PROTOKÓŁ NR VII / 11

VII  Sesja  Rady   Gminy  Lisewo  z  dnia  29 czerwca  2011r.  rozpoczęła  się  o  godz.  10 -  tej, a zakończyła o godz. 12.10.
 
Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył VII Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 10 radnych, co stanowi kworum (stan rady – 14 radnych). Nieobecni radni: Kościński Robert, Czarnecka Marzanna, Komorowski Kazimierz, Jurzysta Adam. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kowal, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy (załącznik nr 2).
      
Ad. 3 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu 31 maja 2011 r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Oświata w gminie.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) projekt nr 1: zmiany budżetu gminy Lisewo na 2011 r.;
2) projekt nr 2: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych  
umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres 
do 3 lat;
3) projekt nr 3: przystąpienia Gminy Lisewo do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia   
Samorządowego „Salutaris”;
4) projekt nr 4: powołania zespołu do spraw przedstawienia Radzie Gminy Lisewo opinii o         zgłoszonych kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmnie;
5) projekt nr 5: przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo.
11.Wolne wnioski i zakończenie Sesji.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Kazimierza Górczyńskiego.
 
Ad. 5
Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokółu z VI Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
                                                                          
Ad. 6
Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi złącznik nr 3.
 
Ad. 7
Joanna Grabowska odczytała sprawozdanie „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011” przygotowane przez inspektor ds. oświaty Alicję Nogalską – załącznik nr 4.
 
Ad. 8
Radny Marek Szpręglewski zgłosił, że w drodze koło „AGROMY” są dziury.
Poza tym zapytał, dlaczego przetarg na dowożenie dzieci został przeprowadzony na 1 rok a nie jak dotychczas na okres 3 lat. Właściciel firmy, który ma umowę na 3 lata może prowadzić inwestycje natomiast na 1 rok jest ryzyko inwestycji.
 
Radny Adam Wojnowski zapytał, kiedy będzie przeprowadzony remont drogi w Malankowie oraz o termin wykonania placu zabaw.
 
Radny Piotr Goliński zgłosił następujące sprawy:
- niesprawne hydranty;
- potrzeba remontu studzienki przy p. Machalewskim;
- zapytał, kiedy zostaną wznowione prace na budowie hali sportowej w Krusinie.
 
Radny Andrzej Grędzicki zwrócił uwagę na to, że nie jest zabezpieczony remont fycy. Poza tym zgłosił, że trzeba usunąć jedno drzewo po prawej stronie jak się skręca do Pniewitego.
 
Ad. 9  
Wójt Gminy Jerzy Cabaj poinformował:
Przetarg na dowożenie dzieci został zrobiony zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Ceny ropy nie są stabilne, więc lepiej jest na rok.

Powiatowy Zarząd Dróg remontuje drogi sukcesywnie, nie wiadomo, kiedy będzie remontowana droga w Pniewitem.

W lipcu zostanie złożony wniosek do LGD na place zabaw.
 
Kierownik Gminnych Usług Wod.-Kan. Tomasz Krajewski poinformował, że kontrola hydrantów jest raz w roku.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że sprawę studzienki przekaże p. Dudzińskiemu.
Odnośnie zabezpieczenia fycy, przekaże wykonawcy.
 
Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański powiedział, że 2 m-ce temu rozmawiał z Prezesem firmy, który gwarantował dochowanie terminu. Przy dzisiejszym zaawansowaniu prac na budowie nie ma szans na planowany termin odbioru 16 sierpnia 2011r.

Ad. 10
1) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 1 w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2011 r. – załącznik nr 5;
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych.
 
Uchwała Nr VII/46/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2011 r. została podjęta – uchwała stanowi załącznik nr 6.
 
 
2) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych   umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres  do 3 lat – załącznik nr 7;
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych.
 
Uchwała Nr VII/47/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych   umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres  do 3 lat została podjęta – uchwała stanowi załącznik nr 8.
 
 
3) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 3 w sprawie przystąpienia Gminy Lisewo do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” – załącznik nr 9;
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych.
 
Uchwała Nr VII/48/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Lisewo do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” została podjęta – uchwała stanowi załącznik nr 10.
 
4) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 4 w sprawie powołania zespołu do spraw przedstawienia Radzie Gminy Lisewo opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmnie - załącznik nr 11;
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych.
 
