PROTOKÓŁ NR VIII/11

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 września 2011 roku w sali narad Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
 
VIII  Sesja  Rady   Gminy  Lisewo  z  dnia  21 września  2011r.  rozpoczęła  się  o  godz.  11 -  tej, a zakończyła o godz. 13.30.
 
Ad. 1 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski otworzył VIII Sesję i powitał wszystkich zebranych.
 
Ad. 2 W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 12 radnych, co stanowi kworum . Nieobecni radni: Bogusz Henryk, Czarnecka Marzanna, Dams Rafał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
         Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Cabaj, Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kowal, Radca Prawny Andrzej Wróblewski oraz zaproszeni goście wg załączonej listy (załącznik nr 2).

Ad. 3 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski na Sekretarza obrad wyznaczył Andrzeja Grędzickiego.

Ad. 4 Radny Jakub Kochowicz złożył ślubowanie:
 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
 
Po odczytaniu roty radny wypowiedział słowa: „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
 
 
      
Ad. 5 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji odbytej w dniu  29 czerwca 2011 r.
7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
9.
a) Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za I pół. 2011
    roku; Przedstawienie Uchwały Nr 1/2011 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
    Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2011 roku.
b) Rozpatrzenie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.
c) informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie;
d) wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za I pół. 2011r.


10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) projekt nr 1: odwołania ze składu Komisji Rady Gminy Lisewo;
2) projekt nr 2 : uzupełnienia składu osobowego Komisji Ładu, Porządku i Ochrony
    Środowiska;
3) projekt nr 3: aktualizacji  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lisewo na lata
    2008-2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015 i Planu Gospodarki Odpadami dla
    Gminy Lisewo na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015;
4) projekt nr 4: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo;
5) projekt nr 5: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo;
6) projekt nr 6: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie;
7) projekt nr 7: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i
    organizacyjnej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lisewo.

11. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie.
1) wybór komisji skrutacyjnej.
2) przedstawienie opinii o kandydatach.
3) przeprowadzenie tajnego głosowania.
4) ogłoszenie wyników.
5) podjęcie uchwały Nr VIII/…/11w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w
    Chełmnie.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i zakończenie Sesji.

Ad. 6 Przewodniczący Rady Mieczysław Szymborski poinformował, że do protokółu z VII Sesji Rady Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Protokół został przyjęty w całości.
                                                                          
Ad. 7 Wójt Gminy Jerzy Cabaj złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – informacja stanowi złącznik nr 3.
 
Ad. 8
Radny Adam Jurzysta zapytał o zaawansowanie prac na hali.
 
Radny Kazimierz Komorowski poruszył problem braku garażu dla OSP Lipienek i świetlicy.
 
Radny Andrzej Grędzicki podziękował za sponsorowanie dożynek w Pniewitem.
Zapytał, co z szandorami koło p. Machalewskiego.
 
Ad. 9 Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił:
 
a) Informację  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za I pół. 2011 roku– załącznik Nr 4;
Uchwałę Nr 1/2011 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2011 roku– załącznik Nr 5.
b) Rozpatrzenie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I
    półrocze 2011 r.
c) informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie–
   załącznik Nr 6,
d) wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za I pół. 2011r. - załącznik Nr
    7.
 
 
Ad. 10
1) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 1 w sprawie
    odwołania ze składu Komisji Rady Gminy Lisewo – załącznik Nr 8;
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie odwołania ze składu Komisji Rady Gminy Lisewo pod głosowanie.
 
Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 września 2011 roku w sprawie odwołania ze składu Komisji Rady Gminy Lisewo został podjęta - załącznik Nr 9;.

2) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 2 w sprawie
   uzupełnienia składu osobowego Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska –
   załącznik nr 10;
 
Radny Jakub Kochowicz wyraził zgodę na wejście w skład komisji. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie
uzupełnienia składu osobowego Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska pod głosowanie.
 
Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 września 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska została podjęta- załącznik nr 11.
 
Wyszedł radny Adam Wojnowski
 
3)  Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 3 w sprawie aktualizacji  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lisewo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015 i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lisewo na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015 załącznik nr 12.

Zaproszona na sesję przedstawicielka firmy Greenkey Pani Joanna Masiota przedstawiła Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lisewo oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Lisewo, które stanowią załączniki do powyższej uchwały.
 
