Zadania i kompetencje


Na podstawie art.30 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt kieruje również bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

metryczka


Wytworzył: Michał Lewandowski (20 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (20 grudnia 2011, 13:53:29)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (20 grudnia 2011, 14:13:51)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3151