PROTOKÓŁ NR VI /11

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 maja 2011 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.

VI  Sesja  Rady   Gminy  Lisewo  z  dnia  31 maja  2011r.  rozpoczęła  się  o  godz.
10 -  tej, a zakończyła o godz. 12.10.
 
Ad. 1
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył VI Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 14 radnych, co stanowi kworum. Nieobecni radni: Grzegorz Rutkowski. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kowal, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy (załącznik nr 2).
      
Ad. 3 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu 11marca 2011 r.
6. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego  Gminy  Lisewo za  2010 r.  wraz  ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2010 r.:
1) przedstawienie przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2010 r.;
2) rozpatrzenie przez Radę Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2010 r. (dyskusja);
3) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2010 rok;
4) odczytanie  uchwały  Nr 13/2011 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Bydgoszczy   z  dnia  4  kwietnia  2011 roku w sprawie  wyrażenia opinii  o  przedłożonym przez  Wójta  Gminy  Lisewo  sprawozdaniu  z  wykonania budżetu  Gminy  za  2010 r.  wraz   z informacją  o stanie mienia Gminy;
5) przedstawienie   przez  Komisję  Rewizyjną  opinii  w   sprawie   rozpatrzenia    sprawozdania finansowego  Gminy   Lisewo  za  2010 r.  oraz  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Gminy Lisewo za 2010 r.; 
6) podjęcie   uchwały   w   sprawie   zatwierdzenia   sprawozdania   finansowego  Gminy Lisewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r. – projekt nr 1.


10. Udzielenie   absolutorium  Wójtowi  Gminy Lisewo  z  wykonania  budżetu  Gminy  Lisewo  za 2010  r.:
1) zapoznanie się: 
a) ze   sprawozdaniem   z   wykonania   budżetu   Gminy   za    2010 r.   oraz    sprawozdaniem finansowym  Gminy Lisewo
b) z informacją o stanie mienia Gminy Lisewo;
c) z uchwałą Nr 13 Składu Orzekającego Nr 5  Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Lisewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
2) przedstawienie    wniosku    Komisji     Rewizyjnej     w    sprawie   udzielenia    absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2010 r.;
3) przedstawienie uchwały Nr 13a/2011 Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej Nr  5  w  Bydgoszczy  z  dnia  10  maja  2011  roku  w   sprawie  wniosku   Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy  Lisewo za 2010 r.;
4) przedstawienie    opinii    Komisji   Rady   Gminy    w   sprawie    udzielenia   Wójtowi   Gminy Lisewo absolutorium  z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2010 r. i dyskusja
5) podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  Lisewo absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2010 r. - projekt  nr  2.


11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) projekt nr 3: wyrażenia  zgody  na  zawarcie  na  okres  do  3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego wraz z gruntem z Kazimierzem i Jadwigą Ritter;
2) projekt nr 4: wyrażenia  zgody  na  zawarcie  na  okres  do  3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Lisewo na gabinet stomatologiczny;
3) projekt nr 5: ustanowienia   ograniczonego   prawa   rzeczowego – służebności   przesyłu    na  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lisewo, położonej we wsi Mgoszcz;
4) projekt nr 6: zmiany budżetu gminy na 2011 r.;
5) projekt nr 7: zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2011-2014;
6) projekt nr 8: zmiany    uchwały    w   sprawie    określenia   wysokości   stawek   podatku   od  nieruchomości na 2011 r.;
7) projekt nr 9: Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013;
8) projekt nr 10: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lisewo;
9) projekt nr 11: udzielenia  dotacji  celowej  Parafii  Rzymsko – Katolickiej  p.w.  Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie.

12. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przeprowadził głosowanie nad porządkiem: 14 radnych za. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 4 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Andrzeja Grędzickiego.
 
Ad. 5 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokółu z V Sesji Rady Gminy odbytej 11 marca 2011 r. nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
                                                                          
Ad. 6 Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi złącznik nr 3.
 
Ad. 7 Radny Adam Jurzysta zapytał czy zostanie w terminie oddana hala w Krusinie.
 
Radny Kazimierz Komorowski zapytał czy będą naprawiane drogi Lisewo – Lipienek (powiatowa) oraz Strucfoń – Lipienek.
 
Radny Henryk Bogusz zapytał, czy będzie naprawiona droga powiatowa do Mgoszcza.
 
Radny Adam Wojnowski zapytał czy będzie robiona droga w Malankowie.
 
Radny Kazimierz Górczyński powiedział, że należy wyciąć krzaki na skrzyżowaniu Bartlewo – Krusin.
 
Radny Andrzej Grędzicki zapytał czy zakończyła się sprawa dotycząca budynku po p. Chomse w Piątkowie.
Czy będą wykaszane pobocza przy drogach gminnych.
 