Uchwała Nr VII/49/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu do spraw przedstawienia Radzie Gminy Lisewo opinii o  zgłoszonych kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmnie została podjęta – uchwała stanowi załącznik nr 12.
 
5) Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 5 w sprawie  przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo- załącznik nr 13;.
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych.
 
Uchwała Nr VII/50/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo została podjęta – uchwała stanowi załącznik nr 14.
 
Ad. 11
Sołtys wsi Kazimierz Dąbrowski zgłosił wnioski:
- kamień na drogi do Dądelskich i Kaźmierskich;
- ocieplenie budynku świetlicy w Strucfoniu;
- remont komina w świetlicy.
 
Radny Andrzej Grędzicki zwrócił się z wnioskiem, aby wystosować pismo do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o odnowienie pasów na przejściach dla pieszych.
 
Pani Sekretarz Halina Chrzanowska poinformowała, że 21 sierpnia br. odbędą się wybory uzupełniające do rady gminy.
Pani Halina Chrzanowska – Koordynator LGD „Vistula - Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” przedstawiła informację nt. warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, dotyczącą działania „Małe projekty”
Konkurs na przyznanie pomocy finansowej w ramach tzw. „małych projektów” został już ogłoszony. Termin składania wniosków od 4 do 18 lipca br. Kwota przeznaczona na małe projekty to 100 tys. zł.
 
O pomoc na „małe projekty” może ubiegać się podmiot będący:
1) osobą fizyczną, która:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej    
„LSR”, lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo
2) osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym   
ustawy przyznają zdolność prawną:
a) działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, lub:
b) utworzonym na podstawie przepisów ustaw , w tym fundacjom albo stowarzyszeniom,   
które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.
 
Pomoc można uzyskać na mały projekt, jeżeli całkowity planowany koszt wynosi, co najmniej 4,5 tys. złotych, lecz nie więcej niż 100 tys. złotych. Refundacji podlega nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych „małych projektów” poniesionych przez beneficjenta.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tys zł.
 
Pomoc może być przyznana  m. in. na:
1) podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych
    przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym,
2) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej (m.in. organizacja imprez kulturalnych,
    rekreacyjnych lub sportowych),
3) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej,
4) rozwijanie turystyki lub rekreacji,
5) zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa
    krajobrazowego i przyrodniczego,
6) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego ( m. in. remont lub
    wyposażenie świetlic wiejskich),
7) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług 
    opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym  
    dziedzictwie, albo podnoszenie jakości takich produktów,
8) wykorzystanie energii pochodzących ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia
    warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem   
    działalności rolniczej.
Pani Halina Chrzanowska poinformowała, że Lokalna Grupa Działania ocenia wniosek o dofinansowanie pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, ustala listę rankingową operacji i przekazuje wnioski wraz z wymaganymi dokumentami do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kuj. - Pom. w Toruniu.
Oceniając wniosek o przyznanie pomocy i ustalając listę rankingową LGD opiera się na lokalnych kryteriach wyboru operacji którymi są:
1) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów;
2) stopień wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczo- kulturowych w operacji;
3) udział partnerów w realizacji operacji;
4) wysokość wnioskowanej pomocy;
5) planowany okres realizacji operacji;
6) wpływ projektu na rozpowszechnianie logotypu, marki LGD,
7) stopień dostępności do infrastruktury publicznej oraz usług przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR.
Urząd Marszałkowski rozpatruje wniosek o przyznanie pomocy na „małe projekty” w ciągu 3 m-cy od dnia przekazania tego wniosku przez LGD. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy podpisuje umowę z wnioskodawcą.
Wnioski będzie można składać w  Biurze LGD „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” w Stolnie. Poinformowała także, że informacje nt. opracowania projektu i przygotowania wniosku o pomoc na „małe projekty” można uzyskać u pracowników biura LGD. Ponadto te informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej  Lokalnej Grupy Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”. Tam też znajdzie się wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,  instrukcja jego wypełniania, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, wykaz załączników składanych do wniosku.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zamknął VII Sesję Rady Gminy Lisewo.
 
 
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Grabowska

Przewodniczący Rady: Mieczysław Szymborski

Sekretarz obrad: Kazimierz Górczyński
 
 
 
   
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (20 września 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (20 września 2011, 14:06:32)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (20 września 2011, 14:27:18)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1354