Stanowisko Ds. Obsługi Rady Gminy i Gospodarki Nieruchomościami

Joanna Grabowska
Nr biura: 1
tel. 56 676 86 14 wew. 18
tel. kom. 667 832 051
radagminy@lisewo.com

 1. W  zakresie obsługi Rady Gminy Lisewo, a w szczególności  związanych z:

  1) przygotowywaniem pomieszczeń i obsługą spotkań i posiedzeń Rady i jej komisji, w tym ich protokołowanie i prowadzenie dokumentacji;

  2) przygotowywaniem we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;

  3) przechowywaniem uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje;

  4) przekazywaniem korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych Radnych;

  5) przygotowywaniem materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji;

  6) protokołowaniem sesji Rady i posiedzeń komisji;

  7) prowadzeniem rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji;

  8) prowadzeniem rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych oraz
      nadzór nad udzielaniem odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje składane przez
      radnych;

  9) organizowaniem szkoleń radnych;

  10) prowadzeniem spraw związanych z odbiorem, przechowywaniem i analizowaniem
       oświadczeń majątkowych składanych przez radnych;
  11) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych Radnych Gminy Lisewo.

 2. Prowadzenie spraw Młodzieżowej Rady Gminy.

 3. W zakresie gospodarki nieruchomościami, a w szczególności związanych z:

  1) gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi przeznaczonymi
      w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym  ich zbywania,
      oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie,
      w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne, a także  spraw związanych
      z opłatami za korzystanie z nich;

  2) organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania
      wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy;

  3) komunalizacją gruntów;

  4) prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych i mienia komunalnego;

  5) tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z  zasadami określonymi
      w przepisach obowiązującego prawa;

  6) wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości;

  7) opracowywaniem planu wykorzystania zasobu.

 4. W zakresie gospodarki komunalnej i lokalowej,  a w szczególności wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o   zmianie Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o własności lokali dotyczących:

  1) administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz
      nieruchomościami budynkowymi;

  2) przyznawania lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia
      w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych;

  3) przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych;

  4) egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej;

  5) stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe;

  6) prowadzenie spraw związanych z wynajmem sal gminnych- przygotowanie 
            projektów umów i naliczanie opłat z tego tytułu.

        5. Pozostałe:
           
            
1) sporządzanie informacji o stanie gruntów gminnych dla celów sporządzania łącznej
               informacji o stanie mienia,

          2) załatwianie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych związanych
              z  przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości
              zabudowanych na cele mieszkaniowe na podstawie ustawy o przekształceniu prawa
              użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

          3) sporządzanie informacji o przekształceniu i prywatyzacji  gminnych jednostek
              Organizacyjnych,

          4) sporządzanie zeznań świadków,

          5) prowadzenie spraw i wykonywanie zadań  związanych z wyborami ławników do sądów
              Powszechnych,

          6) realizacja zarządzenia Nr 93/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 17 grudnia 2015 r. w
             sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw  z zakresu działalności lobbingowej
            dot. zadań realizowanych na stanowisku  pracy,  w tym w  szczególności prowadzenie
            rejestru zbiorczego dla Urzędu Gminy w Lisewie  oraz stanowiskowego rejestru wystąpień
            oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność
            lobbingową oraz opracowanie   sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 5 cytowanego
            wyżej zarządzenia Wójta Gminy Lisewo,

          7) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji
             (Dz.U. z 2019 r. poz.1472),

          8) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury
              i muzeów, w tym prowadzenie rejestru obiektów  zabytkowych, współpraca z
              Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

          9)  udzielanie odpowiedzi, wyjaśnień na zapytania, interpelacje, pisma ogólne
               parlamentarzystów (Sejm, Senat, Parlament UE) oraz radnych powiatowych
               i wojewódzkich.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (23 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (27 grudnia 2011, 08:12:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (5 listopada 2019, 09:10:58)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4094