Ad. 8 Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj odpowiedział na pytania:
· nie ma zagrożenia terminu oddania hali sportowej w Krusinie;
· w sprawie remontu dróg powiatowych będzie rozmawiał z dyrektorem Zarządu Dróg
  Powiatowych p. Kalkiewiczem;
· sprawa p. Chomse jest rozpatrywana przez sąd.
 
Ad. 9
1) Wójt Gminy Lisewo przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2010 r. – załącznik nr 4
2) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poprosił o dyskusję.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
3)  Wójt Gminy Lisewo przedstawił sprawozdanie finansowe Gminy Lisewo za 2010 rok – załącznik nr 5
4) Wójt Gminy Lisewo odczytał uchwałę  Nr 13/2011 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Bydgoszczy   z  dnia  4  kwietnia  2011 roku w sprawie  wyrażenia opinii  o  przedłożonym przez  Wójta  Gminy  Lisewo  sprawozdaniu  z  wykonania budżetu  Gminy  za  2010 r.  wraz   z informacją  o stanie mienia Gminy – załącznik nr 6
5) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goliński przedstawił pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej  w   sprawie   rozpatrzenia    sprawozdania finansowego  Gminy   Lisewo  za  2010 r.  oraz  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Gminy Lisewo za 2010 r.;
6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w   sprawie   zatwierdzenia   sprawozdania   finansowego  Gminy Lisewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r. – projekt nr 1 (załącznik nr 7) i poprosił o głosowanie.
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
 
 
 
Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011 r. w   sprawie   zatwierdzenia   sprawozdania   finansowego  Gminy Lisewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r. została podjęta – załącznik nr 8
 
Ad. 10 Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski  poinformował, że w tym punkcie obrad zostanie rozpatrzone  udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2010 rok.
 
1) Radni Rady Gminy Lisewo zapoznani zostali z:
 
a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok – załącznik nr 9
oraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Lisewo – załącznik nr 10, który obejmuje:
- bilans z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2010 r.;
- bilans jednostki budżetowej (łącznie Urząd Gminy Lisewo oraz podległe jednostki 
  budżetowe) za 2010 r.,
- zestawienie zmian funduszu jednostki za 2010 r. (łącznie Urząd Gminy Lisewo oraz 
  podległe jednostki budżetowe),
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2010 r. (łącznie Urząd Gminy  
  Lisewo oraz podległe jednostki budżetowe).

b) informacją o stanie mienia Gminy Lisewo – załącznik nr 11;

c) Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił uchwałę nr 13/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lisewo o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy – załącznik nr 12
 
2) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goliński przedstawił:
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lisewo z dnia 4 maja 2011 r. pozytywnie opiniujący sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2010 r.  oraz sprawozdanie finansowe Gminy Lisewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2010 r – załącznik nr 13
 
3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goliński przedstawił:
uchwałę Nr 13a/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 5 w
Bydgoszczy z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo za 2010 r – załącznik nr 14
 
4) przedstawienie    opinii    Komisji   Rady   Gminy    w   sprawie    udzielenia   Wójtowi   Gminy Lisewo absolutorium  z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2010 r.
 
Przewodniczący komisji Grzegorz Sziming przedstawił opinię:
cyt. „Komisja  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia,  Spraw  Socjalnych  i   Młodzieży nie   wnosi   uwag   do   przedłożonego   Sprawozdania   Wójta   Gminy  Lisewo i opiniuje pozytywnie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.”
 
Przewodnicząca komisji Marzanna Czarnecka  przedstawiła opinię:
cyt. „Komisja  Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska nie wnosi   uwag   do przedłożonego Sprawozdania Wójta Gminy Lisewo i opiniuje pozytywnie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.”
 
Przewodniczący komisji Henryk Bogusz przedstawił opinię:
cyt. „Komisja  Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego nie wnosi   uwag   do przedłożonego Sprawozdania Wójta Gminy Lisewo i opiniuje pozytywnie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.”

Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poprosił o dyskusję.
 
Pytań ani uwag nie zgłoszono
   
5) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał projekt uchwały w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  Lisewo absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2010 r. – załącznik nr 15
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
 
Uchwała Nr VI/36/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie udzielenia  Wójtowi  Gminy  Lisewo absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2010 r. została podjęta – załącznik nr 16
 
Ad. 11 Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 3 w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  na  okres  do  3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego wraz z gruntem z Kazimierzem i Jadwigą Ritter - załącznik nr 17
 
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  na  okres  do  3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego wraz z gruntem z Kazimierzem i Jadwigą Ritter pod głosowanie.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
 
Uchwała Nr VI/37/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  na  okres  do  3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego wraz z gruntem z Kazimierzem i Jadwigą Ritter została podjęta - załącznik nr 18.

2) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  na  okres  do  3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Lisewo na gabinet stomatologiczny - załącznik nr 19.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  na  okres  do  3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Lisewo na gabinet stomatologiczny.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
 
Uchwała Nr VI/38/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  na  okres  do  3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Lisewo na gabinet stomatologiczny została podjęta - załącznik nr 20.

3) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 5 w sprawie ustanowienia   ograniczonego   prawa   rzeczowego – służebności   przesyłu    na  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lisewo, położonej we wsi Mgoszcz – załącznik nr 21.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie ustanowienia   ograniczonego   prawa   rzeczowego – służebności   przesyłu    na  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lisewo, położonej we wsi Mgoszcz – załącznik nr 22.
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
 
Uchwała Nr VI/39/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie ustanowienia   ograniczonego   prawa   rzeczowego – służebności   przesyłu    na  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lisewo, położonej we wsi Mgoszcz została podjęta – załącznik nr 23.
 
     
4) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. – załącznik nr 24 .
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. – załącznik nr 25.
  
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
 
Uchwała Nr VI/40/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. została podjęta – załącznik nr 26.  
 
5) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2011-2014– załącznik nr 27.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2011-2014.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
 
Uchwała Nr VI/41/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2011-2014 została podjęta - załącznik nr 28.
 
6) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 8 w sprawie zmiany    uchwały    w   sprawie    określenia   wysokości   stawek   podatku   od  nieruchomości na 2011 r. - załącznik nr 29.
     
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt w sprawie zmiany uchwały w   sprawie    określenia   wysokości   stawek   podatku   od  nieruchomości na 2011 r.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
 
Uchwała Nr VI/42/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie określenia   wysokości   stawek   podatku   od  nieruchomości na 2011 r. została podjęta- załącznik nr 30.
 
7) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 9 w sprawie Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013 - załącznik nr 31.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt w sprawie Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013.
 
Uchwała Nr VI/43/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013 została podjęta - załącznik nr 32.
 
 
8) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 10 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lisewo – załącznik nr 33.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski wyjaśnił, że radny Grzegorz Rutkowski zrzekł się mandatu z uwagi na zmianę miejsca zatrudnienia, co wiążę się ze zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych i dojazdem do nowego miejsca pracy.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lisewo.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
 
Uchwała Nr VI/42/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lisewo została podjęta - załącznik nr 34.
 
 
9) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 11 w sprawie udzielenia  dotacji  celowej  Parafii  Rzymsko – Katolickiej  p.w.  Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie - załącznik nr 35.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia  dotacji  celowej  Parafii  Rzymsko – Katolickiej  p.w.  Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
 
Uchwała Nr VI/43/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie udzielenia  dotacji  celowej  Parafii  Rzymsko – Katolickiej  p.w.  Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie została podjęta- załącznik nr 36.
 
Ad. 12 Wolne wnioski i zakończenie Sesji.
 
Joanna Grabowska przedstawiła informację dotyczącą wyboru ławników na kadencję 2012-2015 – załącznik nr 37.
 
Radny Kazimierz Górczyński zapytał, kiedy zakończy się remont hydroforni w Kamlarkach, ponieważ nie ma ciśnienia.
 
Kierownik Gminnych Usług Wod.-Kan. Tomasz Krajewski poinformował, że odbiór planowany jest na koniec czerwca. Dodał, że za 2-3 dni powinno być ciśnienie.
 
Sołtys wsi Wierzbowo Pani Elżbieta Lewandowska zapytała czy będzie kamień na drogi i co z remontem świetlicy w Wierzbowie.
 
Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj poinformował, że obecnie nie ma pieniędzy na kamień. Jeśli chodzi o remont świetlicy to czekamy na program z funduszem unijnym.
 
Kierownik Gminnych Usług Wod.-Kan. Tomasz Krajewski zwrócił się do obecnych, aby wpłynęli na społeczeństwo, aby uiszczali opłaty za wodę i ścieki.
 
Radny Adam Wojnowski zapytał, jakie jest zainteresowanie działką po byłym Kółku Rolniczym w Krusinie.
 
Pani Władysława Dudzińska poinformowała, że do dnia jutrzejszego można wpłacać wadium. Zainteresowanie jest duże.
 
Radny Andrzej Grędzicki powiedział, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego p. Adamczyk miał postawić wysokie płoty, zrobić porządek.
 
Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj powiedział, że zostaną przeprowadzone rozmowy z p. Adamczykiem na temat utrzymania czystości i porządku na terenie jego firmy w Kornatowie.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zamknął VI Sesję Rady Gminy Lisewo.
 
 
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska
 
Przewodniczący Rady:
Mieczysław Szymborski

Sekretarz obrad: Andrzej Grędzicki
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (15 czerwca 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (6 lipca 2011, 07:47:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1675