienie i życzył VICORII dalszych sukcesów.
 
Więcej uwag nie wniesiono.

d) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poprosił o głosowanie nad autopoprawkami Wójta wynikającymi z opinii komisji Rady. Za głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
 
e) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poprosił o głosowanie nad projektem budżetu. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwała  Nr  III/14/10  Rady  Gminy  Lisewo  z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2011 rok  została podjęta- zał. nr 21.
 
7.5 Przewodniczący  Rady  Mieczysław  Szymborski  przedstawił projekt nr 5 uchwały w sprawie Gminnego   Programu   Profilaktyki   i   Rozwiązywania    Problemów  Alkoholowych    oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2011r.– załącznik nr 22.

Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych - wszyscy obecni.
 
Uchwała  Nr  III/15/10  Rady  Gminy  Lisewo  z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2011r. została podjęta - zał. nr 23.
 
7.6 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 6 uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2011 rok została podjęta – załącznik nr 24.
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała  Nr  III/16/10  Rady  Gminy  Lisewo  z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2011 rok została podjęta - zał. nr 25.
 
7.7 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Jamka przedstawiła projekt nr 7 uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – załącznik nr 26.
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała  Nr  III/17/10  Rady  Gminy  Lisewo  z  dnia  30  grudnia 2010 roku w sprawie trybu I sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  została podjęta - zał. nr 27.
 
7.8 Kierownik Gminnych Usług Wodno – Kanalizacyjnych Tomasz Krajewski przedstawił projekt nr 8 uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania    ścieków    dla   jednostki    budżetowej    Gminne    Usługi    Wodno  –  Kanalizacyjne (załącznik nr 28).
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała  Nr  III/18/10  Rady  Gminy  Lisewo  z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego odprowadzania    ścieków    dla   jednostki    budżetowej    Gminne    Usługi    Wodno  –  Kanalizacyjne  została podjęta - zał. nr 29.
 
7.9 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 9 uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Lisewie stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo – zał. nr 30
 
Inspektor ds. gospodarki gruntami Władysława Dudzińska wyjaśniła, że niniejszy projekt uchwały sporządzono w związku z wnioskiem Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Administracji    GTP    Departament    Gospodarowania    Nieruchomościami     w  Olsztynie o przedłużenie umowy na dalszą dzierżawę gruntu wchodzącego w skład działki 291/19 położonej we wsi Lisewo, ponieważ umowa niedługo się kończy.
 
Uwag nie zniesiono.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała  Nr  III/19/10  Rady  Gminy  Lisewo  z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Lisewie stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo została podjęta – zał. nr 31.
 
Ad. 8 Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania:
 
Radny   Andrzej   Grędzicki   podziękował   Wójtowi  za  docenienie  pracy  p. Gefelda, który w czynie społecznym dba o lisewskie boisko sportowe. Zwrócił uwagę na fakt, ze ostatnio miało miejsce przerwanie dopływu wody i prądu w niektórych wsiach. Należałoby się zastanowić, co zrobić by uniknąć tego problemu w przyszłości.
 
 
 
Ponadto zwrócił się do Wójta z pytaniem:
- o wynik spotkań Rady Społecznej GOZ z dr Falkiewiczem;
- czy  do  sołtysów  dotarły  poprawione  kurendy, o  których była  mowa na  spotkaniu
  Wójta z sołtysami.
 
Radna Marzenna Czarnecka zauważyła, że kiedyś bezrobotni mogli podpisywać listę w GCI, natomiast teraz muszą jeździć do Chełmna. Może przywrócić wcześniejszego rozwiązanie?
 
Radny Kazimierz Górczyński poprosił o interwencje w sprawie przystanku w Bartlewie (powoli staje się ruiną).
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zapytał o koszty odśnieżania.
 
Radny Marek Szpręglewski przedstawił tworząca się opinię społeczeństwa, iż Lisewo jest powoli degradowane. Mieszkańców niepokoi fakt, że z terenu naszej wsi usunięto już Posterunek Policji i Posterunek Energetyki. Co więcej, mówi się także o zamknięciu placówki Poczty Polskiej. Czy można zaradzić tej sytuacji?
 
