NULL string(0) ""

Uchwała nr IV/17/14RADY GMINY LISEWOz dnia 29 grudnia 2014w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 r.Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r poz. 1563, z 2014 r. poz. 822 i 1188), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/17/14
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r poz. 1563, z 2014 r. poz. 822 i 1188), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 r. Program stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Załącznik (186kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (26 lutego 2015, 12:19:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 693