PROTOKÓŁ NR IV / 11


z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 stycznia 2011 roku
w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.

IV  Sesja  Rady  Gminy  Lisewo  z  dnia 31 stycznia 2011r.  rozpoczęła  się  o  godz.  10-tej,  a zakończyła o godz. 12.00.
 
Ad. 1
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył IV Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 12 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Adam Jurzysta, Robert Kościński i Kazimierz Komorowski. Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Z-ca Skarbnika Gminy Dorota Jankowska, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kowal, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy (załącznik nr 2).
      
Ad. 3 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu  30.12.2010 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 roku.
9. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie :

1) projekt nr 1: zatwierdzenia planu odnowy miejscowości   Krusin   w latach 2011 – 2020;
2) projekt nr 2 :  udostępnienia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krusinie    
mieszkańcom gminy Lisewo.  
3)projekt nr 3: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) projekt nr 4: przeprowadzenia  wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Lisewo;
5) projekt nr 5: określenia wzoru kart do głosowania w wyborach Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w sołectwach Gminy Lisewo;
6) projekt nr 6: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Krusinie stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo na okres do 3 lat.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: „10. 7) projekt nr 7 uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2011 – 2014”.
Zastępca Skarbnika Dorota Jankowska wyjaśniła, że istnieje konieczność zmiany uchwały podjętej na poprzedniej sesji, ponieważ błędnie wyliczono kwotę długu na koniec 2014 roku.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie nad przyjęciem zmiany proponowanej przez Wójta Gminy – za głosowało 12 radnych – wszyscy obecni.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie nad uzupełnionym porządkiem: 12 radnych za. Porządek obrad został przyjęty.
 
Ad. 4
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Andrzeja Grędzickiego.

Ad. 5 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokółu z III Sesji Rady Gminy odbytej 30 grudnia 2011 r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został   przyjęty w całości.

Ad. 6 Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi złącznik nr 3.

Ad. 7. Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Danuta Motylewska przedstawiła sprawozdanie z działalności w 2010 roku i omówiła realizację Programu Profilaktyki – zał. nr 4

Radni nie wnieśli uwag do zaprezentowanego sprawozdania.
 
Ad. 8. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Jamka przedstawiła sprawozdanie z funkcjonowania GOPS w 2010 roku – załącznik nr 5.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał o dwie kwestie:
- jaka liczba bezrobotnych po odbytych szkoleniach znalazła pracę,
- dlaczego gmina wypłaca dodatki mieszkaniowe dla lokali gminnych.
 
Kierownik GOPS Teresa Jamka odrzekła, że dopłaty mieszkaniowe wynikają z ustawy i są obowiązkiem gminy. Poza  tym  po szkoleniach pracę dostały 2 osoby. Jednak celem GOPS’u nie   jest  szukanie   zajęcia   bezrobotnym, bo   tym   zajmuje   się  Powiatowy Urząd   Pracy w Chełmnie, a aktywizacja i podnoszenie kwalifikacji mieszkańców.
 
Więcej uwag nie wniesiono.
 
 
 
Ad. 9  Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania:
 
Radny Henryk Bogusz zapytał, czy gmina pomaga finansowo mieszkankom DPS’u.
 
Radny Kazimierz Górczyński zgłosił następujące sprawy:
- zniszczony przystanek w Krusinie.
- wycinkę drzew należy robić dokładniej.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał o koszty odśnieżania, a także powiedział, iż blachę na przystanku w Bartlewie należy zamontować tak, aby nie dało się jej odkręcić.
 
Radny Piotr Goliński zwrócił uwagę na fakt, iż remont zbiornika wodnego w centrum Lisewa w pewnej części zaangażuje plac targowy. W związku z tym zapytał, czy zostanie on całkowicie zamknięty, szkoda byłoby go odizolować, ponieważ wynajmujący płacą za jego użytkowanie.
 
Radny   Grzegorz   Rutkowski  zwrócił się  do  p. Wójta z pytaniem,  jak układają się stosunki
z wykonawcą sali gimnastycznej w Krusinie.
 