Ad. 9  Pan Wójt odpowiedział na pytania radnych:
 
W związku z pytaniem radnego Andrzeja Grędzickiego p. Wójt powiedział:
- kupno agregatów czy innych urządzeń tego typu, służących do zapewnienia ciągłości dostaw wody i prądu, nie leżą w zakresie jego kompetencji,
- odbyło  się  kilka  spotkań  z  Kierownikiem GOZ, wskutek – wydłużono czas pracy ośrodka w poniedziałek i wtorek.
 
W związku z pytaniem radnej Marzenny Czarneckiej p. Wójt odpowiedział, że nie ma warunków do tego. Poza tym potrzebne byłoby stworzenie kolejnego etatu. Takie przeniesienie ma na celu zdyscyplinowanie bezrobotnych.
 
W związku z pytaniem radnego Kazimierza Górczyńskiego Wójt zauważył, że koszt remontów przystanku przewyższył już jego cenę (po 6 naprawach 2 100 zł.).
 
W związku z pytaniem Przewodniczącego Rady Mieczysława Szymborskiego Szymborskiego. Skarbnik Henryka Świątkowska odrzekła, że: na dzień 30 grudnia pierwsza faktura została wystawiona na 52 000 zł., druga na 47 000 zł. Dodatkowo za mieszanie piasku z solą i usługi koparko – ładowarką kolejne 10 000 zł.
 
W związku z pytaniem radnego Marka Szpręglewskiego p. Wójt poinformował, że wiele tego typu  kwestii nie  jest  konsultowanych  z  władzami gminy.  Nie  mamy  wpływu   na ustawę o samorządzie gminnym. Na konwencie wójtów marszałka województwa kuj. – pom. poruszono tę sprawę, jednak nie ma co liczyć na przychylne stanowisko UM. Przeniesienie posterunku Policji do Papowa Biskupiego było konieczne ze względu na zły stan budynku. Próbowano nas zmusić szantażem do remontu nie swojego obiektu, a koszt tego byłby ogromny (ok. 500 000 zł).Przeniesienie posterunku Energetycznego miało podstawy we wprowadzeniu oszczędności i utworzeniu jednostki Operator Wąbrzeźno. Natomiast nieoficjalnie mówi się, że akcja likwidacji placówki Poczty ma być wstrzymana. Trzeba poczekać na więcej informacji.
 
Ad. 10 Radny   Grzegorz   Rutkowski   podziękował   mieszkańcom  gminy   za kilkakrotną  pomoc w wydostawaniu samochodu Energetyki z zasp.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poinformował o złożeniu w terminie oświadczeń majątkowych.
 
Kierownik Gminnych Usług Wodno – Kanalizacyjnych Tomasz Krajewski: poprawiła się ściągalność opłat, ale dłużnicy i tak są. Apelował do sołtysów, aby poruszyli ten problem przy okazji Zebrań Wiejskich.
 
Radny Henryk Bogusz zasugerował, aby jeden z przystanków w Mgoszczu został przeniesiony bliżej zabudowań. Umożliwi to jego obserwację i zmniejszy rozmiar dewastacji.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj przychylił się do tej propozycji. Niestety, niesie to za sobą koszty.
 
Radny Robert Kościański zgłosił, że w Kornatowie przy firmie p. Adamczyka stojące tiry blokują przejazd. Może należałoby zobowiązać przedsiębiorcę do utworzenia parkingu dla samochodów ciężarowych. Podziękował także za zabezpieczenie studzienek. Z tą opinią zgodził się radny Andrzej Grędzicki dodając, że zakład jest zaniedbany i dobrze byłoby gdyby p. Adamczyk uporządkował ten bałagan.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zamknął III Sesję Rady Gminy Lisewo.
 
 
Protokół sporządziła: Monika Maćkowska.
 
 
Przewodniczący Rady
Mieczysław Szymborski

Sekretarz obrad
Andrzej Grędzicki

metryczka


Wytworzył: Monika Maćkowska (19 stycznia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (3 lutego 2011, 08:02:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1335