Zasiłek pielęgnacyjny

I. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238).

II. ZAŁĄCZNIK DO PROCEDURY

Wniosek o ustalenia prawa do zasiłu pielęgnacyjnego

III. KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, w wysokości 153,00 zł miesięcznie, nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

a) niepełnosprawnemu dziecku;

b) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

c) osobie, która ukończyła 75 lat;

d) osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym - jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

a) osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

b) osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

c) jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


IV. KTO I KIEDY SKŁADA WNIOSEK
Z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego może wystąpić:
1) pełnoletnia osoba niepełnosprawna;
2) ustawowy lub prawny opiekun osoby niepełnosprawnej ( np. jedno z rodziców ), jeżeli osoba ta jest niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu  niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

V. DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY (STRONY)
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

W  przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem, pracownik Działu świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych może domagać się takiego dokumentu.

VI. DOKUMENTY WYTWARZANE W POSTĘPOWANIU
Decyzja administracyjna.

VII. FORMA I PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego bądź odmowa jego przyznania, następuje w formie pisemnej decyzji administracyjnej, termin wydania której upływa w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy).

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych. Zasadniczo wypłata zasiłku pielęgnacyjnego następuje w formie pieniężnej, jednak w razie uzyskania informacji o marnotrawieniu wypłaconego świadczenia lub wydatkowaniu go niezgodnie z przeznaczeniem, przekazuje się należne świadczenie, w całości lub w części, w formie rzeczowej, np.: poprzez zakup niezbędnych produktów spożywczych, lekarstw.


VIII. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie nie podlega opłatom.

IX. OPŁATY
Postępowanie nie podlega opłatom.

X. DOSTĘPNOŚĆ PROCEDURY
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Lisewie - ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo, tel. 56 676 85 10
2. Biuletyn Informacji Publicznej (archiwum.bip.lisewo.com.).

 

metryczka


Wytworzył: Anna Santarek (11 sierpnia 2017)
Opublikował: Michał Lewandowski (11 sierpnia 2017, 10:15:57)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 396