Ad. 10 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 1 uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Krusin w latach 2010 – 2020 (załącznik nr 6).
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych  - wszyscy obecni
 
Uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Krusin w latach 2010 – 2020  została podjęta - zał. nr 7.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 2 uchwały w sprawie udostępnienia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krusinie mieszkańcom gminy Lisewo (załącznik nr 8).
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych  - wszyscy obecni
 
Uchwała Nr IV/21/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie udostępnienia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krusinie mieszkańcom gminy Lisewo została podjęta - zał. nr 9.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 3 uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia   w   pasie  drogowym   urządzeń   infrastruktury    technicznej    niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (załącznik nr 10).
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych  - wszyscy obecni
 
Uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam została podjęta - zał. nr 11.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 4 uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Lisewo (załącznik nr 12).
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, czy nie ma przeszkody, by w sołectwie Mgoszcz zarówno otwierającym zebranie jak i jego przewodniczącym był radny Henryk Bogusz.
 
Radca prawny Andrzej Wróblewski odrzekł, że w statucie sołectwa Mgoszcz jak i Gminy Lisewo nie ma wyraźnego ograniczenia. Poza tym, wybory przeprowadza powołana specjalnie  w  tym  celu  Komisja  Skrutacyjna,  więc  nie  należy  się  martwić  o ich przebieg i ewentualną stronniczość.
 
Więcej uwag nie wniesiono.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych  - wszyscy obecni
 
Uchwała Nr IV/23/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Lisewo została podjęta - zał. nr 13.
 
Przerwa. Wyszedł radny Grzegorz Sziming. Stan Rady: 11 obecnych.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 5 uchwały w sprawie określenia wzoru kart do głosowania w wyborach Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w sołectwach Gminy Lisewo (załącznik nr 14).
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych  - wszyscy obecni
 
Uchwała Nr IV/24/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia wzoru kart do głosowania w wyborach Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w sołectwach Gminy Lisewo została podjęta - zał. nr 15.
 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 6 uchwały w sprawie wyrażenia    zgody   na   zawarcie   kolejnej   umowy   dzierżawy   nieruchomości    położonej w Krusinie stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo na okres do 3 lat (załącznik nr 16).

Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych  - wszyscy obecni
 
Uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Krusinie stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo na okres do 3 lat została podjęta - zał. nr 17.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 7 uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2011 – 2014 (załącznik nr 18).
 
Radny Piotr Goliński zapytał, czy niesie to za sobą koszty, czy też zwiększenie deficytu.
 
Zastępca Skarbnika Dorota Jankowska odpowiedziała, że nie. Ma to charakter „kosmetyczny”
 
Więcej uwag nie wniesiono.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych  - wszyscy obecni
 
Uchwała Nr IV/26/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2011 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2011 – 2014  została podjęta - zał. nr 19.
 
Ad. 11 Wójt Gminy oraz zaproszeni goście odpowiedzieli na pytania radnych:
 
W związku z pytaniem radnego Henryka Bogusza Kierownik GOPS Teresa Jamka odrzekła, że koszt utrzymania jednej osoby w placówce DPS w Mgoszczu to ok. 2 000 zł. miesięcznie, gmina pokrywa cześć tej sumy, tj. 30 % całości
 
W związku z pytaniem radnego Andrzeja Grędzickiego Z-ca skarbnika Dorota Jankowska powiedziała, że koszt zimowego utrzymania dróg to ok. 150 000 zł. w roku ubiegłym i 25 000 zł. w bieżącym.
 
W związku z pytaniem radnego Grzegorza Rutkowskiego p. Wójt odpowiedział, że termin 15 sierpnia 2011r. zostanie dotrzymany. Odbyły się 2 spotkania z wykonawcą, na których, niestety należało użyć mocnych słów, ponieważ firma chciała używać gorszych materiałów niż w kosztorysie, a poza tym prace nie powinny odbywać się przy wysokich ujemnych temperaturach. Wyjaśniono także harmonogram.
 
W związku z pytaniem radnego Kazimierza Górczyńskiego Wójt powiedział, że planuje pozyskać ze złomowiska Grudziądz-Mniszek bardzo grubą blachę i wówczas ją zamontować.
 
W związku z pytaniem radnego Piotra Golińskiego p. Wójt wyjaśnił, iż plac targowy nie będzie zamknięty całkowicie, jego części będą wyłączane spod użytkowania partiami tak, aby umożliwić handel.
 
