Zadania i uprawnienia

Zadania i uprawnienia Rady Gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Lisewo jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie, a do jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 w/w ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz
    przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu -
    na wniosek wójta,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz
    podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego
    tytułu,
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
    oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im
    składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na
    realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
    ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
    zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
    wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile
    ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w
    przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne
    umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad
    wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez
    wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych
    przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej
    granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z
   nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych
    jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku
   budżetowym,
10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie
      na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i
       regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń 
       społeczności lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami
      publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
      o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), a także
      wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, 15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Do określonych zadań rada może powoływać stałe i doraźne komisje, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących. Odbywa się to w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Podstawową formą pracy rady są sesje, zwoływane przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rada gminy reprezentuje wyborców, wyraża ich opinie, stanowiska i interesy, a także utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia.


metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (20 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (20 grudnia 2011, 10:37:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (20 grudnia 2011, 11:05:13)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4113