PROTOKÓŁ NR V/11


z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 11 marca 2011 roku
w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.

V  Sesja  Rady   Gminy  Lisewo  z  dnia  11 marca  2011r.  rozpoczęła  się  o  godz.  10 -  tej, a zakończyła o godz. 12.00.
 
Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył V Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 13 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Grzegorz Rutkowski, Grzegorz Sziming. Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kowal, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy (załącznik nr 2).
      
Ad. 3 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu 31stycznia 2011 r.
6. Wystąpienie przedstawiciela Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.
7. Prezentacja na temat stanu realizacji inwestycji Autostrada A1.
8. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lisewo.
9. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) projekt nr 1:   ustalenia   wysokości   stawek   opłat   za   zajęcie  pasa   drogowego  w  celu prowadzenia  robót,  umieszczenia  w  pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  z   potrzebami  zarządzania  drogami  lub   potrzebami   ruchu drogowego, umieszczenia   w   pasie  drogowym  obiektów  budowlanych  niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
2) projekt nr 2: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo;
3) projekt nr 3: nabycia nieruchomości;
4) projekt nr 4: nabycia nieruchomości;
5) projekt nr 5: nabycia nieruchomości;
6) projekt nr 6: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r.;
7) projekt nr 7:  zmieniająca   uchwałę   w  sprawie  przekształcenia  jednostki organizacyjnej Zakładu  Aktywności  Zawodowej  w  Drzonowie  w  samorządowy  zakład budżetowy pod nazwą Zakład Aktywności zawodowej w Drzonowie;
8) projekt nr 8: unieważnienia wyborów sołtysa sołectwa Piątkowo i zarządzenia przeprowa - dzenia nowych wyborów.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i zakończenie Sesji

Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie nad porządkiem: 13 radnych za. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 4 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Kazimierza Górczyńskiego.
 
Ad. 5 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokółu z IV Sesji Rady Gminy odbytej 31 stycznia 2011 r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został   przyjęty w całości.
 
Ad. 6 Zgodnie z porządkiem posiedzenia zebrani wysłuchali wystąpienia przedstawiciela Centrum Kształcenia  Ustawicznego  w  Toruniu Stelli Kamińskiej. Omówiła ona historię CKU, system
i kierunki nauczania, jednocześnie zachęcając szczególnie ludzi dorosłych do podnoszenia kompetencji i przełamywania barier.
           
Ad. 7. Wiceprezes GTC Anna Tomczak przedstawiła informację na temat stanu realizacji inwestycji Autostrada  A1  (planowane   przekazanie  projektu  i  uzyskanie   pozwolenia ma  się   odbyć w grudniu tego roku). Scharakteryzowała etapy prac, przedłożyła prezentację i odpowiedziała na pytania zainteresowanych.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał, jaki jest koszt całej inwestycji.
 
Wiceprezes GTC Anna Tomczak odrzekła, iż I etap (już zakończony odcinek Nowe marzy - Gdańsk) wyniósł 6 mln € za 1 km autostrady. Natomiast koszt budowanego aktualnie II etapu to 11 mln € za 1 km autostrady. Dodatkowo koszt jednego mostu to 191 mln €.
 
Radny Piotr Goliński zapytał, czy rolnicy, którzy mają pola po obu stronach drogi oraz ci, których działki sąsiadują z autostradą, będą mieli zapewniony przejazd z jednej strony na drugą.
 
Wiceprezes GTC Anna Tomczak odpowiedziała, że dojazd do pól będzie zapewniony. Wykonawca udostępni w rzadkich przypadkach swoje drogi serwisowe. Co 900 metrów są budowane przejazdy.
 
Radny Adam Jurzysta poprosił o informacje:
- czy są planowane zatrudnienia do prac wykończeniowych,
- do kiedy na terenie Lisewa będą się znajdować biurowce,
- co się stanie z wytwórnią mas bitumicznych.
 
Manager GTC Ewa Łydkowska zauważyła, że pewien nabór będzie prowadzony. Zasugerowała   zainteresowanym,  by   odwiedzali   stronę  internetową:   a1.com.pl (wejść w zakładkę ‘praca’). Są tam informację o adresach, na jakie wysyłać należy swoje CV.
 
Wiceprezes GTC Anna Tomczak powiedziała, że fabryka mas zostanie zlikwidowana, w jej miejscu wg projektu będzie roślinność. Biurowce będą rozmontowywane sekwencjami – całkowity demontaż w maju bądź czerwcu 2012 roku.
 
Radni nie wnieśli więcej uwag.
 
