NULL string(0) ""

Uchwała nr X/70/11RADY GMINY LISEWOz dnia 29 listopada 2011w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz.1281), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z 2006 r. Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/70/11
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 listopada 2011


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz.1281), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z 2006 r. Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
1) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowi załącznik Nr 1 do uchwały;
2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Określa się wzory informacji i deklaracji na podatek rolny:
1) wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
2) wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3. Określa się wzory informacji i deklaracji na podatek leśny:
1) wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowi załącznik Nr 5 do uchwały;
2) wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 4. Tracą moc:
1) uchwała Nr  II/9/2002 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2002  r. w sprawie ustalenia wzoru  informacji na podatek  rolny  dla  osób  fizycznych,  wzoru  deklaracji  na  podatek  rolny  dla  osób  prawnych,  jednostek organizacyjnych,  w tym  spółek  nie  posiadających  osobowości  prawnej,  jednostek  organizacyjnych  Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom.
Nr 147, poz. 2909);
2) uchwała Nr  II/10/2002 Rady Gminy Lisewo  z dnia 6 grudnia 2002  r. w sprawie określenia wzoru  informacji o nieruchomościach  i obiektach  budowlanych  dla  osób  fizycznych,  wzoru  deklaracji  dla  osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz  spółek niemających osobowości prawnej,  jednostek organizacyjnych Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. Nr 147, poz. 2910);
3) uchwała Nr II/11/2002 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji na podatek  leśny  dla  osób  fizycznych,  wzoru  deklaracji  na  podatek  leśny  dla  osób  prawnych,  jednostek organizacyjnych  w tym  spółek  nie  posiadających  osobowości  prawnej,  jednostek  organizacyjnych  Lasów Państwowych, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. Urz.Woj. Kuj- Pom.
Nr 147, poz. 2911);

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego  i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załącznik nr 1 (35kB) pdf
Załącznik nr 2 (55kB) pdf
Załącznik nr 3 (35kB) pdf
Załącznik nr 4 (66kB) pdf
Załącznik nr 5 (25kB) pdf
Załącznik nr 6 (27kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (6 grudnia 2011, 10:28:54)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (16 stycznia 2012, 09:17:10)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2332