Ad. 12 Edmund Szymborski zapytał, w imieniu mieszkańców Kornatowa, kiedy zostanie zrobiony plac zabaw dla dzieci i boisko. Zaznaczył, że jeszcze jako radny minionej kadencji poruszył ten problem i chciałby wiedzieć, czy w tej sprawie poczyniono jakieś kroki.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odrzekł, że odbyła się już rozmowa i ustalono: w ramach rekompensaty   za   zaległości   podatkowe   PKP   przekaże  nam  nieodpłatnie  teren między p. Grabowską a blokami kolejowymi. Gmina poniesie jedynie koszty podziału terenu.
 
Edmund Szymborski zwrócił uwagę na zbyt małą ilość nasadzanych drzewek w gminie Lisewo.  Należałoby  wycinać  te  stwarzające  zagrożenie,  a  nasadzać oraz palikować młode i słabe.
 
Radny Kazimierz Górczyński powiedział, że w kwestii interpelacji i pytań chodziło mu o fakt, że korzenie drzew na odcinku wodociągu w Krusinie wbijają się w rury i podnoszą je.
 
Edmund   Szymborski   przypomniał   sprawę   masztu   radiowego,  jaki  miał  stanąć kiedyś w Kornatowie. Wówczas mieszkańcy zmobilizowali siły i po długiej drodze sądowej udało im się nie dopuścić do jego postawienia.
 
Wójt    Gminy    Jerzy    Cabaj   powiedział, że   wydał   jedynie   opinię,   natomiast  decyzję o zezwoleniu na postawienie masztu wydał Starosta. Jeżeli sprawa powróci postara się, oczywiście w oparciu o podstawy prawa, wydać opinię negatywną.
 
Radny Piotr Goliński zauważył, że teraz w Pniewitem mają powstać 2 wiatraki. Czy nie będzie to uciążliwe dla mieszkańców.
 
Kierownik    Referatu    Gospodarki    Komunalnej,    Budownictwa,    Ochrony    Środowiska
i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kowal zauważył, że prawodawstwo się zmieniło, nie ma teraz określonych w metrach odległości masztów, wiatraków od zabudowań. Przy wiatrakach mierzona w decybelach jest głośność (45 w nocy, 50 w dzień). Przy jej przekroczeniu Inspektor Sanitarny nakaże usunięcie wad bądź demontaż turbiny. Na tę chwilę w Pniewitem nie ma możliwości zatrzymania budowy. Poza tym – urzędnicy nigdy nie odradzali składania odwołań.
 
Wójt   Gminy   Jerzy   Cabaj zauważył, że każdy zainteresowany miał i ma możliwość wglądu w Starostwie do dokumentacji projektu.
 
Edmund Szymborski powiedział, że zwykli ludzie i tak nie zrozumieją specjalistycznego języka dokumentów.
 
Jan Grabowski powiedział, że wiatraki to to samo „zło”, co wspomniany maszt. Wyraził zdanie, iż rada, jako przedstawiciele społeczeństwa powinna dbać o sprawy mieszkańców.
 
Radny Piotr Goliński powiedział, że najważniejsza jest ochrona życia i zdrowia mieszkańców, powinniśmy być czujni, reagować od razu, a także wspierać inicjatywy oddolne.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj poinformował o odbytym konwencie wójtów, na którym zebrani wyrazili wolę ustalenia odległości wiatraków od zabudowań na 1000 m. Niestety, nie ma na to szans. Gmina odmawia: m.in. nie ma zgody na postawienie ogromnej chlewni w Piątkowie.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zauważył, że warto walczyć o sprawy mieszkańców i poprosił o zamknięcie dyskusji.
 
Edmund Szymborski zwrócił uwagę na zablokowaną drogę przy firmie p. Adamczyka. Również na nieporządek, hałas i nieprzyjemny zapach w okolicach terenu.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zamknął IV Sesję Rady Gminy Lisewo.
 
 
Protokół sporządziła: Monika Maćkowska.
 
 
                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                     
                                                                                     Mieczysław Szymborski
 
 
 
 
                                                                                          Sekretarz obrad
                                                                                        
                                                                                        Andrzej Grędzicki
 
 

metryczka


Wytworzył: Monika Maćkowska (15 marca 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (15 marca 2011, 09:32:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1405