Stałe komisje Rady Gminy 2018 - 2023

Komisja Rewizyjna

Opis działania: 


Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

 • legalności;
 • gospodarności;
 • rzetelności;
 • celowości;
 • zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym;

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje inne zadania zlecone przez Radę z zakresu kontroli.


Skład:

Adam Wojciech Wojnowski - Przewodniczący Komisji;

Maria Adamczyk - Członek;

Bartosz Jaworski - Członek;

Iwona Kamińska - Członek.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli.

Skład:

Maria Adamczyk - Przewodniczący Komisji;

Bartosz Jaworski - Członek;

Antoni Kowalski - Członek;

Elżbieta Lewandowska  - Członek;

Monika Zając - Członek.Komisja Budżetu i Rozwoju

Opis działania:

Do zakresu działania Komisji Budżetu i Rozwoju należą sprawy związane z:

 • rolnictwem;
 • działalnością finansową gminy,
 • inwestycjami i rozwojem Gminy Lisewo;
 • gospodarowaniem mieniem komunalnym gminy;
 • podatkami i opłatami lokalnymi;
 • zagospodarowaniem przestrzennym;
 • rozwojem działalności gospodarczej
 • utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
 • inwestycjami i remontami dotyczącymi mienia komunalnego.


Skład:

Marcin Wysocki  - Przewodniczący Komisji;

Marek Edward Góreczny - Członek;

Antoni Kowalski - Członek;

Elżbieta Lewandowska - Członek;


Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Opis działania: 


Do zakresu działania Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa należą sprawy związane z:

 • oświatą;
 • kulturą;
 • sportem,
 • ochroną zdrowia;
 • pomocą społeczną;
 • przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy;
 • wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, i innym nałogom;
 • bezpieczeństwem obywateli;
 • utrzymaniem czystości i  porządku na terenie  Gminy;
 • ochroną środowiska i  przyrody;
 • promocją gminy;
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi.


Skład:

Beata Brzozowska - Przewodniczący Komisji ;

Iwona Dobosz - Członek;

Anna Dulska - Członek;

Iwona Kamińska - Członek;

Aleksandra Uchacz- Członek.

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (19 listopada 2018)
Opublikował: Michał Lewandowski (29 listopada 2018, 12:53:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (25 sierpnia 2020, 13:30:23)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2581