Radny Piotr Goliński zwrócił uwagę na to, że przy zakupie niektórych produktów płaci opłatę recyklingową.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie aktualizacji  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lisewo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015 i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lisewo na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015 pod głosowanie.
 
Za podjęciem głosowało 11 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VIII/52/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 września 2011 roku w sprawie aktualizacji  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lisewo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015 i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lisewo na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015 została podjęta- załącznik nr 13.
 
 
4) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 4 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo;
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo
 
Za podjęciem głosowało 11 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VIII/53/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo została podjęta- załącznik nr 14.

5) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 4 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo - załącznik nr 15.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo- załącznik nr 16.
 
Za podjęciem głosowało 11 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 września 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo została podjęta - załącznik nr 17.
 
6) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 6 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie - załącznik nr 18;
 
Wrócił radny Adam Wojnowski.
 
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie pod głosowanie.
 
Za podjęciem głosowało 12 radnych tj. wszyscy obecni.
 
Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie została podjęta - załącznik nr 19.
 
 
7) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski odczytał projekt nr 7 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lisewo - załącznik nr 20;
.
Uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lisewo;
.
Uchwała Nr VIII/56/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 września 2011 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lisewo została podjęta - załącznik nr 21.

11. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie.
1) wybór komisji skrutacyjnej.
Dokonano wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: Maria Dziubak, Piotr Goliński, Jakub Kochowicz.
2) przedstawienie opinii o kandydatach.
Przewodnicząca zespołu opiniującego Pani Halina Chrzanowska przedstawiła opinie o kandydatach na ławników – załącznik  nr 22 do protokołu.
3) Komisja skrutacyjna przeprowadziła  tajne głosowanie.
4) Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Maria Dziubak odczytała protokół – załącznik nr 23 do protokołu.
5) Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski poddał projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie, który stanowi załącznik nr 24.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
 
Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 września 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie została podjęta – załącznik nr 25.
 
Ad. 12 Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański przedstawił zakres wykonanych robót na hali gimnastycznej w Krusinie, dodał, że przewidywany termin zakończenia prac koniec października.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj odpowiedział, że budowa garażu w Lipienku jest uzależniona od środków finansowych.
 
Poza tym, jeśli chodzi o sprawę tzw. szandorów koło p. Machalewskiego to szef WZIR-u odpowiedział, że będą zrobione w przyszłym roku.
 
Ad. 13 Radny Robert Kościński powiedział, że należy skierować pismo do Wydziału Ruchu Drogowego w sprawie stojących na zakręcie TIR-ów w Kornatowie, które zagrażają bezpieczeństwu. Dodał, że należałoby postawić odpowiedni znak drogowy.
 
Wójt Gminy Pan Jerzy Cabaj powiedział, że sprawa zostanie zgłoszona na Policję.
 
Insp. ds. budownictwa Tomasz Stański powiedział, że zarządca drogi nie widzi potrzeby dodatkowego oznakowania.
 
Radny Adam Wojnowski powiedział, że wg niego na parkingu przy GOPS jest za duża wysepka.
 
Radny Kazimierz Górczyński powiedział, że jest potrzeba miejsca parkingowego przy restauracji "Nad Stawem" dla osób niepełnosprawnych.
 
Sołtys wsi Wierzbowo Pani Elżbieta Lewandowska zasygnalizowała potrzebę zorganizowania zebrania Wójta Gminy z Sołtysami.
 
Wójt Gminy Jerzy Cabaj powiedział, że kontakt z sołtysami ma na bieżąco.
 
Radny Jakub Kochowicz przedstawił koncepcję projektu „Rozwój infrastruktury społecznej i rekreacyjnej na terenie gminy Lisewo poprzez budowę placów zabaw oraz remont świetlic”- załącznik nr 26.
 
Radny Jakub Kochowicz poinformował o założeniu klubu radnych, którego został przewodniczącym i złożył informację o powołaniu klubu na ręce Przewodniczącego Rady Gminy
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymborski zamknął VIII Sesję Rady Gminy Lisewo.

 

Protokół sporządziła: Joanna Grabowska

Przewodniczący Rady: Mieczysław Szymborski

Sekretarz obrad: Andrzej Grędzicki
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (13 października 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (21 listopada 2011, 13:56:13)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (23 listopada 2011, 10:10:09)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1487