PROTOKÓŁ NR XXXIV/10

z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 10 listopada 2010 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.

XXXIV  Sesja Rady Gminy Lisewo z  dnia  10 listopada 2010 r. rozpoczęła się o godz. 12.00, a zakończyła o godzinie 13.30.

Ad. 1 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka otworzyła XXXIV Sesję Rady Gminy Lisewo i powitała zebranych.

Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 15 radnych, co stanowi kworum. Lista obecności radnych  stanowi  załącznik nr 1.
Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Radca Prawny Andrzej Wróblewski, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności - załącznik nr 2.
 
Ad. 3 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Chojnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji odbytej w dniu  27.10.2010 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Podsumowanie działalności Rady Gminy i Wójta w upływającej kadencji.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) projekt nr 1: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Lisewo;
2) projekt nr 2:  przekształcenia  jednostki  organizacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej
w Drzonowie w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad porządkiem obrad: za głosowało 15 radnych – wszyscy obecni.
 
Ad. 4 Przewodnicząca   Rady   Wiesława   Chojnicka   wyznaczyła   na   sekretarza   obrad wiceprzewodniczącego Franciszka Bąka.
 
Ad. 5 Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka poinformowała, że do protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2010 r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
 
Ad. 6 Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym - informacja stanowi załącznik nr 3.
 
Ad. 7 Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił podsumowanie działalności Rady i Wójta. Omówił pozyskane środki na realizację inwestycji gminnych. W swoim przemówieniu powiedział: „Jestem zadowolony z pracy organów gminy, możemy z podniesioną głową wyjść do społeczeństwa i powiedzieć, że dla mieszkańców zrobiliśmy dużo”. Pan Wójt podziękował za współpracę komisjom stałym rady, sołtysom i pracownikom: Urzędu Gminy, Biblioteki, Gminnych Usług Wodno – Kanalizacyjnych, Gminnego Ośrodka Zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie, a także Straży, osobom angażującym się w działalność świetlic i promocję sportu.
 
Przewodnicząca Rady Wiesława Chojnicka serdecznie podziękowała za współpracę wiceprzewodniczącym Rady oraz p. Wójtowi zaznaczając, iż w swoich działaniach kierowała się zawsze dobrem i potrzebami lokalnej społeczności. Na ręce pana Wójta oraz podinspektor ds. obsługi Rady Gminy w podzięce złożyła kwiaty.
Pani Wiesława Chojnicka zaprezentowała w liczbach historię rady mijającej kadencji: w jej skład weszło 8 członków z poprzedniej kadencji, miały miejsce 1 wybory uzupełniające, stworzono 4 komisje stałe i wykreowano 1 komisję doraźną, odbyły się 34 Sesje, stworzono kilka planów odnowy miejscowości, Wieloletni Plan Inwestycyjny, Strategię Rozwoju, tworzono plany zagospodarowania przestrzennego, statuty i regulaminy. Rada współpracowała również z wieloma instytucjami i organizacjami. Nadano kilkanaście tytułów „Honorowego Obywatela Gminy Lisewo”.
 
Następnie Przewodniczący wszystkich komisji stałych rady podziękowali kolejno Przewodniczącej  Rady,  Wójtowi  Gminy  i  podinsp. Joannie  Grabowskiej  za  współpracę, a także życzyli dalszych sukcesów na gruncie zawodowym i prywatnym.
 
Ad. 8 Radny Marek Szpręglewski zapytał, na jakim etapie jest teraz przetarg na zimowe utrzymanie dróg.
 
Radny   Edmund   Szymborski  zwrócił  się do radnego  powiatowego Grzegorza Zalewskiego  ze  skargą  na  sposób  połączenia  drogi  powiatowej z gminną w Kornatowie.  Zdaniem jego  i mieszkańców wsi zostało to zrobione źle (przecieka woda).
 
Radny   Andrzej   Grędzicki   zapytał   radnego   powiatowego   Grzegorza   Zalewskiego, czy w przyszłorocznym budżecie powiatu będzie ujęty remont drogi w Pniewitem. 
 
