Informatyk

Michał Lewandowski – Informatyk
Numer biura – 2
Telefon: 56 676-86-03; 56 676-86-14; wew. 12;
Tel. kom. 730 729 010
e – mail: michal@lisewo.com

1. Prowadzenie bieżącej obsługi i administrowania siecią informatyczną oraz nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania będącego w posiadaniu Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności:

a) prowadzenie spraw związanych z zakupem oraz dostawą niezbędnych urządzeń i oprogramowania komputerowego,
b) administrowanie systemami i zasobami baz danych i informacji oraz systemami technologii informatycznej, w tym również nadzór nad ochroną zasobów danych i informacji przetwarzanych w systemach informatycznych,
c) nadzorowanie bieżącej archiwizacji wybranych zasobów danych i informacji,
d)  nadzór nad rozwojem oraz modernizacją infrastruktury teleinformatycznej   Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Znajomość obsługi programów operacyjnych i użytkowych będących w dyspozycji Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i oraz nadzór nad ich prawidłowym działaniem.

3. Zgłaszanie potrzeb i dokonywanie zakupów niezbędnego sprzętu IT, oprogramowania oraz materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji sprzętu i urządzeń.

4. Pełnienie funkcji administratora strony www.lisewo.com oraz jej aktualizacja. 5. Pełnienie funkcji administratora Biuletynu Informacji Publicznej.

6. Realizacja zadań Administratora Systemu w Zespole do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (OIN), a w szczególności zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego oraz przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa przewidzianych dla systemu teleinformatycznego.

7. Realizacja zadań Administratora Systemu Informatycznego (ASI) w Zespole do Spraw Ochrony Danych Osobowych (ODO). Do zadań Administratora Systemu Informatycznego należy w szczególności:
1) formułowanie, w uzgodnieniu z administratorem danych i osobami, do których administrator delegował zarządzanie uprawnieniami oraz IOD, sposobu określania uprawnień w systemach informatycznych,
2) realizacja decyzji Administratora Danych Osobowych odnośnie nadania osobom uprawnień dostępu do danych i wybranych funkcji narzędzi służących do ich przetwarzania, w środowisku IT Urzędu tj.:
a) tworzenie kont użytkowników w systemach informatycznych,
b) przypisywanie, do kont, startowych haseł uwierzytelniających użytkowników tych kont,
c) przypisywanie do założonych kont polityk odnośnie jakości haseł i częstotliwości ich  zmiany,
d) resetowanie utraconych haseł,
e) usuwanie kont i uprawnień dla kont osób które zakończyły pracę w Urzędzie,
f) dostarczanie IOD informacji potrzebnych do oceny prawidłowości funkcjonowania sprzętowo- programowego,

3) planowanie inwestycji oraz dostaw i usług niezbędnych dla utrzymania i rozwoju środowiska IT w Urzędzie Gminy,
4) planowanie i wykonywanie zadań związanych z tworzeniem kopii bezpieczeństwa systemów i danych,
5) automatyzacja zadań konserwacyjnych w systemie, w tym wykonywania kopii zapasowych oprogramowania i danych,
6) monitorowanie stanu środowiska IT, stanu sprzętu IT i wykorzystywanego oprogramowania oraz aktywności sieciowej użytkowników,
7) monitorowanie legalności oprogramowania wykorzystywanego na stacjach roboczych,
8) zapewnienie serwerom i stacjom roboczym niezbędnych licencji programowych.
9) systematyczne aktualizowanie oprogramowania systemowego, aplikacyjnego i ochronnego,
10) zapewnienie eksploatowanym systemom opieki serwisowej producenta,  
11) przygotowanie   do podpisu Wójta umów regulujących formy tej opieki,
12) rozwiązywanie, samodzielnie i we współpracy z pozostałym personelem IT,  
13) problemów  towarzyszących eksploatacji systemów informatycznych,
14) przygotowywanie, we współpracy z IOD instrukcji dla użytkowników systemów informatycznych zgodnych z celami wdrożonej Polityki Ochroiny Danych,
13) prowadzenie szkoleń na temat bezpiecznych zachowań użytkowników w środowisku systemów IT,
14) inne zadania określone przepisami prawa, wewnętrznymi aktami wydanymi przez  Wójta Gminy Lisewo oraz wynikające z polecenia Administratora Danych Osobowych i  Inspektora Ochrony Danych;

8. Realizacja zadań związanych  z wykonywaniem funkcji Lokalnego Administratora   
     Systemu  (LAS) w ramach realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych   
     Projektu „pl.ID”;
9.  Prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z realizacją zadań oraz trwałością   
     projektów: „Infostrada Kujaw i Pomorza”, w tym pełnienie funkcji koordynatora
     projektów.
10. Przeprowadzanie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa
      informacji, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
     12 kwietnia 2012 r.  w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych  
      wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
      minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
11. Prowadzenie punktu potwierdzania profili zaufanych ePUAP w Urzędzie Gminy w 
      Lisewie oraz nadzór nad prawidłowym działaniem elektronicznej skrzynki podawczej
      Urzędu Gminy w Lisewie na platformie  ePUAP.
12. Zakładanie kont dla pracowników Urzędu Gminy w Lisewie do przeglądania danych
      zawartych w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych, o którym mowa w art. 138d 
      ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
      jako administrator z ramienia organu podatkowego gminy tj. Wójta Gminy Lisewo.
13. Nadawanie uprawnień technicznych jako lokalny administrator ról (LAR)  użytkownikom
      rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych i Rejestru Stanu Cywilnego w aplikacji
      ŹRÓDŁO oraz ścisła współpraca w tym zakresie z Kierownikiem USC w Lisewie i
      stanowiskiem ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
14. Wykonywaniem funkcji/zadań administratora gminnego aplikacji  EMUiA tj. aplikacji
      wspierającej prowadzenie Ewidencji Miejscowości, Ulic  i Adresów;
15. Współredagowanie i nadzór nad składem „Wiadomości Lisewskich”,
16. Współdziałanie w organizacji imprez i uroczystości gminnych,metryczka


Wytworzył: Halina Chrzanowska (29 sierpnia 2019)
Opublikował: Michał Lewandowski (29 sierpnia 2019, 13:27:58)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 521