Inspektor ds. obronnych i Obrony Cywilnej

Katarzyna Czerwińska 
Nr biura: 11
tel. 56 676 86 14 wew. 34
tel. kom. 535 031 755
obronnosc@lisewo.com 

 
1) w zakresie spraw obronnych:
- planowanie zadań obronnych, w tym opracowywanie i aktualizacja dokumentacji
  obronnej;
- realizowanie zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej oraz z obowiązków
  państwa gospodarza na rzecz sił sojuszniczych;
- przygotowanie stanowiska kierowania na okres wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia
  państwa, a także w czasie wojny;
- planowanie i organizacja szkolenia obronnego;
- planowanie i organizowanie zadań obronnych na terenie Gminy Lisewo;
- planowanie i koordynacja w jednostkach ochrony służby zdrowia przygotowania do
  działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny;
- organizowanie oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Stałego Dyżuru w
  Urzędzie Gminy;
- opracowywanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy Lisewo;
- dokonywanie podziału zadań obronnych w czasie pokoju oraz w czasie wojny poprzez
  opracowanie zakresów działania referatów i stanowisk pracy w Urzędzie Gminy dziedzinie
  obronności państwa w czasie pokoju oraz regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na
  czas wojny;
- realizowanie przedsięwzięć organizacyjno-rzeczowych związanych z przygotowaniem
  głównego stanowiska kierowania do funkcjonowania w dotychczasowym i na zapasowym
  miejscu pracy w przypadku zagrożeń;
- współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko
  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie potrzeb, planowania,
  organizowania i realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem systemów
  łączności;
- prowadzenie spraw dotyczących nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obronności;
- tworzenie baz danych oraz sprawozdawczość z zakresu spraw obronnych;
 
2) w zakresie spraw Obrony Cywilnej:
- prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wójta funkcji Szefa Obrony Cywilnej
  Gminy;
- opracowanie planu Obrony Cywilnej Gminy oraz opiniowanie planów obrony cywilnej
  zakładów pracy;
- tworzenie formacji OC na terenie gminy oraz opracowanie planów działania formacji OC;
- organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej, w tym szkolenie
  ludności;
- przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
  wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
- organizowanie i nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz OC;
- zapewnienie ochrony publicznym ujęciom i urządzeniom wodnym oraz zaopatrzenie
  gminy Lisewo w wodę w warunkach specjalnych;
- zaopatrywanie formacji OC w sprzęt, środki i umundurowanie;
- prowadzenie magazynu OC i ewidencji w tym zakresie;
- zabezpieczenie logistyczne działań obrony cywilnej;
- tworzenie baz danych oraz sprawozdawczość z zakresu OC;
 
3) w zakresie spraw wojskowych:
- wykonywanie spraw związanych z organizacją rejestracji i kwalifikacji wojskowej;
- realizacja zadań dotyczących doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń w
  ramach Akcji Kurierskiej;
- planowanie, nakładanie i realizacja obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz
  obronności kraju;
- stała współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień;
- reklamowanie osób od pełnienia obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia
  mobilizacji i w czasie wojny;
- tworzenie baz danych oraz sprawozdawczość z zakresu spraw wojskowych;


4) w zakresie spraw ochrony przeciwpożarowej:
- prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek ochotniczych straży pożarnych, w
  tym nadzór nad mieniem gminnym użytkowanym do celów ochrony p.poż.;
- prowadzenie spraw związanych z zakresu gospodarki paliwowej w jednostkach OSP;
- współpraca z zarządem Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lisewie;
 
 
5) w zakresie ochrony informacji niejawnych:
- prowadzenie kancelarii niejawnej;
- prowadzenie korespondencji o treści niejawnej (korespondencja przychodząca i
  wychodząca);
- bezpośredni nadzór na obiegiem dokumentów niejawnych;
- udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne
  poświadczenie bezpieczeństwa.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Czerwińska (22 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (22 grudnia 2011, 12:56:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (28 sierpnia 2019, 08:13:17)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7271