Radna Ryszarda Jankowska zapytała, czy wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Lisewie mają kamizelki odblaskowe, bo teraz dużo szybciej zapada zmrok.
 
Ad. 9 Przewodnicząca RG Wiesława  Chojnicka przedstawiła projekt nr 1 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Lisewo – załącznik nr 4.
 
Uwag nie wniesiono.
 
Przewodnicząca RG Wiesława  Chojnicka przeprowadziła głosowanie nad uchwałą, za głosowało 15 radnych – wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr XXXIV/265/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Lisewo została podjęta – zał. nr 5.
 
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt nr 2 w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie – załącznik nr 6.
 
Uwag nie wniesiono.
 
Przewodnicząca   RG   Wiesława   Chojnicka   przeprowadziła   głosowanie   nad uchwałą, za głosowało 14 radnych, 1 radny się wstrzymał.
 
Uchwała Nr XXXIV/266/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie została podjęta –załącznik nr 7.
 
Ad. 10 Wójt Gminy Jerzy Cabaj oraz zaproszeni goście odpowiedzieli na pytania i interpelacje radnych.
 
W związku z interpelacją radnego Andrzeja Grędzickiego radny powiatowy Grzegorz Zalewski poinformował, iż
W związku z pytaniami radnych: Edmunda Szymborskiego i Andrzej Grędzickiego radny powiatowy Grzegorz Zalewski odrzekł, że:
- przekaże Dyrektorowi   Powiatowego   Zarządu  Dróg wspomniany przez radnego problem  i ten zapewne sprawdzi efekty wykonanych prac,
- jest nadzieja na ujęcie w planie drogi w Pniewitem, jednak należałoby to jeszcze przedyskutować z PZD.
 
W związku z interpelacją radnej Ryszardy Jankowskiej p. Wójt powiedział, że wszystkie dzieci powinny już mieć kamizelki, a jeżeli kilku zabraknie to po prostu trzeba będzie dokupić. Nie mniej, należy zauważyć - uczniowie nie chcą ich nosić, mimo że zimą wzrasta zagrożenie na drogach. Rodzice muszą bardziej dbać o swoje pociechy.
 
W związku z pytaniem radnego Marka Szpręglewskiego, inspektor ds. budownictwa Tomasz Stański wyjaśnił, że odbył się przetarg i wpłynęło łącznie 11 ofert. Ze względu na niezgodność ze specyfikacją zamówienia 2 - óch nie brano pod uwagę.  W trzech na cztery zlecenia wyłoniono przedsiębiorstwo p. Daniela Leszka, natomiast do usługi koparko – ładowarką będzie świadczyć firma p. Jakubowskiego z Gąsawy.
 
Ad. 11 Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Lisewo Jakub Kochowicz podziękował zebranym za współpracę ze Stowarzyszeniem, które reprezentuje. Podkreślił, że SPGL najpierw samo potrzebowało  do  funkcjonowania  środków i  wsparcia ze strony urzędu czy organów gminy, a teraz może już własnymi siłami pomagać innym jednostkom, będącym w potrzebie mieszkańcom  i  instytucjom. Zapytał   p. Wójta, czy  gmina  złożyła  ostatnio jakieś  wnioski o dofinansowanie.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że owszem, są wnioski o środki na:
- salę sportową w Krusinie,
- hydrofornię w Kamlarkach,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 
Radna    Ryszarda   Jankowska   poprosiła  obecnego   na   Sesji    Michała Lewandowskiego o zaktualizowanie lisewskiej strony bip.

Michał Lewandowski odpowiedział, że strona jest uzupełniana na bieżąco i w tej chwili są tam wszystkie informacje, jakie znajdować się powinny.
 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka zakończyła obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Lisewo.
 
 
 
 
Protokół sporządziła: Monika Maćkowska.

metryczka


Wytworzył: Monika Maćkowska (19 listopada 2010)
Opublikował: Michał Lewandowski (22 marca 2011, 16:25:24)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (23 marca 2011, 07:57:24)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1344