Stanowisko ds. planowania i współpracy z jednostkami pomocniczymi

Monika Maćkowska – Stanowisko ds. planowania i współpracy z jednostkami pomocniczymi
Numer biura -10
Telefon: 56 676-86-03; 56 676-86-14; wew. 37;
Tel. kom. 667 832 542
e – mail: mackowska@lisewo.com

I. Wykonywanie zadań z zakresu planowania, a w szczególności związanych z:
 1. opracowywaniem oraz koordynacją wdrażania Planu Rozwoju Gminy i Gminnego Programu Rewitalizacji;
 2. monitoringiem, aktualizacją oraz sporządzaniem informacji z realizacji zadań ujętych w  Planie Rozwoju Gminy i Gminnym  Programie Rewitalizacji;
 3. koordynacją zadań ujętych w Programie Rozwoju Gminy z zadaniami powiatowych i wojewódzkich strategii oraz innych planów rozwojowych o zasięgu ponadgminnym;
 4. opiniowaniem dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie ponadgminnym oraz uczestnictwem w ich konsultacjach;
 5. opracowywaniem oraz koordynacją wdrażania innych niezbędnych planów i programów, w tym m.in. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz ich monitoring, aktualizacją i sporządzaniem informacji z realizacji zadań w nich ujętych, z wyjątkiem planów zagospodarowania przestrzennego; zapewnieniem spójności opracowywanych planów i programów;     
 6. współpracą z Kierownikami Referatów i samodzielnymi stanowiskami pracy oraz kierownikami jednostek  organizacyjnych gminy w zakresie działań o charakterze strategicznym.
II. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. 
     o funduszu sołeckim oraz współpracy z jednostkami pomocniczymi gminy a w
     szczególności związanych z:
 1. przekazywaniem sołtysom  informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo oraz  środków dodatkowych określonych na podstawie  uchwały Rady Gminy Lisewo;
 2. informowaniem Wojewody o wysokości środków przypadających danym sołectwom oraz o wysokości kwoty bazowej;
 3. dostarczaniem sołectwom wzorów niezbędnej dokumentacji;
 4. przyjmowaniem i sprawdzaniem pod względem formalnym i merytorycznym wniosków sołtysów o przyznanie w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego;
 5. prowadzeniem ewidencji wydatków z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw;
 6. opracowywaniem projektów uchwał w sprawie wyodrębnienia funduszu w budżecie Gminy;
 7. czuwaniem nad prawidłowością rozdysponowania funduszu;
 8. prowadzeniem i nadzorem nad dokumentacją jednostek pomocniczych gminy.
    
III. Przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza, w tym ich protokołowanie i prowadzenie dokumentacji.

IV. Organizacja zebrań wiejskich i ich obsługa.

V. Prowadzenie i nadzór nad dokumentacją jednostek pomocniczych gminy.

VI. Prowadzenie rejestru wniosków składanych przez mieszkańców na zebraniach wiejskich oraz nadzór nad przekazaniem merytorycznym pracownikom i udzieleniem odpowiedzi na te wnioski.

VII. Uczestnictwo w pracach Rady Gminy Lisewo oraz jej komisji – w miarę potrzeb.

VIII. Obsługa bezpłatnego Gminnego Komunikatora z mieszkańcami.
 

metryczka


Wytworzył: Halina Chrzanowska (29 sierpnia 2019)
Opublikował: Michał Lewandowski (29 sierpnia 2019, 13:14:51)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (29 sierpnia 2019, 13:25:55)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 495