Zarządzenie nr 60/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 31 grudnia 2013w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Lisewo na lata 2014 – 2016

Zarządzenie nr 60/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 31 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Lisewo na lata 2014 – 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 1d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)   zarządzam,  co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Lisewo na lata 2014 – 2016”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Gruntami.

§ 3. Zarządzenie  wchodzi w życie  z dniem  01.01.2014 r.

Załącznik (111kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (11 lutego 2014, 15:46:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3338