Ad. 8. Krzysztof Wiśniewski Kierownik Posterunku Policji w Papowie Biskupim zreferował sprawozdanie   o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lisewo – załącznik nr 3. Omówił stan zatrudnienia w Posterunku w Papowie Biskupim. Zaznaczył, że niestety Policja w tym roku nie otrzymała od Rady Gminy Lisewo dofinansowania na zakup paliwa do samochodów. Powiedział, iż będzie dążył do przeniesienia posterunku z powrotem do Lisewa. To przyniosłoby oszczędności, może nawet pozwoliłoby na zakup nowego samochodu. Poza tym, rozwiązać trzeba będzie problem umiejscowienia posterunku, ponieważ kiedy zostanie otwarta Autostrada A1 Lisewo będzie bardzo obciążone.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj zauważył, że przez wiele lat Rada Gminy przeznaczała na zakup paliwa 5 000 zł rocznie. Dawało to 8 tys. zł. w skali powiatu na rok. Teraz odstąpiono od dofinansowania ze względu na napięty budżet.
 
Następnie dyskutowano o budynku po byłym posterunku w Lisewie kupionym przez policjanta. Kierownik Posterunku Policji w Papowie Biskupim Krzysztof Wiśniewski i Wójt Gminy Jerzy Cabaj zgodnie stwierdzili, iż cała sprawa została niepotrzebnie „rozdmuchana” przez prasę. Wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
 
Ad. 9 Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi złącznik nr 4.
 
Ad. 10 Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania:
 
Radny Henryk Bogusz zwrócił uwagę na dokładne czyszczenie zanieczyszczonych rowów.
 
Radny Kazimierz Komorowski podziękował za odznaczenie jego i jego małżonki srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju.
 
Radny Piotr Goliński zapytał o istotę projektu nr 7 - jakie są przesłanki do zmiany podjętej uchwały.
 
Radny Andrzej Grędzicki zgłosił większe zapotrzebowanie na kruszywo wapienne. Nie tylko dla wsi Pniewite, ale i dla całej gminy.
 
Ad. 11
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 1 uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia    w   pasie   drogowym   urządzeń   infrastruktury   technicznej  niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam- załącznik nr 5.
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych - wszyscy obecni
 
Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam została podjęta - zał. nr 6.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 2 uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo - załącznik nr 7.
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych - wszyscy obecni
 
Uchwała Nr V/28/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo została podjęta - zał. nr 8.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 3 uchwały w sprawie nabycia nieruchomości - załącznik nr 9.
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych - wszyscy obecni
 
Uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości została podjęta - zał. nr 10.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 4 uchwały w sprawie nabycia nieruchomości - załącznik nr 11.
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych - wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr V/30/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości została podjęta - zał. nr 12.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 5 uchwały w sprawie nabycia nieruchomości - załącznik nr 13.
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych - wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości została podjęta - zał. nr 14.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 6 uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku – zał. nr 15.
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych - wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego została podjęta – załącznik nr 16.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 7 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie – zał. nr 17.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj wyjaśnił, że istnieje konieczność zmiany poprzedniej uchwały – przesunięcie o 1 dzień daty przekształcenia jednostki. W przeciwnym wypadku gmina nie dostanie dofinansowania z PFRON’u.
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych - wszyscy obecni.
 
Uchwała  Nr  V/33/11  Rady  Gminy  Lisewo z dnia 11 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w  sprawie przekształcenia  jednostki organizacyjnej  Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie została podjęta – zał. nr 18.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił projekt nr 8 uchwały w sprawie unieważnienia wyborów sołtysa sołectwa Piątkowo i zarządzenia przeprowadzenia nowych wyborów – zał. nr 19.
 
Radny Piotr Goliński zapytał, dlaczego wydano wspomniane w uchwale 36 kart.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj wyjaśnił, iż w związku z błędem w numeracji listy obecności przygotowano 36 kart. Osoba, która otrzymała dwie karty, nie zgłosiła tego faktu Komisji Skrutacyjnej, zagłosowała 2 razy. W związku z tym głosy się nie zgadzały i Przewodniczący Rady uwzględnił protest mieszkańców.
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych - wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr V/34/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie unieważnienia wyborów sołtysa sołectwa Piątkowo i zarządzenia przeprowadzenia nowych wyborów została podjęta– zał. nr 20.
 
Ad. 12
Wójt Gminy odpowiedział na pytania radnych:
 
W związku z pytaniem radnego Henryka Bogusza p. Wójt odrzekł, że przeanalizuje tę sprawę.
 
W związku z pytaniem radnego Andrzeja Grędzickiego p. Wójt powiedział, że planowane jest zorganizowanie spotkania z sołtysami, którzy dokonają podzielenia zakupionego kamienia. Natomiast o dalszym rozdysponowani zdecyduje Rada Sołecka każdej ze wsi.
 
Na pytanie radnego Piotra Golińskiego p. Wójt odpowiedział przy okazji omawiania projektu nr 7 uchwały.
 
Ad. 13 Nie zgłoszono wolnych wniosków.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zamknął V Sesję Rady Gminy Lisewo.

Protokół sporządziła: Monika Maćkowska.
 
 
Przewodniczący Rady
                                                                                                     
Mieczysław Szymborski
 
 
 
Sekretarz obrad
                                                                                        
Kazimierz Górczyński
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Monika Maćkowska (22 marca 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (8 czerwca 2011, 15:06:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1800